• História školy

    •  

     • Prvé stránky histórie školy sa viažu k roku 1947, kedy bola zriadená dvojročná ošetrovateľská škola.

      

     • Školský rok 1950 - 51 je významný zriadením trojročnej zdravotníckej školy so študijným odborom zdravotná sestra. Bola to jedna z prvých troch štátnych škôl, ktorá vznikla na Slovensku.

      

     • Nový študijný odbor – detská sestra bol otvorený v školskom roku 1952 - 53. O rok neskôr boli na škole prvé maturitné skúšky.

      

     • Od školského roku 1957 - 58 sa mení dĺžka štúdia zdravotných a detských sestier na štyri roky.

      

     • V školskom roku 1972 - 73 bol zriadený študijný odbor – pestúnka. Jeho absolventky získali kvalifikáciu nižšieho zdravotníckeho pracovníka.

      

     • V osemdesiatych rokoch došlo k viacerým zmenám v obsahu vzdelávania sestier, čo si vyžiadalo aj budovania nových odborných učební.

      

     • November 1989 priniesol veľké celospoločenské zmeny, ktoré ovplyvnili aj zmeny v škole. Transformácia zdravotníckeho školstva sa začala uskutočňovať v súlade s medzinárodnými normami a kompatibilitou vzdelávania krajín EÚ.

      

     • V školskom roku 1994 - 95 bolo otvorené vyššie odborné štúdium v odbore diplomovaná všeobecná sestra-diaľková forma. Štúdium bolo trojsemestrálne. Prvé diplomy získalo 21 sestier. Táto forma štúdia znamenala veľký prínos pre školu a odborný rast učiteľov, ale priniesla aj nový pohľad a nové trendy pre ošetrovateľskú prax.

      

     • Od školského roku 2001 - 2002 sa na škole aktivuje nový študijný odbor – zdravotnícky asistent. Absolventi tohto študijného odboru sú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

      

     • V školskom roku 2006 - 2007 sa začína na škole vyučovať nový študijný odbor - masér.
       
     • V školskom roku 2008 - 2009 škola zmenila sídlo z ul. Štúrovej na ul. Vrbickú č. 632.

     • V školskom roku 2013 - 2014 sa začína na škole vyučovať nový študijný odbor - zubný asistent.
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje