• Vyhodnocovacia správa
    • SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2005/2006

     Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

     1. Základné identifikačné údaje

     Názov školy/

     školského zariadenia:

     Stredná zdravotnícka škola

     Adresa školy/

     školského zariadenia:

     Štúrova 1989 031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy/

     školského zariadenia:

     044/5522497

     Faxové čísla školy/

     školského zariadenia:

     044/5514027

     Internetová stránka školy/ školského zariadenia:

     www.szssturlm.edu.sk

     E-mailová adresa školy/ školského zariadenia:

     szslm@svslm.sk

     Súčasti školy/ školského zariadenia: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

     -

     Zriaďovateľ:

     Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy/ školského zariadenia

     Funkcia:

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca

     Anna Jurčová, Mgr.

     Vedúca

     praktického vyuč.

     Darina Lichardusová, Mgr.

     Zástupca

     pre …

     -

     Zástupca

     pre …

     -

     Výchovný poradca

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Školský psychológ

     -

     3. Údaje o rade školy/ školského zariadenia

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy/ školského zariadenia:

     Je volený/delegovaný za ...

     1.

     Predseda: Zdena Stupková

     Za rodičov

     2.

     Podpredseda: MUDr. Drahovzal Oldřich

     Zástupca mestského zastupit.

     3.

     Tajomník: Darina Lichardusová, Mgr

     Za pedagógov

     4.

     Peter Labay, Ing.,CSc

     Za pedagógov

     5.

     Anna Cútová

     Nepedagog.pracovník

     6.

     MUDr. Alexander Slafkovský

     Zástupca zastupiteľstva ŽSK

     7.

     Ing. Milan Kružliak

     8.

     Jana Cvengrošová-Koleňová, PhDr.

     Námestníčka OSE NsP

     9.

     Jozefína Bobuľová

     Zástupca rodičov

     10.

     Igor Klobušiak

     11.

     Lukáš Blahút

     Zástupca študentov školy

     Dátum ustanovenia rady školy/ školského zariadenia:

     4. Iné poradné orgány školy/ školského zariadenia

     Poradné orgány školy/ školského zariadenia:

     1. Gremiálna rada

     2. Pedagogická rada

     3. Predmetové komisie

     4. Zamestnanecký dôverník

     5. Študentská rada – pomocný orgán

     6. Občianske združenie priateľov SZŠ – pomocný orgán

     5a. Údaje o počte žiakov školy/ školského zariadenia

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2005

     Stav k 31. 08. 2006

     počet tried

     počet žiakov

     počet integrova-ných žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     počet integrova-ných žiakov

     Denné štúdium

     1. ročník

     1

     21

     1

     1

     31

     1

     2. ročník

     1

     33

     0

     1

     22

     1

     3. ročník

     2

     37

     0

     1

     32

     1

     4. ročník

     2

     48

     0

     2

     37

     0

     5. ročník

     0     0     6. ročník

     0     0     Pomaturitné štúdium

     0     0     Nadstavbové štúdium

     0     0     Štúdium popri zamestnaní

     2

     45

     0

     3

     61

     0

     Vyššie odborné štúdium

     0     0     Spolu:

     8

     184

     1

     8

     183

     3

     Poznámka pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia: domovy mládeže - trieda ako výchovná skupina, centrum voľného času - trieda ako záujmový útvar.

     6. Údaje o prijímacom konaní

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Plán

     Druh a typ štúdia

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     úspešní

     prijatí

     5356 6 00 zdravotnícky asistent

     1

     30

     4

     24

     23

     23

     5370 6 masér

     1

     25

     4

     19

     19

     19

     5356 6 00 zdravotnícky asistent

     1

     25

     ŠPZ

     1

     18

     18

     18

     5371 3 00 sanitár

     1

     30

     ŠPZ

     1

     30

     30

     30

     Poznámka: Druh a typ štúdia – DŠ - denné štúdium, ŠPZ – štúdium popri zamestnaní, PMŠ – pomaturitné štúdium, VOŠ – vyššie odborné štúdium,
     NDŠ – nadstavbové štúdium.

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:     7. Údaje o výsledkoch koncoročnej klasifikácie žiakov

     Ukazovateľ

     počet

     percentá

     Celkový počet žiakov

     184

     X

     Prospech

     Prospeli s vyznamenaním

     54

     29,7

     Prospeli s priemerom 1,00

     3

     1,6

     Prospeli veľmi dobre

     53

     29,2

     Prospeli

     67

     36,8

     Neprospeli

     3

     1,6

     Neklasifikovaní

     2

     1,1

     Prospech za školu

     1,91

     X

     Vymeškané hodiny

     Celkový počet

     9423


     Počet ospravedlnených hodín

     9388


     Počet neospravedlnených hodín

     35
     Klasifikácia vyučovacích predmetov stredných škôl:

     P.č.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

     1.

     Slovenský jazyk a lit.

     2,23

     2,32

     2,36

     1,98

     0

     0

     2,22

     2.

     Anglický jazyk

     2,42

     2,25

     2,42

     1,62

     0

     0

     2,17

     3.

     Nemecký jazyk

     2,71

     3,11

     3,06

     2,81

     0

     0

     2,92

     4.

     Ruský jazyk

     0

     2,00

     0

     0

     0

     0

     2,00

     5.

     Latinský jazyk

     3,00

     0

     0

     0

     0

     0

     3,00

     6.

     Občianska náuka

     2,28

     1,73

     0

     0

     0

     0

     2,005

     7.

     Dejepis

     1,90

     1,84

     0

     0

     0

     0

     1,87

     8.

     Estetická výchova

     1,61

     0

     0

     0

     0

     0

     1,61

     9.

     Matematika

     2,14

     1,86

     2,01

     0

     0

     0

     3,005

     10.

     Fyzika

     2,38

     2,29

     0

     0

     0

     0

     2,33

     11.

     Chémia

     3,04

     2,44

     0

     0

     0

     0

     2,74

     12.

     Biológia

     1,76

     0

     0

     0

     0

     0

     1,76

     13.

     Informatika

     1,76

     1,45

     1,3

     1,46

     0

     0

     1,49

     15.

     Telesná výchova

     1,10

     1,25

     1,17

     1,06

     0

     0

     1,14

     16.

     Anatómia a fyziológia

     2,38

     1,81

     0

     0

     0

     0

     2,09

     17.

     Organizácia zdravotníctva

     0

     0

     1,81

     0

     0

     0

     1,81

     18.

     Prvá pomoc

     0

     2,00

     0

     0

     0

     0

     2,00

     19.

     Psychológia pedagogika

     0

     1,52

     1,66

     0

     0

     0

     1,59

     20.

     Základy ošetrovania a asist.

     1,95

     2,08

     2,6


     0

     0

     1,77

     21.

     Administratíva a zdrav.dokumentácia

     0

     1,55

     1,88

     1,87

     0

     0

     1,76

     22.

     Praktické cvičenia

     0

     0

     2,18

     1,74

     0

     0

     1,96

     Spolu:

     1,97

     1,95

     1,99

     1,75

     0

     0


     8. Údaje o maturitnej skúške

     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

     ANJ

     A     B

     23

     34,7

     C     NEJ

     A     B

     2

     63,8

     C
     A     B     C
     A     B     C
     A     B     C
     A     B     C

     Písomná forma internej
     časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

     SJL

     A     B

     48

     69,9

     C     ANJ

     A     B

     23

     45,0

     C     NEJ

     A     B

     2

     63,8

     C
     A     B     C
     A     B     C

     Ústna forma internej časti
     maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

     SJL

     A     B

     48

     2,38

     C     ANJ

     A     B

     23

     2,13

     C     NEJ

     A     B

     2

     1,00

     C

     23

     2,61

     TČOZ

     A     B

     48

     1,71

     C
     A     B     C

     Výsledky externej časti maturitnej skúšky a porovnanie školy v rámci Slovenskej republiky:

     P.č.

     Predmet

     Úroveň

     Percentuálny

     prepočet

     Umiestnenie v rámci Slovenskej republiky

     1.

     ANJ

     B

     34,7


     2.

     NEJ

     B

     63,8
     Výsledky záverečných skúšok:

     P.č.

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali skúšku

     prospeli s vyzna-menaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     nepros-peli

     1.

     5371 3 00 Sanitár

     27

     14

     3

     10

     0

     0
     9. Zoznam študijných a učebných odborov zaradených v zozname študijných a 
     učebných odborov a ich zameraní

     P.č.

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Aktívny – neaktívny odbor

     Experiment

     1.

     5356 6 00 zdravotnícky asistent

     denná

     aktívny


     2.

     5370 6 masér

     denná

     aktívny od 2006/07


     3.

     5356 6 00 zdravotnícky asistent

     večerná

     aktívny


     4.

     5371 3 00 sanitár

     diaľková

     aktívny
     Poznámka: U neaktívnych študijných/ učebných odboroch uveďte rok neaktívnosti. V prípade experimentálneho štúdia uveďte dobu,
     na ktorú bolo overovanie schválené a rok, v ktorom prebiehal experiment.


     10. Údaje o pedagogických zamestnancoch školy ku dňu koncoročnej klasifikácie

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     19

     0

     DPŠ -2

     Muži

     4

     0


     Absolventi

     1

     0


     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     5


     2

     do 40 rokov

     6     do 50 rokov

     2     do 60 rokov

     8     dôchodcovia

     3     Spolu:

     24

     0

     2

     11. Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy/ školského zariadenia

     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     5

     Muži

     1

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     0

     do 40 rokov

     0

     do 50 rokov

     1

     do 60 rokov

     2

     dôchodcovia

     3

     Spolu:

     6

     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

     Ukazovateľ

     Počet

     Druh štúdia

     Forma štúdia

     Priebeh

     Garant štúdia

     (napr. MPC, PF a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy


     muži


     Do 30 rokov

     ženy

     2

     DPŠ

     externé

     P

     KU

     muži


     Do 40 rokov

     ženy

     2

     MGR

     externé

     P, U

     KU, TU FZ

     muži


     Do 50 rokov

     ženy

     1

     CERT


     P

     MŠ SR, MPC

     muži


     Do 60 rokov

     ženy


     muži


     Dôchodcovia

     ženy


     muži


     Spolu:
     Všetci pedagógovia získali certifikát za kurz: Využitie ITK v práci učiteľa. 1 pedagóg certifikát pre inštruktora lyž.výcviku – curling. 2 pracovníci certifikát „Vedenie knižnice.“

     Poznámka: Priebeh štúdia – začal (Z), pokračuje (P), ukončil (U).

     13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     vyučovania podľa odbornosti

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     2.

     Nemecký jazyk

     100%

     3.

     Anglický jazyk

     100%

     4.

     Latinský jazyk

     100%

     5.

     Občianska náuka

     Cyklické vzdelávanie – osvedč.

     6.

     Dejepis

     100%

     7.

     Estetická výchova

     0

     8.

     Matematika

     100%

     9.

     Fyzika

     100%

     10.

     Chémia

     100%

     11.

     Biológia

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     13.

     Telesná výchova

     100%

     14.

     Anatómia fyziológia

     100%

     15.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     16.

     Prvá pomoc

     100%

     17.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     18.

     Psychológia a pedagogika

     100%

     19.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     20.

     Základy ošetrovania a asistencie

     100%

     21.

     Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

     100%

     22.

     Praktické cvičenia

     100%

     23.

     Etická výchova

     Cyklické vzdelávanie-osvedč.

     24.

     Náboženská výchova

     100%     14. Údaje o aktivitách a prezentáciách školy/ školského zariadenia

     Záujmová činnosť:

     - prehľad útvarov záujmového vzdelávania v školskom roku 2005/2006:

     a/ Stredoškolská odborná činnosť

     b/ krúžok cudzích jazykov – AJ,NJ

     c/ Tvorba školského časopisu ROZLET

     d/ Práca na PC

     e/ Tvorba www stránok

     f/ Plavecký krúžok

     g/ Pohybovo-tanečný krúžok

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách olympiád a postupových súťaží:

     2.miesto v krajskej súťaži SOČ v odbore zdravotníctvo06 – postup do celoštátnej súťaže

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží: -

     Okresné športové súťaže:

     A/ Cezpoľný beh – 4. miesto

     B/ O „Pohár riaditeľa školy – 3. miesto

     C/ Volejbalový turnaj stredných škôl – 4. miesto

     E/ Okresné kolo v plávaní – 3. miesto

     Efektivita výchovného a psychologického poradenstva:

     - plnenie plánu práce výchovného poradcu:

     Plán práce VP bol zameraný na nasledovné oblasti:

     A/ všeobecné poradenstvo pre žiakov, učiteľov a rodičov

     • VP má svoj kabinet a vyhradený deň v týždni na konzultačnú činnosť. Pracovala so žiakmi v prvých ročníkoch, ktorí mali problémy s adaptáciou na nové prostredie,
      prípadne problémy v období adolescencie. Konzultácie s rodičmi prebiehali počas rodičovských združení, individuálne, alebo telefonicky. Riešili sa hlavne prospech,
      dlhodobé absencie, sociálna situácia rodín.

     • Na pedagogickej rade odznela prednáška: Sociálna klíma a vplyvy na jej utváranie v školskej triede. V 4. ročníku VP uskutočnila prednášku: O prispôsobení sa
      zmenám po skončení stredoškolského vzdelávania.

     • VP spolupracovala s triednou učiteľkou pri vypracovaní dokumentácie žiačky zaradenej do integrovaného vzdelávania žiakov so špeciálnymi
      výchovno-vzdelávacími potrebami.

     B/ informačná oblasť

     • informácie o akreditovaných odboroch na VŠ, voľných miestach v zdravotníckych zariadeniach u nás i v zahraničí

     • vypracovanie profes.diagramu OPPP v LM

     • vypracovaný info-leták na základné školy

     • zrealizovaná prezentácia školy na Burze stredných škôl Liptova

     C/ aktivizačná oblasť

     • účasť na školeniach OPPP v LM

     • prednášky ÚP z programu EURES a prednášky zamerané na právne aspekty po ukončení štúdia na SŠ

     • spolupráca s PZ v LM – prednášky o trestnej zodpovednosti, záškoláctve a šikanovaní, o obchode s ľuďmi

     • prednášky o sexuálnej výchove v rámci vzdelávacieho programu S tebou a o tebe, s okresným sexuológom

     VP je aj spoluautorkou projektu z ESF: Zavedenie systému projektového vyučovania na SZŠ v LM...

     Ciele, stanovené VP na začiatku šk. roka, boli splnené. Na základe výsledkov a analýzy práce VP je postavenie na škole opodstatnené nielen v prevencii
     asociálnych javov, ale aj pri riešení výchovných problémov a problémov učenia sa. Plní aj významnú úlohu pri výchove jedinca, ktorý bude schopný po
     skončení školy zvládať náročné životné situácie, ktoré na neho v spoločnosti čakajú.

     - plnenie plánu práce školského psychológa: -

     - spolupráca so školskými poradenskými zariadeniami:

     OPPP v LM – prednášky, dotazníky, spoluorganizovanie konferencie: Stop fajčeniu

     Spolupráca s vých. poradcami ZŠ

     - spolupráca školy s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny:

     prednášky pre 4. ročníky, spolupráca pri zabezpečovaní štipendií pre žiakov v hmotnej núdzi

     Efektivita prevencie sociálno-patologických javov mládeže:

     - plnenie plánu práce koordinátora prevencie drogových závislostí:

     Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov pracuje podľa vopred vypracovaného plánu práce, ktorý priebežne dopĺňa podľa zaujímavých ponúk, ktoré ešte počas
     šk. roka prichádzajú na školu. Zúčastni la sa konferencie v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, tiež seminára v Žiline s názvom Problémy žiakov v správaní.
     Mnohé akcie prebiehali v spolupráci s VP na škole.

     Škola sa zapojila do projektu primárnej prevencie drogových závislostí Čistý život 1, Čistý život 2, ktorý organizovalo Krízové stredisko Pálkovo centrum .
     V máji 2006 pripravil koordinátor kvíz o škodlivosti drog, v ktorom sme chceli zistiť rozsah poznatkov o drogách a spätnú väzbu na uskutočnené aktivity.
     Plán práce koordinátora bol splnený.

     - zameranie Preventívneho programu školy/ školského zariadenia:

     Preventívny program školy bol vyjadrený opatreniami proti šíreniu drog v školskom prostredí a prácou koordinátora prevencie sociálno-patologických javov.
     Bol súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a záväzný pre všetkých pracovníkov školy. Zameraný bol hlavne na prevenciu akýchkoľvek asociálnych javov,
     vedení žiakov k prosociálnemu správaniu – pomoci druhým. Využívali sa hlavne predmety ako ETV, PSP, OBN, TRH, OSE. Vytvárali sme pre študentov možnosti zapojiť sa
     do kvalitných mimoškolských aktivít /krúžky, SČK, spolupráca s rôznymi nadáciami, ktoré pomáhajú chorým ľuďom/, sú určené konzultačné hodiny VP.
     Svoju prácu sme zamerali aj na skvalitnenie spolupráce s rodičmi žiakov.

     - spolupráca školy/ školského zariadenia so špeciálnymi výchovnými zariadeniami a inštitúciami sociálno-psychologického poradenstva a prevencie:

     Spolupráca s OPPP a Krízovým strediskom Pálkovo centrum /viď hore/. Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni.

     Prezentácie školy:

     - multimediálne prezentácie:

     Informačný materiál pre OPPP, ZŠ, časopis ROZLET, články v regionálnych novinách, prezentácia v regionálnej televízii,v STV, publikovanie v odbornom časopise,
     www stránka školy, spracovanie CD o škole

     - úspechy bývalých absolventov školy:

     - spolupráca školy/ školského zariadenia s rodičmi:

     Spolupráca je zabezpečená hlavne cez OZ priateľov SZŠ, ktoré spolupracuje s vedením školy prostredníctvom svojej rady občianskeho združenia. OZ pracuje podľa
     svojho plánu práce a schádza sa na zasadnutiach s vedením školy podľa potreby. OZ sa podieľa na realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu podporou exkurzii,
     súťaží, podporou nadaných žiakov, a podporou materiálno-technického zabezpečenia školy nákupom potrebných učebných pomôcok, hlavne do odborných učební.

     - formy prezentácie školy/ školského zariadenia na verejnosti:

     ŠO SČK – Získavanie bezpríspevkových darcov krvi, z radov študentov sa prvodarcami stalo 15 študentov.

     • Deň na podporu duševného zdravia – verejná zbierka Modrá nezábudka.

     • Žijú medzi nami – spolupráca s klubom kardiakov a diabetikov

     • Svetový deň prevencie týrania detí – verejná zbierka nadácie Slniečko

     • Liga proti rakovine – Deň narcisov – verejná zbierka, nástenka na MÚ v LM

     • Spolupráca s ÚS SČK Liptov pri organizovaní súťaží Hliadok prvej pomoci

     • Harinekov memoriál – spolupráca pri zabezpečení celoslovenskej súťaže družstiev v poskytovaní prvej pomoci

     - poskytnutie zdravotníckych hliadok pri organizovaní športových súťaží v meste

     - školský časopis:

     Na škole pracuje záujmový krúžok, ktorý vydáva školský časopis pod názvom ROZLET. Časopis sa neustále vylepšuje a prechádza pozitívnymi zmenami.
     Na súťaží časopisov zdravotníckych škôl „Žurnálový stetoskop“, získal čestné uznanie za vlastnú tvorbu a kresbu. Počas roka vyšli tri dvojčíslia časopisu.

     - činnosť žiackej školskej rady:

     Školská rada pracovala podľa plánu práce, ktorý bol súčasťou plánu práce školy. Podieľala sa na spoločných aktivitách školy, ktoré som uviedla pri prezentácii školy.
     Okrem tých mali v pláne zahrnuté ešte tieto významnejšie aktivity: - Október, mesiac úcty k starším- návšteva DD

     • Imatrikulácie študentov prvého ročníka

     • Deň študentstva

     • Účasť na zasadnutí ŠR stredných škôl ŽSK

     • Spolupráca s UNICEF v rámci projektu „ Škola priateľská deťom“

     • Vianočná besiedka – súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedu

     • Zbierka hračiek a oblečenia pre detské domovy a deti zo sociálne slabších rodín

     • Spolupráca pri organizovaní Dňa detí s CVČ

     • Stretnutie so zástupcami mesta LM- Nové spôsoby a formy činnosti pre zlepšenie a využitie voľného času mládeže v meste LM

     • Návštevy DSS v LH – Komunikácia a zamestnávanie

     Študentom bola doporučená aj možnosť využívať na svoju prezentáciu okrem školského časopisu, aj školský rozhlas.

     - iné aktivity:

     -V rámci účelových cvičení CO a Kurzu ochrany človeka a prírody bola nadviazaná spolupráca s Hasičským a záchranným zborom. Študenti 3. ročníka získali medzinárodný
     certifikát prvej pomoci po absolvovaní školenia Medzinárodným zeleným krížom.

     • Liptovské osvetové stredisko – opäť sme boli spoluorganizátormi už 9.ročníka Dňa chôdze.

     Na vlastnom stanovišti študenti prezentovali ukážky obväzovej techniky, deti zapájali do aktivít rôznymi súťažami.

     • Škola zorganizovala po jednom kultúrnom podujatí v 1. a 2. polroku /film. predstavenie a výchovný koncert.

     • Školská knižnica: do učiteľskej knižnice pribudlo 9 kníh v hodnote 3 700 Sk, do žiackej 50 kníh, hlavne s edície SME, o ktoré bol vo výpožičke aj najväčší záujem.
      Študenti si vypožičiavali aj odborné časopisy Sestra a Revue ošetrovateľstva.

     • Exkurzie a školské výlety: 2. a 3. ročník sa zúčastnil exkurzie v Šrobárovom ústave TBC a respiračných chorôb, tiež v rhb centre Kováčová. Exkurzie boli
      pre študentov prínosom hlavne po odbornej stránke Školské výlety boli zamerané na spoznávanie krás prírody s dôrazom na jej ochranu. Exkurzie aj školské výlety
      plnili aj výchovnú funkciu – otužovanie triedneho kolektívu , upevňovanie vzťahu triedny učiteľ – žiak.

     • Lyžiarsky kurz: uskutočnil sa formou dochádzania, pretože škola sa nachádza v blízkosti lyžiarskych stredísk. I tento rok bol problém s účasťou vzhľadom
      na finančné zabezpečenie zo strany žiakov.

     • Ocenenia: - Študentka 3. ročníka Suranová Mariana bola, v rámci vyhodnotenia najlepších študentov stredných škôl na území mesta, ocenená primátorom mesta,
      za výborné študijné výsledky, za pekný vzťah k pacientom pri odbornej praxi a za celoštátnu reprezentáciu školy

     v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti s prácou Interrupcia.

     - Pri príležitosti 55. výročia vzniku SZŠ bola škola ocenená primátorom mesta pamätnou plaketou mesta za „ Verejné uznanie za zásluhy v oblasti školstva.

     15. Údaje o projektoch podaných v školskom roku 2005/2006

     Názov projektu

     Vyhlasovateľ

     Stručná charakteristika projektu

     Fáza projektu

     1.Comenius 1-Školské projekty

     Basic Support – Theory and Practise

     Národná agentúra Sokrates

     Učenie základov prvej pomoci deti MŠ, ZŠ, SŠ

     Projekt je trojročný

     1.rok ukončený

     Schválený aj 2. rok

     2. Neškoďme si

     ŽSK

     Sebapoškodzovanie, poskytnutie PP, prevencia

     ukončený

     3. Zavedenie systému projektového vyučovania na SZŠ a vytvorenie nových učebných textov na zvýšenie prispôsobenia odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach

     MŠ SR -ESF

     Vytvorenie odborných textov, pracovných listov, projektov, preložených do AJ,NJ.

     Vybudovanie jazykového laboratória a zmodernizovanie PC učebne.

     Projektové vyučovanie s využitím vytvorených textov na odborných predmetoch a CUJ.

     Prijatý

     Začiatok realizácie 1.9.2006     Poznámka: Fáza projektu – podaný, prijatý, realizovaný, ukončený.

     16. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
     po roku 2000

     Záver zo správy:

     1. Tematická inšpekcia vykonaná dňa 29.9.2003

     Predmet inšpekcie: zistiť úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov vo vybraných predmetoch SŠ. Stav a úroveň zavádzania a využívania informačných
     technológií v SŠ – testovanie žiakov zo SJL – úspešnosť 68,36% /1.ročníky/

     1. 20.4. 2004 – Zistiť priebeh a objektívnosť overovania externej časti nového modelu maturitnej skúšky. Postup školy pri organizácii, priebehu a oprave testov
      bol v súlade s postupom predpísaným v Pokynoch pre predsedov predmetových maturitných komisií a Pokynoch pre školských koordinátorov.

     17. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ školského zariadenia

     Kapacita (počet žiakov):

     200

     Naplnenosť (%):

     92%

     Iné súčasti školy:

     Vlastní (V) – nevlastní (N)

     Telocvičňa

     N

     Ihrisko

     N

     Tenisové kurty

     N

     Plaváreň

     N

     Posilňovňa

     V

     Sauna

     N

     Šatne

     V

     Dielne

     N

     Jazyková učebňa

     V

     Učebňa informatiky

     V

     Odborné učebne pre vyučovanie:

     Základy asistencie a ošetrovania

     Prvá pomoc, psychológia

     Masérstvo –cvičenia

     Anatómia a fyziológia

     Fyz. a che. Laboratórium     Poznámka: Škola/ školské zariadenie priloží správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.

     18. Cieľ, ktorý si určila škola/ školské zariadenie v koncepčnom zámere
     rozvoja školy/ školského zariadenia na príslušný školský rok, vyhodnotenie jeho plnenia

     Cieľ (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a terminovaný):

     Kvalitná príprava študentov pre prax i možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ- všetci študenti úspešne zmaturovali v riadnom termíne.

     Kvalitnou a zodpovednou prácou udržať priemer školy v študijných výsledkoch pod 2,00 – priemer školy :1,91

     Zapájať sa do ponúkaných projektov – 3 úspešné projekty

     Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov – plnený plán vzdelávania

     19. Oblasti, v ktorých dosiahla škola/ školské zariadenie dobré výsledky a oblasti,
     v ktorých sú nedostatky
     (SWOT analýza)

     Silné stránky školy/ školského zariadenia:

     Slabé stránky školy/ školského zariadenia:

     Kvalifikovaný pedagogický kolektív

     Nižší záujem samostatne sa vzdelávať aj mimo vyučovacieho procesu

     Dobrá spolupráca žiak – učiteľ

     Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj školy

     Hodnotový rebríček zamestnancov i žiakov

     Mnoho žiakov zo sociálne slabších rodín

     Mimoškolské aktivity


     Prezentácia školy na verejnosti – dobrá spolupráca so spoloč. organizáciami mesta a NsP
     Príležitosti:

     Riziká:

     Vytvoriť rovnováhu medzi poslaním školy a dopytom trhu, pripraviť žiakov aj na štúdium na VŠ

     Znižovanie počtu žiakov v dôsledku znižovania populácie – pokles populačnej krivky

     Uplatnenie absolventov v regione – rozvoj sociálnej sféry a cestovného ruchu

     Sociálne postavenie rodín

     Možnosť zapájania sa do projektov financovaných z ESF – možnosť podporiť tvorivosť učiteľov i žiakov, vytvárať moderné prostredie pre výchovno-vzdelávací proces


     Návrhy opatrení:

     1. Viesť študentov k väčšej samostatnosti a tvorivosti cez prácu v záujmových krúžkoch a prácou na projektoch, prácou v študentskej rade.

     2. Podporovať jazykovú a počítačovú gramotnosť – lepšie uplatnenie na trhu práce

     3. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy

     4. Naďalej vylepšovať spoluprácu so spoločenskými organizáciami, pracoviskami praktického vyučovania .

     5. Tvorbou projektov získať finančné prostriedky na vylepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického vybavenia školy

     21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a na ďalšie štúdium

     Prehľad študijných a učebných odborov, ktoré ukončili absolventi školy

     Ukazovateľ

     počet žiakov ďalšieho štúdia

     počet zamestnaných žiakov

     počet zaevidovaných žiakov na úrade práce k 30. 09. 2006

     počet žiakov bez spätnej väzby

     5356 6 00 zdravotnícky asistent

     28

     12

     3

     5

     5371 3 00 sanitár

     14

     27

     0

     0


     Spolu:

     42

     39

     3

     5

     Zdroj použitých informácií: ÚP, návratky od študentov, triedny učiteľ, VP

     Dátum: 20. 9. 2006

     Podpis riaditeľa a pečiatka školy/ školského zariadenia:

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje