• Vyhodnocovania správa

    •  

     Komentár k vyhodnocovacej správe: sprava_2011_-_Dokument_programu_Microsoft_Word(1).doc

      

     SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

      

      

          Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

     Názov školy:

      

      Stredná   zdravotnícka škola

     Adresa školy:

     Vrbická 632    031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy:

     Služobné mobilné číslo riaditeľa školy:

     044/5522497, 0905632667

     Faxové čísla školy:

      

     044/5514O27

     Internetová stránka školy:

      

     www.szslm.edupage.org

     Elektronická adresa školy:

     Elektronická adresa riaditeľa školy:

     sekretariatszslm@vuczilina.sk, jana.profantova@azet.sk

     Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

      -

     Zriaďovateľ:

      

     Žilinský samosprávny kraj,

     Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy

      

     Funkcia:

      

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

      

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca štatutárny

     pre odborné vzdelávanie

     Anna Jurčová, Mgr.

     Zástupca

     pre všeobecné vzdelávanie

     Silvia Blcháčová, Ing

      Vedúca pre praktické vyučovanie a odbornú klinickú prax

     Ivana Bartánusová, Mgr.

     Zástupca

     pre …

     -

     Výchovný poradca

      

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Koordinátor prevencie

      

     Jana Racková, PhDr.

     Školský psychológ

      

     -

      

     3. Údaje o rade školy

      

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy:

      

     Volený/ delegovaný za...

     1.

     Predseda: Mgr. Oľga Rossová

     pedagógov

     2.

      MUDr. Mária Plávková

     pedagógov

     3.

      Ladislav Mlynček

     rodičov

     4.

     Gabriela Devečková

     nepedag.zamestnancov

     5.

     Štefánia Nemčáková

     ŽSK-odbor školstva

     6.

     Ing.  Anna   Klimíková

     ŽSK-odbor školstva

     7.

     PhDr. Anna Majbíková

     ŽSK-zdravotníctvo

     8.

     MUDr. Andreanský  Ladislav 

     ŽSK -poslanec

     9.

     Mgr. Viera Čavrnochová

     rodičov

     10.

     Bc.Romana   Martišová

     rodičov

     11.

      Dominika Šípková

     žiakov

     Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

      19. 04. 2012

      

     4. Iné poradné orgány školy

      

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     - gremiálna rada

     - pedagogická rada

     - zástupca zamestnancov

     - predmetové komisie

     - výchovný poradca

     Pomocné orgány: žiacka školská rada, Občianske združenie priateľov SZŠ

      

     5a. Údaje o počte žiakov školy

      

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2011

     Stav k 31. 08. 2012

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     Denné štúdium

     1. ročník

     2

     33

     1

      

      

     2

     32

     1

      

      

     2. ročník

     2

     32

     0

      

      

     2

     32

     0

      

      

     3. ročník

     2

     42

     2

      

      

     2

     42

     2

      

      

     4. ročník

     2

     33

     1

      

      

     2

     33

     1

      

      

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nadstavbové a pomaturitné štúdium

     1. ročník

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Externé a kombinované štúdium

     4

     87

      

      

      

     4

     72

      

      

      

     Spolu:

     12

     227

     4

      

      

     12

     211

     4

      

      

      

     5C. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník

     1

     3

      

     4

     1

     3

     -

     4

     2. ročník

     -

     -

      

      

     -

     -

     -

     -

     3. ročník

     -

     -

      

      

     -

     -

     -

      -

     4. ročník

     -

     1

      

     1

     -

     1

     -

     1

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     1

     4

      

     5

     1

     4

      

     5

     Spolu CH + D: 10

      

      

      

      

      

      

      

     6. Údaje o prijímanÍ Žiakov na vzdelávanie

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

      5356 6

     zdravotnícky asistent

     1

     30

      3A

     4

     38

     47

     27

     5370 6

     masér

     1

     30

      3A

     4

     22

     23

     18

     5356 6

     zdravotnícky asistent-externé

     3

     66

      3A

     1, 2,3

     29

     32

     27

     5371 3

     sanitár-externé

     1

     30

      3C

     1

     23

     26

     22

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

      

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

     5370 6

     Masér – denné pomaturitné

     1

     24

     4A

     2

     1

      

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     %

     počet

     %

     Celkový počet žiakov

     227

     X

      211

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     45

     19,82

     42

     19,91

     prospeli s priemerom 1,00

     15

     6,60

     13

     6,16

     prospeli veľmi dobre

     43

     18,94

     41

     19,44

     prospeli

     81

     35,68

     100

     47,39

     neprospeli

     39

     17,18

     19

     9,00

     neklasifikovaní

     2

     0,88

     9

     4,26

     celkový prospech za školu

     2,17

     X

     2,15

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     130

     94,20

     128

     92,76

     uspokojivé

      4

     2,89

     4

     2,90

     menej uspokojivé

     3

     2,17

     5

     3,62

     neuspokojivé

     2

     1,44

     1

     0,72

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     11263

     X

     12045

     X

     počet ospravedlnených hodín

     10805

     95,93

     11526

     95,69

     počet neospravedlnených hodín

     458

     4,06

     519

     4,31

      

      

      

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

      

     Kód

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

     SJL

     Slovenský jazyk a literatúra

     3,15

     3,03

     3,49

     2,93

      

      

     3,15

     AJ

     Anglický jazyk

     3,61

     3,3

     3,96

     3,30

      

      

     3,54

     NJ

     Nemecký jazyk

     3,38

     2,9

     3,75

     2,87

      

      

     3,22

     OBN

     Občianska náuka

      

     2,08

     1,73

      

      

      

     1,90

     DEJ

     Dejepis

     3,47

     2,67

      

      

      

      

     3,07

     ETV

     Etická výchova

      

      

      

      

      

      

     -

     NAB

     Náboženská výchova

      

      

      

      

      

      

     -

     BIO

     Biológia

     2,92

      

      

      

      

      

     2,92

     CHE

     Chémia

     3,39

     3,04

     2,75

      

      

      

     3,06

     FYZ

     Fyzika

     1,93

     1,21

      

      

      

      

     1,57

     MAT

     Matematika

     2,83

     2,47

     2,55

      

      

      

     2,61

     INF

     Informatika

     1,26

     1,41

      

      

      

      

     1,33

     TSV

     Telesná a športová výchova

     1,50

     1,42

     1,25

     1,28

      

      

     1,36

     LAT

     Latinský jazyk

     3,67

      

      

      

      

      

     3,67

     ANF

     Anatómia a fyziológia

     2,73

     2,0

      

      

      

      

     2,49

     PAT

     Patológia

     1,99

     1,90

      

      

      

      

     1,95

     OZS

     Organizácia zdravotníctva

     2,32

      

      

      

      

      

     2,32

     PPS

     Prvá pomoc

      

     1,72

      

     1,55

      

      

     1,66

     PVL

     Preventívne lekárstvo

     2,08

     1,13

      

      

      

      

     1,76

     PYJ

     Psychológia a pedagogika

     1,39

     1,67

      

      

      

      

     1,87

     ZET

     Zdravotnícka etika

     2,25

      

      

      

      

      

     2,25

     SIL

     Sociálna staroslivosť

     1,44

     1, 0

      

     2,33

      

      

     1,59

     ZKC

     Zdravie a klinika chorôb

     2,21

     1,83

     2,54

     2,44

      

      

     2,21

     ZOE

     Základy ošetrovania

     2,12

     1,87

     2,52

     2,05

      

      

     2,01

     AZD

     Administratíva a zdrav.dok.

      

     1,5

     1,74

      

      

      

     1,62

     ZDR

     Zdravoveda

     1,17

      

      

      

      

      

     1,17

     SNO

     Sanitárstvo

     1,35

      

      

      

      

      

     1,35

     SAA

     Sanitárske činnosti

     1,52

      

      

      

      

      

     1,52

     FYT

     Fyzikálna terapia

     2,08

     1,86

     2,89

     2,0

      

      

     2,21

     RRC

     Relax.rekon.cv.

     1,62

     1

     1

      

      

      

     1,21

     MAZ

     Masáže

      

     1,64

     2,5

      

      

      

     2,07

     OAZ

     Odborná klinická prax-ZA

     1,59

     1,25

     1,65

     2,33

      

      

     1,68

     MFB

     Odborná klinická prax – MA

      

      

     1,67

     1,55

      

      

     1,61

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     2,09

     1,84

     2,41

     2,26

      

      

     2,15

      

      

      

      

     8. Údaje o ukončení štúdia

      

     Údaje o maturitnej skúške

      

     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     32

     54,55%

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     23

     43,56 %

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

      8

     30,43%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      Slovenský jazyk a literatúra

      

     32

     69,91%

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     23

     58,70%

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

      8

     45,63%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     30

     2,00

      

      

      

     Anglický jazyk

      

     23

     2,61

      

      

      

     Nemecký Jazyk

      

     7

     2,57

      

      

      

     Praktická časť odbornej zložky

      

     54

     1,52

      

      

      

     Teoretická časť odbornej zložky

      

     54

     1,89

      

      

      

      

      

     Údaje o záverečných skúškach

      

     Kód

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

     prospeli s 

     vyznamenaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     neprospeli

     1.

     5371 3  sanitár

     23

     18

     1

     4

     0

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní

     A) Aktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     1.

     5356 6 zdravotnícky asistent

     denná, externá

     3A

     2.

     5370 6 masér

     denná

     3A

     3.

     5371 3 sanitár

     externá

     3C

      

      

      

      

      

     B) Neaktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Neaktívne od šk. roku

      

      

      

      

      

      

     C) Experimentálne overovanie

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Doba trvania experimentu

     (od – do)

      

     10. Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     Z toho nekvalifikovaní -dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     23

     1

     1-končí kvalif.

     Muži

     2

      

      

     Spolu (kontrolný súčet):

     25

      

      

     Kvalifikovanosť v %:

     96%

     X

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     4

      

      

     do 40 rokov

     8

      

      

     do 50 rokov

     9

      

      

     do 60 rokov

     4

      

      

     dôchodcovia

     0

      

      

     Spolu (veková štruktúra):

     25

      

      

      

     11. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     5

     Muži

     1

     Spolu (kontrolný súčet):

     6

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     -

     do 40 rokov

     1

     do 50 rokov

     3

     do 60 rokov

     1

     dôchodcovia

     1

     Spolu (veková štruktúra):

     6

      

     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKOLY

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     do 30 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

     1

     externá

     VŠ- DPŠ

     do 40 rokov

     ženy

     1

     špecializačné

     UIPŠ

     muži

      

      

      

     do 50 rokov

     ženy

     1, 1, 1,

     3

     Externá,špecializačn

     aktualizačné

     KU RBK –  DPŠ,  SZU, UIPŠ

     AV

     muži

      

      

      

     do 60 rokov

     ženy

     1, 2

     Funkčné, inovačné f.

     MPC

     muži

      

      

      

     dôchodcovia

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     Spolu:

     11

     -

     -

      

     13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých

     vyučovacích predmetov

      

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     (vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

     Odbornosť

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     2.

     Anglický jazyk

     100%

     3.

     Nemecký jazyk

     100%

     4.

      Občianska náuka

       0%     týždenne 3 hod.

     5.

     Dejepis

     100%

     6.

     Etická výchova

     100%

     7.

     Náboženská výchova

     100%

     8.

     Biológia

     100%

     9.

     Chémia

     100%

     10.

     Fyzika

      0%     týždenne 2 hod.teória+ 2 hod.cv.

     11.

     Matematika

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     13.

     Telesná a športová výchova

     100%

     14.

     Latinský jazyk

     100%

     15.

     Anatómia a fyziológia

     100%

     16.

     Patológia

     100%

     17.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     18.

     Prvá pomoc

     100%

     19.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     20.

     Psychológia a pedagogika

     100%

     21.

     Zdravotnícka etika

     100%

     22.

     Sociálna staroslivosť

     100%

     23.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     24.

     Základy ošetrovania

     100%

     25.

     Administratíva a zdrav.dok.

     100%

     26.

     Zdravoveda

     100%

     27.

     Sanitárstvo

     100%

     28.

     Sanitárske práce

     100%

     29.

     Fyzikálna terapia

     100%

     30.

     Relax.rekon.cv.

     100%

     31.

     Masáže

     100%

     32.

     Masáže-klinická prax

     100%

     33.

     Odborná klinická prax

     100%

     Spolu

      

     93,94%

      

      

      

      

     14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

      

          Práca výchovného poradcu / VP / bola orientovaná aj v tomto  šk. roku na:

     ■ všeobecné poradenstvo pre  žiakov, učiteľov a rodičov

     ■ informačnú oblasť

     ■ aktivizačnú oblasť

      

          1. Každý piatok v týždni bol vyhradený pre konzultačnú činnosť. Tento čas využívali najmä žiaci z nižších ročníkov, ktorí mali problémy s adaptáciou na nové prostredie, ale aj tí, ktorí obdobie adolescencie prežívajú veľmi nekoordinovane, hľadajú sa a nevedia si rady sami so sebou.

            VP vykonala aj veľa ústnych pohovorov so žiakmi, ak to bolo nutné tak aj s rodičmi – predovšetkým riešila interaktívne vzťahy medzi žiakmi v triede.

          S končiacimi študentami 4. ročníkov VP konzultovala o možnostiach ich ďalšieho vzdelávania . Informácie o vypĺňaní prihlášok na VŠ a vzor prihlášky na VŠ VP zabezpečila počas mesiaca január. Vzor bol vyvesený aj na web stránku školy, info materiály boli žiakom k dispozícii aj v priečinku VP.

          VP zabezpečovala od začiatku šk. roka potrebnú dokumentáciu pre 5 žiakov, ktorí boli zaradení do integrovaného vzdelávania . Z nich jeden žiak, po konzultáciach s rodičmi prestúpil na inú školu, na nematuritné vzdelávanie.

           V evidencii VP sú aj  športovo nadaní žiaci -  L.M. Webbink z III.M – športový klub –KTK so sídlom v LM. , T. Vopravil z I.M – MHK RK dorast,L. Nahálka – TJ Iľanovo – futbal,K.Divok IV.M – HK 32 Liptovský Mikuláš, R.Rušinová z  IV.Z –   Body fitnes a kulturistika. Menovaní žiaci nemali špeciálne upravený program vzdelávania, len boli uvoľňovaní na sústredenia a zápasy.   Učivo si potom  individuálne dopĺňali.

      

     2. VP zabezpečila a zrealizovala prezentáciu školy na „ Burze stredných škôl Liptova“. Tiež  sa dôstojne zhostila prezentácie školy na Dni otvorených dverí spojených s Burzou „Pomáhajme si...“ V mesiaci jún zabezpečila odprezentovanie odborov školy na podujatí „Remeselnícka nedeľa“ v Pribyline. 

          Pre žiakov 4. ročníkov   podľa prichádzajúcich ponúk z VŠ, VP aktuálne zabezpečovala informácie o akreditovaných odboroch na VŠ. Využívala pritom aj internetové stránky VŠ v Slovenskej republike a ČR. Žiakom, ktorí neprejavili záujem o vysokoškolské štúdium poskytla údaje o voľných pracovných miestach v zdravotníckych zariadeniach u nás a v zahraničí.

         Pre žiakov prvých ročníkov v IX. – X. mesiaci zorganizovala prednášku: “Ako sa správne učiť“ spojenú s diskusiou. Pracovníčky ÚPSVaR  v LM vykonali prednášku „O možnostiach práce v zahraničí“ a „Povinnosti absolventa SŠ, vyplývajúce zo zákona 453/2003: Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zmestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

      

     3.   Veľmi aktívne prebiehala spolupráca aj s OPZ v Liptovskom Mikuláši por. Annou Poliakovou. V mesiaci december sa uskutočnila prednáška“ Zvýšenie  právneho vedomia o trestno – právnej zodpovednosti mládeže „ spojená s  besedou ,pre prvé ročníky.     V mesiaci február prebehli 2 prednášky – jedna pre žiakov IV. ročníkov – Obchod s ľuďmi-  . Druhá prednáška  o Bezpečnej práci s internetom, pre žiakov 2.ročníka.   následné zneužiti a O nebezpečenstve extrémizmu.    V marci  sa uskutočnila prednáška pre III. ročník ZM v spolupráci  s protidrogovým  koordinátor a PZ – Prevencia šikanovania na školách.    

         V mesiaci jún sa zaktualizovala aj prednáška okresného sexuológa MUDr. D. Timku .

      VP sa naďalej   zúčastňovala funkčného vzdelávania, obhajobu práce bude mať v októbri 2012. Tiež sa zúčastnila workshopu eu inštitúcií pôsobiacich na Slovensku s názvom Európa na dosah.

           Všetky stanovené ciele VP splnila.

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:

     Vytvorený plán práce a Školského preventívneho programu. Informácie boli podané učiteľom a rodičom žiakov školy. Spolupracovala s triednymi učiteľmi, VP a metodikom ŠO SČK:

     Zaujímavá beseda v III.roč. – IN je nefajčiť

     Projekt Dni nádeje- výtvarné práce s protidrogovou tematikou, spolupráca s Krízovým centrom pre dievčatá a mladé ženy- fyzické a psychické násilie

     Červené stužky, beseda s lekárkou o AIDS - starostlivosť o chorých s AIDS, film Anjeli

      Aktívna účasť na konferencii Stop fajčeniu (CPPPaP), ktorá bola spojená aj s tematikou náboženského extrémizmu – žiačka školy túto tému odprezentovala svojou prednáškou, ktorá sa stretla s pozitívnym ohlasom u organizátorov i všetkých účastníkov konferencie.

      Výtvarná súťaž Prečo som na svete rád- boli odoslané do Bratislavy práce troch žiačok tretieho ročníka.

     Koordinátorka  sa zúčastnila vzdelávania v Martine – prevencia samovrážd a útekov detí z domu.  

      

     - spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:

     CPPPaP,  OV PZ, ÚPSVaR, základné školy – výchovní poradcovia, 

      

      

     15. Údaje o aktivitách a prezentáciI školy

      

     - multimediálne prezentácie: týždenník Liptov, webová stránka školy, školský časopis Študentský mixér

      

     - spolupráca školy s rodičmi: hlavne cez Občianske združenie priateľov SZŠ – pomoc pri organizovaní podujatí školou - exkurzie, kurzy, podpora aktivít školy, zahrnutých v pláne práce, pomoc pri modernizácii odborných učební. Účasť na rodičovských združeniach aj tento rok bola slabá, prichádzajú hlavne rodičia žiakov prvých ročníkov a tých, ktorí sú bezproblémoví.  Informácie dostávajú rodičia cez triednych učiteľov, buď individuálne alebo na rodičovských triednych schôdzkach.

      

      

      

     - formy prezentácie školy na verejnosti: spoluorganizovanie kultúrnych a športových akcií v spolupráci s mestom a spoločenskými organizáciami, zdravotnícke hliadky na športových súťažiach, Burza stredných škôl, Deň otvorených dverí,   SOČ , projekty,   školenia PP žiakov SŠ v rámci kurzu ochrana života a zdravia,   Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Deň srdca, spolupráca so zväzom diabetikov, SČK, Študentská a Valentínska kvapka krvi, Remeselnícka nedeľa v Pribyline- skanzeme

      

      

     - školský časopis: Študentský mixér - pracuje redakčná rada, zložená so žiakov školy, metodicky usmerňovaná učiteľkou slovenského jazyka. Časopis sa vydáva a pracuje v rámci záujmovej činnosti. Zapájajú sa aj do súťaží školských časopisov- napr.. súťaž v rámci stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop, ŽSK, Proslavis, Štúrovo pero

     Časopis vychádza ako dvojčíslie, v školskom roku 2011/2012  č.1-2, 3-4, 5-6

      

     - činnosť žiackej školskej rady: Metodik žiackej rady na začiatku školského roka vypracuje spolu s členmi plán činnosti: obsahuje aktivity kultúrne, spoločenské, športové, vzdelávacie a spoluprácu s vedením školy- stretnutie v I. polroku 1x a II. polroku tiež 1x. Žiaci v žiackej školskej rade sú aktívni, zapojenie ostatných žiakov do ich činnosti je slabšie. Majú podnetné návrhy, ale k ich realizácii potrebujú  vedenie metodikom a pomoc ostatných vyučujúcich. Predseda ŽŠR navštívil EU parlament v Bruseli, členka rady sa zúčastnila akcie Slov.únie študentstva: Fiktívna krajina 2012, ďalší členovia spolu s metodičkou sa zúčastnili workshopu Študentská samospráva-demokracia v škole na ŽSK, ktorý organizovala IUVENTA

      

     - iné aktivity:   ŠO SČK  - členmi sa stávajú všetci žiaci školy, pracujú pod vedením svojho výboru a metodika – činnosti: Deň srdca- meranie TK, tuku, Zbierka pre týrané deti- Nadácia Slniečko (122,25€), Študentská kvapka krvi- získaných 7 prvodarcov zo žiakov školy

      a 10 žiakov IV.roč. , Rok dobrovoľníctva- žiacka konferencia Životná púť jednotlivca, návšteva internátnej špeciálnej ZŠ v L.Jáne,  ďalej sa žiaci zúčastnili odovzdávania Jánskeho plakety – pomoc pri odovzdávaní a kultúrny program, Liga proti rakovine – Deň narcisov – 2078 €.  ŠO SČK tematicky pripravovala svoju nástenku, ktorá bola vždy svojím obsahom zaujímavá pre žiakov, učiteľov a návštevy školy.

     - enviromentálna výchova: Deň zdravia-prednášky o zdravej výžive, ďalej prednáška na tému geneticky modifikované potraviny, žiaci sa zúčastnili Ekofond výstavy, Energia 3.tisícročia, beseda na tému Hospodárenie s vodou, Deň zeme- zapojili sa žiaci 2.ročníka. Metodička organizuje účelové cvičenia a Kurz ochrany života a zdravia. Tiež úspešne ukončila vzdelávanie z enviromentálnej výchovy a získala certifikát.

     - škola sa zapája aj do aktivít cez CVČ, Kinderiáda – športový deň pre žiakov ZŠ

     Beh olympijského dňa – zdravotný dozor, tiež aj na krajskom kole v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ

     Účasť na celoslovenskej súťaži PP SZŠ v Dunajskej Strede,

       

     Škola má podnikateľskú činnosť Kurzy prvej pomoci –   snažíme sa neustále rôznym spôsobom preniknúť do povedomia škôl, organizácií a firiem v regióne.

     Exurzie: DSS, FRO Dolný Kubín, Bystrá- Lipt. Ján, Kúpele Lúčky a Kováčová, Detská liečebňa v Novom Smokovci. Žiaci III.roč.sa zúčastnili III. Slovenského neuropsychiatrického kongresu v Jasnej.

      

     Ďakovné listy, ktoré škola obdržala od: Slovenskej nadácie srdca v Bratislave – hlavný  

                                                       odborník MZSR pre odbor kardiológie doc. MUDr. Kamenský

                                                        Univerzita Mateja Bela – pedag.fakulta – za spoluprácu

                                                        Regionálny úrad verejného zdravotníctva – za spoluprácu pri 

                                                                                               príležitosti Svetového dňa bez tabaku

                                                        Liga proti rakovine -  za Deň narcisov

                                                        Centrum Slniečko n.o. – za kampaň „Bez modrín“ v rámci  

                                                                        Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí

                                                        MFK Tatran – za spoluprácu pri zabezpečovaní futbalových  

                                                                                turnajov

      

      

     16. Údaje o projektoch/grantoch podaných v školskom roku 2011/2012

      

      

     Projekt

     /

     Grant

     Názov projektu / grantu

     Stručná char. projektu / grantu

     Akcept./

     Neakcept.

     Termín začiatku realizácie pr.

     Termín ukončenia realizácie pr.

     Celkový rozpočet

     Spolufinancovanie

     Škola

     ŽSK

     ŽSK

      Liptovský Mikuláš a jeho osobnosti v procese národného obrodenia

      Pestovať u žiakov úctu k vlastnému národucez osobnosti Hodžu,Belopotockého a Kráľa.

      neakceptovaný

      

      

      

      

      

      Jar v duchu ľudových tradícií

      Žiacka rada s tanečným krúžkom  priprava program pre žiakov

      neakceptovaný

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     MŠVVaŠ SR

     Zdravie a bezpečnosť na školách

     „Zúbková hliadka v akcii- dentálna hygiena u detí MŠ

      akceptovaný

     Sept.2012

     December 2012

     1470

     100

      

      

     Krok za krokom ku zdraviu

     Prevencia kardiovask chorôb a obezity

     neakceptovaný

      

      

      

      

      

     Cvičenie ako prevencia civilizačných chorôb

     Sledovanie zdrav.stavu študentov a učiteľov počas cvičenia  vo fitnes-výstupné merania

     neakceptovaný

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Fondy EU

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     INÉ

       

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

     Recyklohry

     zber elekt.odpadu

      

      

      

      

      

      

      Batérky na správnom mieste

      „

      

      

      

      

      

      

      

     Klimatické zmeny

     Žiaci na zaslané pohľadnice písali svoje pripomienky pre projekčný tím

      

      

      

      

      

      

      

      Prestaň faJčIť, DAJ SI JABLKO

      V spolupráci s RÚVZ

      

      

      

      

      

      

      

     Duševné zdravie na strednej škole

     V spolupráci s CPPPaP v LM

      

      

      

      

      

      

      

      

     17. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

      

     Zistenia:0

      

      

     18. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

     A)     budovy, dielne, odborné učebne

      

     Kapacita školy:

     2.posch.školy:120

     Prízemie: 50

     Skutočný počet žiakov:

     140-denné

     87-externé

     Naplnenosť školy (%):

     100%

      

      

     Počet

     Priestor v m 3                                                                              

     Poznámka

     Budovy celkom

      

      

      

      

     Učebne

     14

                         

      

     Z toho

     Kmeňové

     5

                          X

      

     Jazykové

     1

                          X

      

     Odborné

     6

                          X

      

     IKT

     1

                          X

      

     Laboratória

     1

                          X

      

     Šatne                                  (Áno/Nie)

     áno

                         

      

     Dielne                                 (Áno/Nie)

     nie

                         

      

     Školský internát               (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Školská jedáleň                (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Telocvičňa                         (Áno/Nie)

     Nie

      

     posilňovňa

     Iné (chaty, ubytovne, rekreačné zariadenia...)

      

      

      

     Technika

      PC                             (ks)

     47

                          X

      

     Dataprojektory         (ks)

     7

                          X

      

     Interaktívne tabule   (ks)

     2

                          X

      

                          

     Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne, ktoré zariadenie škola spravuje

      

      

     B)     športoviská

      

     Športoviská

     Názov športoviska

     Áno

     /

     Nie

     Rozmery

     Povrch

     Stav

     (vyhovujúci/

     nevyhovujúci)

     Poznámka

     (v prípade nevyhovujúceho  popísať závady)

     Posledná rekonštrukcia (dátum)

     Telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Viacúčelové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Atletický ovál

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Atletická rovinka

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Atletické doskočisko

      

     X

      

      

      

      

     Vrhačský sektor

      

     X

      

      

      

      

     Hokejové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Posilňovňa

     áno

     5,7x7

     Plávajúca podlaha

      

      

     Sept. 2008

     Tenisové kurty

      

     Počet

      

      

      

      

     Plaváreň

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Sauna

      

     X

     X

      

      

      

     Pohybové štúdio

      

      

      

      

      

      

     Gymnastická telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Floorbalové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Iné (uviesť)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Šatne

     Uviesť počet a stav

     Hygienické zariadenia

     Uviesť počet a stav

                    

     Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie ihrisko...)

     C)     vozový park

      

     Vozový park

     Druh vozidla

     Rok výroby

     Počet najazdených km

     Počet miest na sedenie

     --------

     -------

     --------

     --------

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     19. Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy

      

     - definícia cieľa pre školský rok 2011/2012 (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a terminovaný):

     Ciele vychádzajú s koncepcie školy pre roky 2009-2014:

     a) Rozvíjať a zvyšovať vzdelávaciu úroveň schválených študijných odborov a rozširovať možnosti ďalšieho vzdelávania - trvale

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: podarilo sa zvýšiť  kvalifikovanosť učiteľ- učiteľka odborných predmetov ukončila doplnkové pedagogické štúdium . Škola podala žiadosť o zaradenie ďalšieho študijného odboru do siete študijných odborov školy. Ide o žiadaný odbor na trhu práce- zubný asistent. Škola dostala súhlas zriaďovateľa, čaká však na vyjadrenie MZ SR.  

     b) Vyvíjať aktivity smerom k celoživotnému vzdelávaniu - trvale

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: bol dodržaný a splnený plán kontinuálneho vzdelávania, bolo úspešne ukončené inovačné funkčné vzdelávanie pre vedúcich ped.pracovníkov, jedna učiteľka skončila DPŠ, jedna skončila vzdelávanie cez UIPŠ a tiež vykonala I. atestáciu, tri učiteľky úspešne absolvovali aktualizačné vzdelávanie .

     c) vytvárať podmienky pre tvorivosť a sebarealizáciu žiakov a učiteľov

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: aj v tomto školskom roku pracovali žiaci v záujmových krúžkoch  , účasť žiakov a učiteľov na schválených projektoch a  projektoch, na ktorých sme sa podieľali spoluúčasťou s inými organizáciami. Vysoko oceňujem zapájanie sa učiteľov do podávania projektov, aj keď nie všetky sú akceptované. Žiaci sa prezentovali vlastnými odbornými konferenciami.    Plán práce školy bol splnený.

     d)  zlepšiť výsledky MS z jazykov systematickou prípravou od I.roč.-  učiteľky AJ a NJ pripravili vstupné testy pre žiakov I.roč. a ich analýzou zostavujú postup prípravy k MS. Tento šk. rok sa podarilo dosiahnuť zlepšenie výsledkov MS z AJ. Dochádza k zmenšovaniu počtu žiakov , ktorí sa na ZŠ učili NJ.

     - rozšíriť celoživotné vzdelávanie o  formu večerného štúdia v študijnom odbore masér(požiadavka regiónu) – túto formu budeme otvárať až v šk.roku 2013/2014, po dohode s MZSR.

      

      

     - definícia cieľa pre školský rok 2012/2013:

     Ciele opäť vychádzajú s koncepcie školy pre roky 2009-2014:

     a) Rozvíjať a zvyšovať vzdelávaciu úroveň schválených študijných odborov a rozšíriť možnosti ďalšieho vzdelávania aj cez podnikateľskú činnosť (masérske kurzy) - trvale:

     - vybudovať odbornú učebňu pre nový  študijný odbor zubný asistent

     - získať a upevniť spoluprácu so zubnými ambulanciami – budúcimi pracoviskami odbornej klinickej praxe

     - zamerať sa na získanie ďalších kvalifikovaných pedag. zamestnancov pre zubného asistenta

     - naďalej  rozvíjať úspešnú spoluprácu školy s organizáciami, ktoré sú  svojou činnosťou blízke zameraniu našej školy a schváleným študijným odborom

      

      

     20. SWOT analýza

      

     Silné stránky školy:

     Slabé stránky školy:

     Kvalifikovaný pedagogický kolektív - jeho stabilizácia, tvorivosť, ochota, záujem o ďalšie vzdelávanie

     Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a modernizáciu učební školy.

     Estetické a čisté prostredie školy

     Hodnotový rebríček zamestnancov a žiakov

     Chýbajú priestory pre možnosť rozšírenia ďalších aktivít školy, chýbajú klasické triedy

     Široká ponuka záujmových činností

     Zvyšuje sa počet žiakov  zo sociálne slabších a problémových rodín

     Práca na projektoch, rozširovanie ponuky študijných odborov

     Nevyhovujúca budova školy - nedajú sa vzhľadom na jej súčasný stav dodržať hyg.požiadavky na výchovno-vzdelávací proces -napr. teplota v triedach a odborných učebniach

     Výborná prezentácia školy na verejnosti

      

     Nízka nezamestnanosť absolventov

      

     Umiestnenie žiakov na VŠ

      

      

      

     Príležitosti:

     Riziká:

     Dosiahnuť rovnováhu medzi poslaním školy a dopytom trhu

     Pokles populačnej krivky

     Zvyšujúca sa možnosť uplatnenia absolventov nielen v regióne – sociálna sféra, rhb.-rekondičné zariadenia, kúpele, celoživotné vzdelávanie

     Sociálne postavenie rodín

      

     Dobrá spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi našich absolventov

     Klesajúca vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich na štúdium

     Možnosť vylepšovania vybavenia školy zapájaním sa do projektov  - vytvárať tým aj prostredie pre tvorivosť učiteľov a žiakov.

     Budova školy

     Vytvárať moderné prostredie pre výchovu a vzdelávanie našich žiakov

      

     Usilovať sa naďalej  o rozšírenie foriem vzdelávania a rozšírenie ponuky podnikateľskej činnosti

      

      

      

      

      

      

     Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:

     - Aj naďalej prijímať a udržať kvalifikovaných učiteľov

     - Umožňovať učiteľom rozvíjať svoju odbornosť v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania a samoštúdia

     - vyhľadávať a zapájať sa do projektov pre modernizáciu výchovy a vzdelávania

     - klásť dôraz na prípravu na maturitnú skúšku z teórie odborných predmetov, SJL a CUJ

      

      

     - motivovať žiakov k sebavzdelávaniu a rozvoju kľúčových kompetencií realizáciou vlastných vzdelávacích aktivít (žiacke školské konferencie...)

     - podporovať činnosť žiackej školskej rady

     - hľadať a rozvíjať možnosti spolupráce s rodičmi žiakov školy – na konci šk. roka spraviť dôslednú analýzu ponuky presne stanovených konzultačných hodín triednych učiteľov pre rodičov a žiakov z dôvodu zlepšenia dochádzky, správania a prospechu žiakov.

      

      

      

      

      

     21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

      

     Kód

     Kód a názov študijných a učebných odborov 

     Ukazovateľ

     celkový počet absolventov

     počet žiakov ďalšieho štúdia

     počet zamestnaných žiakov

     počet evidovaných nezamestnaných žiakov k

      31. 08. 2011

     5356 6

     Zdravotnícky asistent

     21+22 ext.

     17 + 5 ext.

     3 + 17

      1

     5370 6

     Masér

     10

     3

     6

      1

     5371 3

     Sanitár

     23

     3

     20

      0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     76

     28

     46

      2

      

      

     22. Informácie o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania

      

     - stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:

     Škola sa nachádza na 3.poschodí v spoločnej budove so SOŠ obchodu a služieb. Školy majú spoločnú telocvičňu. Odborné učebne v počte 5, sa nachádzajú v bývalej budove DM, ktorá patrí ku škole. Sú rozložené na 2-5  poschodí, čo nie je veľmi výhodné. Učebne však zodpovedajú normatívu určeného metodickým centrom MZ SR. Pri učebniach sú aj sprchy pre žiakov.  Nie je dodržaná psychohygiena týkajúca sa teploty v miestnosti pre výchovno-vzdelávací proces vzhľadom na budovu školy (nevhodné okná, izolácia)- problém pretrváva. Na prízemí SOŠ máme dve triedy (vyšší počet žiakov ak v predchádzajúcom školskom roku ), žiaci však musia chodiť na WC na tretie poschodie školy.

     Žiaci majú dostatočný počet skriniek na odkladanie osobných vecí.

     Stravovanie žiakov je zabezpečené v blízkosti školy na ZŠ  a na školskom internáte pri OA pre tých, ktorí sú ubytovaní.

      

      

     23. Údaje o voľnočasových aktivitách školy

      

      

     Záujmová činnosť:

     - prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2011/2012:

      

     Zaradenie

     Názov krúžku

     Počet žiakov

     Vedúci krúžku

     (meno a priezvisko)

     Spoločensko-vedné

     Tvor a píš svoj časopis

     21

     Mgr. Veronika Bobulová

     Nebojme sa angličtiny

     23

     PaedDr. Anna Dzúrová

     Nemčinou krok za krokom k maturite

     16

     Mgr. Zuzana Kohárová

      

     Priatelia dobrého filmu

     5

     Mgr. Dana Kronfráterová

     Prírodovedné

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Technické

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Umelecké

      

      

      

     Tanečný krúžok

     39

     PhDr.Helena Straková

      

      

      

     Športové

     Spoznajme sa v pohybe

     27

     Mgr. Peter Žakarovský

     Plavecký krúžok

     11

     Mgr. Oľga Rossová

      

      

      

     Iné

     SOČ

     10

     Mgr.Daniela Kompišová

     Výchova k zdraviu

     18

     PhDr. Racková

     Duševná hygiena  

     29

     MUDr. Mária Plávková

      

     Úspešne k maturite

     7

     PhDr.Helena Straková

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží (nie regionálne kolá):

      

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka

     (družstvo chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

     Krajské kolo

     Priateľské kraje v zjednotenej Európe

      Špiaková Bibiána, Filová Vanesa

     -

     Olympiáda ľudských práv

     Špiaková Bibiána

     -

     SOČ

     Zollerová, Ďurneková

     3.miesto

      

      

      

     Celoslovenské kolo

     Štúrovo pero- novinárske príspevky

     Školský časopis

     2. miesto

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Medzinárodné kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Iné súťaže:

                       Žurnálový stetoskop súťaž časopisov SZŠ – 5.miesto

                       Mladý Slovák

                       Maturita v knižnici – 2. miesto z 8 družstiev 5 SOŠ a gymnázií

                       Liptov mojimi očami- literárna súťaž  Matice slovenskej – 5 žiakov ocenených-

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie regionálne kolá):

      

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka

     (družstvo chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

     Krajské kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Celoslovenské kolo

      Školské majstrovstvá v aerobik maratóne  

     Rakučiaková Martina

      -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Medzinárodné kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Iné športové súťaže: Volejbal žiakov SŠ-3. Miesto

                                    Plávanie – 8. Miesto

                                    Florbal – obvodné kolo

                                    Beh do strečnianských schodov – 7. a 10. Miesto

                                    Župná kalokagatia

                                    Športová škola roka – 6. miesto z 12  SŠ (CVČ LM)

      

     24. Zhodnotenie činnosti súčastí školy

      

     - stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školské stredisko záujmovej činnosti, školský internát, centrum voľného času, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe):

     A)

      

     Druh školského zariadenia

     Kapacita šk. zariadenia

     Počet žiakov

     Z toho počet žiakov, ktorí nie sú žiakmi školy

     Naplnenosť v %

     Školské stredisko záujmovej činnosti

     ------

      

      

      

     Školský internát

     -------

      

      

      

     Centrum voľného času

     ------

      

      

      

     Školské hospodárstvo

     ------

      

      

      

     Stredisko odbornej praxe

     ------

      

      

      

      

      

     B) Školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ

      

     P.č.

     Názov krúžku

     Počet žiakov

     Vedúci krúžku

      

     --------------------------------------

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2011/2012  je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1

      

      

     Dátum:28.8.2012

      

     Podpis riaditeľa ško

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje