• Maturita 2022

     osobitné pokyny pre žiakov

      

     Osobitné pokyny k EČ (externej časti) a PFIČ (písomnej formy internej časti)

     maturitnej skúšky na rok 2022

     Zobraziť pokyny: EC_a_PFIC_2022.pptx

      

     • Príchod žiakov do školy najneskôr do: 9.00 hod. 

     • Osobné veci, mobilný telefón, občerstvenie - si žiaci uložia v  miestnosti na to určenej:

     žiaci IV.ZuA – trieda II.M

     žiaci IV.Z – trieda I.M

     žiaci IV.M  trieda I.ZuA

     • Žiaci sa rozmiestnia do určených tried podľa zoznamu /viď. tabuľa/

     • Všetci žiaci musia zaujať určené miesto v učebni o 9.10 hod.

     • Do miestnosti administrácie testov si žiaci zoberú:

      • Pero – s modrou alebo čiernou náplňou -2 kusy

      • Občiansky preukaz

      • Hygienické vreckovky

      • Nápoje

     • Počas administrácie žiaci sledujú pokyny učiteľa

     • Počas administrácie žiaci miestnosť neopúšťajú, v prípade potreby len z nutných dôvodov 1x.

     • Po skončení administrácie žiak uprace svoje pracovné miesto a opustí triedu

     • Popoludní všetci žiaci musia byť v triede o 12.15 hod.

      

     ČASOVÝ  HARMONOGRAM

     SJL – 15. marec 2022

      

     9.00 Príchod žiakov do školy
     Odloženie osobných vecí do určených tried
     9.00 – 9.10 hod. Vstup žiakov do triedy
     9.10 – 9.30 hod. Vyplňovanie záhlavia OH
     9.30 – 11.25 hod. Administrácia testov EČ MS
     11.25 – 12.15 hod. Prestávka pre žiakov
     12.15 – 12.40 hod. Žiaci sú v triede pod dohľadom učiteľov
     12.40 – 12.45 hod. Príprava tlačív PFIČ, zverejnenie tém žiakom
     12.45 – 13.00 hod. Výber témy
     13.00 – 15.45 hod. Administrácia PFIČ MS


     ČASOVÝ  HARMONOGRAM

     AJ  úroveň B1 - 16. marec 2022

      

     9.00 Príchod žiakov do školy
     Odloženie osobných vecí do určených tried
     9.00 – 9.10 hod. Vstup žiakov do triedy
     9.10 – 9.30 hod. Vyplňovanie záhlavia OH
     9.30 – 11.25 hod. Administrácia testov EČ MS B1
     11.25 – 12.25 hod. Prestávka pre žiakov
     12.25 – 12.55 hod. Žiaci sú v triede pod dohľadom učiteľov, príprava tlačív PFIČ
     12.55 – 13.00 hod. Zverejnenie zadaní PFIČ žiakom
     13.00 – 14.15 hod. Administrácia PFIČ MS

      

      

     Vstupné informácie k MS 2022

     Zobraziť informácie: vstupne_info_k_MS_2022.xlsx

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje