• Vyhodnocovacia správa

    • SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008

      

      

          Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

     1. Základné identifikačné údaje

      

     Názov školy:

      

     Stredná zdravotnícka škola

     Adresa školy:

     Štúrova 1989  031 01  Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy:

      

     044/5522497

     Faxové čísla školy:

      

     044/5514027

     Internetová stránka školy:

      

     www.edupage.org.

     Elektronická adresa školy:

      

     sekretariatszslm@vuczilina.sk

     Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

      

     Zriaďovateľ:

      

     Žilinský samosprávny kraj,

     Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy

      

     Funkcia:

      

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

      

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca

     pre …

     -

     Zástupca

     pre …

     -

     Zástupca

     pre …

     -

     Vedúca prakt.vyučovania …

     Ivana Bartánusová, Mgr.

      

     Výchovný poradca

      

     Ing. Silvia Blcháčová

     Koordinátor prevencie

      

     Jana Racková, Mgr.

     Školský psychológ

      

     -


     3. Údaje o rade školy

      

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy:

      

     Volený/delegovaný za...

     1.

     Predseda: Klaudia Hricová

     Za rodičov

     2.

     Podpredseda: Oľga Rossová, Mgr.

     Za pedagógov

     3.         

      Tajomník: Ľubomíra Laceková, Mgr                                 

     Za pedagógov

     4.                    

                       Zdena Fialová 

      Nepedagog.pracovník

     5.

                        MUDr. Drahovzal

     Za mestské zastupiteľstvo

     6.

                        MUDr. Alexander Slafkovský

     Zástupca zastupiteľstva ŽSK

     7.

                        Ing. Milan Kružliak

                     

     8.

                        Jana Cvengrošová-Koleňová, PhDr.

     Námestníčka OSE NsP

     9.

                       Ing. Hatinová Monika

     Za rodičov

     10.

                        Kováčiková

                     

     11.

                       Václav Papež

     Zástupca študentov školy


     4. Iné poradné orgány školy

      

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     -   Pedagogická rada

     -  Predmetové komisie

     -  Zamestnanecký dôverník

     -  Žiacka rada – pomocný orgán

     -  Občianske združenie priateľov SZŠ – pomocný orgán

      

     5a. Údaje o počte žiakov školy

      

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2007

     Stav k 31. 08. 2008

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet integrova-ných žiakov

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet integrova-ných žiakov

     Denné štúdium

     1. ročník

     2

     35

     0

     2

     34

     0

     2. ročník

     1

     25

     1

     1

     24

     1

     3. ročník

     1

     22

     2

     1

     22

     3

     4. ročník

     1

     34

     2

     1

     33

     2

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

     6. ročník

      

      

      

      

      

      

     Nadstavbové a pomaturitné štúdium

     1. ročník

     1

     34

     0

     1

     28

     0

     2. ročník

      

      

      

      

      

      

     Štúdium popri zamestnaní

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     6

     150

     5

     6

     144

     6

      

     Poznámka pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia: domovy mládeže (školské internáty) - trieda ako výchovná skupina, centrum voľného času - trieda ako záujmový útvar.

     5b. Údaje o počte žiakov osemročného gymnázia

     Denná forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2007

     Stav k 31. 08. 2008

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet integrova-ných žiakov

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet integrova-ných žiakov

     Prima

      

      

      

      

      

      

     Sekunda

      

      

      

      

      

      

     Tercia

      

      

      

      

      

      

     Kvarta

      

      

      

      

      

      

     Kvinta

      

      

      

      

      

      

     Sexta

      

      

      

      

      

      

     Septima

      

      

      

      

      

      

     Oktáva

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      


     6. Údaje o prijímacom konaní


     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Plán

     Druh a typ štúdia

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     úspešní

     prijatí

     5356 6    zdravotnícky asistent

     1

     25

     4

     34

     25

     22

     5370 6       masér

     1

     17

     4

     30

     25

     17

     5371 3    sanitár

     1

     25

     ŠPZ-D

     1

     25

     25

     25

     5356 6    zdravotnícky asistent

      1     

     30

     ŠPZ-V

      1

      37

      37

     30

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: Druh a typ štúdia – DŠ – denné štúdium, ŠPZ – štúdium popri zamestnaní, PMŠ – pomaturitné štúdium, VOŠ – vyššie odborné štúdium, NDŠ – nadstavbové štúdium.

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

      

     0

      

      

      

      

      

      

      

     7. Údaje o výsledkoch hodnotencia a klasifikácie žiakov

      

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     percentá

     počet

     percentá

     Celkový počet žiakov

     146

     X

     144

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     26

     18,4

           29

     20,3

     prospeli s priemerom 1,00

     10

     14,4

     10

     14,4

     prospeli veľmi dobre

     34

     24,1

     38

     25,9

     prospeli

     67

     47,5

     73

     51,0

     neprospeli

     14

     9,6

     3

     2,1

     neklasifikovaní

     5

     3,4

     1

     0,7

     celkový prospech za školu

      

     X

      

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     146

     100

         140

      97,9

     uspokojivé

     0

     0

      3

     2,08

     menej uspokojivé

     0

     0

     1

     0,69

     neuspokojivé

     0

     0

     0

     0

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     6443

     X

     7942

     X

     počet ospravedlnených hodín

     6391

     99,20

     7815

     98,41

     počet neospravedlnených hodín

     52

     0,80

     127

     1,59

      
     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

      

     P.č.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

     1.

     Slovenský jazyk a lit.

     3,14

     2,74

     2,27

     2,25

     0

     0

     2,77

     2.

     Anglický jazyk

     3,02

     2,46

     2,47

     1,88

     0

     0

     2,55

     3.

     Nemecký jazyk

     3,23

     3,13

     3,67

     3, 06

     0

     0

     3,24

     4.

     Ruský jazyk

     0

      0

     3,00

     0

     0

     0

     3,00

     5.

     Latinský jazyk

     3,10

     0

     0

     0

     0

     0

     3,10

     6.

     Občianska náuka

     2,55

     1,89

     0

     0

     0

     0

     2,29

     7.

     Dejepis

     3,03

     2,18

     0

     0

     0

     0

     2,60

     8.

     Estetická výchova

     1,53

     0

     0

     0

     0

     0

     1,53

     9.

     Matematika

     2,51

     2,33

     2,23

     0

     0

     0

     2,40

     10.

     Fyzika

     3,13

     2,49

     0

     0

     0

     0

     2,87

     11.

     Chémia

     2,73

     2,74

     0

     0

     0

     0

     2,74

     12.

     Biológia

     2,23

     0

     0

     0

     0

     0

     2,23

     13.

     Informatika

     1,47

     1,39

     0

     0

     0

     0

     1,42

     14.

     Telesná výchova

     1,25

     1,81

     1,29

     1,07

     0

     0

     1,41

     15.

     Anatómia a fyziológia

     2,43

     2,21

     0

     0

     0

     0

     2,36

     16.

     Organizácia zdravotníctva

     0

     2,80

     2,09

     0

     0

     0

      2,45

     17.

     Prvá pomoc

     0

      0

      2,41

     0

     0

     0

      2,41

     18.

     Psychológia pedagogika

     0

     2,21

     1,91

     0

     0

     0

     2,06

     19.

     Patológia

     0

     2,01

     0

     0

     0

     0

     2.01

     20.

     Zdravie a klinika chorôb

     0

     2,01

     2,55

     2,25

     0

     0

     2,20

     21.

     Základy ošetrovania a asist.

     2,84

     2,71

     2,64

     2,70

     0

     0

     2,59

     22.

     Administratíva a zdrav.dokumentácia

     0

     1,86

     1,91

     1,63

     0

     0

     1,80

     23.

     Praktické cvičenia

     0

     0

     1,71

     1,91

     0

     0

      1,81

      24.  

      Preventívne lekárstvo 

      0

      2,07

      0

     0

     0

     0

     2,07

     25.

     Fyz.terapia

     0

     2,90

     0

     0

     0

     0

     2,90

     26.

     Masáže

     0

     1,30

     0

     0

     0

     0

     1,30

     27.

     Zdravoveda

     2,61

     0

     0

     0

     0

     0

     2,61

     28.

     Sanitárstvo

     2,16

     0

     0

     0

     0

     0

     2,16

     29.

     Sanitárske práce

     1,70

     0

     0

     0

     0

     0

     1,70

     Spolu:

     2,33

     2,22

     2,12

     2,03

     0

     0

     2,24

     8. Údaje o ukončení štúdia

     Údaje o maturitnej skúške


     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      SJL

     A

      

      

     B

     33

     53,6

     C

      

      

     ANJ

     A

      

      

     B

     16

     46,7

     C

      

      

     NEJ

     A

      

      

     B

     16

      

     C

      

      

      

     A

      

      

     B

      

      

     C

      

      

      

     A

      

      

     B

      

      

     C

      

      

           Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      SJL

     A

      

      

     B

     34

     57,047

     C

      

      

     ANJ

     A

      

      

     B

     15

     72,33

     C

      

      

     NEJ

     A

      

      

     B

     15

     46,6

     C

      

      

      

     A

      

      

     B

      

      

     C

      

      

      

     A

      

      

     B

      

      

     C

      

      

      

      

      

      

           Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      SJL

     A

      

      

     B

     32

     2,35                 

     C

      

      

     ANJ

     A

      

      

     B

     16

     2,00                  

     C

      

      

     NEJ

     A

     16

     3,00                  

     B

      

      

     C

      

      

     TČOZ

     A

      

      

     B

     32

     1,66                   

     C

      

      

     PČOZ

     A

      

      

     B

     33

     1,30                   

     C

      

      

           Výsledky externej časti maturitnej skúšky a porovnanie školy v rámci Slovenskej republiky:

     P.č.

     Predmet

     Úroveň

     Percentuálny

     prepočet

     Umiestnenie v rámci Slovenskej republiky

     1.

     SJL

     B

     53,6

     60,3

     2.

     ANJ

     B

     46,7

     61,9

     3.

     NEJ

     B

     37,2

     52,9

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o záverečných skúškach

      

     P.č.

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

     prospeli s vyzna-menaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     nepros-peli

     1.

     5371 3 00 Sanitár

      28

     20

     6

     2

     0

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Písomná časť - priemer

     1,75

      

      

      

      

      

      

     praktická časť - priemer

     1,00

      

      

      

      

      

      

     ústna časť - priemer

     1,41

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní


     P.č.

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Aktívny – neaktívny odbor

     Experimentálne overovanie

     (doba experimentu)

     1.

     5356 6 00   zdravotnícky asistent

     denná

     aktívny

      

     2.      

     5370 6        masér

     denná

     aktívny   

      

     3.

     5356 6 00 zdravotnícky asistent

     večerná

     aktívny

      

     4.

     5371 3 00  sanitár

     diaľková

     aktívny

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: U neaktívnych študijných/ učebných odboroch uveďte rok neaktívnosti.

      

     10. Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     20

     0

     DPŠ -1

     Muži

      5

     0

     0

     Absolventi

     0

     0

     0

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     5

      

      

     do 40 rokov

     7

      

      1

     do 50 rokov

     1

      

      

     do 60 rokov

     9

      

      

     dôchodcovia

     3

      

      

     Spolu:

     25

      

     1


     11. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy


     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     5

     Muži

     2

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     0

     do 40 rokov

     1

     do 50 rokov

     1

     do 60 rokov

     3

     dôchodcovia

     2

     Spolu:

     7


     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKOLY

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Priebeh vzdelávania

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy

      

      

      

      

     muži

      

      

      

      

     do 30 rokov

     ženy

      

      

      

      

     muži

      

      

      

      

     muži

      

      

      

      

     muži

      

      

      

      

     do 60 rokov

     ženy

     3

     externá

     2P, 1U

     VŠ, MPC

     muži

      

      

      

      

     dôchodcovia

     ženy

      

      

      

      

     muži

      

      

      

      

     Spolu:

     3

      

      

      

      


     Poznámka: Priebeh vzdelávania – začal (Z), pokračuje (P), ukončil (U).

      

     13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov

      

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     vyučovania podľa odbornosti

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     2.

     Nemecký jazyk

     100%

     3.

     Anglický jazyk

     100%

     4.

     Latinský jazyk

     100%

     5.

     Občianska náuka

     Cyklické vzdelávanie – osvedč.

     6.

     Dejepis

     100%

     7.

     Estetická výchova

     0

     8.

     Matematika

     100%

     9.

     Fyzika

     100%

     10.

     Chémia

     100%

     11. 

     Biológia

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     13.

     Telesná výchova

     100%

     14.

     Anatómia fyziológia

     100%

     15.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     16.

     Prvá pomoc

     100%

     17.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     18.

     Psychológia a pedagogika

     100%

     19.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     20.

     Patológia

     100%

     21.

     Základy ošetrovania a asistencie

     100%

     22.

     Praktické cvičenia

     100%

     23.

     Etická výchova

     Cyklické vzdelávanie-osvedč.

     24.

     Náboženská výchova

     100%

     25.

     Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

     100%

     26.

     Masáže

     100%

     27.

     Fyzikálna terapia

     100%

     28.

     RRC

     100%

      

      

      

      

      

      

      

     14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

     Plán práce VP bol zameraný na nasledovné oblasti:

     A/ všeobecné poradenstvo pre žiakov, učiteľov a rodičov

     -         VP má svoj kabinet a vyhradený každý utorok v týždni na konzultačnú činnosť. Pracovala so žiakmi v prvých ročníkoch, ktorí mali problémy s adaptáciou na nové prostredie, prípadne problémy v období adolescencie. Konzultácie s rodičmi prebiehali počas rodičovských združení, individuálne, alebo telefonicky. Riešili sa hlavne prospech, dlhodobé absencie, sociálna situácia rodín. Najviac z 1.ročníka.

     -           Pre 4. ročník  VP  pripravila prednášku  o podávaní prihlášok na VŠ, vytvorila nástenku o voľných pracovných miestach. Sledovala priebežne integrovaných žiakov, venovala sa hlavne maturantom – 2 žiačky.

     -         VP spolupracovala s triednymi učiteľmi pri vypracovaní dokumentácie žiačok zaradených do integrovaného vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ku koncu šk. roka 2007/2008 evidujeme 6 žiačok – po dve v  2., a v 3. ročníku 3 žiakov. VP evidovala aj žiakov v hmotnej núdzi a so sociálne slabšieho prostredia, ktorým bolo priznané štipendium.

     -         VP vedie aj evidenciu talentovaných žiakov – ide o žiačku 3. ročníka, ktorá je športovo talentovaná, dosahuje vynikajúce úspechy v atletika aj na celoštátnej úrovni.

     B/ informačná oblasť

     spracované informácie o umiestnení absolventov : 

     -         informácie o akreditovaných odboroch na VŠ, voľných miestach v zdravotníckych zariadeniach u nás i v zahraničí

     -         vypracovanie profes.diagramu OPPP v LM u 3. ročníka

     -         zrealizovaná prezentácia školy na Burze stredných škôl Liptova, Deň otvorených dverí

     -         4. ročníky sa zúčastnili Dní výchovného poradenstva, ktoré usporiadalo Gymn. M.M.Hodžu v spolupráci s mestom.

     C/ aktivizačná oblasť

     -         účasť na školeniach OPPP v LM, ktoré boli zamerané na aktualizáciu študijných a učebných odborov, na integrované vzdelávanie, na prenikanie rasizmu a extrémizmu do škôl a na špecifiká výučby nadaných žiakov,  Obchod s ľuďmi

     -         účasť na podujatiach organizovaných ŽSK – trestnoprávna zodpovednosť mládeže, integrácia žiakov. VP priebežne informovala o dôležitých podoch na pracovných poradách.

     -         prednášky ÚP z programu EURES a prednášky zamerané na právne aspekty po ukončení štúdia na SŠ, práca v zahraničí

     -         spolupráca s PZ v LM – prednášky o trestnej zodpovednosti, záškoláctve a šikanovaní, o obchode s ľuďmi, bezpečnosť na cestách

     -          v spolupráci s okresným ÚP prednášky o možnostiach práce v zahraničí /EURES/

     -         VP pokračuje vo vzdelávaní programu IKAPO _ Infokariéra. Výstupom bol Certifikát kariérového poradenstva. Ide o 5 modulov, VP úspešne ukončila vzdelávanie 24.4.2008.

           - Okresný PZ – prednášky pre 1.ročník a pre 4.ročník

     -         Sexuálna výchova v spolupráci s okresným sexuológom MUDr. D. Timkom – 2. ročník

     VP je aj spoluautorkou projektu z ESF: Zavedenie systému projektového vyučovania na SZŠ v LM...

     - Triedna klíma v 1.roč. Mas v spolupráci  s PPP.

     Ciele , stanovené VP na začiatku šk. roka, boli splnené. Na základe výsledkov a analýzy práce VP je postavenie na škole opodstatnené nielen v prevencii asociálnych javov, ale aj pri riešení výchovných problémov a problémov učenia sa.  Dôležitá sa javí hlavne jeho spolupráca s rodičmi, pokiaľ je rodič naklonený spolupracovať, dobrý výsledok nenechá na seba dlho čakať. VP tiež vyzdvihuje  v svojom hodnotení aj dôležitosť práce triedneho učiteľa, ktorý svojím prístupom môže veľmi motivovať žiaka i celý triedny kolektív a vytvoriť dobrú klímu v triede.  Pochvala triednej učiteľke 2. ročníka – otvorený prístup, optimistický pohľad, nové metódy práce.

      

     - spolupráca so školskými poradenskými zariadeniami: 

       OPPP v LM – prednášky, dotazníky, už tradične spoluorganizovanie konferencie: Stop fajčeniu

       Spolupráca s vých. poradcami ZŠ

      

     - spolupráca školy s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny:

      prednášky pre 4. ročníky, spolupráca pri zabezpečovaní  štipendií pre žiakov v hmotnej núdzi

      

     Dve žiačky z 2.roč. získali štipendium na štúdium v zahraničí – Írsko, Rakúsko

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:

      

     - plnenie plánu práce koordinátora prevencie drogových závislostí:

     Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov pracuje podľa vopred vypracovaného plánu práce, ktorý priebežne dopĺňa podľa zaujímavých ponúk, ktoré ešte počas šk. roka prichádzajú na školu.  Vstup pre rodičov na zač. šk.roka – Rodičom o prevencii proti drogám. Účasť na projekte: Dni nádeje výtvarnými prácami, Svetový deň prevencie týraných detí – zbierka, Kampaň Červené stužky, príspevky do časopisu Rozlet.

     1.a 2. roč.odborná prednáška s psychiatričkou na tému Alkoholizmus u mládeže. Beseda s riaditeľom krízového centra na tému Drogy , spolupráca s Mestskou plíciou v LM – Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých.

     Spolupráca s VP, triednymi učiteľmi.

      

     Na základe výzvy grantového programu ŽSK bol vypracovaný projekt Prečo? Pretože... – realizovaný prostredníctvom TV Liptov a školskej televíznej relácie Zdravoťáčik. Poskytnuté finančné prostriedky boli okrem iného využité aj na predplatné časopisu s protidrogovou tematikou Čistý deň.

     .Plán práce koordinátora bol splnený.

     Preventívny program školy vychádzal z pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2007/2008. Jeho súčasťou sú opatrenia  proti šíreniu drog v školskom prostredí, plán  práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov. Bol súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a záväzný pre všetkých pracovníkov školy. Zameraný bol hlavne na prevenciu akýchkoľvek asociálnych javov, vedení žiakov k prosociálnemu správaniu – pomoci druhým. Využívali sa hlavne predmety ako ETV, ESV, PSP, OBN, TRH, ZOA. Vytvárali sme pre študentov možnosti zapojiť sa do kvalitných mimoškolských aktivít / záujmové krúžky, ŠO SČK, spolupráca s rôznymi nadáciami v rámci prevencie i pomoci chorým ľuďom/, sú určené konzultačné hodiny VP. Svoju prácu sme zamerali aj na skvalitnenie spolupráce s rodičmi žiakov, hlavne cez triednych učiteľov a výchovného poradcu. Záujem rodičov o spoluprácu , hlavne u problémových žiakov, i napriek vyvinutému úsiliu, nebola na očakávanej  úrovni.

      

     - spolupráca školy/ školského zariadenia  so špeciálnymi výchovnými zariadeniami a inštitúciami sociálno-psychologického poradenstva a prevencie:

      Spolupráca s OPPP a Krízovým strediskom Pálkovo centrum . Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni.

      

     15. Údaje o aktivitách a prezentáciI školy

      

     - multimediálne prezentácie:

     Informačný materiál pre OPPP, ZŠ, časopis ROZLET, články v regionálnych novinách, prezentácia v regionálnej televízii,  krúžok Tvorba televíznej relácie Zdravoťáčik, www stránka školy, spracovanie CD o škole, prezentácia projektov Comenius – porada riaditeľov SŠ, Uherské Hradište, projektu ESF – záverečná konferencia,

      JUVYR – jediná SZŠ na Slovensku - prezentácia mala veľký  úspech .

      

     - spolupráca školy s rodičmi:

     Spolupráca je zabezpečená hlavne cez OZ priateľov SZŠ, ktoré spolupracuje s vedením školy prostredníctvom svojej rady občianskeho združenia. OZ pracuje podľa svojho plánu práce a schádza

      sa na zasadnutiach s vedením školy podľa potreby.  OZ sa podieľa na realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu podporou exkurzii, súťaží, podporou nadaných žiakov, podporou projektov školy  a podporou materiálno-technického zabezpečenia školy,  nákupom potrebných učebných pomôcok, hlavne do odborných učební, kníh do knižnice a pod. Triedne rodičovské združenia sú organizované formou konzultácií – účasť rodičov je priemerná /50-55%/, na začiatku šk. roka je plenárne zasadnutie OZ priateľov Strednej zdravotníckej školy.

     - formy prezentácie školy na verejnosti:

     ŠO SČK – Získavanie bezpríspevkových darcov krvi, z radov študentov sa prvodarcami stalo 12 -  24x boli darovať krv  ..

     -         Žijú medzi nami – spolupráca s Kardioklubom - 10 výr. klubu a Klubom diabetikov: meranie TK a hodnôt cukru v krvi pomocou glukomera

     -         Svetový deň prevencie týrania detí – Bez modrín  verejná zbierka nadácie Slniečko

     -         Liga proti rakovine – Deň narcisov – verejná zbierka, nástenka na MÚ v LM – vyzbieraná suma 50 738 Sk

     -         Slané deti - zbierka

     -         UNICEF 750 Sk - predaj pohľadníc

     -         Spolupráca s ÚS SČK Liptov pri organizovaní súťaží Hliadok prvej pomoci

     -         prezentácia regionálneho SČK a ŠO SČK v Bratislave

     -          Deň detí : ukážky PP pre deti

     -         poskytnutie zdravotníckych hliadok pri organizovaní športových súťaží v meste

     - školský časopis:

     Na škole pracuje záujmový krúžok, ktorý vydáva školský časopis pod názvom ROZLET. Časopis sa neustále vylepšuje a prechádza pozitívnymi zmenami.  V tomto školskom roku vyšli 4 dvojčíslia. Časopis sa pripravuje na pravidelnú súťaž časopisov zdravotníckych škôl, ktorá bude v budúcom šk. roku. 

     - činnosť žiackej školskej rady:

       Žiacka školská rada pracovala podľa plánu práce, ktorý bol súčasťou plánu práce školy. Podieľala sa na spoločných aktivitách školy, ktoré som uviedla pri prezentácii školy. Okrem už uvedených aktivít mali v pláne zahrnuté ešte tieto významnejšie aktivity:

       – stretnutie študentov Rady mládeže Žilinského kraja

     -         Svet bez chudoby – Deň  bielych náramkov

     -         Účasť na zasadnutí ŠR stredných škôl ŽSK

     -         Príprava a realizácia imatrikulácie

     -         Spolupráca s UNICEF v rámci projektu „ Škola priateľská deťom“

     -         Výzdoba tried na Hallowen

     -         Vianočná besiedka – súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedu

     -         Zbierka hračiek a oblečenia pre detské domovy a deti zo sociálne slabších rodín/pre špeciálnu internátnu školu v Lipt. Jáne/

     -         Spolupráca pri organizovaní Dňa detí s CVČ

     -         Pomoc pri organizovaní zbierok v rámci  ŠO SČK

     -         - príspevky do časopisu ROZLET, regionálnych novín, RYŽA

     -         spolupráca s materským centrom Zornička

     -         zbierka Tehlička pre Angolu

     - iné aktivity:

     -         aktivity koordinátora enviromentálnej výchovy: Batérky na správnom mieste, prednáška Ochrana životného prostredia, Klimatické zmeny, Odpady a ich triedenie, Múzeum Slovenského krasu – Odpady.

     -         zapojenie do projektu: Neseparute sa! Separujte s nami.

     -         Triedenie plastov a papiera na škole – zakúpené zberné nádoby na triedenie.

     -         Liptovské osvetové stredisko – opäť sme boli spoluorganizátormi už 10.ročníka Dňa chôdze.

     Na  vlastnom stanovišti študenti prezentovali ukážky obväzovej techniky, deti zapájali do aktivít rôznymi súťažami.

     -         Súťaž PP Stredných zdravotníckych škôl v Dunajskej Strede

      - Študentská a Valentínska kvapka krvi – 24 žiakov

     -         Školská knižnica:  pribudli odborná literatúra, literatúra pre výučbu cudzích jazykov za financie z projektu ESF.

     -         Exkurzie a školské výlety: 

     -         Lyžiarsky kurz: uskutočnil sa formou dochádzania, pretože škola sa nachádza v blízkosti lyžiarskych stredísk. I tento rok bol problém s účasťou vzhľadom na finančné zabezpečenie zo strany žiakov.

     -         exkurzia v v hospicoch

     -         exkurzia v kúpeľoch Lúčky , NsP.

      

     Ocenenia: - Študentka  3. ročníka    bola v rámci vyhodnotenia najlepších študentov stredných škôl na území mesta, ocenená primátorom mesta , za výborné  výsledky v športe, 

      Ocenenia dvoch učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov: Ocenenie ŽSK a ocenenie primátorom mesta.

      

     Študentom školy boli udelené pochvaly riaditeľkou školy za mimoškolskú aktivitu a reprezentáciu školy, za prácu na projektoch, za vzornú dochádzku do školy a výborný prospech .

               

     Vzdelávanie zamestnancov školy: 20 školení a seminárov – služobných ciest, semináre k zavedeniu eura, nepedagogickí zamestnanci, program Ispin, Fabasoft, evidencia pošty cez ŽSK

      

     16. Údaje o projektoch podaných v školskom roku 2007/2008

      

     P.č.

     Názov projektu

     Vyhlasovateľ

     Stručná charakteristika projektu

     Fáza projektu

     1.

     Comenius 1-Školské projekty

     Basic Life“ Support – Theory and Practise

     Národná agentúra Sokrates

     Učenie základov prvej pomoci deti MŠ, ZŠ, SŠ

     Projekt je trojročný

     Projekt ukončený

     2.

     Prečo? Pretože...

     ŽSK

      protidrogová    prevencia, podpora voľnočasových aktivít žiakov

     ukončený

     3.

     Zavedenie systému projektového vyučovania na SZŠ a vytvorenie nových učebných textov na zvýšenie prispôsobenia odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach.

     MŠ SR -ESF

     Vytvorenie odborných textov, pracovných listov, projektov,preložených doAJ,NJ.

     Vybudovanie jazykového laboratória a zmodernizovanie PC učebne. Projektové vyučovanie s využitím  vytvorených textov na odborných predmetoch a CUJ.

     Realizovaný

     4 .

      Európa v knižnici-knižnica v Európe

     MŠ SR

     Skvalitnenie knižnično-informačných služieb, doplnenie knižničného fondu, modernizácia knižnice

     podaný

     5.

      Neseparujte sa! Separujte s nami

       OZ

     Triedenie odpadu v školskom prostredí

      prihlásení

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Boli podané dva projektové zámery na ŽSK na CPJ.

      

     Poznámka: Fáza projektu –  prijatý, neprijatý, realizovaný, ukončený.

      

     17. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

      

     Záver zo správy: V školskom roku 2007/2008 bola vykonaná následná štátna školská inšpekcia.

                                  Všetky odporúčania a opatrenia boli akceptované.

      

     18. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

      

     Kapacita školy (počet žiakov):

     180

     Naplnenosť (%):

     80 %

     Iné súčasti školy:

     vlastní (V) - nevlastní (N)

     Telocvičňa

     N

     Ihrisko

     N

     Tenisové kurty

     N

     Plaváreň

     N

     Posilňovňa

     V

     Sauna

     N

     Šatne

     V

     Dielne

     N

     Jazyková učebňa

     V

     Učebňa informatiky

     V

     Odborné učebne pre vyučovanie:

     Základy asistencie a ošetrovania /2/, učebňa pre AZD

     Prvá pomoc, psychológia

     Masérstvo –cvičenia

     Anatómia a fyziológia

     Fyz. a che. laboratórium

      
     19. Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy

      

     - definícia cieľa (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a terminovaný):

     1. Kvalitná príprava študentov pre súčasný trh práce  i možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ , zabezpečená kvalifikovaným pedagogickým tímom a priestorovým i materiálnym vybavením školy.

     2. Budovanie roly zdravotníckeho asistenta, maséra a sanitára .

     3. Podporovať jazykovú a počítačovú gramotnosť .

     4. Zapájať sa do ponúkaných projektov .

     5. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov

      Plnenie cieľov koncepčného zmeru rozvoja školy je uskutočňované plnením čiastkových cieľov stanovených v koncepcii do r. 2010

     - vyhodnotenie plnenia cieľa:

     – Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov  je u všeobecnovzd. a odborných predmetov takmer 100% s výnimkou estetickej výchovy, OBN a etiky, kde vyučujúca má len certifikáty, no jej vyučovanie i napriek tomu hodnotím ako vysoko kvalitné. Kvalitná príprava pre prax je zabezpečovaná i spoluprácou s pracoviskami praktického vyučovania, ÚPSVaR, ktorá je na veľmi dobrej úrovni. V evidencii nezamestnaných máme k 30.8. 2008 vedených 3 absolventov /+ 2 ktorí odchádzajú študovať do zahraničia/.

     - Jazyková a počítačová gramotnosť bola podporená  vybudovaním multifunkčnej učebne pre jazykovú výučbu a projektové vyučovanie v rámci projektu ESF.

     - Škola pracovala na 6 úspešných projektoch, vypracovala aj dva projektové zámery pre CPJ, no nedostali sme žiadnu spätnú väzbu.

     20. SWOT analýza

      

     Silné stránky školy:

     Slabé stránky školy:

     Kvalifikovaný pedagogický kolektív, estetické prostredie školy

     Nižší záujem žiakov samostatne sa vzdelávať aj mimo vyučovacieho procesu

     Dobrá spolupráca žiak – učiteľ

     Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj školy

     Hodnotový rebríček zamestnancov i žiakov

     Mnoho žiakov zo sociálne slabších rodín

     Mimoškolské aktivity, ponuka záujmových činností, práca na projektoch,vzdelávanie

      

     Prezentácia školy na verejnosti – dobrá spolupráca so spoloč. organizáciami mesta a NsP

     Chýbajúce priestory pre možnosť  sebarealizácie /knižnica, študovňa, kabinety) učiteľov i žiakov

      

      

      

      

      

      

     Príležitosti:

     Riziká:

     Vytvoriť rovnováhu medzi poslaním školy a dopytom trhu, pripravovať žiakov aj na štúdium na VŠ /ošetrovateľstvo,pedagogika, soc.práca, medicína/

     Znižovanie počtu žiakov v dôsledku znižovania populácie – pokles populačnej krivky

     Uplatnenie absolventov v regióne – rozvoj sociálnej sféry, vznik nových rhb-rekondičných zariadení

     Sociálne postavenie rodín

     Možnosť zapájania sa do projektov financovaných z ESF – možnosť podporiť tvorivosť učiteľov i žiakov, vytvárať moderné prostredie pre výchovno-vzdelávací proces

      

     Možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov, zvyšovanie odbornej i pedagogickej spôsobilosti

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:

     1. Viesť študentov k väčšej samostatnosti a tvorivosti cez prácu v záujmových krúžkoch a prácou na projektoch, prácou v žiackej rade.
     2. Venovat zvýšenú pozornosť 4.ročníku – ich príprave na MS
     3. Podporovať jazykovú a počítačovú gramotnosť – lepšie uplatnenie na súčasnom trhu práce
     4. Podporovať nové formy a metódy práce vo výchovno-vzdelávacom procese
     5. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy
     6. Naďalej vylepšovať spoluprácu so spoločenskými organizáciami, pracoviskami praktického vyučovania .
     7. Tvorbou projektov získať finančné prostriedky na vylepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického vybavenia školy
     8. Podporovať a rozvíjať prácu triednych učiteľov, výchovnej poradkyne a koordinátorky prevencie sociálno-patologických javov
     9. Hľadať reálne možnosti na vylepšenie spolupráce s rodičmi žiakov školy.

      

     21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

      

     Integrovaná skupina študijných a učebných odborov 

     Ukazovateľ

     celkový počet absolventov

     počet žiakov ďalšieho štúdia

     počet zamestnaných žiakov

     počet evidovaných nezamestnaných žiakov k 30. 08. 2008

     Všeobecné (gymnaziálne) vzdelávanie

      

      

      

      

      

     Hutníctvo, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

      

      

      

      

     Elektrotechnika a informačné systémy

      

      

      

      

      

     Technická chémia a potravinárstvo

      

      

      

      

      

     Spracúvanie kože, plastov, gumy a výroba obuvi

      

      

      

      

      

     Textil a odevníctvo

      

      

      

      

      

     Doprava, pošty a telekomunikácie

      

      

      

      

      

     Stavebníctvo, geodézia a kartografia, baníctvo a banícka geológia

      

      

      

      

     Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, vodohospodárstvo

      

      

      

      

     Ekonomika a organizácia, obchod a služby

      

      

      

      

      

     Pedagogika, sociálna starostlivosť a knihovníctvo

      

      

      

      

     Spracúvanie dreva, výroba hudobných nástrojov, polygrafia

      

      

      

      

     Umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba

      

      

      

      

     Ekológia a ochrana prostredia, zdravotníctvo

      

     49

     20

     24, 1 MD

     1 zahr.misia

     3

     Spolu:

     49

     20

      

     3

      

     22. Informácie o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania

      

     - stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:

     Škola sa nachádza v priestoroch MÚ, v oddelenej časti. Má dostatok klasických i odborných učební, materiálno-technické vybavenie je dostatočné. Škola vyučuje podľa RŠ schváleného rozvrhu hodín, kde sú dodržiavané prestávky na oddych žiakov. V čase voľna mohli žiaci využívať knižnicu, učebňu  informatiky a posilovňu a pracovať v záujmových krúžkoch.

      

     23. Údaje o voľnočasových aktivitách školy

      

     Záujmová činnosť:

     - prehľad útvarov záujmového vzdelávania v školskom roku 2007/2008:

     a/ Stredoškolská odborná činnosť 3 práce 

      b/ krúžok cudzích jazykov – AJ, NJ

      c/ Tvorba školského časopisu ROZLET- 4 dvojčísla

      d/ Plavecký krúžok

      f/ Pohybovo-tanečný krúžok

      g/ Krúžok tvorby televíznej relácie ZDRAVOŤÁČIK – TV Liptov 9 relácii, CD

      h /Umenie prvej pomoci – 1.ZA    

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží:

      

     Okresné športové súťaže:

     A/ Cezpoľný beh – 4. miesto družstvo dievčat

     B/ O „Pohár riaditeľa školy- atletické preteky – 4. miesto dievčatá, Goňová 1. a 2. miesto

      

     Krajské športové súťaže:

     A/ Atletika – 100m – 1. miesto

                           200m -  1.miesto

      

     24. Zhodnotenie činnosti súčastí školy

      

     - stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích, školských záujmovo-vzdelávacích a školských účelových zariadení:

     -

      

      

      

     Dátum:15. 10. 2008

      

     Podpis riaditeľa a pečiatka školy: PhDr. Janka Profantová

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje