• POZOR NOVÝ ODBOR!

     začíname 1. septembra 2022

      

     Učebný odbor v experimentálnom overovaní:

     Odborný opatrovateľ

      (nezdravotnícky učebný odbor)

      

     Forma štúdia: externé jednoročné večerné

     Kto sa môže prihlásiť ?

     Absolventi minimálne so stredným odborným vzdelaním a s absolvovaním akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

      

     Čo je cieľom vzdelávania?

     Učebný odbor pripraví pracovníkov, ktorí budú spôsobilí samostatne vykonávať opatrovateľské činnosti v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb, v útulkoch, v centrách pre rodinu, v domoch opatrovateľskej starostlivosti, v domácej opatrovateľskej službe pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby; a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

      

     Ako bude prebiehať vyučovanie?

     Vzdelávanie bude organizované pravidelne jedenkrát v týždni v rozsahu 12 hodín. Okrem teoretického vyučovania bude neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie. Hlavnými formami praktického vyučovania budú: praktické cvičenia v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach) v škole a odborná prax vykonávaná priebežne na výučbových zariadeniach sociálnych služieb. Praktické vyučovanie má napomôcť k získaniu odborných zručností. Bude sa realizovať pod priamym vedením odborných učiteľov.

       

     Ako sa ukončuje štúdium?

     Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov. Záverečná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Dokladom o získanom vzdelaní bude vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii - výučný list.

      

     Kde sa uplatním?

     Absolventi budú pripravení na výkon opatrovateľských činností  v domácej opatrovateľskej starostlivosti  a v zariadeniach sociálnych služieb.

      

      

   • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 656
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje