• Vyhodnocovacia správa

    • Komentár k vyhodnocovacej správesprava_2011_-_Dokument_programu_Microsoft_Word.doc

      

     SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011

      

          Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

     Názov školy:

      

      Stredná   zdravotnícka škola

     Adresa školy:

     Vrbická 632    031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy:

     Služobné mobilné číslo riaditeľa školy:

     044/5522497, 0905632667

     Faxové čísla školy:

      

     044/5514O27

     Internetová stránka školy:

      

     www.szslm.edupage.com

     Elektronická adresa školy:

     Elektronická adresa riaditeľa školy:

     sekretariatszslm@vuczilina.sk

     Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

     sekretariatszslm@vuczilina.sk

     Zriaďovateľ:

      

     Žilinský samosprávny kraj,

     Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy

      

     Funkcia:

      

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

      

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca štatutárny

     pre odborné vzdelávanie

     Anna Jurčová, Mgr.

     Zástupca

     pre všeobecné vzdelávanie

     Silvia Blcháčová, Ing

      Vedúca pre praktické vyučovanie a odbornú klinickú prax

     Ivana Bartánusová, Mgr.

     Zástupca

     pre …

     -

     Výchovný poradca

      

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Koordinátor prevencie

      

     Jana Racková, PhDr.

     Školský psychológ

      

     -

      

     3. Údaje o rade školy

      

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy:

      

     Volený/ delegovaný za...

     1.

     Predseda: Mgr. Oľga Rossová

     pedagógov

     2.

      Mgr. Martina Lengvarská

     pedagógov

     3.

      Ladislav Mlynček

     rodičov

     4.

     Zdena Fialová

     nepedag.zamestnancov

     5.

     Ing. Janka Šebestová

     ŽSK-odbor školstva

     6.

     Ing.  Anna   Klimíková

     ŽSK-odbor školstva

     7.

      PhDr. Anna Majbíková

     ŽSK-zdravotníctvo

     8.

     MUDr. Andreanský  Ladislav 

     ŽSK -poslanec

     9.

      Jana Hollá

     rodičov

     10.

     Romana   Martišová

     rodičov

     11.

      Zuzana Kasprzyková

     žiakov

     Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

     28.6.1991, 21.4.2004, 21.4.2008

      

      

     4. Iné poradné orgány školy

      

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     - - gremiálna rada

     - pedagogická rada

     - zástupca zamestnancov

     - predmetové komisie

     - výchovný poradca

     Pomocné orgány: žiacka rada, Občianske združenie

     5a. Údaje o počte žiakov školy

      

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2010

     Stav k 31. 08. 2011

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     Denné štúdium

     1. ročník

     2

     38

      

      

      

     2

     37

      

      

      

     2. ročník

     2

     41

     1

      

      

     2

     39

     1

      

      

     3. ročník

     2

     39

     1

      

      

     2

     38

     1

      

      

     4. ročník

     2

     29

     1

      

      

     2

     29

     1

      

      

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nadstavbové a pomaturitné štúdium

     1. ročník

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Externé a kombinované štúdium

     4

     78

      

      

      

     4

     60

      

      

      

     Spolu:

     12

     225

     3

      

      

     8

     203

     3

      

      

      

     5b. Údaje o počte žiakov osemročného gymnázia

      

     Denná forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2010

     Stav k 31. 08. 2011

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5C. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník

     -

     -

      

      

     -

     -

     -

     -

     2. ročník

     -

     -

      

      

     -

     -

     -

     -

     3. ročník

     -

     -

      

      

     -

     -

     -

     4

     4. ročník

     -

     -

      

      

     -

     -

     -

     -

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu CH + D:

      

      

      

      

      

      

     5D. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy v osemročnÝch gymnáziach

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu CH + D:

      

      

      

      

      

     6. Údaje o prijímanÍ Žiakov na vzdelávanie

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

      5356 6

     zdravotnícky asistent

     1

     30

      3A

     4

     31

     34

     18

     5370 6

     masér

     1

     24

      3A

     4

     22

      

     15

     5356 6

     zdravotnícky asistent-externé

     3

     54

      3A

     1,2,3

     54

     55

     54

     5371 3

     sanitár-externé

     1

     30

      3C

     1

     30

     41

     30

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

     5370 6

     Masér – denné pomaturitné

     1

     24

     4A

     2

     9

      

     9

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     %

     počet

     %

     Celkový počet žiakov

     206

     X

      203

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     45

     21,84

     43

     21,18

     prospeli s priemerom 1,00

     15

     7,28

     13

     6,40

     prospeli veľmi dobre

     43

     20,87

     42

     20,68

     prospeli

     81

     39,32

     102

     50,24

     neprospeli

     35

     16,99

     8

     3,94

     neklasifikovaní

     2

     0,97

     8

     3,94

     celkový prospech za školu

     2,17

     X

     2,15

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     191

     92,7

     194

     95,5

     uspokojivé

      10

     4,85

     3

     1,47

     menej uspokojivé

     4

     1,94

     5

     2,46

     neuspokojivé

     1

     0,48

     1

     0,48

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     10781

     X

     11346

     X

     počet ospravedlnených hodín

     10428

     96,73

     11054

     97,43

     počet neospravedlnených hodín

     353

     3,27

     292

     2,57

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

      

     Kód

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

     SJL

     Slovenský jazyk a literatúra

     3,23

     3,23

     2,77

     2,95

      

      

     3,03

     AJ

     Anglický jazyk

     3,03

     3,5

     3,49

     3,6

      

      

     3,43

     NJ

     Nemecký jazyk

     3,55

     3,04

     3,2

     2,86

      

      

     3,16

     OBN

     Občianska náuka

      

     2,89

     1,87

      

      

      

     2,36

     DEJ

     Dejepis

     2,47

     2,55

      

      

      

      

     2,51

     ETV

     Etická výchova

      

      

      

      

      

      

     -

     NAB

     Náboženská výchova

      

      

      

      

      

      

     -

     BIO

     Biológia

     2,61

      

      

      

      

      

     2,61

     CHE

     Chémia

     3,30

     3,31

     1,92

      

      

      

     2,85

     FYZ

     Fyzika

     2,12

     1,58

      

      

      

      

     1,94

     MAT

     Matematika

     2,76

     2,85

     2,3

      

      

      

     2,64

     INF

     Informatika

     1,87

     1,22

      

      

      

      

     1,55

     TSV

     Telesná a športová výchova

     1,71

     1,2

     1,85

     1,27

      

      

     1,34

     LAT

     Latinský jazyk

     2,49

      

      

      

      

      

     2,49

     ANF

     Anatómia a fyziológia

     2,39

     1,92

      

      

      

      

     2,15

     PAT

     Patológia

     1,53

     2,10

      

      

      

      

     1,82

     OZS

     Organizácia zdravotníctva

     1,89

      

      

      

      

      

     1,89

     PPS

     Prvá pomoc

      

     1,19

      

     1,69

      

      

     1,36

     PVL

     Preventívne lekárstvo

     1,5

      

      

      

      

      

     1,5

     PYJ

     Psychológia a pedagogika

     1,59

     1,83

      

     2,01

      

      

     1,77

     ZET

     Zdravotnícka etika

     1,69

      

      

      

      

      

     1,69

     SIL

     Sociálna staroslivosť

     2,07

     1,25

      

     2,25

      

      

     1,86

     ZKC

     Zdravie a klinika chorôb

     2,0

     2,19

     2,19

     2,28

      

      

     2,15

     ZOE

     Základy ošetrovania

     2,14

     1,71

     1,95

     1,88

      

      

     1,95

     AZD

     Administratíva a zdrav.dok.

      

     1,58

     2,1

     1,25

      

      

     1,64

     ZDR

     Zdravoveda

     1,61

      

      

      

      

      

     1,61

     SNO

     Sanitárstvo

     1,43

      

      

      

      

      

     1,43

     SAA

     Sanitárske činnosti

     1,35

      

      

      

      

      

     1,35

     FYT

     Fyzikálna terapia

     2,0

     3,0

     2,41

     2,69

      

      

     2,53

     RRC

     Relax.rekon.cv.

     1,75

     1

     1,18

     1,08

      

      

     1,25

     MAZ

     Masáže

      

     2,07

     2,35

      

      

      

     2,21

     OAZ

     Odborná klinická prax-ZA

     1,52

     1,25

     1,67

     1,25

      

      

     1,42

     MFB

     Odborná klinická prax – MA

      

      

     1,82

     2,23

      

      

     2,03

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     2,14

     2,11

     2,20

     2,09

      

      

     2,14

     Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:

     Kód.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1.  ročník

     2.  ročník

     3.  ročník

     4.  ročník

     5.  ročník

     6.  ročník

     7.  ročník

     8.  ročník

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. Údaje o ukončení štúdia

     Údaje o maturitnej skúške

     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     29

     49,36%

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     18

     41,57 %

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     10

     27,99%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      Slovenský jazyk a literatúra

      

     29

     62,56%

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     18

     33,89%

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     10

     46,00%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     28

     2,25

      

      

      

     Anglický jazyk

      

     18

     3,00

      

      

      

     Nemecký Jazyk

      

     10

     2,70

      

      

      

     Praktická časť odbornej zložky

      

     54

     1,18

      

      

      

     Teoretická časť odbornej zložky

      

     54

     1,61

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o záverečných skúškach

      

     Kód

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

     prospeli s 

     vyznamenaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     neprospeli

     1.

     5371 3  sanitár

     23

     10

     11

     2

     0

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní

     A) Aktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     1.

     5356 6 zdravotnícky asistent

     denná, externá

     3A

     2.

     5370 6 masér

     denná

     3A

     3.

     5371 3 sanitár

     externá

     3C

      

      

      

      

      

     B) Neaktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Neaktívne od šk. roku

      

      

      

      

      

      

     C) Experimentálne overovanie

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Doba trvania experimentu

     (od – do)

      

     10. Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     Z toho nekvalifikovaní -dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     23

      

      

     Muži

     -

      

      

     Spolu (kontrolný súčet):

     23

      

      

     Kvalifikovanosť v %:

     100%

     X

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     2

      

      

     do 40 rokov

     9

      

      

     do 50 rokov

     7

      

      

     do 60 rokov

     4

      

      

     dôchodcovia

     1

      

      

     Spolu (veková štruktúra):

     23

      

      

      

     11. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     5

     Muži

     1

     Spolu (kontrolný súčet):

     6

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     -

     do 40 rokov

     1

     do 50 rokov

     4

     do 60 rokov

     1

     dôchodcovia

     -

     Spolu (veková štruktúra):

     6

      

      

     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKOLY

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     do 30 rokov

     ženy

     1

     Externá

     SZU – jún ukončené

     muži

      

      

      

     do 40 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     do 50 rokov

     ženy

     1

     externá

     KU RBK – jún ukončené

     muži

      

      

      

     do 60 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     dôchodcovia

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     Spolu:

      

     -

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých

     vyučovacích predmetov

      

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     (vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

     Odbornosť

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     2.

     Anglický jazyk

     100%

     3.

     Nemecký jazyk

     100%

     4.

      Občianska náuka

       0%

     5.

     Dejepis

     100%

     6.

     Etická výchova

     100%

     7.

     Náboženská výchova

     100%

     8.

     Biológia

     100%

     9.

     Chémia

     100%

     10.

     Fyzika

      0%

     11.

     Matematika

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     13.

     Telesná a športová výchova

     100%

     14.

     Latinský jazyk

     100%

     15.

     Anatómia a fyziológia

     100%

     16.

     Patológia

     100%

     17.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     18.

     Prvá pomoc

     100%

     19.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     20.

     Psychológia a pedagogika

     100%

     21.

     Zdravotnícka etika

     100%

     22.

     Sociálna staroslivosť

     100%

     23.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     24.

     Základy ošetrovania

     100%

     25.

     Administratíva a zdrav.dok.

     100%

     26.

     Zdravoveda

     100%

     27.

     Sanitárstvo

     100%

     28.

     Sanitárske práce

     100%

     29.

     Fyzikálna terapia

     100%

     30.

     Relax.rekon.cv.

     100%

     31.

     Masáže

     100%

     32.

     Masáže-klinická prax

     100%

     33.

     Odborná klinická prax

     100%

     Spolu

      

     93,94%

      

     14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

      

          Práca výchovného poradcu / VP / bola orientovaná v  šk. roku na:

     ■ všeobecné poradenstvo pre  žiakov, učiteľov a rodičov

     ■ informačnú oblasť

     ■ aktivizačnú oblasť

      

          1. Každý piatok v týždni bol vyhradený pre konzultačnú činnosť. Tento čas využívali najmä žiaci z nižších ročníkov, ktorí mali problémy s adaptáciou na nové prostredie, ale aj tí, ktorí obdobie adolescencie prežívajú veľmi nekoordinovane, hľadajú sa a nevedia si rady sami so sebou.

            VP vykonala aj veľa ústnych pohovorov so žiakmi, ak to bolo nutné tak aj s rodičmi – predovšetkým riešila interaktívne vzťahy medzi žiakmi v triede.

          S končiacimi študentami 4. ročníkov VP konzultovala o možnostiach ich ďalšieho vzdelávania . Informácie o vypĺňaní prihlášok na VŠ a vzor prihlášky na VŠ VP zabezpečila počas mesiaca január. Vzor bol vyvesený aj na web stránku školy. 

          VP zabezpečovala od začiatku šk. roka potrebnú dokumentáciu pre 3 žiakov, ktorí boli zaradení do integrovaného vzdelávania .

           V evidencii VP sú aj  športovo nadaní žiaci -  L.M. Webbink z II.M – športový klub –KTK so sídlom v LM. K nemu pribudli žiaci: M.Bukovinský z I.M – Magic kickbox Klub LM, T. Vopravil z I.M – MHK RK dorast,L. Nahálka – TJ Iľanovo – futbal,K.Divok III.M – HK 32 Liptovský Mikuláš, R.Rušinová z  III.Z –   Body fitnes a kulturistika. Menovaní žiaci nemali špeciálne upravený program vzdelávania, len boli uvoľňovaní na sústredenia a zápasy.   Učivo si potom  individuálne dopĺňali.

      

     2. VP zabezpečila a zrealizovala prezentáciu školy na „ Burze stredných škôl Liptova“. Tiež  sa dôstojne zhostila prezentácie školy na Dni otvorených dverí spojených s Burzou „Pomáhajme si...“ V mesiaci jún zabezpečila odprezentovanie odborov školy na podujatí „Remeselnícka nedeľa“ v Pribyline. 

          Pre žiakov 4. ročníkov   podľa prichádzajúcich ponúk z VŠ, VP aktuálne zabezpečovala informácie o akreditovaných odboroch na VŠ. Využívala pritom aj internetové stránky VŠ v Slovenskej republike a ČR. Žiakom, ktorí neprejavili záujem o vysokoškolské štúdium poskytla údaje o voľných pracovných miestach v zdravotníckych zariadeniach u nás a v zahraničí.

         Pre žiakov prvých ročníkov v IX. – X. mesiaci zorganizovala prednášku: “Ako sa správne učiť“ spojenú s diskusiou. Pracovníčky ÚPSVaR  v LM vykonali prednášku „O možnostiach práce v zahraničí“ a „Povinnosti absolventa SŠ, vyplývajúce zo zákona 453/2003: Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zmestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

      

     3.   Veľmi aktívne prebiehala spolupráca aj s OPZ v Liptovskom Mikuláši por. Annou Poliakovou. V mesiaci december sa uskutočnila prednáška“ Zvýšenie  právneho vedomia o trestno – právnej zodpovednosti mládeže „ spojená s  besedou ,pre prvé ročníky.     V mesiaci február prebehli 2 prednášky – jedna pre žiakov IV. ročníkov – Obchod s ľuďmi-  . Druhá prednáška  o Bezpečnej práci s internetom, pre žiakov 2.ročníka.   následné zneužitie.   V marci  sa uskutočnila prednáška pre III. ročník ZM v spolupráci  s protidrogovým  koordinátor a PZ – Prevencia šikanovania na školách.   V apríli bola beseda „O nebezpečnosti extrémizmu“ pre 2. ročníky, ktorá riešila rôzne prejavy extrémizmu a potom negatívny vplyv na samotné správanie žiakov. 

         V mesiaci jún sa zaktualizovala aj prednáška okresného sexuológa MUDr. D. Timku .

      VP sa naďalej   zúčastňovala funkčného vzdelávania.

           Všetky stanovené ciele VP splnila.

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:

     Vytvorený plán práce, spolupracovala s triednymi učiteľmi, VP a metodikom ŠO SČK:

     Projekt Dni nádeje- výtvarné práce s protidrogovou tematikou, spolupráca s Krízovým centrom pre dievčatá a mladé ženy- fyzické a psychické násilie

     Červené stužky, prednáška AIDS, starostlivosť o chorých s AIDS, film Anjeli

     Výtvarný projekt: Prečo som na svete rád

     Film: Odsúdení na spolunažívanie v dobrom-prejavy diskriminácie, ľudské práva, rómska menšina

     Projekt Detské centrum pohybu – OZ Tatry

     Koordinátorka  sa zúčastnila vzdelávania v Žiline, aktualizovala a  vypracovala školský projekt prevencie.

      

     - spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:

     CPPPaP,  OV PZ, ÚPSVaR, základné školy – výchovní poradcovia, 

      

      

     15. Údaje o aktivitách a prezentáciI školy

      

     - multimediálne prezentácie: týždenník Liptov, webová stránka školy, školský časopis Študentský mixér

     - spolupráca školy s rodičmi: hlavne cez Občianske združenie priateľov SZŠ – pomoc pri organizovaní podujatí školou - exkurzie, kurzy, podpora aktivít školy, zahrnutých v pláne práce, pomoc pri modernizácii odborných učební. Účasť na rodičovských združeniach aj tento rok bola slabá, prichádzajú hlavne rodičia žiakov prvých ročníkov a tých, ktorí sú bezproblémoví.  Informácie dostávajú rodičia cez triednych učiteľov, buď individuálne alebo na rodičovských triednych schôdzkach.

     - formy prezentácie školy na verejnosti: spoluorganizovanie kultúrnych a športových akcií v spolupráci s mestom a spoločenskými organizáciami, zdravotnícke hliadky, Burza stredných škôl, Deň otvorených dverí,   SOČ , projekty, kontrola lekárničiek u vodičov v spolupráci s okresným PZ, školenia PP žiakov SŠ v rámci kurzu ochrana života a zdravia, spolupráca s krízovým centrom Domu Charitas Sv. Kláry , Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Deň srdca, spolupráca so zväzom diabetikov, SČK, Študentská a Valentínska kvapka krvi, Remeselnícka nedeľa v Pribyline- skanzeme

     60. výročie vzniku školy – akadémia pre verejnosť a žiakov školy

     - školský časopis: Študentský mixér - pracuje redakčná rada, zložená so žiakov školy, metodicky usmerňovaná učiteľkou slovenského jazyka. Časopis sa vydáva a pracuje v rámci záujmovej činnosti. Zapájajú sa aj do súťaží školských časopisov- napr.. súťaž v rámci stredných zdravotníckych škôl, ŽSK

     Časopis vychádza ako dvojčíslie, v školskom roku 2010/2011 č.1-2, 3-4, 5-6

     - činnosť žiackej školskej rady: Metodik žiackej rady na začiatku školského roka vypracuje spolu s členmi plán činnosti: obsahuje aktivity kultúrne, spoločenské, športové, vzdelávacie a spoluprácu s vedením školy- stretnutie v I. polroku 1x a II. polroku tiež 1x. Žiaci sú aktívni, majú podnetné návrhy, ale k ich realizácii potrebujú  vedenie metodikom a pomoc ostatných vyučujúcich.

     - iné aktivity: bohatá je činnosť ŠO SČK, ktorej členmi sa stávajú všetci žiaci školy, pracujú pod vedením svojho výboru a metodika, ďalej  veľa aktivít je pod vedením metodika enviromentálnej výchovy, športová činnosť - škola sa zapája aj do aktivít cez CVČ, Kinderiáda – športový deň pre žiakov ZŠ

     Župná kalokagatia- 7. miesto z 11 zúčastnených škôl

     Beh olympijského dňa – zdravotný dozor, tiež aj na krajskom kole v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ

     Účasť na celoslovenskej súťaži SZŠ v Dunajskej Strede, krajské kolo Priateľské kraje v zjednotenej Európe.

     Škola rozbieha podnikateľskú činnosť Kurzy prvej pomoci – zatiaľ je činnosť slabšia, snažíme sa neustále rôznym spôsobom preniknúť do povedomia škôl, organizácií a firiem v regióne.

      

     16. Údaje o projektoch/grantoch podaných v školskom roku 2010/2011

      

      

     Projekt

     /

     Grant

     Názov projektu / grantu

     Stručná char. projektu / grantu

     Akcept./

     Neakcept.

     Termín začiatku realizácie pr.

     Termín ukončenia realizácie pr.

     Celkový rozpočet

     Spolufinancovanie

     Škola

     ŽSK

     ŽSK

     Šťastie je ukryté v radosti z tvorenia

     Rozvoj voľnočasových aktivít-výroba rznych ozdobných  remetov

     Akceptovaný

     marec  2011

     máj 2011

     332,-

     -

      

     Dopoludnie o zdravej výžive na SZŠ

     Návrhy žiakov na racionálnu výživu-prezentácia, príprava a ochutnávka

     Akceptovaný

     marec 2011

     máj 2011

      400,-

     68,-

     332

     Zachovaním tradície ožije minulosť

     HistóriaSZŠ-tvorba hist.uniforiem

     neakceptovaný

      

      

      

      

      

     Na tatrínskej sednici

     nácvik divadla so žiakmi-prezentácia v múzeu pre žiakov

     neakceptovaný

      

      

      

      

      

      

     Na liptovskom dvore

     prezentácia ľudových zvykov iakmi

     neakceptovaný

      

      

      

      

      

     MŠVVaŠ SR

     Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

     zriadiť knižnicu s modernou multimediálnou technikou-pomôcť žiakom s učením...

     neakceptovaný

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Fondy EU

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     INÉ

     Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ- 

     Dejepis, matematika Národný program UIPŠ

      

      

      

      

      

      

      Comenius-celoživotné vzdelávanie SAAIC

      Vyučovanie pokročilých študentov- tréning pre učiteľov AJ

     akceptovaný

     júl 2011

     júl 2011

      

      

      

     Recyklohry

     zber elekt.odpadu

      

      

      

      

      

      

     Tvoja správna voľba

     spolupráca s PZ SR

      

      

      

      

      

      

      

     Detské centrum pohybu

     spolupráca sOZ Tatry

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     17. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

      

     Zistenia:0

     18. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

      

     A)     budovy, dielne, odborné učebne

      

     Kapacita školy:

     2.posch.školy:120

     Prízemie: 25

     Skutočný počet žiakov:

     147-denné

     78-externé

     Naplnenosť školy (%):

     100%

      

      

     Počet

     Priestor v m 3                                                                              

     Poznámka

     Budovy celkom

      

      

      

      

     Učebne

     13

                         

      

     Z toho

     Kmeňové

     4

                          X

      

     Jazykové

     1

                          X

      

     Odborné

     6

                          X

      

     IKT

     1

                          X

      

     Laboratória

     1

                          X

      

     Šatne                                  (Áno/Nie)

     áno

                         

      

     Dielne                                 (Áno/Nie)

     nie

                         

      

     Školský internát               (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Školská jedáleň                (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Telocvičňa                         (Áno/Nie)

     Nie

      

     posilňovňa

     Iné (chaty, ubytovne, rekreačné zariadenia...)

      

      

      

     Technika

      PC                             (ks)

     38

                          X

      

     Dataprojektory         (ks)

     6

                          X

      

     Interaktívne tabule   (ks)

     1

                          X

      

                          

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne, ktoré zariadenie škola spravuje

     B)     športoviská

      

     Športoviská

     Názov športoviska

     Áno

     /

     Nie

     Rozmery

     Povrch

     Stav

     (vyhovujúci/

     nevyhovujúci)

     Poznámka

     (v prípade nevyhovujúceho  popísať závady)

     Posledná rekonštrukcia (dátum)

     Telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Viacúčelové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Atletický ovál

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Atletická rovinka

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Atletické doskočisko

      

     X

      

      

      

      

     Vrhačský sektor

      

     X

      

      

      

      

     Hokejové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Posilňovňa

     áno

     5,7x7

     Plávajúca podlaha

      

      

     Sept. 2008

     Tenisové kurty

      

     Počet

      

      

      

      

     Plaváreň

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Sauna

      

     X

     X

      

      

      

     Pohybové štúdio

      

      

      

      

      

      

     Gymnastická telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Floorbalové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Iné (uviesť)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Šatne

     Uviesť počet a stav

     Hygienické zariadenia

     Uviesť počet a stav

                    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie ihrisko...)

     C)     vozový park

      

     Vozový park

     Druh vozidla

     Rok výroby

     Počet najazdených km

     Počet miest na sedenie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     19. Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy

      

     - definícia cieľa pre školský rok 2010/2011 (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a terminovaný):

     Ciele vychádzajú s koncepcie školy pre roky 2009-2014:

     a) Rozvíjať a zvyšovať vzdelávaciu úroveň schválených študijných odborov a rozširovať možnosti ďalšieho vzdelávania - trvale

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: podarilo sa zvýšiť  kvalifikovanosť učiteľov,  hlavne v odbore masér, učitelia ukončili doplnkové pedagogické štúdium   ,  

     b) Vyvíjať aktivity smerom k celoživotnému vzdelávaniu - trvale

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: bol dodržaný a splnený plán kontinuálneho vzdelávania

     c) vytvárať podmienky pre tvorivosť a sebarealizáciu žiakov a učiteľov

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: aj v tomto školskom roku pracovali žiaci v záujmových krúžkoch  , účasť žiakov a učiteľov na schválených projektoch a  projektoch, na ktorých sme sa podieľali spoluúčasťou s inými organizáciami. Žiaci sa prezentovali vlastnými odbornými konferenciami.    Plán práce školy bol splnený.

     d) získať vyhovujúce priestory pre školu a modernizovať učebne: cieľ splnený čiastočne, nakoľko  s finančných prostriedkov v spolupráci s OZ sa podarilo škole získať iba jednu elektr. posteľ pre študijný odbor zdravotnícky asistent , preto by sa škola chcela v budúcom šk. roku zapojiť do ESF.

     - definícia cieľa pre školský rok 2011/2012:

     Ciele opäť vychádzajú s koncepcie školy pre roky 2009-2014:

     a) Rozvíjať a zvyšovať vzdelávaciu úroveň schválených študijných odborov a rozširovať možnosti ďalšieho vzdelávania - trvale:

     - zlepšiť výsledky MS z jazykov systematickou prípravou od I.roč.

     - rozšíriť celoživotné vzdelávanie o  formu večerného štúdia v študijnom odbore masér(požiadavka regiónu)

     - modernizácia odborných učební cez projekty s podporou ŽSK

      

     20. SWOT analýza

      

     Silné stránky školy:

     Slabé stránky školy:

     Kvalifikovaný pedagogický kolektív, tvorivosť, ochota, záujem o ďalšie vzdelávanie

     Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a modernizáciu učební školy.

     Estetické a čisté prostredie školy

     Hodnotový rebríček zamestnancov a žiakov

     Chýbajú priestory pre možnosť rozšírenia ďalších aktivít školy, chýbajú klasické triedy

     Široká ponuka záujmových činností

     Zvyšuje sa počet žiakov  zo sociálne slabších a problémových rodín

     Práca na projektoch

     Nevyhovujúca budova školy - nedajú sa vzhľadom na jej súčasný stav dodržať hyg.požiadavky na výchovno-vzdelávací proces -napr. teplota v triedach a odborných učebniach

     Výborná prezentácia školy na verejnosti

      

     Nízka nezamestnanosť absolventov

      

     Umiestnenie žiakov na VŠ

      

      

      

     Príležitosti:

     Riziká:

     Dosiahnuť rovnováhu medzi poslaním školy a dopytom trhu

     Pokles populačnej krivky

     Zvyšujúca sa možnosť uplatnenia absolventov nielen v regióne – sociálna sféra, rhb.-rekondičné zariadenia, kúpele, celoživotné vzdelávanie

     Sociálne postavenie rodín

      

     Dobrá spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi našich absolventov

     Klesajúca vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich na štúdium

     Možnosť vylepšovania vybavenia školy zapájaním sa do projektov  - vytvárať tým aj prostredie pre tvorivosť učiteľov a žiakov.

     Budova školy

     Vytvárať moderné prostredie pre výchovu a vzdelávanie našich žiakov

      

     Usilovať sa naďalej  o rozšírenie foriem vzdelávania a rozšírenie ponuky študijných odborov

      

      

      

      

      

      

     Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:

     - Aj naďalej prijímať a udržať kvalifikovaných učiteľov

     - Umožňovať učiteľom vzdelávať sa v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania

     - vyhľadávať a zapájať sa do projektov pre modernizáciu výchovy a vzdelávania

     - klásť dôraz na prípravu na maturitnú skúšku z teórie odborných predmetov, SJL a CUJ.

     - spolupracovať a hľadať riešenia so správcom budovy školy na vylepšenie priestorov pre výchovu a vzdelávanie

     - motivovať žiakov k sebavzdelávaniu a rozvoju kľúčových kompetencií realizáciou vlastných vzdelávacích aktivít (žiacke školské konferencie...)

     - podporovať činnosť žiackej školskej rady

      

     21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

      

     Kód

     Kód a názov študijných a učebných odborov 

     Ukazovateľ

     celkový počet absolventov

     počet žiakov ďalšieho štúdia

     počet zamestnaných žiakov

     počet evidovaných nezamestnaných žiakov k

      31. 08. 2011

     5356 6

     Zdravotnícky asistent

     16+38ex

     13+2

     2+36

     MD-1,

     5370 6

     Masér

     13

     8

     3

     MD-1, 1

     5371 3

     Sanitár

     23

     7

     16

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     90

     30

     57

     MD 2,  N- 1

      

     22. Informácie o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania

      

     - stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:

     Škola sa nachádza na 3.poschodí v spoločnej budove so SOŠ obchodu a služieb. Školy majú spoločnú telocvičňu. Odborné učebne v počte 5, sa nachádzajú v bývalej budove DM, ktorá patrí ku škole. Sú rozložené na 2-5  poschodí, čo nie je veľmi výhodné. Učebne však zodpovedajú normatívu určeného metodickým centrom MZ SR. Pri učebniach sú aj sprchy pre žiakov.  Nie je dodržaná psychohygiena týkajúca sa teploty v miestnosti pre výchovno-vzdelávací proces vzhľadom na budovu školy (nevhodné okná, izolácia) - problém pretrváva. Na prízemí SOŠ máme jednu triedu (vyšší počet žiakov ako v predchádzajúcom školskom roku), žiaci však musia chodiť na hygienu na tretie poschodie školy.

     Žiaci majú dostatočný počet skriniek na odkladanie osobných vecí.

     Stravovanie žiakov je zabezpečené v blízkosti školy na ZŠ  a na školskom internáte pre tých, ktorí sú ubytovaní.

      

     23. Údaje o voľnočasových aktivitách školy

      

     Záujmová činnosť:

     - prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2010/2011:

      

     Zaradenie

     Názov krúžku

     Počet žiakov

     Vedúci krúžku

     (meno a priezvisko)

     Spoločensko-vedné

     Tvor a píš svoj časopis

     12

     Mgr. Veronika Bobulová

     Nebojme sa angličtiny

     23

     PaedDr. Anna Dzúrová

     Nemčinou krok za krokom

     10

     Mgr. Dana Kronfráterová

     Prírodovedné

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Technické

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Umelecké

     Šikovné ruky

     8

     Mgr. Magdaléna Moresová

     Tanečný krúžok

     41

     PhDr. Straková

      

      

      

     Športové

     Športový krúžok

     40

     Mgr. Oľga Rossová

      

      

      

      

      

      

     Iné

     SOČ

     4

     Mgr. Daniela Kompišová

     Výchova k zdraviu

     16

     PhDr. Racková

     Duševná hygiena a vzťahy

     35

     MUDr. Mária Plávková

      

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží (nie regionálne kolá):

      

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka

     (družstvo chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

     Krajské kolo

     Priateľské kraje v zjednotenej Európe

      Špiaková Bibiána, Filová Vanesa

     -

     Olympiáda ľudských práv

     Simona Račková

     -

      

      

      

      

      

      

     Celoslovenské kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Medzinárodné kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie regionálne kolá):

      

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka

     (družstvo chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

     Krajské kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Celoslovenské kolo

     M SR  vo vodnom slalome- C1 M, starší a mladší dorast

     Webink Lino

     1. a 2. miesto

     M SR bodyfitness

     Romana Rušinová

     2. a 3. miesto

     M SR kickbox

     Mario Bukovinský

     2. miesto

      

      

      

     Medzinárodné kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     24. Zhodnotenie činnosti súčastí školy

      

     - stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školské stredisko záujmovej činnosti, školský internát, centrum voľného času, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe):

     A)

      

     Druh školského zariadenia

     Kapacita šk. zariadenia

     Počet žiakov

     Z toho počet žiakov, ktorí nie sú žiakmi školy

     Naplnenosť v %

     Školské stredisko záujmovej činnosti

      

      

      

      

     Školský internát

      

      

      

      

     Centrum voľného času

      

      

      

      

     Školské hospodárstvo

      

      

      

      

     Stredisko odbornej praxe

      

      

      

      

      

     B) Školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ

      

     P.č.

     Názov krúžku

     Počet žiakov

     Vedúci krúžku

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2010/2011 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1

      

      

     Dátum:25.8.2011

      

     Podpis riaditeľa školy:

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje