• Poďakovanie

     • v týchto dňoch sa nám dostalo poďakovanie od p. riaditeľky SČK  Mgr. Mariky Kubíkovej za aktivity, ktoré robíme pre druhých a tiež pre SČK... predovšetkým zásluhy patria všetkým Vám... za Vašu ochotu  aj v tomto čase, ktorý nám nedáva možnosť robiť viac a naplno, ale aj za to veľká vďaka Vám.

      Verím, že Vaša ochota bude stále taká intenzívna a budeme mať možnosť robiť viac v lepšej dobe a bez obmedzení. Snáša ujde mnohých byť účastným v práci pre druhých... Ďakujem Vám všetkým!

      Koordinátorka H. Straková

     • Best in English - výsledky

     • Stredoškolská medzinárodná online súťaž Best in English.

      Dňa 26. 11. 2021 sa uskutočnil ďalší ročník súťaže Best in English, ktorej sa zúčastnila aj naša škola. Prihlásení žiaci si zmerali sily so svojimi rovesníkmi v on-line teste, ktorý trval 60 minút a pozostával z častí čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a gramatiky. Do celkového hodnotenia školy sa brali do úvahy výsledky desiatich najlepších žiakov.

       

      Tohtoročného kola súťaže Best in English 2021 sa zúčastnilo 595 stredných škôl  a 17233 študentov z  32 štátov.

      Výsledky

       

      Celkový počet škôl:                                           595

      Umiestnenie našej školy na svete:                  575. miesto

      Celkový počet účastníkov:                              17 233

      Umiestnenie na Slovensku:                            105. miesto

      Umiestnenie v regióne:                                   12. miesto

      PaedDr. Anna Dzúrová

       

     • Deň otvorených dverí 2021

     • Dňa 16.12.2021 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí ONLINE prostredníctvom platformy ZOOM. Na úvod sa všetkým účastníkom prihovorila pani riaditeľka Ing. Silvia Blcháčová, ktorá privítala žiakov a rodičov a povedala pár slov o našej škole. Spolu sme si pozreli video o škole, v ktorom záujemcovia mohli aspoň sprostredkovane vidieť priestory školy a získať obraz o tom, čo je obsahom štúdia v jednotlivých odboroch. V následnej prezentácii sa účastníci mohli dozvedieť o podmienkach štúdia na našej škole, o predmetoch, ktoré sa vyučujú, kde chodia žiaci na prax a aké majú naši absolventi možnosti uplatnenia. V neposlednom rade získali informácie aj o prijímacích skúškach, školských a mimoškolských aktivitách našich žiakov, možnostiach ubytovania na internáte. Dôležitú časť tvorila diskusia, v ktorej vystúpili naši súčasní aj bývalí žiaci, počas ktorej sme v neformálnej atmosfére
      reagovali na položené otázky. Chcela by som sa poďakovať Ivane Triebelovej z IV. M a Sabíne Brlajovej zo IV. ZuA za ochotu odpovedať na otázky a podeliť sa so svojimi skúsenosťami zo školy, či ubytovania na internáte. Vďaka patrí aj Vám, ktorí ste sa DOD zúčastnili za Váš záujem, bolo nás 56, a prajeme Vám múdrosť pri rozhodovaní o svojom budúcom štúdiu. Pripájam ešte jeden obrázok, ktorý nám naživo nevyšiel, ale vytvorili sme ho spolu :) 

     • Kampaň červené stužky - poďakovanie

     • dovoľujeme si Vám poďakovať za Vaše aktivity pre pätnásty ročník kampane Červené stužky 2021, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021), Okresného úradu - odboru školstva v Žiline, mesta Žiliny a pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku. 

      PhDr. Anna Poláčková

      za kampaň Červené stužky

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      V tomto mimoriadnom školskom roku, poznačenom zlou epidemickou situáciou, nebolo možné zrealizovať školské kolo v tradičnej podobe. Slovenská komisia OSJL sa rozhodla, že školské kolá OSJL v jednotlivých kategóriách budú pozostávať z online testu prostredníctvom Edupage.

      Tohtoročnej súťaže OSJL, ktorá sa konala 10. 12. 2021, sa zúčastnilo 15 žiakov (kategória B - 1. - 2. ročník SŠ). 13 žiaci absolvovali pomerne náročný online test, pozostávajúci z gramatiky, literatúry, slohovej časti, čítania s porozumením v priestoroch auly školy a 2 žiačky absolvovali online test zo svojich domovov.

      Úspešnou riešiteľkou školského kola, s počtom bodov 18 z 25, sa stala žiačka Patrícia Klačková z I. ZuA triedy. Víťazka školského kola automaticky postupuje do Krajského kola OSJL, ktoré sa uskutoční 11. 2. 2022.

      V tesnom závese za Patríciou Klačkovou sa umiestnili žiačky z II. ZuA triedy - Megan Magdaléna Fábryová a Rebeka Michalčíková, ktoré získali v online teste 17 bodov.

      Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za to, že prejavili záujem o súťaž. Veríme, že si rozšírili svoje vedomosti zo slovenčiny a nadobudli nové komunikačné zručnosti. 

                                                                                                           

                                                                                                                    Mgr. Veronika Bobulová

     • Do príchodu najkrajších sviatkov roka zostáva už len niekoľko dní.

     • V poslednom mesiaci roka - decembri zažívame krásne obdobie, advent. Obdobie, kedy sa každý, bez ohľadu na vek, cíti ako dieťa a nevie sa dočkať Vianoc. Každý chce, aby ho obklopilo čaro sviatku a aby zažil vianočný zázrak.

      Práve preto sa snažíme vyzdobiť aj našu školu tak, aby sa aj žiaci, aj zamestnanci mohli vrátiť do svojich detských čias. 

     • Dance Power Cup 2021

     • Dňa 18. – 19. 11. 2021 v Bratislave sa naši žiaci Oliver Šaláta – II.M a Viktória Juríková – I.PSA zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v  HIP HOP.

      V kategórii HIP HOP SKUPINA JVK sa umiestnili na 1. mieste a získali zlatú medailu.

      V HIP HOP sólo chlapci sa Oliver umiestnil na  2. mieste a v sóle dievčatá Viktória na 4. mieste.

      Veľmi nás teší úspech našich žiakov a obom srdečne gratulujeme.

     • Zbierka pre útulok Očami psa

     • Pandémia koronavírusu postihla aj útulky. Aby malí havkáči netrpeli jej dopadmi, žiacka školská rada zorganizovala predvianočnú zbierku pre útulok Očami psa. Žiaci aj zamestnanci školy prispeli do zbierky granulami, psími hračkami, konzervami, dekami a pod. Zbierku odovzdali 9. decembra 2021 priamo v mikulášskom útulku žiaci z II.PSB triedy. Ďakujeme, že aj v tomto náročnom období nezabúdate na tých, ktorí potrebujú našu pomoc.

       

                                                                                                                                               Vaša ŽŠR

     • Zbierka pre Dom Charitas sv. Kláry

     • Dňa 3.12.2021 sme spolu s členmi žiackej rady - Peterom Kojšom, Michalom Demkom, odniesli mikulášske sladkosti od našich zamestnancov a žiakov do Domu Charity sv. Kláry. Privítala nás pani riaditeľka, sestra Júlia, ktorá nám všetkým zo SZŠ prejavila vďaku, v mene svojom aj svojich zverencov. Sladkostí sa nazbieralo neúrekom. Časť sladkostí dostanú deti z Charity na sv. Mikuláša v balíčkoch, časť im ostane k štedrovečernému stolu. Zvyšok rozdajú tým najchudobnejším z osád. Chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať tým, ktorí
      prispeli do zbierky. Vďaka za vaše dobré srdcia!

      Mgr. O. Rossová

     • Adventný kalendár

     • Od prvého decembra sa na našej nástenke v škole každý deň otvára jedno okienko adventného kalendára, v ktorom môžu naši žiaci, ale aj my dospelí, nájsť inšpiráciu na daný deň. Prajeme si pokojný advent, ktorý prinesie aj zastavenie, aj premýšľanie, aj zážitok a uvedomenie, na čom naozaj záleží.

     • Expert Geniality Show

     • Dňa 30.11.2021 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert Geniality Show. Mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti v rôznych témach – Svetobežník, Góly, body sekundy, Od Dunaja k Tatrám, Päť jazykov kultúry, Ako funguje svet a vyskúšať si svoje jazykové zručnosti v téme Hey, how are you. Teraz (ne)trpezlivo čakajú, ako to všetko v konečnom hodnotení dopadne. Držíme palce!

      Mgr. Ľ. Laceková, koordinátorka súťaže

     • Červené stužky 2021

     • 1. decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS/HIV.

      Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do 15. ročníka kampane Červené stužky. Hlavnou filozofiou kampane je informovanie mladých ľudí o víruse HIV, ochorení AIDS, liečbe a prevencií. Aktivity boli realizované pre žiakov denného štúdia pod odborným vedením pedagógov, ktorí v témach: HIV/AIDS, duševné zdravie a závislosti, ošetrovanie pacientov s HIV/AIDS......odovzdali v zrozumiteľnej forme odborné informácie s dôrazom ľudskosti pre pochopenie problémov ľudí žijúcich s HIV/AIDS.

      Viac informácií o prevencií, rizikách a dôsledkoch AIDS tu

      http://www.cervenestuzky.sk/aktivity/

      http://www.cervenestuzky.sk/na-stiahnutie/

      Buď zodpovedný k sebe a svojmu okoliu.

                                                                                                         PhDr. Jana Debnárová

                                                                                                          koordinátor kampane

     • Beseda - EXTRÉMIZMUS

     • V mesiaci november sa tretie ročníky zúčastnili prednášky o extrémizme, ktorú v spolupráci s PhDr. Janou Debnárovou viedla policajtka OR PZ kpt. JUDr. Anna Poljaková. Oboznámila nás s tým, čo je to extrémizmus, ako sa prejavuje a aké sú jeho charakteristické znaky.  Pojem extrémizmus je v predstavách ľudí spájaný hlavne s  násilím a agresivitou, netoleranciou a nenávisťou, s rasizmom, nacionalizmom, xenofóbiou, presvedčením o nadradenosti bielej rasy.

     • Imatrikulácie

     • Začiatkom novembra sa konali imatrikulácie, teda oficiálne začlenenie prvákov do nášho zdravotníckeho cechu. Vybraní žiaci z  III. PS, III. M a III. ZuA si pre našich prvákov pripravili niekoľko zaujímavých úloh. Samozrejme za prísnych epidemiologických pravidiel.

      Na mladých tvárach prváčikov svietili spokojné úsmevy, čo naznačovalo, že sa im pripravený program páčil. Triedy sa nedali zahanbiť, úlohy splnili na výbornú. Sľúbili poslušnosť i zodpovednosť. A nezabudli sme privítať i našich nových učiteľov.

      Spoločne sme strávili pekné chvíle a navzájom si želáme veľa zdravia, úspechov, radosti na našej „zdravotke“.

       

      Vaša žiacka školská rada

     • Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

     • V období pred Vianocami sa naši žiaci ochotne zapájajú do rôznych zbierok a výziev aj v rámci ŠO SČK a dobrovoľníctva. Tak tomu bolo aj teraz z iniciatívy žiačok z III.PS: Kataríny Fiačanovej, Veroniky Mliečkovej, Moniky Sýkorovej, ktoré túto celoslovenskú výzvu organizovali a podnietili k dobročinnosti svojich spolužiakov. Do 4. ročníka výzvy a zbierky, ktorá má veľké srdce a dušu a poteší našich seniorov, sa po registrácii a v krátkom čase od 23. 11. – 26. 11. 2021 zapojilo viac žiakov a tried a pripravili krabice podľa pokynov tak, aby dodržali všetky protiepidemické opatrenia. Zapojili sa triedy: III.PS , II.PSA, II.ZuA – Kristián Kaprál ako jednotlivec, II.M a I.PSA  a PhDr. Helena Straková.

      „Krabičky plné lásky“ v počte 14 ks si prevzala p. Iveta Kollárová ako kontaktná osoba v Liptovskom Mikuláši.

      Ďakujem za ochotu a ústretovosť plnú dobroty a lásky... je skvelé vidieť našich žiakov „v akcii“. Ešte raz vďaka!

      Spracovala a organizovala: PhDr. Helena Straková

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje