• Základné informácie

    •  

      

     Moderne, tvorivo a flexibilne pri príprave absolventov Strednej zdravotníckej školy pre potreby praxe (trhu práce)

      

      

      

      

     Operačný program:              Vzdelávanie

     Spolufinancovaný fondom:   Európsky sociálny fond

     Prioritná os:                         1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie:                           1.1 Premena tradičnej školy na modernú

     Názov projektu:                   Moderne, tvorivo a flexibilne pri príprave absolventov Strednej 

                                               zdravotníckej školy pre potreby praxe (trhu práce)

     Cieľ projektu:                      Inovovať učebné materiály, zaviesť moderné metódy 

                                               a inovatívne formy vzdelávania pre potreby praxe (trhu práce) 

                                               vedomostnej spoločnosti

     Cieľová skupina:                  Žiaci a pedagógovia školy

      

     Projekt je spolufinancovaný (5%) zriaďovateľom školy – Žilinským samosprávnym krajom.

      

      

     Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

     Číslo Zmluvy: 033/2014/1.1/OPV

     Dodatkom č. 2  Zmluvy sa predlžuje realizácia aktivít Projektu do 30.11.2015. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sa stáva nová príloha č.1 "Časový rámec realizácie Projektu" a nová príloha č. 2 "Podrobný popis aktivít projektu".

                                                                                                                                                PhDr.Janka Profantová

      

      

     Vývoj Strednej zdravotníckej  školy nemožno oddeliť od jej histórie, tradície a meniacich sa podmienok v našej  spoločnosti. Počas svojej 63-ročnej existencie prešla viacerými zmenami, ktoré odrážali hlavne zmeny v zdravotníckom školstve. Globálny trh práce zahŕňa voľný a rýchly pohyb odborníkov vo svete, čo už na škole vyžaduje uplatňovanie moderných trendov v oblasti zdravotníckych teoretických vedomosti a praktických zručností. Chceme našich žiakov pripraviť na prácu v tíme, ktorý je zložený zo zdravotníckeho personálu s rôznou úrovňou kvalifikácie a kompetencií, aby sa stali profesionálne uznávanými členmi takéhoto multisektoriálneho a multidisciplinárneho pracovného tímu. Škola, v spolupráci s potenciálnymi zamestnávateľmi a sledovaním vývoja trhu práce, neustále rozširuje ponuku študijných  odborov. Od r. 2004, v súlade s rozšírenou ponukou služieb v starostlivosti o svoje zdravie – kúpeľná liečba, relaxačno-rehabilitačné centrá, welness, zaviedla škola študijný odbor masér. Od školského roka 2013/2014, na základe požiadaviek trhu práce, otvárame študijný odbor zubný asistent. Boli sme oslovení SKZL (Slovenská komora zubných lekárov), nakoľko tento nový študijný odbor je iba v Bratislave a stredné a východné Slovensko nie je touto profesiou zatiaľ pokrytý. Uvedomujeme si, že s meniacou sa spoločnosťou sa neustále zvyšujú aj nároky rodičov na prípravu ich detí na budúcnosť a praktický život. Chceme preto neustále vylepšovať školské prostredie nielen jeho estetickou úpravou, ale zapájaním sa do rôznych projektov, modernizovať materiálno-technické vybavenie školy, ponúkať žiakom možnosť širokej škály záujmových aktivít, rozširovať študijné odbory v nadväznosti na aktuálne potreby trhu práce. ŠkVP vychádza zo zamerania školy, študijných odborov a z určených učebných plánov. 

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje