• ÚVODNÉ INFORMÁCIE

    •  

     Výchovné poradenstvo

     Kariérová poradkyňa: Mgr. Iveta Jančušková

     Konzultácie pre žiakov a rodičov sa uskutočňujú v kancelárii VP.

     Utorok: 8:00 hod. – 11:30 hod.

                 12:30 hod. – 14:30 hod.

     Kancelária: č. 315 (tretie poschodie)

     Kontakt: 0905 632 667 / i.jancuskova@szslm.sk


     Ostatné dni podľa individuálnej dohody s rodičmi a so žiakmi.

      

                                                                                                                  

     Kariérové poradenstvo 

     Kariérová poradkyňa: Mgr. Iveta Jančušková

     Konzultácie pre žiakov a rodičov sa uskutočňujú v kancelárii VP: 

     Piatok: 8:00 hod. – 11:30 hod.

                 12:30 hod. – 14:30 hod.

     Kancelária: č. 315 (tretie poschodie)


     Ostatné dni podľa individuálnej dohody s rodičmi a so žiakmi.

      

     Hlavné ciele činnosti výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2020/2021:

     • Venovať pozornosť práci so žiakmi s problémami v správaní vo forme pravidelných konzultácii s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami.
     • Sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
     • Udržiavať a rozširovať  informovanosť o študijných odboroch SZŠ aj pre ZŠ zo susediacich regiónov.
     • Uskutočňovať  poradenstvo pre žiakov so ŠVVP.
     • Pozornosť venovať  aj sociálne znevýhodneným žiakom a spolupracovať so zákonnými zástupcami.

      

     Trvalé úlohy:

     1. Účasť na poradách výchovných poradcov organizovaných psychologickou poradňou za účelom získavania odborných a metodických informácií.
     2. Vedenie dokumentácie výchovného poradcu.
     3. Uskutočňovať dlhodobejšie pozorovanie žiakov, spolupracovať s triednymi učiteľmi.
     4. Spolupracovať s triednymi učiteľmi pri vypracovávaní IVVP, pri vzdelávaní integrovaných žiakov so ŠVVP dôsledne postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
     5. Štúdium dostupnej pedagogickej a psychologickej literatúry.
     6. Priebežná práca so študentmi s problémovým správaním, v prípade narušených vzťahov medzi študentmi navzájom alebo medzi študentmi a pedagógmi.
     7. Zameranie sa na problémy, ktoré sú v danom období obzvlášť aktuálne napr. problematika talentovaných žiakov – športovo nadaní žiaci, adaptácia žiakov 1. ročníka, problematika profesijnej orientácie, záškoláctvo atď.
     8. Poradenská služba študentom, pedagogickým pracovníkom, zákonným zástupcom študenta vo veciach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie formou individuálnych alebo skupinových konzultácií.
     9. Udržiavanie kontaktov s inštitúciami, organizáciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov, ktoré sú v pôsobnosti výchovného poradcu (študentský parlament, úrad práce, mestský úrad, základné školy, polícia, CPPPaP Liptovský Mikuláš).
     10. Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj ich zákonným zástupcom.
     11. Žiakom 4. ročníka sprostredkovať informácie o VŠ, ako aj o voľných pracovných miestach tak, ako prichádzajú na školu.
     12. Podieľať sa na príprave Búrz informácií o SŠ v regióne Liptov a v susediacich regiónoch.
     13. Aktualizovať nástenné noviny a www stránku výchovného a kariérového poradcu.
     14. Metodická pomoc pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy a ich kontrola.
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje