• Usmernenia

    • Usmernenia k dištančnému vzdelávaniu počas prerušenia vzdelávania od 12.10.2020 do odvolania

      

     1. Dištančná forma vzdelávania je plnohodnotnou súčasťou vzdelávacieho procesu v prípade prerušenia prezenčnej formy vzdelávania.

     2. Forma vyučovania:

     1. on-line hodiny (učiteľ v reálnom čase komunikuje so žiakmi prostredníctvom komunikačnej platformy ZOOM) – on-line hodiny sa vyučujú podľa rozvrhu on-line hodín (zverejnený na webovej stránke školy).

     2. dištančné hodiny (učiteľ zadáva učebné materiály na samoštúdium, úlohy na precvičenie učiva, zadania na overenie pochopenia učiva a projekty na samostatnú prácu primárne prostredníctvom EduPage, príp. prostredníctvom e-mailu alebo inej elektronickej komunikácie) - dištančné hodiny sa vyučujú v ten deň, keď predmet figuruje v riadnom rozvrhu hodín v čase od 07:10 hod. do 15:30 hod.

     1. Žiak sa povinne zúčastňuje on-line vyučovania, ak mu to technické a iné podmienky dovoľujú.

     2. Žiak alebo rodič informuje triedneho učiteľa o práceneschopnosti a iných dôvodoch, ktoré mu bránia aktívne sa zúčastňovať na vyučovaní.

     3. Žiak sa pravidelne a svedomito pripravuje na vyučovaciu hodinu samoštúdiom z poskytnutých učebných zdrojov.

     4. Žiak v stanovenom termíne odovzdáva vypracované zadania.

     5. Učiteľ zadáva učivo v primeranom rozsahu a náročnosti (t.j. podľa počtu vyučovacích hodín, ktoré má vyčlenené na daný predmet a triedu podľa rozvrhu). Ak zadá materiál vo väčšom rozsahu, určí žiakom presný termín na splnenie zadania (preštudovanie, vypracovanie,...).

     6. Učiteľ konzultuje so žiakmi všetky vypracované zadania a vždy im dáva spätnú väzbu, no nie je nevyhnutné každú úlohu klasifikovať známkou.

     7. Triedny učiteľ organizuje on-line neformálne triednické hodiny podľa potreby na zistenie situácie u jednotlivých žiakov.

     8. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení učiteľ prihliada hlavne na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného kontaktného vyučovania.

     9. Učiteľ získava podklady k záverečnému hodnoteniu z riešenia zadaných úloh, z aktívnej účasti na on-line vyučovaní, z vypracovaných projektov, z vypracovaných portfólií, z vypracovaných tematických prác, zo slovného hodnotenia, z vypracovaných praktických úloh (fotografie, videá, písomné práce, ...), z celkového prospechu počas celého školského roka.

     10. Ak žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky dištančného vyučovania a zároveň dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, môže pred postupom do vyššieho ročníka konať komisionálnu skúšku. Komisionálnu skúšku je možné vykonať do 31. augusta príslušného školského roka.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje