• Šk.rok 16/17

    •  

     SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

      

      

      

          Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

     1. Základné identifikačné údaje

      

     Názov školy:

      

     Stredná   zdravotnícka škola

     Organizačné zložky školy:

     -

     Adresa školy:

     Vrbická 632    031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy:

     Služobné mobilné číslo riaditeľa školy:

     044/5522497, +421905632667

     Faxové čísla školy:

      

     -

     Internetová stránka školy:

      

     www.szslm.edupage.org

     Elektronická adresa školy:

     Elektronická adresa riaditeľa školy:

     sekretariatszslm@vuczilina.sk,  riaditel@szslm.sk

     Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

     -

     Zriaďovateľ:

      

     Žilinský samosprávny kraj,

     Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy

      

     Funkcia:

      

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

      

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca

     pre odborné vzdelávanie a prakt.vyuč …

     Anna Jurčová, Mgr.

     Zástupca

     pre odborné vzdelávanie a prakt.vyuč …

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Zástupca

     pre …

      

     Zástupca

     pre …

      

     Výchovný poradca

      

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Koordinátor prevencie

      

     Jana Debnárová, PhDr.

     Školský psychológ

      

     -

     Kariérový poradca

     Silvia Blcháčová, Ing

      

      

     3. Údaje o rade školy

      

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy:

      

     Volený/ delegovaný za...

     1.

     Predseda Mgr. Martina Lengvarská

     pedagógov

     2.

     MUDr. Mária Plávková

     pedagógov

     3.

     Zdena Fialová

     nepedag.zamestnancov

     4.

     Ing.  Anna   Klimíková

     ŽSK-odbor školstva

     5.

     Mgr.  Daniela Dudášová

     ŽSK – odbor školstva

     6.

     PhDr. Anna Majbíková

     ŽSK-zdravotníctvo

     7.

     MUDr. Andreanský  Ladislav 

     ŽSK -poslanec

     8.

     Ing. Gabriela Barkóciová  

     rodičov

     9.

     Marcel Fiačan

     rodičov

     10.

     Zuzana Jágerská

     rodičov

     11.

     Nikola Ferancová

     žiakov

     Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

     14.4.2016

      

     4. Iné poradné orgány školy

      

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     - gremiálna rada: organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady a pracovnej porady

     - pedagogická rada: funkcia informačná, rozhodovacia, kontrolná a hodnotiaca, poradná a jednotiaca

     - zamestnanecký dôverník

     - predmetové komisie, vedúce študijných odborov: organizačno-riadiaca, odborno-metodická

     - výchovný a kariérový poradca

     Pomocné orgány: Žiacka školská rada, Občianske združenie priateľov SZŠ: funkcia sociálna, ekonomická,  

                                    legislatívna, pedagogická

      

      

      

      

      

     5a. Údaje o počte žiakov školy

      

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2016

     Stav k 31. 08. 2017

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     Denné štúdium

     1. ročník

     3

     57

     7

      

      

     3

     57

     7

      

      

     2. ročník

     3

     58

     7

      

      

     3

     58

     7

      

      

     3. ročník

     3

     66

     6

     1

      

     3

     64

     6

     1

      

     4. ročník

     3

     62

     6

      

      

     3

     60

     6

      

      

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nadstavbové a pomaturitné štúdium

     1. ročník

     3

     65

      

      

      

     3

     62

      

      

      

     2. ročník

     2

     39

      

      

      

     2

     39

      

      

      

     Externé a kombinované štúdium

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     17

     347

     26

     1

      

     11

     340

     26

     1

      

      

      

      

      

     5b. Údaje o počte žiakov osemročného gymnázia

      

     Denná forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2016

     Stav k 31. 08. 2017

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5C. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník

     0

     1

     0

     2

     1

     1

     0

     2

     2. ročník

     0

     0

     0

     2

     0

     0

     0

     2

     3. ročník

     0

     0

     0

     2

     0

     0

     0

     2

     4. ročník

     1

     2

     0

     1

     1

     2

     0

     1

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     1

     3

     0

     6

     2

     3

     0

     7

     Spolu CH + D:

     4

     6

     5

     7

      

      

     5D. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy v osemročnÝch gymnáziÁch

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu CH + D:

      

      

      

      

      

      

     6. Údaje o prijímanÍ Žiakov na vzdelávanie

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

     5356 M

     zdravotnícky asistent

     1

     30

     3A

     4

     23

     42

     20

     5370 M

     masér

     1

     24

     3A

     4

     41

      

     20

     5358 M

     zubný asistent

     1

     24

     3A

     4

     29

     59

     18

     5356 N

     zdravotnícky asistent-externé PKŠ

     1

     24

     4A

     2

     23

     25

     20

     5356 N

     Masér –externé PKŠ

     1

     24

     4A

     2

     13

     15

     15

     5371 H

     sanitár-externé

     1

     24

     3C

     1

     21

      

     20

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Pozn. : Schválený počet žiakov ŽSK: 58 – denné, externé:  55

      

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     %

     počet

     %

     Celkový počet žiakov

     344

     X

     332

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     73

     21,22

     87

     26,20

     prospeli s priemerom 1,00

     15

     4,36

     8

     2,40

     prospeli veľmi dobre

     122

     35,47

     97

     29,22

     prospeli

     113

     32,85

     122

     36,75

     neprospeli

     30

     8,72

      19

     5,72

     neklasifikovaní

      6

     1,74

       7

     2,10

     celkový prospech za školu

     2,0

     X

     1,96

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     227

     93,42

     229

     97,03

     uspokojivé

     6

     2,46

     3

     1,27

     menej uspokojivé

     5

     2,06

     3

     1,27

     neuspokojivé

     6

     2,46

     1

     0,43

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     17 331

     X

     18 746

     X

     počet ospravedlnených hodín

      16 477

     95,07

     18 308

     97,67

     počet neospravedlnených hodín

           854

     4,93

          438

     2,33

      

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

      

     Kód

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

     SJL

     Slovenský jazyk a literatúra

     2,58

     2,83

     2,99

     2,97

     -

     -

     2,85

     AJ

     Anglický jazyk

     2,51

     2,92

     3,26

     3,31

     -

     -

     3,0

     NJ

     Nemecký jazyk

     -

     -

     3,08

     3,75

     -

     -

     3,48

     RJK

     Komunikácia v ruskom jazyku

     2,14

     2,25

     -

     -

     -

     -

     2,2

     NJK

     Komunikácia v nemeckom jazyku

     2,56

     2,52

     -

     -

     -

     -

     2,54

     OBN

     Občianska náuka

     1,88

     1,83

     -

     -

     -

     -

     1,85

     DEJ

     Dejepis

     2,1

     2,11

     -

     -

     -

     -

     2,11

     ETV

     Etická výchova

     -

      

      

      

      

      

     -

     NAB

     Náboženská výchova

     -

      

      

      

      

      

     -

     BIO

     Biológia

     2,0

     1,58

     -

     -

     -

     -

     1,79

     GEO

     Geografia

     1,85

     -

     -

     -

     -

     -

     1,85

     CHE

     Chémia

     2,6

     2,42

     2,31

     -

     -

     -

     2,31

     FYZ

     Fyzika

     2,48

     -

     -

     -

     -

     -

     2,48

     MAT

     Matematika

     2,13

     2,09

     2,18

     2,36

     -

     -

     2,19

     INF

     Informatika

     1,33

     1,39

     -

     -

     -

     -

     1,36

     TSV

     Telesná a športová výchova

     1,13

     1,33

     1,42

     1,15

     -

     -

     1,32

     ZTV

     Zdravotná telesná výchova

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     LAT

     Latinský jazyk

       2,19

     -

     -

     -

     -

     -

     2,19

      

      

     ANF

     Anatómia a fyziológia

     2,04

     1,9

     -

     -

     -

     -

     2,12

     PAT

     Patológia

     1,30

     1,99

     -

     -

     -

     -

     1,94

     OZS

     Organizácia zdravotníctva

     1,29

     -

     2,01

     1,82

     -

     -

     1,78

     PPS

     Prvá pomoc

     1,32

     1,62

     1,73

     1,57

     -

     -

     1,58

     PVL

     Preventívne lekárstvo

     -

     1,14

     1,85

     1,48

     -

     -

     1,49

     PYJ

     Psychológia a pedagogika

     1,68

     1,58

     1,96

     -

     -

     -

     1,72

     ZET

     Zdravotnícka etika

     -

     1,48

     2,04

     -

     -

     -

     1,67

     SIL

     Sociálna starostlivosť

     -

     -

     -

     2, 59

     -

     -

     2,06

     ZKC

     Zdravie a klinika chorôb

     1,95

     1,79

     2,3

     2,93

     -

     -

     2,11

     ZOE

     Základy ošetrovania

     2,27

     1,94

     2,43

     3,09

     -

     -

     2,33

     AZD

     Administratíva a zdrav.dok.

     -

     1,43

     1,04

     -

     -

     -

      1,48

     ZDR

     Zdravoveda

     1,58

     -

     -

     -

     -

     -

     2,32

     SNO

     Sanitárstvo

     1,79

     -

     -

     -

     -

     -

     1,96

     SAA

     Sanitárske činnosti

     1,47

     -

     -

     -

     -

     -

     1,32

     FYT

     Fyzikálna terapia

     1,5

     1,96

     2,62

     2,07

     -

     -

     1,94

     RRC

     Relax.rekon.cv.

     -

     1

     1,54

     1,14

     -

     -

      1,23

     MAZ

     Masáže

     1,41

     1,81

     1,85

     -

     -

     -

     1,72

     OAZ

     Odborná klinická prax-ZA

     1,74

     1,65

     2,05

     2,45

     -

     -

      1,97

     MFB

     Odborná klinická prax – MA

     1,29

     1,32

      1,85

     1,79

     -

     -

     1,56

     ZNL

     Zubné lekárstvo

     1,84

     1,48

     1,69

     1,14

     -

     -

      1,54

     ZAX

     Základy asistencie v zubnej ambulancii

     1,42

     1,71

     2,15

     1,64

     -

     -

      1,73

     HUD

     Hygiena dutiny ústnej

     -

     -

     2,46

     1,41

     -

     -

     1,94

     AZB

     Odborná prax v zubnej ambulancii

     -

     -

     1,35

     1,5

     -

     -

     1,42

     Spolu:

     1,87

     1,48

     2,13

     2,21

     -

     -

        1,96

      

      

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:

      

     Kód.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1.  ročník

     2.  ročník

     3.  ročník

     4.  ročník

     5.  ročník

     6.  ročník

     7.  ročník

     8.  ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     10. Údaje o ukončení štúdia

      

     Údaje o maturitnej skúške

      

     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     58

     49,5

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     50

     55,9

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     7

     27,5

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     58

     66,38

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     50

     47,31

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     7

     30,71

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     51

     2,31

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     47

     2,52

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     4

     3,33

      

      

      

     Praktická časť odbornej zložky

      

     90

     1,53

      

      

      

     Teoretická časť odbornej zložky

      

     90

     1,80

      

      

      

      

      

     Údaje o záverečných skúškach

      

     Kód

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

     prospeli s 

     vyznamenaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     neprospeli

     5371 H

     sanitár

     19

     10

     4

     5

     0

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní

      

     A) Aktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     1.

     5356 M  zdravotnícky asistent

     denná

     3A

     2.

     5370 M  masér 

     denná,

     3A 

     3.

     5358 M zubný asistent

     denná

     3A

     4.

     5371 H sanitár

     externá

     3C

     5.

     5356 N zdravotnícky asistent

     externá

     4A

      6.

     5370  N masér

     externá

     4A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     B) Neaktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Neaktívne od šk. roku

      

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     C) Experimentálne overovanie

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Doba trvania experimentu

     (od – do)

      

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     11 Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     Z toho nekvalifikovaní -dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     34

     0

     0

     Muži

     2

     0

     0

     Spolu (kontrolný súčet):

     36

     0

      

     Kvalifikovanosť v %:

      

     X

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     2

      

      

     do 40 rokov

     12

      

      

     do 50 rokov

     14

      

      

     do 60 rokov

     5

      

      

     nad 60 rokov

     1

      

      

     dôchodcovia

     2

      

      

     Spolu (veková štruktúra):

     36

     0

     0

      

      

     11. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     6

     Muži

     3

     Spolu (kontrolný súčet):

     9

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     0

     do 40 rokov

     2

     do 50 rokov

     1

     do 60 rokov

     5

     nad 60 rokov

     1

     dôchodcovia

     1  

     Spolu (veková štruktúra):

     9

      

      

      

      

     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKOLY

      

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy

     0

      

      

     muži

     0

      

      

     do 30 rokov

     ženy

     1

     DPŠ

     SZU

     muži

      

      

      

     do 40 rokov

     ženy

     2

     Bc. –ďalší aprobačný predmet

     Fakulta OSE a dentálnej hygieny Prešov

     muži

      

      

      

     do 50 rokov

     ženy

      1

     1

     2

     DPŠ

     II. atestácia

     I. atestácia

     SZU BA

     MPC  Trenčín

     SZU BA

     muži

      

      

      

     do 60 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     nad 60 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     dôchodcovia

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     Spolu:

      

     -

     -

     Pozn.:  

     Pedagógovia sa vzdelávajú aj účasťou na odborných seminároch a jednodňových školeniach napr.: Celoslovenský seminár učiteľov odborných predmetov , Odborný seminár FALK v Martine,     Školenie predsedov maturitných komisií

      

     13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých

     vyučovacích predmetov

      

      

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     (vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

     Odbornosť

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     2.

     Anglický jazyk

     100%

     3.

     Nemecký jazyk

     100%

     4.

     Občianska náuka

     100%      .

     5.

     Dejepis

     100%

     6.

     Etická výchova

     100%

     7.

     Náboženská výchova

     100%

     8.

     Biológia

     100%

     9.

     Chémia

     100%

     10.

     Fyzika

      100%

     11.

     Matematika

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     13.

     Telesná a športová výchova

     100%

     14.

     Latinský jazyk

     100%

     15.

     Anatómia a fyziológia

     100%

     16.

     Patológia

     100%

     17.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     18.

     Prvá pomoc

     100%

     19.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     20.

     Psychológia a pedagogika

     100%

     21.

     Zdravotnícka etika

     100%

     22.

     Sociálna starostlivosť

     100%

     23.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     24.

     Základy ošetrovania

     100%

     25.

     Administratíva a zdrav.dok.

     100%

     26.

     Zdravoveda

     100%

     27.

     Sanitárstvo

     100%

     28.

     Sanitárske práce

     100%

     29.

     Fyzikálna terapia

     100%

     30.

     Relax.rekon.cv.

     100%

     31.

     Masáže

     100%

     32.

     Masáže-klinická prax

     100%

     33.

     Odborná klinická prax