• Vyhodnocovacia správa za šk. rok 2013/2014

    •            

     SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

      

      

          Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

     1. Základné identifikačné údaje

      

     Názov školy:

      

     Stredná   zdravotnícka škola

     Adresa školy:

     Vrbická 632    031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy:

     Služobné mobilné číslo riaditeľa školy:

     044/5522497, 0905632667

     Faxové čísla školy:

      

     044/5514027

     Internetová stránka školy:

      

     www.szslm.edupage.org

     Elektronická adresa školy:

     Elektronická adresa riaditeľa školy:

     sekretariatszslm@vuczilina.sk,  riaditel@szslm.sk

     Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

     -

     Zriaďovateľ:

      

     Žilinský samosprávny kraj,

     Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

      

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy

      

     Funkcia:

      

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

      

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca

     pre odborné vzdelávanie a prakt.vyuč

     Anna Jurčová, Mgr.

     Zástupca

     pre všeobecné vzdelávanie

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Výchovný a karier. poradca 

      

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Koordinátor prevencie

      

     Jana Debnárová, PhDr.

     Školský psychológ

      

     -

      

     3. Údaje o rade školy

      

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy:

      

     Volený/ delegovaný za...

     1.

     Predseda: Mgr. Oľga Rossová

     pedagógov

     2.

      MUDr. Mária Plávková

     pedagógov

     3.

       Gabriela Devečková

     nepedag.zamestnancov

     4.

     Zdenka Konštiaková

     ŽSK – odbor školstva

     5.

      Ing.  Anna   Klimíková

     ŽSK-odbor školstva

     6.

     PhDr. Anna Majbíková

      ŽSK-zdravotníctvo

     7.

     MUDr. Andreanský  Ladislav 

     ŽSK -poslanec

     8.

     Ladislav Mlynček

     rodičov

     9.

     Mgr. Viera Čavrnochová

     rodičov

     10.

     Marcel Fiačan

     rodičov

     11.

      Dominika Šípková

     žiakov

     Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

     19. 04. 2012

      

     4. Iné poradné orgány školy

      

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     - gremiálna rada

     - pedagogická rada

     - zamestnanecký dôverník

     - predmetové komisie, vedúce študijných odborov

     - výchovný a kariérový poradca

     Pomocné orgány: žiacka školská rada, Občianske združenie priateľov SZŠ

      

     5a. Údaje o počte žiakov školy

      

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2013

     Stav k 31. 08. 2014

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     Denné štúdium

     1. ročník

     3

     68

     8

     1

      

     3

     68

     8

     1

      

     2. ročník

     2

     37

     5

      

      

     2

     37

     4

      

      

     3. ročník

     1

     24

     1

      

      

     1

     24

     1

      

      

     4. ročník

     2

     32

      

      

      

     2

     32

      

      

      

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nadstavbové a pomaturitné štúdium

     1. ročník

     1

     14

      

      

      

     1

     13

      

      

      

     2. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Externé a kombinované štúdium

     4

     67

      

      

      

     4

     58

      

      

      

     Spolu:

     13

     242

     14

     1

      

     13

     232

     13

     1

      

      

     5C. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník

     1

     3

     1

     3

     1

     3

     1

     4

     2. ročník

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     3. ročník

     2

     3

     0

     3

     2

     4

     0

     3

     4. ročník

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     3

     6

     1

     6

     3

     7

     1

     7

     Spolu CH + D:

     9

     7

     10

     8

      

     6. Údaje o prijímanÍ Žiakov na vzdelávanie

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

      5356 M

     zdravotnícky asistent

     1

     26

     3A

     4

     31

     38

     24

     5370 M

     masér

     1

     24

     3A

     4

     30

      

     20

     5358 M

     zubný asistent

     1

     30

     3A

     4

     38

     65

     28

     5356 N

     zdravotnícky asistent-externé PKŠ

     1

     24

     4A

     2

     16-I.kolo

     5-II.kolo

     21

     5371 H

     sanitár-externé

     1

     24

     3C

     1

     16-I.kolo

     4-II.kolo

     20

      

      

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

     5370 N

     masér – PKŠ

     1

     12

      4A

     2

     2

      

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     %

     počet

     %

     Celkový počet žiakov

      235

     X

     232

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     46

     19,5

     53

     22,84

     prospeli s priemerom 1,00

     12

     5,10

     8

     3,44

     prospeli veľmi dobre

     69

     29,36

     68

     29,31

     prospeli

     93

     39,57

           109

     46,98

     neprospeli

     19

     8,08

     2

     0,86

     neklasifikovaní

       8

     3,40

     0

      

     celkový prospech za školu

     2,07

     X

     2,02

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     231

     98,30

     227

     97,85

     uspokojivé

     3

     1,28

     4

     1,72

     menej uspokojivé

     1

     0,42

     1

     0,43

     neuspokojivé

     0

      

     0

      

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     12005

     X

     15111

     X

     počet ospravedlnených hodín

     11821

     98,47

     14770

     97,74

     počet neospravedlnených hodín

        184

      1,53

     341

     2,26

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

      

     Kód

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

     SJL

     Slovenský jazyk a literatúra

     2,5

     3,08

     3,07

     2,93

      

      

     2,89

     AJ

     Anglický jazyk

     2,58

     2,99

     3,73

     3,50

      

      

     3,2

     NJ

     Nemecký jazyk

     2,33

     3,49

     3,04

     3,37

      

      

     3,05

     OBN

     Občianska náuka

     1,86

     2,48

     1,73

      

      

      

     2,02

     DEJ

     Dejepis

     2,32

     2,52

      

      

      

      

     2,42

     ETV

     Etická výchova

     a

     a

      

      

      

      

      

     NAB

     Náboženská výchova

     a

     a

      

      

      

      

      

     BIO

     Biológia

     1,87

      

      

      

      

      

     1,87

     GEO

     Geografia

     1,41

      

      

      

      

      

     1,41

     CHE

     Chémia

     2,95

     3,21

     2,74

      

      

      

     2,96

     FYZ

     Fyzika

     1,2

     1,07

      

      

      

      

     1,03

     MAT

     Matematika

     2,35

     2,7

     2,4

      

      

      

     2,48

     INF

     Informatika

     1,14

     1,28

      

      

      

      

     1,21

     TSV

     Telesná a športová výchova

     1,28

     1,67

     1,50

     1,2

      

      

     1,41

     LAT

     Latinský jazyk

     3,08

      

      

      

      

      

     3,08

     ANF

     Anatómia a fyziológia

     2,12

     2,05

      

      

      

      

     2,08

     PAT

     Patológia

     1

     2,39

      

      

      

      

     1,69

     OZS

     Organizácia zdravotníctva

     1,23

      

      

      

      

      

     1,23

     PPS

     Prvá pomoc

     2,27

     1,70

      

      

      

      

     1,98

     PVL

     Preventívne lekárstvo

     1,00

     1,00

      

      

      

      

     1,00

     PYJ

     Psychológia a pedagogika

     1,43

     1,84

      

      

      

      

     1,63

     ZET

     Zdravotnícka etika

     -

     -

     -

     -

      

      

     -

     SIL

     Sociálna starostlivosť

      

     1,0

      

     2,6

      

      

     1,8

     ZKC

     Zdravie a klinika chorôb

     1,75

     1,81

     2,14

     1,96

      

      

     1,92

     ZOE

     Základy ošetrovania

     2,25

     2,15

     2,44

      

      

      

     2,28

     AZD

     Administratíva a zdrav.dok.

      

     2,18

      

      

      

      

     2,18

     ZDR

     Zdravoveda

     1,93

      

      

      

      

      

     1,93

     SNO

     Sanitárstvo

     1,2

      

      

      

      

      

     1,2

     SAA

     Sanitárske činnosti

     1,13

      

      

      

      

      

     1,13

     FYT

     Fyzikálna terapia

     1,65

     2,43

     2,56

     1,8

      

      

     2,11

     RRC

     Relax.rekon.cv.

     1,08

     1,0

     1,89

      

      

      

     1,32

     MAZ

     Masáže

     1,38

     1,5

     1,44

      

      

      

     1,44

     OAZ

     Odborná klinická prax-ZA

     1,33

     2

     2,15

     2,13

      

      

     1,90

     MFB

     Odborná klinická prax – MA

     1,38

      

     2

     1,4

      

      

     1,59

      

     Zubné lekárstvo

     1,17

      

      

      

      

      

     1,17

      

     Základy asistencie v zubnej ambulancii

     1,71

      

      

      

      

      

     1,71

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

     2,02

      

     8. Údaje o ukončení štúdia

      

     Údaje o maturitnej skúške

      

     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      Slovenský jazyk a literatúra

      

     42

     52,61

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     30

     39,89

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     12

     29,58

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      Slovenský jazyk a literatúra

      

     42

     58,16

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     30

     48,50

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     12

     35,83

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     41

     2,41

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     29

     2,83

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     12

     3,00

      

      

      

     Praktická časť odbornej zložky

      

     51

     1,53

      

      

      

     Teoretická časť odbornej zložky

      

     51

     2,06

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o záverečných skúškach

      

     Kód

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

     prospeli s 

     vyznamenaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     neprospeli

     1.

     5371 H sanitár

     19

     10

     4

     5

     0

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní

      

     A) Aktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     1.

     5356 M, 5356 N zdravotnícky asistent

     denná, externá

     3A, 4A

     2.

     5370 M, 5370 N masér 

     Denná, PKŠ

     3A, 4A

     3.

     5371 H sanitár

     externá

     3C

     4.

     5358 M zubný asistent

     denná

     3A

      

      

      

      

      

      

     B) Neaktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Neaktívne od šk. roku

     5356 N

     Zdravotnícky asistent

     externá

     4A

     2013/2014

     5371 H

     Sanitár – 2 ročný

     externá

     3C

     2013/2014

     Pozn. Nie je zaradený v ŠVP od šk. roku 2013/2014

      

     C) Experimentálne overovanie

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Doba trvania experimentu

     (od – do)

      

      0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     10. Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     Z toho nekvalifikovaní -dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     29

      

      

     Muži

     2

      

      

     Spolu (kontrolný súčet):

     29

      

      

     Kvalifikovanosť v %:

     100%

     X

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     2

      

      

     do 40 rokov

     11

      

      

     do 50 rokov

     11

      

      

     do 60 rokov

     5

      

      

     dôchodcovia

     0

      

      

     Spolu (veková štruktúra):

     29

     0

     0

      

      

     11. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     5

     Muži

     1

     Spolu (kontrolný súčet):

     6

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     0

     do 40 rokov

     1

     do 50 rokov

     3

     do 60 rokov

     1

     dôchodcovia

     1

     Spolu (veková štruktúra):

     6

      

     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKOLY

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     do 30 rokov

     ženy

     1

     Atestačné –I.

     MPC Trenčín

     muži

     1

     DPŠ

     UMB BB

     do 40 rokov

     ženy

     3

     Rozširujúce-2 apr.predmet

     inovačné

     Zdrav. univerzita Prešov

      

     Junior Achievement

     muži

      

      

      

     do 50 rokov

     ženy

      

     DPŠ -2

      

     KU-RbK

      

     muži

      

      

      

     do 60 rokov

     ženy

     2

     inovačné

     MPC Trenčín

     muži

      

      

      

     dôchodcovia

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     Spolu:

     7

     -

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov

      

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     (vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

     Odbornosť

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     2.

     Anglický jazyk

     100%

     3.

     Nemecký jazyk

     100%

     4.

     Občianska náuka

     10 0%      .

     5.

     Dejepis

     100%

     6.

     Etická výchova

     100%

     7.

     Náboženská výchova

     100%

     8.

     Biológia

     100%

     9.

     Chémia

     100%

     10.

     Fyzika

      0%     týždenne 1,5 hod.

     11.

     Matematika

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     13.

     Telesná a športová výchova

     100%

     14.

     Latinský jazyk

     100%

     15.

     Anatómia a fyziológia

     100%

     16.

     Patológia

     100%

     17.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     18.

     Prvá pomoc

     100%

     19.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     20.

     Psychológia a pedagogika

     100%

     21.

     Zdravotnícka etika

     100%

     22.

     Sociálna starostlivosť

     100%

     23.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     24.

     Základy ošetrovania

     100%

     25.

     Administratíva a zdrav.dok.

     100%

     26.

     Zdravoveda

     100%

     27.

     Sanitárstvo

     100%

     28.

     Sanitárske práce

     100%

     29.

     Fyzikálna terapia

     100%

     30.

     Relax.rekon.cv.

     100%

     31.

     Masáže

     100%

     32.

     Masáže-klinická prax

     100%

     33.

     Odborná klinická prax

     100%

     34.

     Zubné lekárstvo

     100%

     35.

     Základy asistencie v zubnej ambulancii

     100%

     Celkový priemer (%):

     97,058%

      

     14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:  

      

          Práca výchovného poradcu / VP / bola orientovaná   na:

     ■ všeobecné poradenstvo pre  žiakov, učiteľov a rodičov

     ■ informačnú oblasť

     ■ aktivizačnú oblasť

      

      Všeobecné poradenstvo pre žiakov, učiteľov  a rodičov

      

          Každý piatok v týždni mala VP vyhradený pre konzultačnú činnosť.

     Tento čas využívali hlavne žiaci, ktorí sú v štvrtých ročníkoch, aby sa informovali či sú schopní pokračovať v štúdiu na VŠ. 

     Aj mimo konzultačných hodín, takmer každý týždeň sa riešili s TU hlavne prvých ročníkov problémových študentov v správaní, učení, integrovaných žiakov. 

          VP v októbri spolu aj s viacerými pedagógmi školy absolvovala aktualizačné kontinuálne vzdelávanie: Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so ŠVVP.

     Práve toto vzdelávanie, ktoré malo vysokú odbornú úroveň, pomohlo VP aj ostatným účastníkom k tomu, aby pochopili aké metódy a spôsoby existujú pri vzdelávaní detí s poruchami učenia a správania pre ich úspešné zvládnutie vzdelávania.. Aj vďaka tomu mohla VP skompletizovať 14  IVVP pre žiakov so ŠVVP.

      

       Informačná oblasť

      

         VP zabezpečila prezentáciu školy na „Burze informácií a SŠ“ v Martine a skoordinovala a zúčastnila sa  na „ Burze stredných škôl Liptova“.  Tiež  sa podieľala na príprave a realizácii prezentácie školy na Dni otvorených dverí . Tento rok bol o naše odbory mimoriadny záujem. Školu navštívilo cca 140 účastníkov. 

     V rámci propagácie študijných odborov zaslala informačné bulletiny ZŠ v regióne Liptova, Oravy  a osobne sa zúčastnila RZ na 2 ZŠ. Na ostatných ZŠ, ktoré nám dali info o konaní RZ sa zúčastnili aj ďalší pedagógovia . Vytvorila podklady pre reprezentačné banery o študijných odboroch SZŠ a zabezpečila ich finálnu podobu.

     Žiakom prvých ročníkov v októbri VP uskutočnila prednášku Ako sa správne učiť – vysvetlila dôležitosť domácej prípravy a tiež poukázala na správne časové rozdelenie povinností a zábavy počas dňa. Potom žiakov oboznámila s prácou VP na SŠ a tieto informácie podala aj na Rodičovskom združení  školy v každej triede prvých ročníkov.

     Pre žiakov 4. ročníkov   podľa prichádzajúcich ponúk z VŠ, VP aktuálne zabezpečovala informácie o akreditovaných odboroch na VŠ. Využívala pritom aj internetové stránky VŠ v Slovenskej republike a ČR. Žiakom, ktorí neprejavili záujem o vysokoškolské štúdium poskytovala údaje o voľných pracovných miestach v zdravotníckych zariadeniach u nás a v zahraničí. Žiakom 4. ročníkov VP podala informácie o  vypĺňaní prihlášok na VŠ o možnosti elektronických prihlášok, o portáli www.portalvs.sk ,kde si všetky informácie môžu zistiť a vzor prihlášky s postupom vyplňovania vyvesila na web stránku školy a tiež na tabuľu VP.

       Inovovala  aj  info materiál na web stránke školy. Pre žiakov štvrtých ročníkov, ako každý rok,  spropagovala brožúru Pred štartom na VŠ a umožnila jej zakúpenie s využitím zľavy z ceny, podľa počtu objednaných publikácii. V tomto roku si ju objednali iba 5 žiaci z odboru zdravotnícky asistent.

     V novembri Agentúra pre štúdium v zahraničí Interstudy – lektor pán bc. Chovanec, priniesol podklady pre žiakov 4. ročníka ako je možné študovať v zahraničí, ako môžu študenti získať štipendiá na štúdium a aké sú podmienky prijatia na univerzitné štúdium. Odprednášať by to mal v druhom polroku.

        

     Aktivizačná oblasť

      

          V mesiaci november sa uskutočnila žiacka odborná konferencia, ktorá sa niesla v duchu európskeho občana. Na ňu VP zabezpečila 2 osoby z praxe- absolventku našej školy – odbor všeobecná sestra, ktorá prezentovala svoje pracovné skúsenosti s prácou doma  i v zahraničí a   z UPSVaR v LM, ktorá odprezentovala možnosti štúdia aj práce v krajinách EU. Ešte 28.1. 2014 pre štvrtákov boli odprednášať poradenský servis o povinnostiach  absolventa SŠ, vyplývajúce zo zákona 453/2003: Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

        

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie: Činnosť koordinátora prevencie kriminality a sociálno – patologických javov v školskom roku 2013/2014 bola zameraná na plnenie cieľových požiadaviek:

     • Pedagogicko – organizačných pokynov 2013/2014
     • Metodického usmernenia č. 7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach
     • Školského preventívneho programu
     • Plánu práce koordinátora SPJ v šk. roku 2013/2014

     V mesiaci september – stretnutie koordinátora s rodičmi, oboznámenie rodičov s Vnútornou smernicou č. 2/2012, Školským preventívnym programom a činnosťou koordinátora na škole. Žiaci I. Z triedy   sa zapojili do XIX. roč. celoslovenskej akcie „Dni nádeje 2013“ a výtvarnými prácami s témou: „Ja vo svete, ja v živote“ vyjadrili svoj postoj k drogám. Práce boli vystavené pre verejnosť v Žilinskej knižnici. V spolupráci s CVČ v Lipt. Mikuláši, koordinátor SPJ s vybranými žiakmi III. Z triedy zabezpečovali zdravotnícky stánok na Dni chôdze . 

     V mesiaci október – boli žiaci prvých ročníkov oboznámení s činnosťou koordinátora soc. – patologických javov na škole.   Zúčastnili sa prednášky „Šikanovanie – problém, o ktorom musíš vedieť viac“- s príslušníkom OPZ v Lipt. Mikuláši Po prednáške sa konala anonymná anketa zameraná na prejavy šikany v triede – nepotvrdila sa.

     MUDr. Plávková, v rámci Európskeho dňa depresie oboznámila žiakov druhých ročníkov o príčinách, liečbe a prevencii psychických porúch. 

     V mesiaci november – v spolupráci so školskou organizáciou SČK – pomoc pri organizovaní zbierky UNICEF – Svetový deň prevencie týrania detí. Umelecká agentúra AMOS Banská Bystrica odohrala v priestoroch školy protidrogový koncert pre žiakov prvých ročníkov – koncert mal pozitívny ohlas, striedanie hudby a hovoreného slova, významné kapely a interpreti, ktorých život poznačili drogy a závislosti.

     V mesiaci december sa konala celoslovenská kampaň Červené stužky, ktorá nadviazala na kampaň Európsky týždeň boja proti drogám. Na škole sa uskutočnili aktivity zmerané na boj proti AIDS/HIV. Zapojili sa všetci žiaci denného štúdia. Aktivity kampane Červené stužky:

     • informačná tabuľa v priestoroch školy
     • celoslovenská výtvarná súťaž – pohľadnice na tému AIDS – žiaci I.roč. 
     • konali sa prednášky a besedy na tému: „Duševné zdravie a závislosti“ pre žiakov tretích ročníkov /MUDr. Plávková A. a „HIV/AIDS z pohľadu ošetrovateľstva“ pre žiakov štvrtých ročníkov /Mgr. Bartánusová I.
     • premietanie filmov Anjeli a Príbehy anjelov pre žiakov prvých a druhých ročníkov. Kampaň vyvrcholila nosením červených stužiek. Práca s fotodokumentáciou z kampane o aktivitách bola zaslaná organizátorovi do Žiliny (za aktivity a účasť na kampani dostala škola ďakovný list a propagačný materiál.

     januári sme sa zapojili do projektu „Nebuď otrok drog“, ktorý od 8. 1. 2014 spúšťa Tlačová agentúra (TASR), zameraný na prevenciu drogových závislostí mladých ľudí – ide o zasielanie literárnych príbehov o mladých narkomanoch, alebo vyjadrenie svojho postoja k závislostiam ako takým. Ukončenie projektu – február 2014.

     V rámci prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti sa žiaci prvých ročníkov v spolupráci s Mestskou políciou v Lipt. Mikuláši zapojili do projektu „ Alkohol nie, zdravý život áno“. Organizačne bol projekt realizovaný v mesiaci marec s každou triedou samostatne v zasadačke MP. Žiaci sa aktívne zapájali do projektu, diskutovali o problémoch alkoholizmu, mali dostatočné informácie o ich škodlivosti. Z hľadiska organizácie a obsahu zamerania, hodnotím túto aktivitu pozitívne. Pre žiakov I.Z, I.M a I. ZuA sa uskutočnila prednáška na téme „Trestnoprávna zodpovednosť detí a mládeže“ a pre žiakov IV.Z a IV.M – informačno preventívne stretnutie zamerané na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Prednášky a stretnutia boli realizované v spolupráci s OPZ Lipt. Mikuláš.

          V mesiaci máj, pre žiakov II. ročníkov, taktiež v spolupráci s OPZ LM sa uskutočnila prednáška na tému „Bezpečná práca s internetom“.  V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, ktorá participuje na projektoch v oblasti rozvoja vzdelávania /Projekt Bez bariér II.- bol žiakom premietnutý film Bez bariér, zameraný na islam, migráciu a nové kultúry na Slovensku a na odbúravanie rasizmu, xenofóbie a predsudkov (žiaci I., II., III. ročníkov).  Žiaci vyjadrili svoje názory k danej problematike. „Svetový deň bez tabaku“ bol zameraný na edukačné aktivity pre žiakov III. ročníkov – fajčenie a zdravie, škodlivosť tabaku, fajčenie v tehotenstve.

     Priebežne boli plnené úlohy v spolupráci s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi zamerané na monitorovanie zmien správania a poskytovanie preventívno – výchovných konzultácií.

      

                

     - spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:

      

     CPPPaP, OPZ LM, MsP LM, ÚPSVaR, lekári, základné školy – výchovní poradcovia   

      

     15. Údaje o aktivitách a prezentáciI školy

      

     - multimediálne prezentácie:      týždenník MY Liptov – informácie o projekte  

                                                    -webová stránka školy 

                                                    -školský časopis   MIXÉR

                                                    -školská odborná konferencia za účasti pozvaných hostí: za zriaďovateľa,  za mesto, zástupcov spoločenských organizácii, zmluvných pracovísk odbornej praxe a zamestnávateľov našich absolventov.

                                                    - L-Rádio 

      

     - spolupráca školy s rodičmi: rodičovské združenia, individuálne stretnutia s rodičmi formou konzultácií  ( triedni majú určené dni a hodiny). Účasť na rodičovských združeniach aj tento rok bola slabá, prichádzajú hlavne rodičia žiakov prvých ročníkov a tých, ktorí sú bezproblémoví. Rodičia využívali najviac telefonický a mailový kontakt s triednymi učiteľmi. 

     -Občianske združenie priateľov SZŠ – poskytuje pomoc pri organizovaní podujatí školou - exkurzie, kurzy, podpora aktivít školy, zahrnutých v pláne práce, pomoc pri modernizácii odborných učební, pomoc sociálne slabším žiakom, odmeny najlepším žiakom

     - formy prezentácie školy na verejnosti: -spoluorganizovanie kultúrnych a športových akcií v spolupráci s mestom, športovými klubmi, spoločenskými organizáciami, CVČ

     - zdravotnícke hliadky na športových súťažiach (napr.: Kinderiáda, Bambiriáda, krajská a celoslovenská súťaž v cezpoľnom behu, Deň chôdze...)

     - Burza stredných škôl, Deň otvorených dverí   

     -SOČ 

     -projekty   

     -školenia PP žiakov SŠ v rámci kurzu ochrana života a zdravia

     - školenia PP pre zamestnancov SŠ v rámci POVSP

     - Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Deň srdca , UNICEF

     - spolupráca so zväzom diabetikov, s RÚVZ , Únia nevidiacich, Katolícka charita

     - školský časopis: Študentský MIXÉR – vydávaný 4x v školskom roku, pracuje v ňom redakčná rada pod vedením vyučujúcej SJL

     - činnosť žiackej školskej rady: Žiacka školská rada v   šk. roku 2013/2014 pracovala podľa plánu.  Boli zvolení noví členovia ŽSR a taktiež aj nový výbor ŽSR. Žiakov štvrtých ročníkov z predchádzajúceho šk. roka nahradili žiaci prvých ročníkov. 

                 V mesiaci september sa ŽSR podieľala na príprave Dňa  nezábudiek, ktorý sa konal  pod záštitou  školskej organizácie SČK .

     V mesiaci október žiaci pripravili plagáty k Medzinárodnému dňu školských knižníc a súťaži o Naj knihu, ktorú  vyhlásila vyučujúca slovenského jazyka.

     Stretnutie členov ŽSR s pani  riaditeľkou školy   sa uskutočnilo v mesiaci november. Zástupcovia ŽSR spolu so študentmi 3. ročníka diskutovali o pripravovaných imatrikuláciach, ktoré sa uskutočnili   v priestoroch telocvične.

                 Dňa 26.novembra 2013 sa uskutočnil 4. ročník žiackej odbornej konferencie. Cieľom  konferencie, ktorá niesla  názov "Európsky občan očami žiaka Strednej zdravotníckej školy", bolo  priblížiť formou prezentácií uplatnenie našich absolventov na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj na celoeurópskom trhu práce a taktiež ako vnímajú európske občianstvo mladí ľudia, žiaci našej školy.  Táto akcia sa konala za účasti médií - L-Rádia a MY Liptov.

     6 decembra 2013 v deň sviatku sv. Mikuláša sa žiaci našej školy rozhodli potešiť pacientov LNsP MUDr. Ivana Stodolu. Malých i veľkých pacientov potešili nielen vinšom a úsmevom, ale aj krásnymi medovníkmi, ktoré vlastnoručne upiekli a ozdobili.  

      18.12.2013 ŽŠR pomáhala pri príprave a vyhodnotení súťaže o „Najlepší fanklub volejbalového turnaja“.  Poslednou veľkou akciou ŽŠR v kalendárnom roku bola ako obvykle vianočná besiedka. Pripravený program sa stretol s veľkým ohlasom.

     ŽŠR prispievala do študentského časopisu MIXÉR.

     Žiaci pripravili výzdobu školy k dňu sv. Valentína,    spestrili kvetinovú výzdobu školy symbolmi tohto sviatku  - červenými srdiečkami.  ŽŠR podporila Valentínsku kvapku krvi, ktorú každoročne na našej škole zastrešuje školská organizácia SČK .

      Pri  príležitosti Dňa učiteľov si žiaci v spolupráci s vyučujúcimi pripravili literárno – hudobné pásmo, ktorým pozdravili súčasných aj bývalých zamestnancov školy a poďakovali im za ich prácu.

       Deň narcisov- ŽŠRa jej členovia sa  v spolupráci so   ŠO SČK zúčastnili finančnej zbierky. Prispeli aj žiaci a zamestnanci školy.

       Dňa 12.5.2014 si  Žiacka školská rada pri SZŠ pripomenula obetavú a záslužnú prácu zdravotných sestier. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier žiaci vytvorili pozdravy, v ktorých im za ich obetavú prácu vyslovili uznanie.  

      V mesiaci jún ŽŠR pripravila poster, na ktorý mohli všetci žiaci školy napísať svoje plány na letné prázdniny. 

     V mesiaci jún sa v Liptovskom Mikuláši konal 15. ročník Bambiriády, festivalu práce s mládežou.  Členovia  ŽŠR ( a náhradníci) sa 4.6.2014 zúčastnili Teambuildingu pre žiacke školské rady, vyhodnotili túto aktivitu veľmi kladne. Obsadili 4. miesto. Toho istého dňa sa predsedníčka ŽŠR zúčastnila stretnutia s poslancami za ŽSK.

     Žiacka školská rada počas školského  roku pracovala podľa plánu, stretávala sa raz mesačne, prípadne  podľa potreby aj častejšie.  Problémom bolo zosúladiť  študijné povinnosti  jednotlivých členov tak, aby termín stretnutia vyhovoval aspoň väčšine z nich.   V budúcom školskom roku  pripravuje ŽŠR určité personálne zmeny, doplní svoje rady o  žiačky z   druhého ročníka a tretieho ročníka, u  ktorých vidí tvorivý  potenciál  a majú aj podporu triedy. Budúcoročných prvákov zatiaľ nechá   len vo funkcii „pozorovateľov“ , ktorý by neboli vo volenom výbore ŽŠR, mohli by sa zúčastňovať zasadnutí.  Samozrejme, vo vyšších ročníkoch by mali práva ako všetci ostatní členovia, mohli by nahradiť odchádzajúcich žiakov 4. ročníka.  Tieto kroky  plánuje ŽŠR pre   ešte lepšiu efektivitu fungovania ŽŠR.

      

     - iné aktivity: - v spolupráci s MZ SR dve učiteľky pracovali na tvorbe učebníc: Sanitárstvo a Rekondično-relaxačné cvičenia, ktoré by mali byť vydané vo februári 2015 

     - aktívna účasť na odbornej konferencii   SZŠ v Poprade : Využitie moderných IKT v predmete psychológia

     -aktívna účasť na Žiackej odbornej konferencii SZŠ v BB

     - intenzívny kurz AJ pod vedením anglického lektora – pozitívne hodnotený zúčastnenými žiakmi

     - účasť na Olympiáde v AJ

     - Biblická olympiáda

     - organizátori regionálneho kola Župná liga predsedu ŽSK, účasť aj vo volejbale, v basketbale-obvodné kolo, halový futbal

     - vianočný volejbalový turnaj O pohár riaditeľky školy

     - beseda so spisovateľkou pani Rúčkovou k MDŠK, súťaž o najmenšiu najväčšiu, najstaršiu a najzaujímavejšiu knihu, ktorú na výstavu priniesli žiaci a zamestnanci školy

     Zbierka Charita TESCO

     -prednášky: Separovanie odpadu, Ekologické hospodárstvo, hospodárenie s vodou, Zdravá výživa, Životný štýl a jeho vplyv na spotrebu energie – v rámci enviromentálnej výchovy

     - exkurzie: Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni, NRC Kováčová, ROYDENT zubné ambulancie, Šrobárov ústav v Smokovci, kúpele Lúčky, nemocničná lekáraň v LM, kardiocentrum BB

     - plavecký a lyžiarsky kurz, účelové cvičenia a ochrana života a zdravia

     - Ukážky prvej pomoci na branno-športovom dni  ZŠ Hradná LH

     -1.miesto v súťaži PP stredných škôl Liptova

     - súťaž PP: Asistent v akcii , Prešov 7.miesto z 15 zúčastnených SZŠ

     - Slovenské  diabetologické dni – boli sme spoluorganizátori, zabezpečovali sme stánok v LM s meraním TK, cukru, tuku, zdravotnú výchovu, na Štrbskom plese sme sa zúčastnili akcie Beh DIA a odborných prednášok, na MsÚ v LM riaditeľka školy odprezentovala odbornú prezentáciu Vzdelávanie na SZŠ a kompetencie zdrav.asistenta

     - účasť na súťaži Mladý Slovák, Olympiáda ľudských práv

     - aktívna činnosť školskej knižnice

     Ďakovné listy : CVČ LM za zdrav.zabezpečenie okresného a krajského kola v cezpoľnom behu

                             Liga za duševné zdravie za zbierku Dni nezábudiek

                             Za aktivity kampane Červené stužky

                             ZŠ Hradná za ukážky PP na branno-športovom dni žiakov školy

                             Za pomoc pri organizovaná Dňa srdca v kampani MOST

     SZŠ Liptovský Mikuláš je členom Asociácie SZŠ SR, riaditeľka školy pracuje v dozornej rade  Asociácie.

      

     16. Údaje o projektoch/grantoch podaných v školskom roku 2013/2014

      

      

     Projekt

     /

     Grant

     Názov projektu / grantu

     Stručná char. Projektu / grantu

     Schválený/Neschválený/V procese hodnotenia

     Termín začiatku realizácie pr.

     Termín ukončenia realizácie pr.

     Celkový rozpočet

     Spolufinancovanie

     Škola

     ŽSK

     ŽSK

     Škola bez tabaku, alkoholu a drog

      

     neschválený

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     MŠVVaŠ SR

     Moderné vzdelávanie-dig.vzdelávanie pre všeob.vzd.predmety

     Využitie inovatívnych foriem a metód výučby

      

      

      

      

      

      

     Elektronizácia vzdel.systémov reg.školstva

     Zavádzanie elektr.služieb

     adigit.technol.do škôl

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Fondy EU

     Premena tradičnej školy na modernú

     Modernizácia špeciálnych odborných učební

     schválený

     Február 2014

     júll 2015

     146 000

      

     5%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     INÉ

     Duševné zdravie na strednej škole

     V spolupráci s CPPPaP v LM

      

     každý rok

      

      

      

      

     Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektr.testovania

     NUCEM

      

      

      

      

      

      

     Alkohol nie, zdravý život áno

     V spolupráci s MsP Lipt. Mikuláš

      

     Každý rok

      

      

      

      

     E-Twining

     Projektová spolupráca s Talianskom

      

      

      

      

      

      

      

     Viac ako peniaze 

     Junior Achievement

     32 žiakov

      

      

      

      

      

      

      

      

     17. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

      

     Zistenia: 0

      

     18. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

      

     1. budovy, dielne, odborné učebne

      

     Kapacita školy:

      

     Skutočný počet žiakov:

      

     Naplnenosť školy (%):

      

      

      

     Počet

     Priestor v m 3                                                                              

     Poznámka

     Budovy celkom

      

      

      

      

     Učebne

     17

                         

      

     Z toho

     Kmeňové

     7

                          X

      

     Jazykové

     1

                          X

      

     Odborné

     8

                          X

      

     IKT

     1

                          X

      

     Laboratória

     1

                          X

      

     Šatne                                  (Áno/Nie)

     áno

                         

      

     Dielne                                 (Áno/Nie)

     nie

                         

      

     Školský internát               (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Školská jedáleň                (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Telocvičňa                         (Áno/Nie)

     Nie

      

     posilňovňa

     Iné (chaty, ubytovne, rekreačné zariadenia)

      

      

      

     Technika

      PC                             (ks)

     52

                          X

      

     Dataprojektory         (ks)

     7

                          X

      

     Interaktívne tabule   (ks)

     1

                          X

      

                          

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje

     1. športoviská

      

     Športoviská

     Názov športoviska

     Áno

     /

     Nie

     Rozmery

     Povrch

     Stav

     (vyhovujúci/

     nevyhovujúci)

     Poznámka

     (v prípade nevyhovujúceho  popísať závady)

     Posledná rekonštrukcia (dátum)

     Telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Viacúčelové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Atletický ovál

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Atletická rovinka

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Atletické doskočisko

      

     X

      

      

      

      

     Vrhačský sektor

      

     X

      

      

      

      

     Hokejové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Posilňovňa

     áno

     5,7x7

     Plávajúca podlaha

      

      

     Sept. 2008

     Tenisové kurty

      

     Počet

      

      

      

      

     Plaváreň

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Sauna

      

     X

     X

      

      

      

     Pohybové štúdio

      

      

      

      

      

      

     Gymnastická telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Floorbalové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Iné (uviesť)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Šatne

     Uviesť počet a stav

     Hygienické zariadenia

     Uviesť počet a stav

                    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie ihrisko...)

     1. školský internát :0

      

     1. školská jedáleň, výdajná školská jedáleň: 0

      

     19. Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy

      

     - definícia cieľa pre školský rok 2013/2014 (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a terminovaný):

      

     Ciele   vychádzajú ešte z koncepcie školy pre roky 2009-2014, ŠkVP a pripravovanej koncepcie pre roky 2014-2019:

     a) Rozvíjať a zvyšovať vzdelávaciu úroveň schválených študijných odborov  v súlade so ŠVP a ŠkVP

                                                                                               termín: trvale, zodp.RŠ, ZRŠ, pedagógovia

                                                              

     b) pripravovať postupne cez analýzu trhu práce ďalší študijný odbor a rozšíriť tak ponuku pre žiakov ZŠ

                                                                                                              termín: 2014-2019, zodp.: RŠ, ZRŠ

     c)rozšíriť   ponuku v študijnom  odbore  masér o formu   večerného štúdia

                                                                                                              termín: január 2014, zodp.: RŠ 

     d) pripravovať masérsky kurz, opatrovateľstvo ako podnikateľskú činnosť

                                                                                                              termín:2014-2019,zodp.:RŠ,učitelia 

                                                                                                              odborných masérskych predmetov

     e) vylepšovať učebne školy v súlade s materiálno- technickými požiadavkami ŠVP

                                                                                                              termín: trvale, RŠ, vedúce študijných 

                                                                                                                           odborov

     f) podporovať vzdelávanie učiteľov a ich tvorivú prácu

                                                                                                             termín: trvale,zodp.:RŠ,ZRŠ,

                                                                                                                        pedagógovia

      

     - vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2013/ 2014:

     a) dodržiaval sa ŠVP a ŠkVP, vzdelávaciu úroveň sme rozvíjali rozširujúcimi aktivitami, pedagógovia sa zúčastňovali vzdelávacich aktivít, ktoré im pomáhali pri plnení vyuč.cieľov, zlepšil sa celkový priemer školy z 2,27 v šk.roku 2012/13 na 2,02 v šk.roku 2013/14

     b) tento cieľ budeme plniť do r. 2019. Zatiaľ sme analýzou zistili, že na strednom Slovensku je nedostatok očných optikov- nevzdeláva ich ani jedna SZŠ, iba BA a KE.

     c)cieľ splnený – večerná forma začne od septembra 2015- schválenie MZ SR a ŽSK.

     d) masérsky kurz je v štádiu prípravy-čakáme na vhodné priestory(uvoľnenie SOŠ OaS)

     e) cieľ plníme cez schválený projekt Moderná škola a ďalšie projekty(viď tabuľka)

     f) vzdelávanie učiteľov sa uskutočňuje cez kontinuálne vzdelávanie a cez schválený projekt Moderná škola

      

     - definícia cieľa pre školský rok 2014/2015:

     Ciele   vychádzajú   z prijatej koncepcie školy pre roky 2014-2019 :

      

     a) Naplno využívať a ďalej rozvíjať silné stránky školy- kvalifikovaný pedagogický kolektív a jeho tvorivosť, ochotu a záujem neustále sa vzdelávať- termín: trvale, zodp.: RŠ

     b) úspešne ukončiť prácu na  projektoch- termín: august 2015, zodp:RŠ, zapojení učitelia

     c) udržať si nízku nezamestnanosť absolventov,  dobré umiestnenie žiakov na VŠ – podporovať  

        prácu VP- kariérovej poradkyne: termín: trvale, zodp.: RŠ, VP, pedagógovia školy

     d) zmodernizovať odborné učebne školy: termín: 2015-2016, zodp.: RŠ, ZRŠ, vedúce ŠO

     e) pokračovať v realizácii rozpracovaných úloh z r. 2013/14: termín 2014_2019, zodp.: RŠ,učitelia

      

     20. SWOT analýza

      

     Silné stránky školy:

     Slabé stránky školy:

     Kvalifikovaný pedagogický kolektív - jeho stabilizácia, tvorivosť, ochota, záujem o ďalšie vzdelávanie

     Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a modernizáciu učební školy.

     Estetické a čisté prostredie školy

     Hodnotový rebríček zamestnancov a žiakov školy

     Chýbajú priestory pre možnosť rozšírenia ďalších aktivít školy, chýbajú klasické triedy- zvyšuje sa počet žiakov školy

     Široká ponuka záujmových činností, športové aktivity – stúpa úspech žiakov v súťažiach

     Zvyšuje sa počet žiakov  zo sociálne slabších a problémových rodín

     Práca na projektoch, rozširovanie ponuky študijných odborov. Finančná i materiálna pomoc sponzorov a OZ priateľov SZŠ

     Nevyhovujúca budova školy - nedajú sa vzhľadom na jej súčasný stav dodržať hyg.požiadavky na výchovno-vzdelávací proces -napr. teplota v triedach a odborných učebniach (potrebná rekonštrukcia)

     Výborná prezentácia školy na verejnosti, spoluorganizovanie aktivít organizácií mesta,

      

     Nízka nezamestnanosť absolventov

      

     Umiestnenie žiakov na VŠ

      

      

      

     Príležitosti:

     Riziká:

     Dosiahnuť rovnováhu medzi poslaním školy a dopytom trhu práce

     Pokles populačnej krivky

     Zvyšujúca sa možnosť uplatnenia absolventov nielen v regióne – sociálna sféra, rhb.-rekondičné zariadenia, kúpele, celoživotné vzdelávanie

     Sociálne postavenie rodín

      

      Dobrá a rozširujúca sa spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov

      Sú ohrozené možnosti školy rozširovať formy vzdelávania i ďalšie študijné odbory, ktoré chýbajú na trhu práce-  chýbajú  priestory

     Zaujať verejnosť kvalitným školským vzdelávacím programom – škola zvyšuje počty žiakov.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:

     - Vhodnou úpravou priestorov školy dosiahnuť zlepšenie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania, zvýšiť kvalitu vzdelávania ďalším vzdelávaním pedagógov, využívaním moderných IKT, prácou na projektoch.

      

      

      

      

     21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

      

     Kód

     Kód a názov študijných a učebných odborov 

     Ukazovateľ

     celkový počet absolventov

     počet žiakov ďalšieho štúdia

     počet zamestnaných žiakov

     počet evidovaných nezamestnaných žiakov k

      31. 08. 2014

     53

     5370  M masér

     15

     2

     12

     1

     53

     5356 M zdravotnícky asistent

     16

     10

     5

     1

     53

     5356 N zdravotnícky asistent

     23

     0

     23

     0

     53

     5371 H sanitár

     19

     0

     19

     0

     Spolu:

     73

     12

     59

     2

      

      

     22. Informácie o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania

      

     - stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:

     Škola sa nachádza na 3. poschodí v spoločnej budove so SOŠ obchodu a služieb. Školy majú spoločnú telocvičňu. Odborné učebne v počte 5, sa nachádzajú v bývalej budove DM, ktorá patrí ku škole. Sú rozložené na 2-5  poschodí, čo nie je veľmi výhodné. Učebne však zodpovedajú normatívu určeného metodickým centrom MZ SR. Pri učebniach sú aj sprchy pre žiakov.  Nie je dodržaná psychohygiena týkajúca sa teploty v miestnosti pre výchovno-vzdelávací proces vzhľadom na budovu školy (nevhodné okná, izolácia)- problém pretrváva. Na prízemí SOŠ máme tri triedy klasické a jednu odbornú učebnu pre zubných asistentov, nakoľko nám pribudol študijný odbor zubný asistent (vyšší počet žiakov ako v predchádzajúcom školskom roku ). Jedna klasická trieda je tu určená pre večerné štúdium. V nej sa striedajú všetky externé formy podľa rozdelenia vyučovania v priebehu týždňa. Žiaci sa učia podľa stanoveného rozvrhu, v ktorom sú určené prestávky (malé, 1 veľká a obedňajšía prestávka).

     Žiaci majú dostatočný počet skriniek na odkladanie osobných vecí.

     Stravovanie žiakov je zabezpečené v blízkosti školy na ZŠ  a na školskom internáte pri OA pre tých, ktorí sú ubytovaní.

      

     23. Údaje o voľnočasových aktivitách školy

      

     Záujmová činnosť:

     - prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2013/2014:

      

     Zaradenie

     Názov krúžku

     Počet žiakov

     Vedúci krúžku

     (meno a priezvisko)

     Spoločensko-vedné

     Tvor a píš svoj časopis

     12

     Mgr. Miroslava Nováková

     Čítaj s porozumením  v NJ

     6

     Mgr. Dana Kronfráterová

     Nebojte sa angličtiny

     7

     PaedDr. Anna Dzúrová

      

     Kráčame k maturite

     18

     Mgr. Ivana Bartánusová

     Prírodovedné

      

     0

      

     Technické

      

     0

      

     Umelecké

     Spevácky krúžok

     19

     Mgr. Magdaléna Moresová

     Športové

     V zdravom tele zdravý duch

     31

     Mgr. Peter Žakarovský

     Iné

     Výchova k zdraviu

     11

     Mgr. Daniela Kompišová

     Duševná hygiena a vzťahy

     28

     MUDr. Mária Plávková

     Úspešne k záverečnej skúške

     19

     PhDr. Helena Straková

      

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží (nie regionálne kolá):

      

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka

     (družstvo chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

     Krajské kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Celoslovenské kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Medzinárodné kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie regionálne kolá):

      

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka

     (družstvo chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

     Krajské kolo

     Cezpoľný beh

     Smerčiaková

     3. miesto

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Celoslovenské kolo

     Slovenský pohár –klasické lyžovanie,šprint,skate

     Aneta Smerčiaková

     1. a 2. miesta

     MSR –klasický spôsob, skate

     Aneta Smerčiaková

     1. a 2. miesto

     Slovenský pohár – vodný slalom, 2.kolo

     Peter Blasbalg

     3. miesto, 1. miesto

      

      

      

     Medzinárodné kolo

     Český pohár-  skate

     Aneta Smerčiaková

     16. miesto

     Dubai open – vodný slalom

     Peter Blasbalg

     2. miesto

      

      

      

     Nominačný pretek

     Peter Blasbalg

     1. miesto

     Danubia cap

     Peter Blasbalg

     1. miesto

     ME - juniori

     Peter Blasbalg

     2. miesto

      

     24. Zhodnotenie činnosti súčastí školy

      

     - stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum voľného času, stredisko odbornej praxe):

     A)

      

     Druh školského zariadenia

     Kapacita šk. zariadenia

     Počet žiakov

     Z toho počet žiakov, ktorí nie sú žiakmi školy

     Naplnenosť v %

     Centrum voľného času

      

      

      

      

     Stredisko odbornej praxe

      

      

      

      

      

      

     B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť): 0

      

     C) CVČ: 0

      

     Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2012/2013 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1

      

     Dátum: 3.10.2014

      

     Podpis riaditeľa a pečiatka šk

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje