• SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

      

     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

     1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

     Názov školy:

     Stredná zdravotnícka škola

     Organizačné zložky školy:

      

     Adresa školy:

     Komenského 843, 031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy:

     044/5522497

     Složobné mobilné číslo riaditeľa školy:

     +421907 700 786

     Faxové čísla školy:

      

     Internetová stránka školy:

     www.szslm.edupage.org

     Elektronická adresa školy:

     sekretariatszslm@vuczilina.sk

     Elektronická adresa riaditeľa školy:

     riaditel@szslm.sk

     Súčasti školy:

      

     Zriaďovateľ:

     Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

     2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY

     Funkcia:

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Zástupca pre odborné vzdelávanie a marketing

     Ivana Bartánusová,Mgr.

     Zástupca pre všeobecné vzdelávanie a koordinátor MS

     Dana Kronfráterová, Mgr.

     Výchovný poradca

     Iveta Jančušková, Mgr.

     Koordinátor prevencie

     Jana Debnárová, PhDr.

     Školský psychológ

     Iveta Jančušková, Mgr.

     Kariérový poradca

     Iveta Jančušková, Mgr.

      

     3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY

     P.č.

     Meno priezvisko titul

     Volený delegovaný za

     1

     Martina Lengvarská,Mgr.

     Volený zástupca pedagog. zamestnancov

     2

     Mária Plávková, MUDr.

     Volený zástupca pedagog. zamestnancov

     3

     Zdena Fialová

     Volený zástupca nepedagog. zamestnancov

     4

     Katarína Gazdíková, Ing.

     Delegovaný zástupca ŽSK

     5

     Silvia Pekarčíková, PhDr.

     Delegovaný zástupca ŽSK

     6

     Jaroslav Barok, MUDr.

     Delegovaný zástupca ŽSK

     7

     Jozef Vajdiar

     Volený zástupca rodičov

     8

     Alena Bátoryová, Mgr.

     Volený zástupca rodičov

     9

     Zuzana Jágerská

     Volený zástupca rodičov

     10

     Nikolas Cvengroš

     Volený zástupca žiakov

     11

     Dalibor Fučík, Ing.

     Delegovaný zástupca ŽSK

     Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

      

     4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     4.1 Rada školy

     4.2 Gremiálna rada

     • organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady a pracovnej porady,

     4.3 Pomocné orgány

     • Žiacka školská rada: – podpora mimoškolských činností, budovanie dobrých vzájomných vzťahov v spojitosti učiteľ-žiak

     4.4 Pedagogická rada

     • funkcia informačná, rozhodovacia, kontrolná a hodnotiaca, poradná a jednotiaca

     4.5 Zamestnanecký dôverník

     • funkcia sociálno-legislatívna

     4.6 Výchovný a kariérový poradca

     • funkcia konzultačno-poradenská

     4.7 Školský psychológ

     • funkcia psychologicko-poradenská pre žiakov, učiteľov, rodičov

      

     5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY

     Forma štúdia

      

     Stav k 15. 09. 2019

     Stav k 31. 08. 2020

      

     Počet tried

     Celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     Počet tried

     Celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

      
      
      

     A

     B

     C

     A

     B

     C

      

     Denné štúdium

     1. ročník

     3

     67

     5

     3

     63

     4

      

     2. ročník

     3

     63

     6

     3

     62

     6

      

     3. ročník

     3

     61

     6

     3

     60

     6

      

     4. ročník

     3

     51

     5

     3

     48

     4

      

     Nadstavbové, pomaturitné a vyššie odborné štúdium

     1. ročník

     3

     46

     3

     34

      

     2. ročník

     2

     20

     2

     20

      
      

     Spolu:

      

     17

     308

     22

      

      

     17

     287

     20

      

      

      

      

     5B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2019

     Stav k 31. 08. 2020

      

     Počet tried

     Celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     Počet tried

     Celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

      
      
      

     A

     B

     C

      

      

     A

     B

     C

      
                          

      

      

     5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

     Ročník

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník

      

      

      

     4

      

      

      

      

     2. ročník

      

     2

      

     5

      

     1

      

     1

     3. ročník

      

      

      

     3

      

      

      

      

     4. ročník

      

     1

      

      

      

      

      

     1

     Spolu:

      

     3

      

     12

      

     1

      

     2

     Spolu CH + D:

     3

     12

     1

     2

      

     5D. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY V OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÁCH

     Ročník

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu CH + D:

     0

     0

     0

     0

      

     6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE

     Kód

     Názov študijného odboru / učebného odboru

     Návrh školy

     Počet žiakov určený zo strany ŽSK

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

      

     Počet tried

     Počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

     1. termín

     1. termín + 2. termín

      
      
      

     5361 M

     praktická sestra

     1

     24

     30

     354

     4

     25

     55

     25

      

     5370 M

     masér

     1

     24

     18

     354

     4

      

     60

     18

      

     5358 M

     zubný asistent

     1

     22

     24

     354

     4

     31

     55

     24

      

     5361 N

     praktická sestra

     1

     18

     18

     2

      

     23

     33

     18

      

     5370 N

     masér

     1

     18

     18

     454

     2

     12

     21

     14

      

     5371 H

     sanitár

     1

     20

     20

     353

     1

     12

     30

     15

      

      

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

     Kód

     Názov študijného odboru / učebného odboru

     Návrh školy

     Počet žiakov určený zo strany ŽSK

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

      

     Počet tried

     Počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

     1. termín

     1. termín + 2. termín

      
      
      

      

     7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     %

     počet

     %

     Celkový počet žiakov

     293

     X

     294

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     64

     21.84

     114

     38.78

     prospeli s priemerom 1,00

     10

     3.41

     18

     6.12

     prospeli veľmi dobre

     119

     40.61

     113

     38.44

     prospeli

     105

     35.84

     65

     22.11

     neprospeli

     5

     1.71

     2

     0.68

     neklasifikovaní

     0

     0.00

     0

     0.00

     celkový prospech za školu

     1.83

     X

     1.61

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     288

     98.29

     294

     100.00

     uspokojivé

     4

     1.37

     0

     0.00

     menej uspokojivé

     1

     0.34

     0

     0.00

     neuspokojivé

     0

     0.00

     0

     0.00

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     15287

     X

     6571

     X

     počet ospravedlnených hodín

     15079

     98.64

     6528

     99.35

     počet neospravedlnených hodín

     208

     1.36

     43

     0.65

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

     Por. č.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1.ročník

     2.ročník

     3.ročník

     4.ročník

     5.ročník

     6.ročník

     1

     Slovenský jazyk a literatúra

     2.34

     2.58

     2.31

     2.7

      

      

     2.48

     2

     Anglický jazyk

     2.11

     2.31

     2.51

     2.84

      

      

     2.44

     3

     Latinský jazyk

     1.95

      

      

      

      

      

     1.95

     4

     Anatómia a fyziológia

     1.64

     1.7

      

      

      

      

     1.67

     5

     Etická výchova

      

      

      

      

      

      

      

     6

     Náboženská výchova

      

      

      

      

      

      

      

     7

     Patológia

     1

     1.23

      

      

      

      

     1.12

     8

     Preventívne lekárstvo

     1

     1.18

     1.05

      

      

      

     1.08

     9

     Dejepis

     2.05

     2.33

      

      

      

      

     2.19

     10

     Organizácia zdravotníctva

      

      

     1.71

     1

      

      

     1.36

     11

     Občianska náuka

     1.7

     1.54

      

      

      

      

     1.62

     12

     Prvá pomoc

     1.08

     1.99

     1.43

     1.93

      

      

     1.61

     13

     Fyzika

     2.13

      

      

      

      

      

     2.13

     14

     Psychológia a profesijná pedagogika

     1.21

     1.57

     1.55

     1.45

      

      

     1.45

     15

     Sociálna starostlivosť

      

      

      

     2.47

      

      

     2.47

     16

     Chémia

     1.85

     2.13

     1.52

      

      

      

     1.83

     17

     Zdravie a klinika chorôb

     1.51

     1.58

     1.48

     1.42

      

      

     1.5

     18

     Biológia

     1.77

     1.41

      

      

      

      

     1.59

     19

     Fyzikálna terapia

     188

     138

     138

     171

      

      

     159

     20

     Základy ošetrovania aasistencie

      

     1.61

     1.74

     2

      

      

     1.78

     21

     Matematika

     181

     198

     179

     171

      

      

     182

     22

     Rekondično-relaxačné cvičenia

      

     1

     1.29

     1.14

      

      

     1.14

     23

     Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

      

     1.61

     1.43

      

      

      

     1.52

     24

     Informatika

     1.2

     1.15

      

      

      

      

     1.18

     25

     Masáže

     1

     1.39

     1.48

      

      

      

     1.29

     26

     Telesná a športová výchova

     1.07

     1.33

     1.12

     1.09

      

      

     1.15

     27

     Psychológia, pedagogika a komunikácia

      

      

     1.38

     1.32

      

      

     1.35

     28

     Zdravotnícka etika

      

     1.24

     1.14

      

      

      

     1.19

     29

     Zubné lekárstvo

     1.84

     2.14

     1.76

     1.95

      

      

     1.92

     30

     Hygiena ústnej dutiny

      

      

     1.71

     1.26

      

      

     1.49

     31

     Základy asistencie v zubnej ambulancii

     1.36

     1.73

     1.52

     1.84

      

      

     1.61

     32

     Zdravoveda

     1.42

      

      

      

      

      

     1.42

     33

     Sanitárstvo

     1.5

      

      

      

      

      

     1.5

     34

     Sanitárske činnosti

     1.25

      

      

      

      

      

     1.25

     35

     Ošetrovanie, asistencia a zdravotnícka dokumentácia

      

     1.38

     1.32

     1.94

      

      

     1.55

     36

     Masáže a foto-,hydro-,balneo-, terapia

     1.33

     1

     1.48

     1.21

      

      

     1.26

     37

     Asistencia v zubnej ambulancii

      

      

     1.86

     1.21

      

      

     1.54

     38

     Ošetrovateľstvo

     1.64

      

      

      

      

      

     1.64

     39

     Ošetrovateľské techniky

     1.59

      

      

      

      

      

     1.59

     40

     Ošetrovateľská starostlivosť

     1.6

      

      

      

      

      

     1.6

     Spolu:

     14.61

     14.93

     15.21

     19.51

      

      

     10.49

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:

     Por.č.

     Názov vyučovacieho

     predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1.

     ročník

     2.

     ročník

     3.

     ročník

     4.

     ročník

     5.

     ročník

     6.

     ročník

     7.

     ročník

     8.

     ročník

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA

     Údaje o maturitnej skúške

     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     úroveň

     počet žiakov

     priemerná úspešnosť

     anglický jazyk

     B1

     1

     16.7

      

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     úroveň

     počet žiakov

     priemerná úspešnosť

     anglický jazyk

     B1

     1

     30

      

     Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     úroveň

     počet žiakov

     priemerný prospech

     slovenský jazyk a literatúra

      

     50

     2.62

     anglický jazyk

     B1

     51

     2.75

     teoretická časť odbornej zložky

      

     71

     1.66

     praktická časť odbornej zložky

      

     71

     1.52

      

     Údaje o záverečných skúškach

     Kód

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali skúšku

     prospeli s vyznamenaním

     Prospeli veľmi dobre

     prospeli

     neprospeli

     5371 H

     sanitár

     12

     7

     4

     1

     0

     0

      

     9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ

     A) Aktívne

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania

     (ISCED)

     5356 M

     zdravotnícky asistent

     denná

     354

     5370 M

     masér

     denná

     354

     5358 M

     zubný asistent

     denná

     354

     5361 M

     praktická sestra

     denná

     354

     5370 N

     masér

     externá

     454

     5371 H

     sanitár

     externá

     353

     5361 N

     praktická sestra

     externá

     454

      

     B) Neaktívne

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Neaktívne od šk. roku

      

     C) Experimentálne overovanie

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Doba trvania experimentu (od – do)

      

     10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifiko

     vaní

     nekvalif

     ikovaní

     Z toho nekvalifikovaní

     -dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Vek do 30 rokov

     2

      

      

     Vek do 40 rokov

     8

      

      

     Vek do 50 rokov

     19

      

      

     Vek do 60 rokov

     7

      

      

     Dôchodcovia

     3

      

      

     Muži

     5

      

      

     Ženy

     34

      

      

     Spolu (veková štruktúra):

     39

      

      

      

     11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

     Ukazovateľ

     Počet

     Vek do 40 rokov

     2

     Vek do 50 rokov

     1

     Vek do 60 rokov

     6

     Dôchodcovia

     1

     Ženy

     7

     Muži

     3

     Spolu (veková štruktúra):

     10

      

     12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     Vek do 40 rokov

     Ženy

     1

     kvalifikačné

     Katolícka univerzita Ružomberok

     Vek do 50 rokov

     Ženy

     3

     kvalifikačné

     Katolícka univerzita Ružomberok

     Vek do 60 rokov

     Ženy

     1

     kvalifikačné

     Katolícka univerzita Ružomberok

     Spolu:

     5

      

     13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PREDMETOV

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     (vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

     Odbornosť %

     1

     Slovenský jazyk a literatúra

     100.00%

     2

     Anglický jazyk

     100.00%

     3

     Latinský jazyk

     100.00%

     4

     Anatómia a fyziológia

     100.00%

     5

     Etická výchova

     100.00%

     6

     Náboženská Výchova

     100.00%

     7

     Patológia

     100.00%

     8

     Preventívne lekárstvo

     100.00%

     9

     Dejepis

     100.00%

     10

     Organizácia zdravotníctva

     100.00%

     11

     Občianska náuka

     100.00%

     12

     Prvá pomoc

     100.00%

     13

     Fyzika

     100.00%

     14

     Psychológia a profesijná pedagogika

     100.00%

     15

     Sociálna starostlivosť

     100.00%

     16

     Chémia

     100.00%

     17

     Zdravie a klinika chorôb

     100.00%

     18

     Biológia

     100.00%

     19

     Fyzikálna terapia

     100.00%

     20

     Základy ošetrovania aasistencie

     100.00%

     21

     Matematika

     100.00%

     22

     Rekondično-relaxačné cvičenia

     100.00%

     23

     Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

     100.00%

     24

     Informatika

     100.00%

     25

     Masáže

     100.00%

     26

     Telesná a športová výchova

     100.00%

     27

     Psychológia, pedagogika a komunikácia

     100.00%

     28

     Zdravotnícka etika

     100.00%

     29

     Zubné lekárstvo

     100.00%

     30

     Hygiena ústnej dutiny

     100.00%

     31

     Základy asistencie v zubnej ambulancii

     100.00%

     32

     Zdravoveda

     100.00%

     33

     Sanitárstvo

     100.00%

     34

     Sanitárske činnosti

     100.00%

     35

     Ošetrovanie, asistencia a zdravotnícka

     dokumentácia

     100.00%

     36

     Masáže a foto-,hydro-,balneo-,terapia

     100.00%

     37

     Asistencia v zubnej ambulancii

     100.00%

     38

     Ošetrovateľstvo

     100.00%

     39

     Ošetrovateľské techniky

     100.00%

     40

     Ošetrovateľská starostlivosť

     100.00%

     Celkový priemer (%):

     100.00%

      

     14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

     14.1 Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

     PP výchovného a kariérového poradcu bol splnený a zameraný bol na tri dôležité oblasti:

     • konzultačnú a poradenskú činnosť
     • informačnú činnosť
     • vzdelávaciu činnosť

     VP v mesiaci august a september zastávala ešte túto funkciu RŠ, ktorá sa zúčastnila opravných komisionálnych skúšok z predmetov SJL a ANJ ako predseda. Upravila tabuľu VP a pripravila stojanovú tabuľu pre žiakov končiacich štúdium, aby ich mohla informovať o novinkách, št. programoch VŠ, DOD na VŠ a možných voľných pracovných miestach, ktorá sa stále dopĺňa. Spracovala žiadosti na návrh úpravy podmienok k MS pre žiakov integrovaných v 4.ročníku.

     Zisťovala žiakov so ŠVVP v prvých ročníkoch, s ktorými prejednala akú dokumentáciu musia odovzdať k pokračovaniu v integrovanom vzdelávaní. Zistila, že 4 žiaci zo študijného odboru masér a 2 zo študijného odboru zdravotnícky asistent si podali žiadosť o integrovanú formu vzdelávania. Celkovo evidovala 25 žiakov v integrácii. Všetci žiaci majú poruchy učenia v rôznych kombináciách. V tomto mesiaci VP urobila aj krátke vstupy do prvých ročníkov o adaptabilite sa na nové prostredie. Osobne urobila aj prednášku o Správnych podmienkach učenia sa v domácom prostredí pre žiakov SŠ na rodičovskom združení, pre rodičov prvých ročníkov. Komunikovala s CPPPaP v LM ohľadom ponúkaných prednášok a dohodla sa na aktivite Duševná hygiena a vzťahy pre žiakov druhých ročníkov, ktorá sa uskutoční v druhom polroku. VP spolupracovala s TU na doplnkoch alebo nových IVVP pre integrovaných žiakov.

     V októbri nastúpila na miesto VP, KP Mgr. Iveta Jančušková. Zúčastnila sa na pracovnom stretnutí s pracovníkmi CPPPaP z LM a VP zo SŠ a ZŠ. Prvoradou úlohou bolo informovať, aké št. odbory SŠ ponúkajú deviatakom a aké sú plány výkonov pre jednotlivé školy. Zamerala sa na oboznámenie sa so študentami so ŠVVP a kompletizáciu dokumentov u žiakov so ŠVVP. VP informovala žiakov 4. ročníkov o Veľtrhu Gaudeamus o VŠ – Nitra, Bratislava. Spolupracovala na projekte o propagácii školy a našich študijných odborov pre ZŠ, prednostne pre žiakov 9.ročníkov – Zdravie nás baví. O projekt prejavili záujem 4 ZŠ z Liptova. Projekt mal pozitívne ohlasy od žiakov a aj učiteľov ZŠ. V októbri bola štat. zástupkyni RŠ odovzdaná Úprava podmienok pre vykonanie MS žiakov 4.r., ktorí sú v integrácii. RŠ bola poslaná analýza rozmiestnenia našich absolventov na VŠ – pracovné pozície a evidencia na ÚPSVaRe v LM do hodnotiacej správy školy.

     V mesiaci november bola VP skompletizovaná dokumentácia integrovaných žiakov prvých ročníkov. Pokračovala aj v spolupráci na projekte Zdravie nás baví spojenom s návštevami ZŠ. Absolvovala aj RZ na ZŠ M.R. Martákovej, Lipt. Ján a na ďalších 2 školách, na ktoré sme boli pozvaní. Zúčastnila odborného seminára Prognózy vývoja na trhu práce a uplatnenie absolventov II, na ŽSK, ktoré organizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s firmou TREXIMA, ktorá sa zaoberá situáciou na trhu práce, oboznámili VP so stránkou www.trendyprace.sk.

     V decembri sa uskutočnil školský projekt v rámci kariérového poradenstva „Porozprávajme sa“. Bol určený žiakom štvrtých ročníkov. Cieľom projektu bolo vypočuť si pracovnú dráhu našich bývalých absolventov a vysvetliť im podstatu pracovať v zvolenom odbore. Stretnutia sa zúčastnili 3 bývalí absolventi, zo študijných odborov všeobecná sestra, zdravotnícky asistent a masér a za zamestnávateľov predstavila ponuku pracovných miesť LNsP v Liptovskom Mikuláši. Príbehy absolventov oslovili žiakov a otvorilo im videnie sveta práce v zdravotníctve a masérstve. V danom projekte chceme pokračovať aj v budúcnosti.

     V tomto období sa konali aj dve Burzy SŠ – LM a RK, ktorých sme sa ako škola zúčastnili. VP sa aktívne zúčastnila Burzy SŠ v LM. O naše študijné odbory bol výrazný záujem. Najviac sa žiaci zaujímali o št. odbor masér a praktická sestra. Burzy sa zúčastnili učiteľky odborných predmetov – PhDr. J. Debnárová a Mgr. Fábryová, Mgr. Moresová a Mgr. Bačkorová so žiakmi tretích ročníkov. viď príloha č.4.

     Výraznou udalosťou bol DOD na škole, aj jeho príprava, organizácia. Realizoval sa v prenajatých priestoroch, ktoré majú síce priestorovo obmedzenejšie podmienky, avšak spolupráca jednotlivých zložiek – vyučujúci vo všetkých odboroch, žiaci, príprava odborných učební a pripravené aktivity pre potencionálnych uchádzačov, ako aj výstupné overenie nadobudnutých vedomostí – vynikajúco fungovala. Jednotlivé časti sa navzájom sa dopĺňali, v čase veľkého náporu si dokázali vypomôcť, každý bol ochotný vyjsť v ústrety, čo sa odrazilo aj na príjemnej atmosfére, ktorú oceňovali aj žiaci, aj ich rodičia, či výchovní poradcovia, ktorí prišli so svojimi žiakmi. Záujem o naše štúdium bol značný, cca. 200 žiakov sa zúčastnilo DOD.– viď príloha č.5.

     V tomto mesiaci VP navštívila burzu práce na ÚPSVaRe v Liptovskom Mikuláši. Výrazné problémy v správaní sa žiakov v tomto polroku neboli s VP riešené, častejšie sa vyskytovali skôr témy slabšieho prospechu u žiakov. Najväščí problém bol so žiakmi s najviac neospravedlnenými hodinami na škole IV.Z – A. K a IV. M – L. Š, F. Z., ktorí absolvovali pohovor aj s RŠ, VP. Boli vedení školskou psychologičkou na pravidelných stretnutiach. A.K. prerušil štúdium.

     V januári sa zúčastnila pracovného stretnutia VP, v rámci ktorého bola premietaný film „Kto je ďalší?“ a pracovného stretnutia na KU v Ružomberku. Uskutočnili sa stretnutia s každou triedou 4. ročníka k podávaniu prihlášok na VŠ, s pokynmi k vypĺňaniu, overovaniu prihlášok, či už v papierovej alebo elektronickej forme. Podala informácie o NEWSletteri pre maturantov, v ktorom sú všetky podrobnosti o VŠ, podmienkach a DOD na VŠ. Tiež im zverejnila ponuky práce v ČR. Všetky tieto informácie nájdu aj v novinkách školskej web stránky, alebo v priečinku VP.

     Pre žiakov 3. ročníkov bol zorganizovaný workshop Emócie v marketingu. Tento workshop prezentoval Ing. Dávid Vrtaň, predseda organizácie OZ Mladý podnikavec. Cieľom bolo ukázať žiakom, ako veľmi dokážu pôsobiť emócie na človeka, jeho rozhodovanie a správanie. Pokračovalo riešenie neospravedlnených hodín u F. Z., ktorý ukončil štúdium na našej škole.

     Vo februári pokračovali intenzívne stretnutia a konzultácie so žiakmi 4. ročníkov ohľadom ďalšieho profesijného smerovania, rozhodovania sa, podávania prihlášok na VŠ. Vyhľadávaná bola aj konzultačná činnosť nielen pre žiakov, ale aj učiteľov a rodičov.

     V marci sa na našej škole uskutočnila v spolupráci s ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši prednáška – preventívne poradenstvo pre žiakov IV. ročníkov, kde boli študenti oboznámení o zamestnanosti našich absolventov a stave na regionálnom trhu práce, o právnych aspektom vyplývajúcim z ukončenia štúdia na SŠ. V druhej časti sa žiaci mali možnosť dozvedieť o programe EURES a možnostiach práce, stáží, brigád v rámci Európskej únie.

     V marci bol naplánovaný projekt pre žiakov druhých ročníkov CPPPaP v LM – Duševné zdravie na strednej škole, pri ktorom dlhodobo spolupracujeme s odbornými lektorkami z CPPPaP a predchádzajúce roky mal vždy priaznivú odozvu u žiakov. Projekt má preventívno-edukatívny význam a rozširuje obzor poznania našej mládeže a nemalou mierou prispieva k prevencii vzniku duševných porúch u mladej generácie. Tento projekt sa vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s COVID – 19 a následný prechod na dištančné vzdelávanie neuskutočnil. Veľkú časť pozornosti VP získala potreba pomôcť študentom adaptovať sa na vzniknutú situáciu, izoláciu, dištančnú formu výučby, ako aj podpora pre žiakov 4. ročníkov ohľadom motivovanosti a sytematickosti prípravy na maturitnú skúšku.

     V apríli sa pozornosť VP sústredila na ešte aktívnejšiu prácu so žiakmi 4.r prostredníctvom telefonických konzultácií, sms, mailu, edupage. VP ich usmernila ako sa pripraviť na maturitnú skúšku a úspešne ju zvládnuť – vnútorná motivácia, sebaregulácia, systematická príprava, rozvrhnutie učiva – časový rozpis, striedanie učenia s relaxačnými technikami – fyzické cvičenie, práca vonku, dýchacie techniky atď. Častou témou boli otázky zmien v podávaní prihlášok, podmienok prijatia na VŠ, komplikácie pri vypĺňaní elektronických prihlášok. VP komunikovala so študijnými oddeleniami viacerých VŠ, aby mohla podať končiacim žiakom užitočné informácie.

     V máji sa podieľala na organizácii a priebehu prijímacích skúšok do prvého ročníka, ktoré sa uskutočnili administratívne – na základe študijných výsledkov uchádzačov, ich účasti na olympiádach, športových súťažiach a pod. Vyžadovalo si to zvýšené nároky na spracovanie dát, flexibilitu práce s prispôsobením na technické možnosti aplikácie. Prebiehala aj poradenská činnosť u žiakov slabo spolupracujúcich počas dištančného vzdelávania.

     V júni pokračovala VP v komunikácii so žiakmi so ŠVVP, a podpore slabšie prospievajúcich žiakov, aby vytrvali a dosiahli prijateľné koncoročné výsledky, spolupracovala s vyučujúcimi pri riešení aktuálnych problémov. Prebehli aj konzultácie so žiakmi a ich rodičmi pri výraznom neprospievaní s cieľom pomôcť žiakom zvládnuť a zmobilizovať sily na úspešné prekonanie problémov. Vyhodnotenie činnosti za šk. rok 2019/20.

      

      

     Vyhodnotenie projektu – Zdravie nás baví.

     šk. rok 2019/2020

      

     Aj v tomto polroku šk.roku 2019/20 prebiehal na prihlásených ZŠ edukačný projekt – Zdravie nás baví. Okrem základných aktivít – poskytnutie prvej pomoci pri dusení dospelým a deťom a správne sedenie, cvičenia pre rovný chrbát, projekt mal aj propagačný účel. Odprezentovali sa žiaci študijných odborov zdravotnícky asistent a masér a škola ako taká sa prezentovala odborne prevedenými aktivitami pod vedením odborných učiteliek.

     Do projektu, ktorý je určený pre žiakov deviatych ročníkov, sa prihlásili štyri ZŠ.

     Jeho štatistiku prikladáme.

      

     počet zúčastnených žiakov

     LM – ZŠ Okoličné

     36 / 9.r

     ZŠ Bobrovec

     25 / 9.r

     LM – ZŠ M.R. Martákovej

     31 / 9.r

     LH – ZŠ Hradná

     30 / 9.r

     4 školy

     spolu 122 žiakov

      

     V rámci rozhovorov s vyučujúcimi na daných školách, ako aj samotnými žiakmi vyplynula z ich strany spokojnosť s takouto formou prezentovania a možnosti dostať do povedomia zúčastnených dôležitosť správneho sedenia a cvičenia na podporu svalstva potrebného pri správnom držaní tela v záujme predchádzaniu rôznych zdravotných problémov. Ocenili aj možnosť naučiť sa a vyskúšať si postup, čo robiť pri život ohrozujúcom stave – napr. vdýchnutie predmetu – ako poskytnúť prvú pomoc deťom a dospelým. Lekciu a aktivity odprezentovali žiaci študijných odborov zdravotnícky asistent (III. Z a IV. Z) a masér (III. M). Spätnou väzbou, ktorá hovorí sama za seba je, že samotné školy prejavili záujem realizovať v spolupráci s našou školou tento edukačný projekt aj na budúci školský rok – 2020/21. Fotodokumentácia aj správy z jednotlivých „výjazdov“ sa priebežne zverejňovali na web stránke školy. Poďakovanie patrí aj učiteľkám, ktoré odborne pripravili a viedli našich žiakov pri predvádzaných aktivitách – Mgr. Jančiovej, Mgr. Moresovej, Mgr. Fábryovej a Mgr. Švihrovej, ako aj Mgr. Bartánusovej za manažment celej akcie a komunikácie so ZŠ.

     Robiť takéto projekty pre žiakov ZŠ má určite význam. Zviditeľňuje sa škola svojimi odbormi a súčasne projekt nadobúda edukatívny charakter v rámci rovesníckych skupín. Prirodzenejšie žiaci nižších ročníkov prijímajú informácie a nové vedomosti od tzv. starších žiakov zo SŠ. Sú viac otvorení komunikácii a utvrdzovaní si novonadobudnutých vedomostí.

     Určite odporúčame aj pre ďalšie roky pokračovať v danom projekte, nakoľko projektom utvrdzujeme žiakov ZŠ o dôležitosti ovládania problematiky prvej pomoci a správneho držania tela v bežnom živote.

      

      

     Zhodnotenie Burzy SŠ v LM

      

     Dňa 3. 12. 2019 sme sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši opäť zúčastnili a prezentovali našu školu na BURZE stredných škôl, ktorú organizovalo CPPPaP spolu s Mestom Liptovský Mikuláš.

     Na Burze sa predstavili stredné školy nielen z regiónu Liptov, ale aj z iných územných celkov. Naša škola odprezentovala všetky svoje študijné odbory – praktická sestra, masér a zubný asistent pre končiace ročníky ZŠ stredného a horného Liptova.

     Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej prezentácii školy pod odborným vedením učiteliek: PhDr. J. Debnárovej a Mgr. M. Moresovej, najmä žiačkam za ich zodpovedný a proaktívny prístup, záujem a ochotu pomôcť prekonať prvotnú hanblivosť žiakov zo ZŠ, ktorí chceli získať informácie o štúdiu na našej škole. Vďaka všetkým za vytvorenie príjemnej a otvorenej atmosféry, v ktorej sa žiakom zo ZŠ dobre diskutovalo.

     Burzu hodnotím ako výbornú aktivitu CPPPaP, lebo sme mohli priamo predstaviť naše študijné odbory pred verejnosťou. O naše odbory sa aj v tomto roku zaujímalo relatívne veľa žiakov zo ZŠ. Sme radi, že sa zvýšil záujem o študijný odbor praktická sestra.

      

      

     Vyhodnotenie DOD

      

     Dňa 12.12.2019 sme v našej škole otvorili dvere žiakom základných škôl, ich rodičom a učiteľom.

      

     Návštevníci si mohli v tento deň:

     • pozrieť priestory školy,
     • dozvedieť sa o podmienkach štúdia na našej škole, prijímacích skúškach, školských a mimoškolských aktivitách našich žiakov,
     • oboznámiť sa podrobne s obsahom vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch,
     • vidieť žiakov vykonávať odborné činnosti s najmodernejším vybavením, naučiť sa správne odmerať pulz, obviazať dolné končatiny a vidieť a zažiť odborné vyučovanie praktických sestier
     • zažiť dobrý pocit z masáží a získať prehľad o modernom vybavení a zariadení pre masérov,
     • poučiť sa o správnej technike čistenia nielen povrchu zubov, ale aj medzizubných priestorov, ktoré zubné pasty a kefky používať, ako ich správne používať a o ostatných pomôckach v zubných ambulanciách,
     • získať informácie o možnosti zamestnať sa v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu,
     • aktívne sa zapojiť do súťažných otázok z jednotlivých odborných aktivít a vyhrať praktickú odmenu.

      

     Na našom DOD sa zúčastnilo 200 návštevníkov, ktorí vyjadrili maximálnu spokojnosť s priebehom celého dňa. Podľa ich vyjadrení, nešlo len o bežnú prehliadku školy, ale bol to deň plný nových informácií, súťaživosti a pozitívnej nálady.

      

     Ďakujeme všetkým žiakom z III.ZuA, III.Z a III.M, ktorí sa aktívne zhostili svojich úloh a zodpovedne reprezentovali školu pred veľkým množstvom návštevníkov.

      

     Veľké ďakujem patrí aj výchovnej a kariérovej poradkyni Mgr. Jančuškovej, vedúcim študijných odborov – Mgr. Bestvinovej, Mgr. Halkovej a Mgr. Jančiovej a učiteľom zodpovedným za organizačné zabezpečenie DOD – PhDr. Fričovej, Mgr. Tajátovej, Mgr. Lengvarskej a Mgr. Moresovej.

      

      

     14.2 Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti:

     V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 513 zo 16. novembra 2016 k Stratégii prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2016 – 2020 a v súlade so zákonom č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     1. Zhodnotenie spolupráce s mimovládnymi organizáciami, školami a ostatnými zariadeniami zaoberajúcimi sa preventívnou činnosťou.

      

     V zmysle § 14 v znení neskorších predpisov zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „SZŠ LM“) regulárne uskutočňovala aktivity zamerané na preventívnu činnosť, vyplývajúce z rezortných stratégií prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti nielen na regionálnej, ale aj národnej úrovni.

     Počas obdobia roku 2019/2020, koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, v spolupráci s triednymi učiteľmi, Žiackou školskou radou, školským psychológom SZŠ LM, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“) v Liptovskom Mikuláši, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši a Nadáciou Lúč v Žiline, zabezpečil aktivity pre študentov prvých až štvrtých ročníkov denného štúdia SZŠ LM. Všetky zrealizované aktivity boli zamerané na plnenie úloh stanovených v Pláne práce koordinátora SZŠ LM, Školského preventívneho programu, ako aj cieľových požiadaviek Pedagogicko-organizačných pokynov . V školskom roku 2019/2020 bola škola zaradená do Programu Škola bez nenávisti. Aktivity boli zapracované do Akčného plánu ŠBN: január 2020 – marec 2020.

      

     2. Odporúčania, návrhy a priority pre realizáciu systému prevencie kriminality na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

      

      

     Priorita č. 1 – Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

      

     ÚLOHA VÝCHODISKO ÚLOHY FORMA REALIZÁCIE ÚLOHY ZODPOVEDNÝ SUBJEKT KONTAKTNÁ OSOBA FINANČNÉ ZABEZPEČENIE TERMÍN PLNENIA

      

     Trestnoprávna zodpovednosť detí a mládeže

     Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 Prednáška, beseda

     JUDr. Anna Poljaková, OR PZ LM, Stredná zdravotnícka škola LM

     PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     10/2019

      

     Nebezpečenstvo extrémizmu

     Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 Prednáška, beseda

     JUDr. Anna Poljaková, OR PZ LM, Stredná zdravotnícka škola LM

     PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     11/2019

      

     Mesiac boja proti drogám

     Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 Prednáška, beseda, zážitková aktivita, edukačný list PhDr. Jana Debnárová, Stredná zdravotnícka škola LM PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     11/2019

      

     Dni nádeje 2019

     Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 Výtvarná a

     literárna práce

     Žilinský samosprávny kraj, Odbor školstva a športu

     PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     10/ 2019

      

     Kyberšikana, nástrahy virtuálneho sveta Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020

     Interaktívne edukačné stretnutie

     CPPPaP

     Liptovský Mikuláš

     Mgr. Jana Glutová

     PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     2/2020

      

     Odsúdení na spolunažívanie v dobrom Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 Prednáška, beseda interaktívne cvičenie, film

     SZŠ, Liptovský Mikuláš

     PhDr. Jana Debnárová PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     2/2020

      

      

     Priorita č. 2 – Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí

      

     ÚLOHA VÝCHODISKO ÚLOHY FORMA REALIZÁCIE ÚLOHY ZODPOVEDNÝ SUBJEKT KONTAKTNÁ OSOBA FINANČNÉ ZABEZPEČENIE TERMÍN PLNENIA

      

     Duševné zdravie a závislosti

     Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 Prednáška, beseda, diskusia

     MUDr. Mária Plávková, Stredná zdravotnícka škola

     PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     10/2019

      

     Resocializačné zariadenie, Žakovce Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020

     Exkurzia Stredná zdravotnícka škola LM

     PhDr. Jana Debnárová

     180 eur/OZ pri SZŠ, Liptovský Mikuláš

     2/2020

      

     Žijú medzi nami Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 Film, beseda, diskusia

     Stredná zdravotnícka škola LM

     PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     2/2020

      

      

     Priorita č. 3 – Prevencia kriminality v rizikových skupinách

      

     ÚLOHA VÝCHODISKO ÚLOHY FORMA REALIZÁCIE ÚLOHY ZODPOVEDNÝ SUBJEKT KONTAKTNÁ OSOBA FINANČNÉ ZABEZPEČENIE TERMÍN PLNENIA

      

     13. ročník kampane Červené stužky, AIDS/HIV

     Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 Informačná tabuľa, prednáška, beseda, film, diskusia Gymnázium sv. Františka, Žilina

     PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     9 – 12/2019

      

     Domáce násilie, rovnoprávnosť muža a ženy

     Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 Prednáška, diskusia

     OR PZ, Liptovský Mikuláš

     PhDr. Jana Debnárová, JUDr. Anna Poljaková

     Bez nákladov

     1/2020

      

     Kyberšikana, nástrahy internetu

     Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 prednáška, beseda, film

     Mgr. Jana Glutová, CPPPaP Liptovský Mikuláš

     PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     2/2020

      

      

     Priorita č. 4 – Pomoc obetiam trestných činov

      

     ÚLOHA VÝCHODISKO ÚLOHY FORMA REALIZÁCIE ÚLOHY ZODPOVEDNÝ SUBJEKT KONTAKTNÁ OSOBA FINANČNÉ ZABEZPEČENIE TERMÍN PLNENIA

      

     Šikanovanie – problém, o ktorom musíš vedieť viac

     Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 Prednáška, beseda

     JUDr. Anna Poljaková, OR PZ LM, Stredná zdravotnícka škola LM

     PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     10/2019

      

     Domáce násilie, rovnoprávnosť muža a ženy

     Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR pre roky 2016 – 2020 Prednáška, beseda

     JUDr. Anna Poljaková, OR PZ LM, Stredná zdravotnícka škola LM

     PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     1/2020

      

      

     Priorita č. 5 – Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku

      

     ÚLOHA VÝCHODISKO ÚLOHY FORMA REALIZÁCIE ÚLOHY ZODPOVEDNÝ SUBJEKT KONTAKTNÁ OSOBA FINANČNÉ ZABEZPEČENIE TERMÍN PLNENIA

      

     Šikanovanie – problém o ktorom musíš vedieť viac

     Národný program boja proti drogám a šikanovaniu na školách

     Beseda s dramatizáciou, rozhovory, príklady z praxe

     JUDr. Anna Poljaková, OR PZ LM PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     10/2019

      

     Trestnoprávna zodpovednosť detí a mládeže

     Národný program boja proti drogám a šikanovaniu na školách Prednáška

     JUDr. Anna Poljaková, OR PZ LM PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     11/2019

      

     Nebezpečenstvo extrémizmu

     Národný program boja proti drogám a šikanovaniu na školách Prednáška, beseda, film

     JUDr. Anna Poljaková, OR PZ LM PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     11/2019

      

     Kyberšikana, nástrahy internetu

     Národný program boja proti drogám a šikanovaniu na školách Prednáška, beseda, film Mgr. Jana Glutová, CPPPaP, Liptovský Mikuláš

     PhDr. Jana Debnárová

     Bez nákladov

     2/2020

      

     Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov, predstavovala aktivity vo všetkých týchto oblastiach:

     • drogové závislosti, alkoholizmus a nikotinizmus – fajčenie,
     • kriminalita a delikvencia,
     • virtuálne drogy (počítačové hry, televízia, video atď.),
     • patologické hráčstvo (gambling),
     • záškoláctvo,
     • šikanovanie, vandalizmus a iných formy násilného správania sa,
     • xenofóbia, rasizmus, intolerancia a antisemitizmus,
     • eliminácia a prevencia násilia páchaného na ženách

      

     15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY

     15.1 Iné aktivity:

     Športové aktivity:V školskom roku 2019/ 2020 sme sa zúčastnili spolu na 15 športových súťažiach (z toho 2 školských).

      

     15.2 Činnosti žiackej školskej rady:

     Hneď na začiatku školského roku 3.9.2019 sa členovia ŽŠR stretli s koordinátorkou z radov učiteľov. Prebehli voľby predsedu ŽSR, ktorý je zároveň aj zástupca žiakov v Rade školy z tr.IV.ZuA, podpredsedu zo IV. M, ktorý je i zástupcom v Krajskom študentskom parlamente. Ostatní žiaci vo výbore boli menovaní svojimi spolužiakmi v triedach.

     Ďalšie osobné stretnutia boli 5.9.2019, 17.9.2019, 7.10.2019, 11.11.2019, 26.11.2019 (stretnutie zástupcov s pani riaditeľkou), 11.12.2019. 7.2.2020, 9.3.2020. Ďalšie osobné stretnutia sa nekonali kvôli pandémii. Individuálne stretnutia prebiehali priebežne počas celého roka. Organizovať fyzické stretnutia bolo náročnejšie vzhľadom k tomu, že sme odborná škola, v ktorej žiaci majú prax rôzne dni. Na uľahčenie komunikácie bola vytvorená i skupinu na Messengeri a aj touto formou sme sa radili, riešili problémy, organizovali akcie. Bolo len na škodu veci, že druhý polrok sme nemohli využiť naplno, na ďalšie plánované aktivity.

     ŽŠR riešila aktuálne problémy žiakov našej školy, podieľala sa ako partner a pomocník na rôznych zbierkach, darovaní krvi, separovaní odpadu na škole, v prevencii šikanovania, boli sme nápomocní aj koordinátorovi prevencie kriminality a sociálno-patologických javov. Aktívne sme boli zapojení do programu Škola bez násilia.

     Práce ŽŠR boli zviditeľnené na nástenke v škole, a aj v priečinku na web stránke školy.

     Nezabudli sme ani na vzdelávanie svojich členov. V septembri boli dve žiačky z II.ZuA v Kľačne, kde riešili problematiku Žiackych školských rád a predstavovali jednotlivé školy. V októbri Bečva–konferencia o motivácii mladých ľudí, ktorej sa zúčastnili žiačky III.Z a I.PS triedy získali certifikát Líder ŽŠR. V decembri sa na pracovnom stretnutí KSP v Žiline zúčastnili 2 žiačky z III.ZuA.

      

     Aktívni v akciách:

      

     30.9.2019 → Florbalový turnaj

     28.10.2019 → Imatrikulácie (aktívne hlavne 3. ročníky)

     2.12. 2019 → Červené stužky

     Jesenná, vianočná, jarná výzdoba školy

     Súťaže: O najlepší názov školského časopisu, o najkrajšiu vianočnú výzdobu

     6.12.2019 → Mikuláš v škole a v nemocnici

     19.12.2019 → Volejbalový turnaj o pohár riaditeľky SŽŠ

     20.12.2020 → Vianočná besiedka

     10.2.2020 → Fašiangy

     6. – 7.3.2020 → Valné zhromaždenie RMŽK v Martine (žiaci Nikolas Cvengroš z IV.Z a Filip Štric z IV.M zastupovali našu ŽŠR)

     9.3.2020 → voľby do Rady školy za žiakov: predseda na nasledujúce obdobie je Veronika Mliečková z I.PS triedy, podpredsedom sa stala žiačka II.Z triedy Natália Bartošová

     2.4.2020 → Žiacka školská konferencia: zodpovedne sme ju pripravovali, no kvôli pandémii ochorenia COVID-19 sa neuskutočnila.

      

     Pandémia koronavírusu nás trochu obmedzila v činnostiach, no napriek tomu sme boli aktívni:

     • naďalej sme komunikovali cez skupinu na Messengeri,
     • sledovali sme novinky z RMŽK
     • mali sme snahu zapojiť žiakov do rôznych výziev ako napr. Navrhni tričko s mládežníckym motívom a Buď tvorivý aj doma, Foto-video súťaž AMAVET 2020,
     • 27.3.2020 Deň učiteľov: elektronicky poslaný pozdrav všetkým učiteľom cez edupage
     • 12.5.2020 sme pripravili pozdrav pre zdravotníkov, ktorí bol odoslaný do zdravotníckych zariadení
     • počas júna sme pracovali na príspevkoch do školského časopisu Zóna ZET
     •  

     „Ľudia potrebujú jeden druhého nielen preto, aby prežili, ale tiež preto, aby si sformovali a rozvíjali vlastnú osobnosť.“ (J. Adair)

      

     15.3 Multimediálne prezentácie:

     • Webová stránka školy
     • Školský časopis: Študentský mixér
     • Mikulášsky spravodaj
     • MY Liptov
     • SZŠ v pohybe – Fb
     • ZAkraj – dvojmesačník

      

     15.4 Spolupráca školy s rodičmi:

     Rodičovské združenia, individuálne stretnutia s rodičmi formou konzultácií (triedni majú určené dni a hodiny). Osobná účasť na rodičovských združeniach je slabá, prichádzajú hlavne rodičia žiakov prvých ročníkov a tých, ktorí sú bezproblémoví. Rodičia čoraz viac využívajú telefonický a mailový kontakt s triednymi učiteľmi.

      

     Občianske združenie priateľov SZŠ – poskytuje pomoc pri organizovaní podujatí školou – exkurzie, kurzy, podpora aktivít školy, súťaže, pomoc pri modernizácii odborných učební, pomoc sociálne slabším žiakom, odmeny najlepším žiakom. Prispela finančním darom pre zakúpenie učebných pomôcok.

      

     15.5 Formy prezentácie školy na verejnosti:

     • spoluorganizovanie kultúrnych a športových akcií v spolupráci s mestom, športovými klubmi, spoločenskými organizáciami, CVČ
     • zdravotnícke hliadky na športových súťažiach: Bambifest, krajská a celoslovenská súťaž v cezpoľnom behu, Deň chôdze, okresné kolo v atletike, Beh olympijského dňa,
     • Burza stredných škôl, Deň otvorených dverí
     • projekty: Zdravie nás baví pre ZŠ, Zdravé zuby – ZDŠ prvý stupeň, okr. Liptovský Mikuláš
     • školenia PP pre zamestnancov SŠ v rámci POVSP, ZŠ
     • Literárne a výtvarné súťaže
     • NŠC –aktívne zapojenie sa do výzvy Európsky týždeň športu
     • školský časopis: Zóna Z – vydávaný 4x v školskom roku, pracuje v ňom redakčná rada pod vedením vyučujúcej SJL

      

     Dobrovoľníctvo:

     • Liga za duševné zdravie,
     • Deň srdca,
     • Biela pastelka,
     • Valentínska kvapka krvi,
     • Mikuláš v nemocnici MUDr. I. Stodolu v LM a detských jasliach mesta LM,
     • spolupráca so Zväzom diabetikov Slovenska, s RÚVZ, Únia nevidiacich, Katolícka charita.

      

     15.6 Iné aktivity:

     Činnosť ŠO SČK:

     V Šk. organizácii SČK sme v šk. roku 2019/2020 uskutočnili aktivity podľa rámcového mesačného plánu v zmysle Programov podporujúcich zdravie, programu Zdravie 2020, Ľudských práv a práv detí a do preventívnych programov na podporu telesného a duševného zdravia, realizovali sme aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení, spolupracovali s Územným spolkom SČK, Ligou za duševné zdravie, Nadáciou pre deti Slovenska, Úniou nevidiacich, Ligou proti rakovine, UNICEF, Lekárňami MAX, Slovenskou nadáciou srdca, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v L. Mikuláši, Liptovskou NsP I. Stodolu v L. Mikuláši a iným mimovládnymi organizáciami a združeniami.

      

     Všeobecné úlohy:

     ŠO SČK spolupracuje s vybranými žiakmi a zástupcami tried v ŠO SČK a tiež s triednymi učiteľmi počas aktivít a úloh, ktoré sú naplánované počas šk. roka.

      

     V mesiacoch september 2019 –január 2020:

      

     1. Zbierka BIELA PASTELKA – 20.9.2019

     Zúčastnili sa jej žiaci druhých a tretích ročníkov.

      

     Celkový výnos zbierky bol 654,16 €

      

     2. Spolupráca s lekárňami MAX v Lipt. Mikuláši a v Lipt. Hrádku od 17. – 20.9.2019

     V rámci preventívnej akcie s názvom „Prevencia diabetu“, sa konala od 16. do 20. septembra 2019, si mohli záujemcovia v lekárňach Dr.Max nechať odmerať hladinu glukózy a o výsledkoch sa mohli následne poradiť s odborne vyškoleným personálom lekárne.

      

     V priebehu mesiaca október,

     sme skontrolovali s organizačným výborom ŠO SČK preukazy členov 1. až 3. ročníkov – žiakov ŠO SČK a novú evidenciu tried I.PS, I.M a I.ZuA a doplnili sme im platné členské známky SČK. Zároveň sme mali stretnutie starých a nových členov organizačného výboru po dvojiciach z jednotlivých tried.

      

     3. Zbierka „DEŇ NEZÁBUDIEK“

     V dňoch 2. – 4. 10. 2019 sme v spolupráci s Ligou za duševné zdravie vykonávali zbierku v uliciach mesta L. Mikuláš. Zbierky sa tento rok zúčastnilo 14 žiakov a 7 dvojíc na rôznych stanovištiach v priebehu dvoch dní .

      

     Vyzbieraná sumu koordinátorka vložila cez Poštovú banku na účet Ligy za duševné zdravie presne 366,79 € .

      

     4. Dobrovoľníctvo – „S nami nie ste sami a s Vami nie sme sami“

     V rámci grantového projektu Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA žiaci Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši realizovali v mesiacoch máj až september 2019 dobrovoľnícke aktivity v Liptovskej NsP MUDr. I. Stodolu v Liptovskom Mikuláši na Oddelení dlhodobo chorých .Žiaci vypĺňali čas pacientom v popoludňajších hodinách počas hospitalizácie rôznymi aktivitami: spoločenské hry, rozhovory a čítanie novín a literatúry, relaxačná hudba a masáže, čím sa dobrovoľníci podieľali na skvalitnení pobytu pacientov v popoludňajších hodinách. Do grantového projektu bolo zapojených 17 žiakov v spolupráci s vedením oddelenia.

      

     5. V rámci grantového programu Žilinského samosprávneho kraja a Krajskéhostredoškolského parlamentu: Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2019, sa žiaci Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši zúčastňujú dobrovoľníckych aktivít v Liptovskej NsP MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši na ODCH a internom oddelení. Názov projektu „S nami nie ste sami – s vami nie sme sami. “, je pokračovaním predošlých aktivít našich žiakov ochotných vykonávať dobrovoľníctvo vo voľnom čase v rámci hospitalizácie pacientov. Ide o spríjemnenie pobytu v nemocničnom prostredí čítaním kníh, počúvaním hudby, rozhovormi, hraním spoločenských hier ale aj poskytnutie relaxačných procedúr ako masáž rúk, relaxácia, aromaterapia, nákup v bufete a voľbou aktivít pre navodenie príjemnej atmosféry v prospech spokojnosti pacientov.

      

     V DOBROVOĽNÍCTVE sa pokračovalo v priebehu celého školského roka so žiakmi 1. – 3. ročníkov podľa záujmu a v popoludňajších hodinách počas utorka, stredy alebo štvrtka v počte 4 až 6 žiakov na ODCH a Internom oddelení striedavo 1x do týždňa.

      

     6. Zbierka – Hodina deťom – 14.11.2019

     Žiaci našej SZŠ sa zúčastnili 21. ročníka zbierky Hodina deťom v rámci Nadácie pre deti Slovenska a to 14 žiakov prvých s druhých ročníkov.

      

     Celkový výnos – 332,97 € bol vložený na účet Nadácie pre deti Slovenska v Slovenskej sporiteľni.

      

     7. ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2019

     Kampaň organizoval Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc .

      

     Motto tohtoročnej kampane je: „Buď odvážny a daruj krv!“

      

     V rámci tejto kampane sa zúčastnili odberu 2 žiaci, napriek záujmu ďalších, ale nedarovali krv zo zdravotných dôvodov.

     Je vhodné povzbudzovanie žiakov do nasledujúcich kampaní z radov aj 3. ročníkov.

      

     8. Potravinová zbierka CHARITY – 22.11.2019

     V rámci charitatívnych aktivít a spolupráce s Domom Charitas sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši a Mgr. Bodoríkovou za žiaci SO SČK zapojili do potravinovej zbierky Charity v priestoroch obchodného reťazca

     TESCO.

      

     Zbierky sa zúčastnili žiačky z I.PS a z II.Z

      

     V mesiacoch december 2019 – január 2020:

      

     9. Predvianočná potravinová zbierka spojená s návštevou chorých, starých a osamelých.

     ŠO SČK v predvianočnom období vyhlásila na našej škole zbierku potravín pre osamelých, starých ľudí a tých, ktorí radi príjmu pre nedostatok prostriedkov našu milú podporu.

      

     V spolupráci s SČK Liptov a MsÚ – sociálnym odborom sme navštívili klientov Zariadenia SČK pre starých a chorých v Liptovskom Hrádku a niekoľko starých a osamelých obyvateľov v meste Liptovský Mikuláš. Akcie boli spojené s vianočným prianím a venovaním balíčkov zo zbierky. Ešte navyše zostali vianočné potraviny aj pre podporu sociálne slabých rodín, ktoré sme doručili na SČK Liptov a Domov CHARITAS sv. Kláry.

      

     10. Doplnili sme nástenku s informačnými materiálmi Školskej organizácie SČK. Spolupracujeme s SČK

      

     Liptov – plánujeme aktuálne aktivity podľa potreby.

      

     V mesiaci január 2020 sa uskutočnilo stretnutie organizačného výboru 9.1.2020. Pripravili sme podklady pre novú registráciu členov SČK a kontrolu preukazov s doplnením nových údajov a známok v spolupráci so školským výborom s vyzbieraním 2eur na členské známky do 27.1.2020.

      

     V mesiacoch február 2020 – jún 2020:

      

     11. Krv v rámci kampane „Valentínska kvapka krvi 2020“ darovali: 4 žiaci III.M, 1 žiačka z III.Z, 4 žiaci z III.ZuA, 1 žiak zo IV.Z, 1 žiak zo IV. M, 2 žiaci zo IV.ZuA, Do darovania boli zapojení prvodarcovia z radov 3. ročníkov.

      

     12. Na začiatku pandémie COVID-19 po telefonickom rozhovore s p. riaditeľkou SČK Liptov Mgr. Marikou Kubíkovou koordinátorka šila rúška pre potreby SČK a DSS.

      

     Mali sme v pláne veľa školských aktivít, ale obdobie pandémie nám ich zmenilo. Určite je veľa tých, ktorí šili rúška, pomáhali pri preventívnych opatreniach a vieme, že to bolo potrebné.

     Na Územnom spolku SČK Liptov pomáhali dievčatá pri rozdávaní rúšok, nákupe potravín seniorom a príprave balíčkov pre sociálne slabých.

      

     Zvlášť treba vyzdvihnúť žiačku III.Z Rebeku Mrvovú, ktorá pomáhala pri rozdávaní rúšok obyvateľom a zároveň všetkým žiakom, ktorý akýmkoľvek spôsobom pomáhali.

      

     Žiaci 4.ročníkov sa zapojili do dobrovoľníctva v 1. vlne pandémie. Pracovali vo filtračných stanoch, pred nemocnicou. Chvályhodné zostáva, že sa nám hlásili na výpomoc aj naši absolventi, ktorí už študujú na VŠ.

      

      

     15.7 Iné aktivity:

     Stredoškolská odborná činnosť: Krajské kolo – uspešne nás reprezentovali žiaci Bánska L. s témou Načo prvá pomoc, Prochádzková K., a Bolešová K. s témou Aj šťastie existuje?

      

     30. ročník školského kola SOČ: zapojilo sa 17 žiakov s deviatimi prácami. Do okresné kola postúpili štyri témy.

      

     16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

     Projekt / Grant

     Názov projektu / grantu

     Stručná char. projektu / grantu

     Schválený / Neschválený / V procese hodnotenia

     Termín začiatku realizácie pr.

     Termín ukončenia realizácie pr.

     Celkový rozpočet

     Spolufinan covanie

      

     Škola

     ŽSK

      

     Fondy EU

     Erazmus+,
     Výzva: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (KA1) / Nové trendy v starostlivosti o pacientov

     "Hlavným cieľom projektu je zavedenie nových trendov v starostlivosti o imobilných pacientov do odborného zdravotnícke ho vzdelávania na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši a ich uplatnenie v praxi."

     Neschválený

     10/2020

     09/2020

     61518

      

      

      

     Iné

     Nadácia Pontis – Vy rozhodujete, my pomáhame / Myslíme na rodičov zdravotne postihnutých detí

     Aktivity so žiakmi smerovali na potreby rodín s postihnutým dieťaťom, aby zmiernili ich pocit izolovanosti a tiež aj aby motivovali ostatných, ktorí by mohli takýmto rodičom akokoľvek pomôcť a uľahčiť ich cestu životom.

     Schválený

     11/2019

     3/2020

     600

      

      

      

     Nadácia KIA Motors Slovakia – S nami nie ste sami – S vami nie sme sami

     Rozvoj osobnosti žiaka prostredníctvom dobrovoľných aktivít.

     Schválený

     05/2019

     10/2019

     1000

      

      

     Nadácie Orange – Využitím digitálnych technológii k lepším vedomostiam

     Rozvoj a podpora digitálnej gramotnosti pedagógov

     Neschválený

     04/2019

     5/2020

     3000

      

      

     Nadácia SLSP – Spolu to zvládneme

     Medzigeneračné vzdelávanie a zbližovanie generácií mladých ľudí a seniorov v regióne Liptov. Žiaci vytvoria edukačný materiál, zameraný na problematiku zdravia, prevenciu ochorení a zvládanie bežných denných situácii u seniorov a na workshope medzi seniormi ich odprezentujú.

     Neschválený

     04/2020

     06/2020

     8000

      

      

     Nadácia Raiffeisen BANK (Gesto pre mesto) – Step aerobic = pohyb, radosť, zdravie.

     Medzigeneračné vzdelávanie a zbližovanie generácií mladých ľudí a  seniorov v regióne Liptov. Žiaci vytvoria edukačný materiál, zameraný na problematiku zdravia, prevenciu ochorení a zvládanie bežných denných situácii u seniorov a na workshope medzi seniormi ich odprezentujú.

     Neschválený

     06/2020

     11/2020

     1000

      

      

     MŠVVa Š SR

     Podpora organizačného vzdelávania PZ v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na r. 2020

     Zvyšovať povedomie o finančnej gramotnosti pedagogických

     zamestnancov.

     Neschválený

     07/2020

     12/2020

     2100

      

     100

     SK

     Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac

     Dobrovoľnícka činnosť žiakov na oddelení dlhodobo chorých, internom oddelení v LNsP MUDr. Ivana Stodolu v LM

     Schválený

     09/2019

     10/2019

     504.02

     2902

     475

     Rozhýbme sa florbalom (podalo OZR pri SZŠ)

     Zaradením florbalu do v-v činnosti a voľnočasových krúžkových aktivít, žiaci získavajú lepšie výkony a tak môžu byť úspešní v školských súťažiach na rôznych úrovniach. Pri danej aktivite, dochádza k veľmi rýchlej amortizácii materiálu a je nutnosť ho neustále dokupovať. Organizácia turnaja pre SŠ Liptova, ŽŠR pri SZŠ v rámci Európskeho týždňa športu si vyžaduje aj nemalé finančné zabezpečenie. Projekt aj v tejto oblasti umožní urobiť z turnaja vysokohodnotné podujatie.

     V procese hodnotenia

     04/2020

     12/2020

     1758

     300

     1458

     Medzi nami dievčatami

     Poskytnúť dievčatám v teenegerskom veku dostatočné množstvo informácií o intímnom zdraví v ucelenej forme.

     V procese hodnotenia

     04/2020

     10/2020

     1400

     140

     1260

      

     17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU

      

     18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY

     A) budovy, dielne, odborné učebne

     Kapacita školy k

     01.09.2019

     298

     Skutočný

     počet žiakov:

     298

     Naplnenosť

     školy (%):

     100.00%

      

      

     Počet

     Počet skutočne využívaných učební / kabinetov

     Priestor v m3/m 

     Poznámka

     Budovy celkom

     1

      

     15393/1466

      

      

     Učebne

     16

     16

     2968/848

      

      

     Kmeňové

     7

     7

     X

      

     Jazykové

     0

     0

     X

      

     Odborné

     7

     7

     X

      

     IKT

     1

     1

     X

      

     Laboratóriá

     0

     0

     X

      

     Kabinety

     7

     7

      

      

      

     Počet

     ÁNO/NIE

     Priestor v m3/m 

     Poznámka

     Šatne

     0

     nie

      

      

     Dielne

     0

     nie

      

      

     Školský internát

     0

     nie

      

      

     Školská jedáleň

     0

     nie

      

      

     Výdajná školská jedáleň

     0

     nie

      

      

     Telocvičňa

     0

     nie

      

      

     Iné (chaty, ubytovne, rekreačné

     zariadenia)

     0

     nie

      

      

      

     Počet

     Počet skutočne

     využívaných

     zariadení

     Priemerný vek

     zariadení

     Poznámka

      

     PC (ks)

     52

     42

     8

      

     Dataprojektory (ks)

     23

     21

     8

      

     Interaktívne tabule (ks)

     5

     5

     5

      

      

     B) športoviská

     Názov športoviska

     Rozmery

     Povrch

     Stav (vyhovujúci / nevyhovujúci)

     Poznámka (v prípade nevyhovujúceho popísať závady)

     Posledná rekonštrukcia (dátum)

     Telocvičňa – Pre výchovno-vzdelávací proces je nutná

     40.84x31

     palubovka

     Nevyhovujúci

     Momentálne sa nevyužíva, slúžia ako sklad materiálu, lebo pôvodná budova školy je v reko štrukcii. V reko štrukcii boli vykonané opravy strechy (r. 1995) a soci lne zariadenia (r.1993) – aktuálne je to opäť nevyhovujúce.

     31.8.1995

     Šatne

      

      

     Nevyhovujúci

      

      

      

     C) školský internát

     Názov školského internátu, adresa

      

      

     Charakteristika ŠI

     Počet

     Poznámka

     Kapacita internátu (počet lôžok) / m2

      

      

     Poplatok za ubytovanie v škol kom internáte za školský rok 2019/2020

      

      

     Celkový počet izieb

     Jednoposteľových

      

      

     Dvojposteľových

      

      

     Trojposteľových

      

      

     Štvorposteľových

      

      

     Počet ubytovaných

     žiakov / Naplnenosť

     internátu

     k 15.9.2019

      

      

     k 1.1.2020

      

      

     k 15.9.2020

      

      

     Počet iných ubytovaných za školský rok 2019 / 2020

      

      

     Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9 2019

      

      

     Školská jedáleň ako súčasť ŠI (Áno/Nie)

     Nie

      

     Vlastné príjmy ŠI od

     ubytovaných žiakov

     k 31.12.2019

      

      

     k 30.6.2020

      

      

     Vlastné príjmy ŠI od

     iných ubytovaných

     k 31.12.2019

      

      

     k 30.6.2020

      

      

     Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI:

      

      

     Plocha jednej izby (m²)

      

      

     Umiestnenie

     hygienických zariadení

     Spoločné (na

     chodbe)

     Nie

      

     V rámci „bunky“

     Nie

      

     Spoločné priestory ŠI

     Študovne

     (počet a ploc a)

      

      

      

     Kuchynky

     (počet a ploc a)

      

      

      

     Miestnosti vychovávateľov (počet a ploc a)

      

      

      

     Počet podlaží ŠI

      

      

      

     Vykurovanie

     vlastné

     Nie

      

     zo školskej kotolne

     Nie

      

     iné (názov

     dodávateľa tepla)

     Nie

      

     Výťah

     Áno/nie

     Nie

      

     Rok poslednej

     rekonštrukcie

      

      

     Odkanalizovanie

     Verejná kanalizácia

     Nie

      

     Vlastná ČOV

     Nie

      

     ČOV školy

     Nie

      

      

     D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň

     Charakteristika ŠJ

     Počet

     Poznámka

      

     Kapacita školskej jedálne

      

      

      

     Celkový počet zamestnancov ŠJ alebo výdajnej ŠJ

     šéfkuchár

      

      

      

     kuchár

      

      

      

     zaučený kuchár

      

      

      

     zamestnanci v prevádzke

      

      

      

     Podnikateľská činnosť ŠJ (ak áno, v poznámke napísať druh PČ)

     áno

      

      

      

     Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin (vypísať do poznámky využitie)

      

      

      

     Vlastné príjmy ŠJ

     k 31.12.2019

      

      

      

     k 30.6.2020

      

      

      

     Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci

     k 31.12.2019

      

      

      

     k 30.6.2020

      

      

      

     Rok výstavby / začiatok užívania ŠJ:

      

      

      

     Plocha stravovacieho zariadenia (m²) – kuchyňa

      

      

      

     Plocha stravovacieho zariadenia (m²) – jedáleň

      

      

      

     Vykurovanie

     vlastné

      

      

      

     zo školskej kotolne

      

      

      
      

     iné (názov dodávateľa tepla)

      

      

      
      

     Kanalizácia

     verejná kanalizácia

      

      

      

     vlastná ČOV

      

      

      

     ČOV školy

      

      

      
              

      

      

     19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY

     19.1 Definícia cieľa pre školský rok:

     1. Oblasť výchovy a vzdelávania.

     Hlavný cieľ:

     Zabezpečiť kvalitnú výchovu žiakov pre úspešný a zmysluplný osobný, občiansky a pracovný život. 1.1. Podporovať osobný a profesijný rast zamestnancov:

     • podľa plánu profesijného rastu umožniť vzdelávanie pedagógov,
     • novonadobudnuté vedomosti implementovať do vyučovacieho procesu tak, aby vzdelávanie bolo pre žiakov zaujímavé a efektívne.

     1.2. Zamerať sa na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov (komunikačné zručnosti, čitateľskú gramotnosť, tvorivosť, schopnosť riešiť problémy, etické princípy, sociálne cítenie, schopnosti a zručnosti pre tímovú prácu...):

     • čitateľskú gramotnosť trénovať so žiakmi na každom predmete,
     • sústavne zlepšovať komunikačné zručnosti – hlavne v maturitných predmetoch (SJL, ANJ, odborné predmety),
     • podporovať u žiakov možnosť vyjadriť svoj názor a diskutovať o ňom so spolužiakmi a učiteľom,
     • uplatňovať na vyučovaní etické prístupy, ktoré vychádzajú z princípov demokracie a základných ľudských práv a hodnôt a tak umožniť správne formovať systém hodnôt a postojov žiaka.

     1.3. Využívať nové technológie a moderné pedagogické prístupy vo vzdelávaní

     • postupne obnovovať materiálno – technické vybavenie v odborných učebniach, aby neutrpela kvalita vzdelávania,
     • využívať IK technológie na spestrenie a skvalitnenie prezentačných zručností a všeobecných a odborných spôsobilostí.

     1.4. Zabehnúť do praxe študijný odbor praktická sestra (po transformovaní zdravotníckeho asistenta) – dbať o dodržiavanie vzdelávacích štandardov a tak plniť cieľové požiadavky

     1.5. Vytvárať podmienky pre žiakov so ŠVVP(integrácia a inklúzia)

     • tolerovať, akceptovať odlišností a zlepšovať postoje voči znevýhodneným skupinám žiakov,
     • úzko spolupracovať so školskou psychologičkou a poradenskými centrami s cieľom zažívať úspech u žiakov so ŠVVP.

     1.6. Podporovať mimoškolské aktivity žiakov a záujmovú činnosť

     • postupne rozšíriť podnikateľskú činnosť v odborných profesijných aktivitách

     1.7. Realizovať projektovú činnosť za účelom zatraktívniť vzdelávací proces a zvýšiť kredibilitu – využívať grantové ponuky ŽSK, MŠVVaŠ SR, nadácií a iných organizácií.

      

     2. Oblasť podmienok školy a jej budovy

      

     Hlavný cieľ:

     Vytvárať podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a zamestnancov školy.

      

     2.1. Dokončiť rekonštrukciu budovy stáleho sídla školy a tak vytvoriť školu nového milénia

     • zrekonštruovanými priestormi zvýšiť kredibilitu školy medzi strednými odbornými školami v regióne – zabezpečiť hygienicky akceptovateľné pracovné prostredie pre žiakov a zamestnancov
     • spojiť otvorenie zrekonštruovanej budovy školy s oslavou 70. výročia jej vzniku
     • rozbehnúť opravu jedinečnej telocvične, ktorá spĺňa technické štandardy takmer pre každý šport 2.2 Pravidelne zabezpečovať obnovu didaktických pomôcok v odborných učebniach na základe ich opotrebovanosti a zastaranosti

      

     3. Oblasť spolupráce školy s inými subjektmi na princípe partnerstva

      

     Hlavný cieľ:

     Pokračovať v budovaní školy, otvorenej pre širokú verejnosť.

     3.1. Pokračovať v otvorenom partnerstve s rodičmi žiakov školy (OZ)

     • oslovovať rodičov o spoluprácu a pomoc pri zabezpečovaní rôznych aktivít školy

     3.2. Hľadať a vytvárať nové medzinárodné partnerstva cez ERASMUS+, osobným kontaktom s potenciálnymi zamestnávateľmi, pre podporu komunikačných a praktických profesijných zručností (hlavne zdravotnícke zariadenia na Slovensku a v CZ).

     3.3. Rozvíjať spoluprácu so ŽSK, radou školy, žiackou školskou radou, základnými a strednými školami,

     CPPPaP, MsP a inými organizáciami Žilinského kraja, regiónu Liptov a mesta Liptovský Mikuláš

     • zrealizovať pre širokú verejnosť Deň školy (ukážky: prvá pomoc, ako správne cvičiť, relaxačné masáže, nové trendy v masírovaní, starostlivosť o chrup,....)

      

     ČASOVÝ HARMONOGRAM A ZDROJE FINANCOVANIA Oblasť Termín Finančné zdroje

      

     Oblasť výchovy a vzdelávania 2019 – 2024

     (úloha trvalá) štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy – ŽSK, podnikateľské aktivity, projekty, dary a sponzori

      

     Oblasť podmienok školy a jej budovy

     • rekonštrukcia budovy 2019 – 2020 rozpočet ŽSK(kapitálové výdavky)
     • obnova didakt. prostriedkov a obnova telocvične 2019 – 2024

     (úloha trvalá) štátny rozpočet, rozpočet ŽSK, podnikateľské aktivity, projekty, dary a sponzori Oblasť spolupráce školy s inými subjektmi 2019 – 2024

      

     (úloha trvalá) štátny rozpočet, podnikateľské aktivity, projekty, dary a sponzori

      

     HODNOTENIE PLNENIA KONCEPCIE

      

     • pravidelne na konci každého školského roku, v rámci záverečnej vyhodnocovacej správy.

      

     PRÍNOS REALIZÁCIE KONCEPCIE ROZVOJA.

      

     Po splnení všetkých cieľov v rámci koncepcie rozvoja, by sa SZŠ v Liptovskom Mikuláši, mala stať modernou školou nového tisícročia. Mala by slúžiť na kvalitné a efektívne vzdelávanie žiakov v študijných odboroch praktická sestra, masér a zubný asistent a v učebnom odbore sanitár, vo všetkých formách vzdelávania. Svojimi novými prístupmi a inovatívnymi metódami a formami vzdelávania, by sa zatraktívnila a získala by značnú kredibilitu medzi strednými školami regiónu. ZÁVER.

      

     Naplnením koncepcie rozvoja školy, predovšetkým rekonštrukciou budovy, sa škola môže uchádzať o centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti zdravotníctva.

      

      

     19.2 Definícia cieľa pre školský rok:

     Ciele naďalej vychádzajú z prijatej Koncepcie školy pre roky 2014 – 2019

     1. realizovať vstupné testy I.roč. z AJ a SJL pre porovnanie výsledkov žiakov v 9.roč. a následne výstupné testy v jednotlivých ročníkoch, ich analýzou prijať opatrenia na zlepšenie vedomostí žiakov v príprave na MS
     2. zodpovedne pristupovať k príprave na povolanie u žiakov so ŠVVP, vzhľadom na ich narastajúci počet
     3. podporovať učiteľov v príprave na I. a II. atestáciu a v záujme o kontinuálne vzdelávanie, sledovať využívanie získaných vedomostí vo vyučovacom procese
     4. začať vyjednávanie so ZŠK ohľadom rekonštrukcie telocvične

      

     Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2019/2020:

     1. vstupné a výstupné testy boli zrealizované, vzhľadom na výsledky bol zmenený učebný plán pre šk. rok 2019/2020 v zmysle využitia disponibilných hodín, ktoré posilnili maturitné predmety
     2. dôsledne sa dodržiavali plány pre žiakov so ŠVVP, kontrola dodržiavania zo strany učiteľov, žiakov a rodičov, v štvrtom ročníku žiaci úspešne zvládli maturitu.
     3. 5 učitelia absolvovali predatestačnú pripravu na I. atestáciu, 1 učiteľka ukončila II. atestáciu
     4. prebieha rekonštrukcia školy, škola sa 01.09.2018 presťahovala do nájmu

      

     Definícia cieľa pre školský rok 2020/2021:

     1. naďalej realizovať vstupné a výstupné testy žiakov, analyzovať výsledky a prijímať adekvátne opatrenia
     2. umožňovať učiteľom zapájať sa do kontinuálneho vzdelávania a získané poznatky uplatňovať vo vyučovacom procese
     3. podporovať prácu VP, koordinátora prevencie a školskej psychologičky pre znižovanie možnosti vzniku nepriaznivých situácii v kolektívoch tried, vzájomných vzťahov všetkých zúčastnených na vzdelávaní našich žiakov
     4. v prípade potreby spolupracovať s dodávateľom prác pri rekonštrukcií budovy školy pre dodržanie postupov hlavne pri úprave špeciálnych odborných učební

      

     20. SWOT ANALÝZA

     Silné stránky školy:

     Slabé stránky školy:

     Pedagogická oblasť: ľudský potenciál

     - plne kvalifikovaný pedagogický kolektív

     - stabilizácia pedagogického zboru

     - tvorivosť, ochota, záujem o ďalšie vzdelávanie učiteľov

     pedagogický proces:

     - efektívna práca predmetových komisií

     - dodržiavanie ŠVP, ŠkVP

     - ústretová spolupráca s výučbovými pracoviskami

     - zjednotený systém hodnotenia a kvalifikácie žiakov - pre odborné aj všeobecno-vzdelávacie predmety

     - tvorba portfólia na predmete anglický jazyk

     - práca na projektoch

     - široká ponuka záujmových činností

     - stúpa úspech žiakov v súťažiach, SOČ

     - úzka spolupráca triednych učiteľov so školskou psychologičkou a výchovnou poradkyňou

     Škola a jej riadenie:

     - estetické a čisté prostredie školy

     - hodnotový rebríček zamestnancov a žiakov

     - prepracovaný školský poriadok sa operatívne môže meniť

     - zavedená hospitačná činnosť – vedie k zlepšeniu výchovy a vzdelávania

     - úzka spolupráca s OZ priateľov SZ

     - prepracovaný školský poriadok sa operatívne môže meniť

     - zavedená hospitačná činnosť – vedie k zlepšeniu výchovy a vzdelávania

     - úzka spolupráca s OZ priateľov SZ

     Financie z mimorozpočtových zdrojov:

     - finančná i materiálna pomoc OZ priateľov SZŠ

     - financie z projektov – výzvy MŠVVaŠ SR, a granty z rôznych neziskových organizácií a nadácií

     - 2% z daní od fyzických osôb

     Marketing:

     - výborná prezentácia školy na verejnosti

     - spoluorganizovanie aktivít s organizáciami, mestom,

     - efektivita DOD, Búrz SŠ, aplikácia projektov na ZŠ,

     - realizácia projektov o zdraví v seniorských združeniach

     Iné:

     - nízka nezamestnanosť absolventov

     - umiestnenie žiakov na VŠ

     - rôzna miera flexibility v učiteľskom zbore pre zavádzanie nových vyučovacích metód

     - nespokojnosť s dosahovanými výsledkami všeobecných maturitných predmetov

     - využitie viacerých inovatívnych metód vzdelávania pre lepšie výsledky v SJL a ANJ

     - stagnácia úspechov žiakov v športových súťažiach

     - stále sídlo školy – prebieha rekonštrukcia

     - chýbajú priestory pre možnosť rozšírenia ďalších aktivít školy v prenajatých priestoroch

     - nie je vlastná telocvičňa

     - nemožnosť využívať masérsky salón v plnej miere (malé priestory)

     - zvýšiť príjem z 2% z daní od fyzických osôb

     - rozšíriť podnikateľské aktivity školy

     - hľadať sponzorov, darcov v prosperujúcich firmách Liptova

     viac otvoriť školu verejnosti

     zlepšiť web stránku školy

      

     Príležitosti:

     Riziká:

     Rekonštrukciu sídla školy na Vrbickej v termíne a po ukončení rekonštrukcie rozvinúť aktivitu na opravu jedinečnej telocvične, ktorá spĺňa technické normy na takmer všetky športové súťaže.

     Trh si žiada absolventov našej školy.

     Spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov v regióne aj mimo neho(vytvoriť

     samostatnú pozíciu kariérového poradcu).

     Inovovať a pravidelne aktualizovať web stránku školy za účelom zvýšenia atraktivity povolania v zdravotníctve.

     Možnosť vylepšovania vybavenia školy zapájaním sa

     do projektov – vytvárať tým aj prostredie pre tvorivosť učiteľov a žiakov. Vytvárať moderné prostredie pre výchovu a vzdelávanie našich žiakov.

     Zaujať verejnosť kvalitným ŠkVP – škola zvyšuje počty žiakov.

     Rozšíriť formy štúdia – nedostatok miesta v súčasnej prenajatej budove.

     Konkurencia iných škôl.

     Obmedzenosť financovania zaujímavých projektov.

      

     Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:

      

     1.1. Podporovať osobný a profesijný rast zamestnancov

     • podľa plánu profesijného rastu umožniť vzdelávanie pedagógov,
     • novonadobudnuté vedomosti implementovať do vyučovacieho procesu tak, aby vzdelávanie bolo pre žiakov zaujímavé a efektívne.

     1.2. Zamerať sa na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov (komunikačné zručnosti, čitateľskú gramotnosť, tvorivosť, schopnosť riešiť problémy, etické princípy, sociálne cítenie, schopnosti a zručnosti pre tímovú prácu...)

     • čitateľskú gramotnosť trénovať so žiakmi na každom predmete,
     • sústavne zlepšovať komunikačné zručnosti – hlavne v maturitných predmetoch (SJL, ANJ, odborné predmety),
     • podporovať u žiakov možnosť vyjadriť svoj názor a diskutovať o ňom so spolužiakmi a učiteľom,
     • uplatňovať na vyučovaní etické prístupy, ktoré vychádzajú z princípov demokracie a základných ľudských práv a hodnôt a tak umožniť správne formovať systém hodnôt a postojov žiaka.

     1.3. Využívať nové technológie a moderné pedagogické prístupy vo vzdelávaní

     • postupne obnovovať materiálno – technické vybavenie v odborných učebniach, aby neutrpela kvalita vzdelávania,
     • využívať IK technológie na spestrenie a skvalitnenie prezentačných zručností a všeobecných a odborných spôsobilostí.

     1.4. Zabehnúť do praxe študijný odbor praktická sestra (po transformovaní zdravotníckeho asistenta)

     • dbať o dodržiavanie vzdelávacích štandardov a tak plniť cieľové požiadavky

     1.5. Vytvárať podmienky pre žiakov so ŠVVP(integrácia a inklúzia)

     • tolerovať, akceptovať odlišností a zlepšovať postoje voči znevýhodneným skupinám žiakov,
     • úzko spolupracovať so školskou psychologičkou a poradenskými centrami s cieľom zažívať úspech u žiakov so ŠVVP.

     1.6. Podporovať mimoškolské aktivity žiakov a záujmovú činnosť

     • postupne rozšíriť podnikateľskú činnosť v odborných profesijných aktivitách

     1.7. Realizovať projektovú činnosť za účelom zatraktívniť vzdelávací proces a zvýšiť kredibilitu

     • využívať grantové ponuky ŽSK, MŠVVaŠ SR, nadácií a iných organizácií.

      

     21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKONPOVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU

     Kód a názov študijných a učebných odborov

     Ukazovateľ

     celkový počet absolventov

     Počet žiakov ďalšieho štúdia

     Počet zamestnaných žiakov

     z toho: počet žiakov zamestnaných v odbore, ktorí vyštudovali

     Počet evidovaných nezamestnaných žiakov k 15. 09. 2020

     5370 M – masér

     14

     9

     4

     4

     1

     5356 M – zdravotnícky asistent

     17

     10

     6

     5

     1

     5358 M – zubný asistent

     19

     7

     11

     10

     1

     Spolu:

     50

     26

     21

     19

     3

      

     22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

     Stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:

     Škola, čo sa týka priestorov pre vyučovanie – má nedostatočný počet miestností. Na odborné vyučovanie a niektoré predmety všeobecného charakteru sa delí na skupiny a z toho titulu sa žiaci tiesnia v učebniach a neustále sa premiestňujú.

     Učebne sú vybavené modernými učebnými pomôckami, ktoré boli získané cez podaný projekt EU a tiež zakúpené OZ. Žiaľ nie všetky pomôcky sme mohli využívať, lebo z kapacitných dôvodov ostali v budove stáleho sídla školy – skladové priestory – budova telocvične. Počet odborných učební zodpovedá normatívu určeného metodickým centrom MZ SR v ŠVP. Pre študijný odbor masér chýbajú sprchy, ktoré sú v štandardoch ŠVP dané. Vyučuje sa podľa pevne stanoveného rozvrhu, zmeny v rozvrhu sú včas k dispozícii žiakom aj učiteľom. Sú dodržiavané prestávky medzi vyuč. hodinami a je určená aj prestávka na obed po 6 vyučovacej hodine. Žiaci nemajú šatne. Skrinky na odkladanie osobných vecí sú umiestnené na úzkych chodbách budovy. Súčasné priestory prenajatej budovy spĺňajú tepelno-energetický štandard vzdelávacej inštitúcie.

     Stravovanie žiakov je zabezpečené v blízkosti školy v jedálni OA LM a na školskom internáte pri OA pre tých, ktorí sú ubytovaní.

      

     Vysvetlenie: Škola sídli v dočasne prenajatých priestoroch – do 31.8.2020, nakoľko očakávame rekonštrukciu budovy stáleho sídla školy.

      

     23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY

     Záujmová činnosť:

      

     Prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2019/2020:

     Zaradenie

     Názov krúžku

     Počet žiakov

     Vedúci krúžku
     (meno a priezvisko)

     Iné

     Edukácia pacientov

     16

     PhDr. Silvia Fričová

     Ergoterapia-liečba prácou

     25

     Mgr. Magdaléna Moresová

     Potreby pacienta-priorita práce ZA

     12

     Mgr. Lydka Švihrová

     Projektové práce

     16

     Mgr. Daniela Tajátová

     Úspešne k záverečnej skúške

     12

     PhDr. Helena Straková

     Zdravý životný štýl a duševná hygiena

     25

     MUDr. Mária Plávková

     Zručný zdravotník

     19

     Mgr. Martina Lengvarská

     Prvá pomoc v praxi

     10

     Mgr. Stella Jančiová

     Spoločensko-vedné

     Literárno-dramatický krúžok

     22

     Mgr. Peter Gustáv Hrbatý

     Nebojme sa angličtiny!

     24

     PaedDr. Anna Dzúrová

     Tvor a píš svoj časopis

     24

     Mgr. Miroslava Nováková

     Nebojme sa slovenčiny!

     38

     Mgr. Miroslava Nováková

     Športové

     Športový krúžok

     27

     Mgr. Peter Žakarovský

      

     Prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží (nie regionálne kolá):

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka (družstvo

     chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

     Krajské kolo

     SOČ

     Laura Bánska

     4.

     Klaudia Prochádzková

     4.

     Kristína Bolešová

     4.

      

     Prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie regionálne kolá):

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka (družstvo chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

      

     Majstrovstvá

     žiakov SŠ

     Lyžovanie a snowboarding 2020 Malinô Brdo

     Švorcová S., Kacerová N., Považský E., Kamenický O.

     .

      

     Okresné kolo

     Atletika žiakov a žiačok SŠ – beh 200 m

     Blažeková N.,

     Klobušiaková L.

     .

      

     Atletika žiakov a žiačok SŠ – vrh guľou

     Hubová S., Harakaľová N.

     Goluchová Veronika

     postúpila do krajského

     kola

     .

      

     Basketbal žiačok

     Klučariková Z., Babinská R., Goluchová V., Iváková B., Jurkovičová D., Hubová S., Klobušiaková L.

     2.

      

     Bedminton

     Podhorská K., Golúchová V.