• Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, 031 01  Liptovský Mikuláš

     Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2021/2022 pre externé pomaturitné štúdium

      

     Študijný odbor: PRAKTICKÁ SESTRA

     Kód: 5361 N

     V súlade s §69 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a prerokovaním v pedagogickej rade dňa 29.04.2021 a schválením počtu tried a žiakov zriaďovateľom ŽSK 27.04.2021 zverejňuje riaditeľka školy podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru praktická sestra pre školský rok 2021/2022.

     Do 1. ročníka 2-ročného večerného štúdia bude prijatých 20 uchádzačov.

     Termín podania prihlášok: do 31.05.2021

     Uchádzači budú prijatí na základe nasledovných kritérií:

     1. Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania potvrdená lekárom na prihláške.

     Do 1. ročníka môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu zdravotníckeho povolania vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť podľa právnych predpisov MZ SR.

     2. Minimálne úplné stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

     3. Dodržanie termínu podania prihlášky.

     4. Vyplnenie dotazníka, ktorý uchádzačovi zašle škola elektronicky po zaregistrovaní jeho prihlášky.

     5. Pri vyššom počte prihlásených uchádzačov oproti stanovenému počtu, bude o prijatí uchádzača na štúdium rozhodovať:

     a) zamestnanie v zdravotníckom a sociálnom zariadení,

     b) skorší dátum podania prihlášky.

      

     Pri nenaplnení počtu uchádzačov na štúdium v I. termíne bude otvorený II. termín na podanie prihlášky a to do 31. júla 2021. Kritériá prijatia na štúdium ostávajú nezmenené.

      

     Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí bude doručené všetkým uchádzačom. Uchádzač má právo odvolať sa proti rozhodnutiu v zákonnej lehote.

     Dátum zápisu do 1. ročníka v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) bude zverejnený na informačnej tabuli školy a na školskej webovej stránke: https://szslm.edupage.org/

      

     V Liptovskom Mikuláši, 30.04.2021

     Ing. Silvia Blcháčová

     riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje