• Šk.rok 17/18

    •  

     SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

      

      

          Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

     1. Základné identifikačné údaje

      

     Názov školy:

      

     Stredná   zdravotnícka škola

     Organizačné zložky školy:

     -

     Adresa školy:

     Vrbická 632    031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy:

     Služobné mobilné číslo riaditeľa školy:

     044/5522497, +421905632667

     Faxové čísla školy:

      

     -

     Internetová stránka školy:

      

     www.szslm.edupage.org

     Elektronická adresa školy:

     Elektronická adresa riaditeľa školy:

     sekretariatszslm@vuczilina.sk,  riaditel@szslm.sk

     Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

     -

     Zriaďovateľ:

      

     Žilinský samosprávny kraj,

     Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy

      

     Funkcia:

      

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

      

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca

     pre odborné vzdelávanie a prakt.vyuč …

     Anna Jurčová, Mgr.

     Zástupca

     pre odborné vzdelávanie a prakt.vyuč …

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Zástupca

     pre …

      

     Zástupca

     pre …

      

     Výchovný poradca

      

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Koordinátor prevencie

      

     Jana Debnárová, PhDr.

     Školský psychológ

      

     -

     Kariérový poradca

     Silvia Blcháčová, Ing

      

      

     3. Údaje o rade školy

      

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy:

      

     Volený/ delegovaný za...

     1.

     Predseda Mgr. Martina Lengvarská

     pedagógov

     2.

     MUDr. Mária Plávková

     pedagógov

     3.

     Zdena Fialová

     nepedag.zamestnancov

     4.

     Ing.  Anna   Klimíková

     ŽSK-odbor školstva

     5.

     Mgr.  Daniela Dudášová

     ŽSK – odbor školstva

     6.

     PhDr. Silvia Pekarčíková

     ŽSK-zdravotníctvo

     7.

     MUDr. Jaroslav Barok 

     ŽSK -poslanec

     8.

     Ing. Gabriela Barkóciová  

     rodičov

     9.

     Marcel Fiačan

     rodičov

     10.

     Zuzana Jágerská

     rodičov

     11.

     Klaudia Kurnotová

     žiakov

     Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

     14.4.2016

      

     4. Iné poradné orgány školy

      

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     - gremiálna rada: organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady a pracovnej porady

     - pedagogická rada: funkcia informačná, rozhodovacia, kontrolná a hodnotiaca, poradná a jednotiaca

     - zamestnanecký dôverník

     - predmetové komisie, vedúce študijných odborov: organizačno-riadiaca, odborno-metodická

     - výchovný a kariérový poradca

     Pomocné orgány: Žiacka školská rada, Občianske združenie priateľov SZŠ: funkcia sociálna, ekonomická,  

                                    legislatívna, pedagogická

      

      

      

      

     5a. Údaje o počte žiakov školy

      

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2017

     Stav k 31. 08. 2018

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     Denné štúdium

     1. ročník

     3

     64

     8

      

      

     3

     64

     8

      

      

     2. ročník

     3

     53

     6

      

      

     3

     53

     6

      

      

     3. ročník

     3

     58

     7

      

      

     3

     58

     7

      

      

     4. ročník

     3

     59

     6

     1

      

     3

     56

     6

     1

      

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nadstavbové a pomaturitné štúdium

     1. ročník

     3

     52

      

      

      

     3

     50

      

      

      

     2. ročník

     2

     36

      

      

      

     2

     35

      

      

      

     Externé a kombinované štúdium

      

     88

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     17

     322

     27

     1

      

     17

     316

     27

     1

      

      

      

      

      

     5b. Údaje o počte žiakov osemročného gymnázia

      

     Denná forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2016

     Stav k 31. 08. 2017

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5C. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník

     0

     0

     0

     2

     0

     0

     0

     2

     2. ročník

     1

     2

     0

     1

     1

     2

     0

     1

     3. ročník

     0

     0

     0

     3

     0

     0

     0

     4

     4. ročník

     0

     0

     0

     1

     0

     0

     0

     1

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     1

     2

     0

     7

     1

     2

     0

     8

     Spolu CH + D:

     3

     7

     3

     8

      

      

     5D. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy v osemročnÝch gymnáziÁch

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu CH + D:

      

      

      

      

      

      

     6. Údaje o prijímanÍ Žiakov na vzdelávanie

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

     5356 M

     zdravotnícky asistent

     1

     21

     3A

     4

     25

     49

     21

     5370 M

     masér

     1

     20

     3A

     4

     52 TS

      

     20

     5358 M

     zubný asistent

     1

     21

     3A

     4

     33

     62

     21

     5356 N

     zdravotnícky asistent-externé PKŠ

     1

     24

     4A

     2

     12

     18

     17

     5356 N

     Masér –externé PKŠ

     1

     24

     4A

     2

     8

     13

     12

     5371 H

     sanitár-externé

     1

     24

     3C

     1

     12

      

     17

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     %

     počet

     %

     Celkový počet žiakov

     317

     X

     311

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     68

     21,45%

     74

     23,79%

     prospeli s priemerom 1,00

     5

     1,58%

     8

     2,57%

     prospeli veľmi dobre

     122

     38,49%

     103

     33,12%

     prospeli

     109

     34,38%

     132

     42,44%

     neprospeli

     15

     4,73%

     1

     0,32%

     neklasifikovaní

     3

     0,95%

     1

     0,32%

     celkový prospech za školu

     1,95

     X

     1,95

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     308

     97,16%

     303

     97,43%

     uspokojivé

     3

     0,95%

     4

     1,29%

     menej uspokojivé

     6

     1,89%

     4

     1,29%

     neuspokojivé

     0

     0%

     0

     0%

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     15975

     X

     17910

     X

     počet ospravedlnených hodín

     15694

     98,24%

     17569

     98,1%

     počet neospravedlnených hodín

     281

     1,76%

     341

     1,9%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

      

     Kód

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     2,67

     2,71

     3,05

     3,07

     -

     -

     2,88

      

     Anglický jazyk

     2,35

     2,87

     3,28

     3,26

     -

     -

     2,94

      

     Nemecký jazyk

     -

     -

     -

     3,5

     -

     -

     3,5

      

     Komunikácia v ruskom jazyku

     2,12

     2,49

     -

     -

     -

     -

     2,31

      

     Komunikácia v nemeckom jazyku

     2,10

     2,89

     -

     -

     -

     -

     2,5

      

     Etická výchova

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

      

     Náboženská výchova

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

      

     Dejepis

     1,9

     2,44

     -

     -

     -

     -

     2,17

      

     Občianska náuka

     1,55

     2,11

     -

     -

     -

     -

     1,83

      

     Fyzika

     2,64

     -

     -

     -

     -

     -

     2,64

      

     Chémia

     2,54

     2,38

     1,86

     -

     -

     -

     2,26

      

     Biológia

     1,84

     1,40

     -

     -

     -

     -

     1,62

      

     Geografia

     1,82

     -

     -

     -

     -

     -

     1,82

      

     Matematika

     2,10

     2,04

     2,36

     2

     -

     -

     2,13

      

     Informatika

     1,54

     1,30

     -

     -

     -

     -

     1,42

      

     Telesná a športová výchova

     1,22

     1,36

     1,56

     1,42

     -

     -

     1,39

      

     Latinský jazyk

     1,86

     -

     -

     -

     -

     -

     1,86

      

     Anatómia a fyziológia

     1,8

     2,32

     -

     -

     -

     -

     2,06

      

     Patológia

     1,47

     1,71

     -

     -

     -

     -

     1,59

      

     Preventívne lekárstvo

     -

     1

     1,48

     -

     -

     -

     1,24

      

     Organizácia zdravotníctva

     -

     -

     1,95

     1,69

     -

     -

     1,82

      

     Prvá pomoc

     1,39

     1,83

     2,16

     -

     -

     -

     1,79

      

     Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

     1,3

     1,52

     1,97

     1,66

     -

     -

     1,61

      

     Psychológia, pedagogika a komunikácia

     -

     -

     1,71

     1,58

     -

     -

     1,65

      

     Zdravie a klinika chorôb

     1,71

     2,09

     2,41

     2,09

     -

     -

     2,08

      

     Zdravotnícka etika

     -

     1,69

     1,14

     -

     -

     -

     1,42

      

     Fyzikálna terapia

     1,78

     1,85

     3,39

     2,73

     -

     -

     2,44

      

     Sociálna starostlivosť

     -

     -

     -

     2,17

     -

     -

     2,17

      

     Zubné lekárstvo

     1,5

     1,74

     2

     2,23

     -

     -

     1,87

      

     Rekondično – relaxačné cvičenia

     -

     1

     1,22

     1,45

     -

     -

     1,22

      

     Hygiena ústnej dutiny

     -

     -

     1,86

     2,04

     -

     -

     1,95

      

     Masáže

     1,54

     1,4

     1,72

     -

     -

     -

     1,55

      

     Základy ošetrovania a asistencie

     2,15

     2,2

     2,56

     2,28

     -

     -

     2,3

      

     Základy asistencie v zubnej ambulancii

     1,73

     1,89

     1,71

     2,54

     -

     -

     1,97

      

     Masáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia

     1,38

     1,24

     1,89

     1,82

     -

     -

     1,58

      

     Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

     -

     1,37

     1,6

     -

     -

     -

     1,49

      

     Ošetrovanie, asistencia a dokumentácia

     1,47

     2

     2,06

     2,28

     -

     -

     1,95

      

     Asistencia v zubnej ambulancii

     -

     -

     1,24

     1,77

     -

     -

     1,51

      

     Zdravoveda

     2,06

     -

     -

     -

     -

     -

     2,06

      

     Sanitárstvo

     1,89

     -

     -

     -

     -

     -

     1,89

      

     Sanitárske činnosti

     1,11

     -

     -

     -

     -

     -

     1,11

     Spolu:

     1,81

     1,88

     2,01

     2,19

      

      

     1,95

      

      

      

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:

      

     Kód.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1.  ročník

     2.  ročník

     3.  ročník

     4.  ročník

     5.  ročník

     6.  ročník

     7.  ročník

     8.  ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. Údaje o ukončení štúdia

      

     Údaje o maturitnej skúške

      

     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      SJL

      

     55

     48,8

      

      

      

     AJ

     B1

     46

     51,3

      

      

      

     NJ

     B1

     4

     24,2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      SJL

      

     55

     66,71

      

      

      

     AJ

     B

     46

     56,04

      

      

      

     NJ

     B1

     4

     33,75

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      SJL

      

      

      

      

     53

     2,26

     AJ

      

      

      

     B1

     48

     2,65

     NJ

      

      

      

     B1

     5

     2,80

     TČOZ

      

      

      

      

     88

     1,90

     PČOZ

      

      

      

      

     88

     1,63

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o záverečných skúškach

      

     Kód

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

     prospeli s 

     vyznamenaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     neprospeli

     5371H

     Sanitár

     18

     12

     3

     3

     0

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní

      

     A) Aktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     1.

     5356 M  zdravotnícky asistent

     denná

     3A

     2.

     5370 M  masér 

     denná,

     3A 

     3.

     5358 M zubný asistent

     denná

     3A

     4.

     5371 H sanitár

     externá

     3C

     5.

     5356 N zdravotnícky asistent

     externá

     4A

      6.

     5370  N masér

     externá

     4A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     B) Neaktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Neaktívne od šk. roku

      

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     C) Experimentálne overovanie

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Doba trvania experimentu

     (od – do)

      

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

     11 Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     Z toho nekvalifikovaní -dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     34

     0

     0

     Muži

     3

     0

     0

     Spolu (kontrolný súčet):

     37

     0

      

     Kvalifikovanosť v %:

      

     X

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     1

      

      

     do 40 rokov

     9

      

      

     do 50 rokov

     19

      

      

     do 60 rokov

     4

      

      

     nad 60 rokov

     1

      

      

     dôchodcovia

     3

      

      

     Spolu (veková štruktúra):

     37

     0

     0

      

      

     11. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     6

     Muži

     3

     Spolu (kontrolný súčet):

     9

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     0

     do 40 rokov

     2

     do 50 rokov

     1

     do 60 rokov

     5

     nad 60 rokov

     1

     dôchodcovia

     1  z toho

     Spolu (veková štruktúra):

     9

      

     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKOLY

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy

     0

      

      

     muži

     0

      

      

     do 30 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     do 40 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     do 50 rokov

     ženy

      1

      5

       1

     DPŠ

     predates.vzdelávanie

     špecializačné

     SZU BA

     KU RBK, SZU BA

      KU RBK

     muži

      

      

      

     do 60 rokov

     ženy

      1

     II.atestácia

     KU Rbk

     muži

      

      

      

     nad 60 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     dôchodcovia

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     Spolu:

      

     -

     -

     Pozn.:  

     Pedagógovia sa vzdelávajú aj účasťou na odborných seminároch a jednodňových školeniach napr.: Celoslovenský seminár učiteľov odborných predmetov , Odborný seminár FALCK v Martine,     Školenie predsedov maturitných komisií

      

     13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov

      

      

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     (vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

     Odbornosť

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     2.

     Anglický jazyk

     100%

     3.

     Nemecký jazyk

     100%

     4.

     Občianska náuka

     100%      .

     5.

     Dejepis

     100%

     6.

     Etická výchova

     100%

     7.

     Náboženská výchova

     100%

     8.

     Biológia

     100%

     9.

     Chémia

     100%

     10.

     Fyzika

      100%

     11.

     Matematika

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     13.

     Telesná a športová výchova

     100%

     14.

     Latinský jazyk

     100%

     15.

     Anatómia a fyziológia

     100%

     16.

     Patológia

     100%

     17.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     18.

     Prvá pomoc

     100%

     19.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     20.

     Psychológia a pedagogika

     100%

     21.

     Zdravotnícka etika

     100%

     22.

     Sociálna starostlivosť

     100%

     23.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     24.

     Základy ošetrovania

     100%

     25.

     Administratíva a zdrav.dok.

     100%

     26.

     Zdravoveda

     100%

     27.

     Sanitárstvo

     100%

     28.

     Sanitárske práce

     100%

     29.

     Fyzikálna terapia

     100%

     30.

     Relax.rekon.cv.

     100%

     31.

     Masáže

     100%

     32.

     Masáže-klinická prax

     100%

     33.

     Odborná klinická prax

     100%

     34.

     Zubné lekárstvo

     100%

     35.

     Základy asistencie v zubnej ambulancii

     100%

      

     Celkový priemer (%):

     100 %

      

      

     14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

      

      Práca výchovnej poradkyne/ VP /vychádza z jej plánu práce, ktorý je súčasťou plánu práce RŠ.

     Zameraný je na : ‹ konzultačnú a poradenskú činnosť

      ‹ informačnú činnosť

     ‹ vzdelávaciu činnosť

        VP v mesiaci august pripravila plán práce VP, podľa ktorého aj postupovala v   šk.r.2017/18.

       Upravila tabuľu VP a pripravila stojanovú tabuľu pre žiakov končiacich štúdium , aby ich mohla informovať o novinkách, št. programoch VŠ, DOD na VŠ a možných voľných pracovných miestach. Spracovala žiadosti na návrh úpravy podmienok k MS pre žiakov integrovaných v 4.r., dokumentáciu pre žiačku 3.r., ktorej bola odporúčaná integrácia.

      September- VP zisťovala žiakov so ŠVVP v prvých ročníkoch, s ktorými prejednala akú dokumentáciu musia odovzdať k pokračovaniu v integrovanom vzdelávaní - 7 žiakov zo študijného odboru masér a 1 zo študijného odboru zdravotnícky asistent si podali žiadosť o integrovanú formu vzdelávania. Celkovo je v súčasnosti 28 žiakov v integrácii, z toho je jedna žiačka s telesným postihom. VP urobila aj prednášky pre žiakov prvých ročníkov o tom: Ako sa správne učiť. Osobne urobila aj prednášku o Správnych podmienkach na učenie pre žiakov SŠ na rodičovskom združení, pre rodičov prvých ročníkov. Komunikovala s CPPPaP ohľadom ponúkaných prednášok a vypracovala žiadosť na prednášku Štýly učenia 

     Október - prednáška pre prvé ročníky sa uskutočnila 8. a 10. októbra.   Pre učiteľov, ktorí prejavili záujem o kontinuálne vzdelávanie Bezpečná práca s internetom, zabezpečila všetky formálne náležitosti, aby vzdelávanie prebehlo bez rušivých momentov.   Všetci aktívni učitelia po ukončení vzdelávania obdržali certifikáty.

     V októbri dopracovala projekt, o propagácii školy a našich študijných odborov  pre ZŠ - Zdravie nás baví. O projekt prejavilo záujem 9 ZŠ z Liptova. Všeobecne môžeme skonštatovať, že projekt mal pozitívne ohlasy od žiakov ZŠ a tiež učiteľov    V tomto mesiaci sa tiež uskutočnilo pracovné stretnutie s pracovníkmi CPPPaP z LM a VP zo SŠ a ZŠ. Prvoradou úlohou bolo informovať, aké št. odbory SŠ ponúkajú deviatakom a aké sú plány výkonov pre jednotlivé školy. V októbri bola štat. zástupkyni RŠ odovzdaná Úprava podmienok pre vykonanie MS žiakov 4.r. , ktorí sú v integrácii. RŠ bola poslaná  analýza rozmiestnenia našich absolventov na VŠ, pracovné pozície a evidencia na ÚPSVaRe v LM do hodnotiacej správy školy.

      November bola VP skompletizovaná  dokumentácia integrovaných žiakov prvých ročníkov, pokračoval projekt Zdravie nás baví, absolvovala aj RZ na ZŠ M.R. Martákovej a na ďalších 2 školách, na ktoré sme boli pozvaní, vyslala zástupcov z kolektívu pedagógov .

     V tomto období sa konali aj 2 Burzy SŠ – MT a RK. VP obe Burzy zabezpečila po organizačnej a formálnej stránke . V Martine sa aj aktívne zúčastnila. Pri našich stánkoch nikdy nebolo prázdno, čo nasvedčovalo tomu, žeby sme mali mať na náš plán výkonov dostatok žiakov do prvých ročníkov. 

      December  formálne zabezpečovala projekt Zdravie nás baví. Organizačne, formálne a aj aktívne sa zúčastnila Burzy SŠ v LM. Aj tu bol záujem o naše odbory.

     Môžem skonštatovať, že o našu školu je záujem a verím, že si budeme môcť na naše odbory vybrať tých najlepších žiakov z prihlásených.

     Stretnutia so školskou psychologičkou   - za účelom prejednania klímy v triedach , výmena informácií   o problémoch s učením u niektorých žiakov  .

      Január - pokračovala realizácia projektu Zdravie nás baví,prebehlo  pracovné stretnutie so všetkými žiakmi 4.r. k podávaniu prihlášok na VŠ, vypĺňaniu, overovaniu prihlášok, zamestnaniu. 

     Podľa potreby prebieha aj konzultačná činnosť nielen pre žiakov, ale aj učiteľov a rodičov.

      Február-marec -počas  mesiacov si žiaci intenzívne začali podávať prihlášky na VŠ.  VŚ, ktoré si žiaci vybrali boli z cca 90% so zdravotníckym zameraním – podľa št. odboru, ktorí u nás študovali.

      V januári  sa na škole uskutočnil DOD. Zúčastnilo sa ho približne  120 žiakov, niektorí so ZZ, niektorí individuálne a prišli žiaci aj s učiteľmi. Potvrdil sa nám tak záujem o zdravotnícke školy, ktorí žiaci prejavovali  na Burzách  v LM a v MT. Deň bol plný nápadov – odbory si pripravili rôzne aktivity pre svojich návštevníkov a na záver, vyplnili respondenti odpoveďový leták a ak správne odpovedali dostali pero v podobe injekčnej striekačky. Snaha detí bola veľká, čo svedčí o tom, že ak je žiak motivovaný, tak má záujem o dianie a aktivity . Veľmi sa nám osvedčil takouto formou vedený DOD a chceme ho robiť aj do budúcna.

      Vo februári sa na základe rozpisu s ÚPSVaR v LM  uskutočnila prednáška  pre štvrté ročníky  zameraná  na Program EURES - o možnostiach práce v zahraničí  a prednáška - Povinnosti absolventa SŠ, vyplývajúce zo zákona 453/2003: Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zmestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Boli to veľmi prospešné informácie pre budúcich absolventov, ktoré im umožnia správať sa v medziach legislatívy, keď odídu zo SŠ.

     Apríl a máj boli zaplnené prípravou na MS a prijímacími skúškami do prvých ročníkov.

     Jún patril samotnej sumarizácii celej práce VP počas šk. roka. VP v tomto mesiaci zorganizovala  prednášku pre prvé ročníky zo sexuálnej výchovy s okr. sexuológom .  CPPPaP zorganizovalo   pracovné stretnutie pre VP.  

     Najnáročnejšia práca, ktorou sa VP zaoberala počas celého šk. roka, bola poradenská  činnosť – hlavne pre žiakov a TU a zvlášť psychologická, keď žiaci nevedeli zaujať stanovisko pri rodinných problémoch a veľmi ťažko sa vysporiadavali s rozvrátenosťou vzťahov rodičov. Podotýkam, že neraz nestačí len poradenstvo odborného psychológa, ale aj psychiatra. Všetky závažné pohovory VP, TU príp. aj ZZ boli zaznamenávané do triednych kníh  

        Vzdelávacia činnosť v tomto roku, bola formou prednášok – pracovné stretnutie uporiadané CPPPaP.

     stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:

     Činnosť metodika prevencie bola zameraná na plnenie cieľových požiadaviek:

     Pedagogicko-organizačných pokynov 2017/2018

     Metodického usmernenia č. 7/2006 - R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach Školského preventívneho programu

     Plánu práce metodika prevencie v šk. roku 2017/2018

     V mesiaci september – stretnutie s rodičmi prvých ročníkov, oboznámenie rodičov s Vnútornou smernicou č. 2/2012, Školským preventívnym programom a činnosťou metodika na škole. Žiaci I.Z sa zapojili do XXIII. roč. celoslovenskej akcie „Dni nádeje 2017“, výtvarnými a literárnymi prácami s témou: „Ja vo svete, ja v živote, Drogy? Toto je moja odpoveď!“ vyjadrili svoj postoj k drogám. Práce boli vystavené pre verejnosť v Žilinskej knižnici. Žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili výchovného koncertu – agentúra AmOs na tému: „Hovorme o sexe“, zameranej na priateľstvo, partnerstvo, plánované rodičovstvo a antikoncepciu. /Aktivita bola plánovaná v mesiaci máj, ale z organizačných dôvodov agentúry  bola presunutá na september./ Metodik prevencie  sa zúčastnil pracovného stretnutia v priestoroch CPPPaP,  ktoré bolo zamerané na nové preventívne programy organizované centrom.

     V mesiaci október boli žiaci prvých ročníkov oboznámení s činnosťou metodika prevencie na škole, s príslušníkom OPZ v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnili prednášky „Šikanovanie – problém, o ktorom musíš vedieť viac“. Po prednáške sa konala anonymná anketa zameraná na prejavy šikany v triede – nepotvrdila sa. MUDr. Plávková, v rámci Európskeho dňa depresie, oboznámila žiakov druhých ročníkov o príčinách, liečbe a prevencii psychických porúch. Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi organizoval zážitkovú konferenciu v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši, ktorej sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov.

     V mesiaci november – Mesiac boja proti drogám, boli aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových závislostí (triednické hodiny - zážitkové aktivity, edukačné listy -  následky nikotínovej a alkoholovej závislosti - žiaci IV.Z). V spolupráci s OPZ v Lipt. Mikuláši sa konali plánované prednášky: „Nebezpečenstvo extrémizmu“ pre žiakov tretích ročníkov a „Trestnoprávna zodpovednosť“ pre žiakov prvých ročníkov. V III.ZuA a III.M triede v spolupráci s TU bol realizovaný pohovor žiakov k problému šikany a kyberšikany v triede, žiaci boli opätovne informovaní  o obsahu Vnútornej smernice riešenia šikanovania na škole.

     V mesiaci december sa konala celoslovenská kampaň Červené stužky, ktorá nadviazala na kampaň Európsky týždeň boja proti drogám. Na škole sa uskutočnili aktivity zmerané na boj proti AIDS/HIV. Zapojili sa všetci žiaci denného štúdia. Aktivity kampane Červené stužky: informačná tabuľa v priestoroch školy besedy na tému: „Duševné zdravie a závislosti“ pre žiakov tretích ročníkov /MUDr. Plávková/ a „HIV/AIDS z pohľadu ošetrovateľstva“ pre žiakov štvrtých ročníkov /MUDr. Španková a Mgr. Bartánusová/. premietanie filmov „Anjeli“ a „Príbehy anjelov“ pre žiakov prvých a druhých ročníkov. Kampaň vyvrcholila nosením červených stužiek. Správa s  fotodokumentáciou z kampane o aktivitách bola zaslaná organizátorovi do Žiliny (za aktivity a účasť na kampani dostala škola  propagačný materiál a diplom) Pre žiakov druhých ročníkov sa v mesiaci december konalo edukačno–interaktívne stretnutie s preventistami CPPPaP v Lipt. Mikuláši na tému „Prevencia látkových a nelátkových závislostí“.

           V mesiaci január – boli priebežne plnené úlohy v spolupráci s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi zamerané na monitorovanie zmien správania a poskytovanie preventívno-výchovných konzultácií.

           V mesiaci február sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili prednášky „Domáce násilie, rovnoprávnosť muža a ženy“ a žiaci tretích ročníkov prednášky „Obchodovanie s ľuďmi“. Preventívno-informačné stretnutia boli realizované v spolupráci s OPZ Liptovský Mikuláš. Na prevenciu rasovej diskriminácie  žiaci druhých ročníkov diskutovali a sledovali film „Odsúdení na spolunažívanie v dobrom“.

         V mesiaci marec CPPPaP pre žiakov prvých ročníkov pripravilo edukačné stretnutie „Kyberšikana, nástrahy internetu“. V I.M triede metodik prevencie uskutočnil pohovor z dôvodu výskytu extrémistických symbolov a znakov. /Extrémistické prejavy sa následne v triede nevyskytli ani nepotvrdili./ Metodik prevencie sa zúčastnil vzdelávacej aktivity „Extrémizmus v kontexte ľudských práv“, ktorej cieľom bolo získať rozšírené informácie o problematike extrémizmu a jeho trestnoprávnych dôsledkoch. V spolupráci s Klubom diabetikov bol uverejnený článok v časopise Diaspektrum: „Drogy na ceste k dospelosti“ /autor Jana Debnárová, metodik SPJ/.

        V mesiaci máj sa metodik prevencie a vybrané žiačky II.ZuA zúčastnili konferencie „Nedaj sa ovládnuť“, zameranú na nástrahy internetu, sociálny status a zodpovednosť na sociálnych sieťach, ktorú organizovala Hotelová akadémia v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Z obsahu konferencie bol v školskom časopise uverejnený článok. /Autor  Močilanová a Madliaková II.ZuA./  Metodik prevencie sa v spolupráci a CPPPaP zúčastnil vzdelávacej exkurzie do Odborného liečebného ústavu na prednej Hore. V rámci exkurzie boli uskutočnené odborné prednášky na tému: „Poruchy správania v detstve a adolescencii vedúce k závisti“, „Zvládanie agresivity u závislej mládeže“, „Práca s rodinou závislého klienta“.

     Počas školského roku 2017/2018 boli priebežne poskytované preventívno-výchovné konzultácie žiakom a triednym učiteľom. V spolupráci s vedením školy bola do školskej knižnice zakúpená odborná literatúra. Pozitívne hodnotím spoluprácu s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi, CPPPaP, OPZ Liptovský Mikuláš a aktivitu žiakov. Zároveň sa chcem poďakovať pani riaditeľke školy, že mi umožnila zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít organizovaných mimo priestorov školy.

      

     - spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  CPPPaP, OPZ LM, ÚPSVaR, RÚVZ, lekári, ZŠ- VP

      

      

     15. Údaje o aktivitách a prezentáciI školy

      

     - multimediálne prezentácie:             

                                                    -webová stránka školy 

                                                    -školský časopis   Študentský mixér

                                                    - mikulášsky spravodaj,

                                                    - SZŠ v pohybe - Fb

      

     - spolupráca školy s rodičmi: rodičovské združenia, individuálne stretnutia s rodičmi formou konzultácií  ( triedni majú určené dni a hodiny). Osobná účasť na rodičovských združeniach je slabá, prichádzajú hlavne rodičia žiakov prvých ročníkov a tých, ktorí sú bezproblémoví. Rodičia čoraz viac využívajú   telefonický a mailový kontakt s triednymi učiteľmi. 

     -Občianske združenie priateľov SZŠ – poskytuje pomoc pri organizovaní podujatí školou - exkurzie, kurzy, podpora aktivít školy, zahrnutých v pláne práce, pomoc pri modernizácii odborných učební, pomoc sociálne slabším žiakom, odmeny najlepším žiakom

      

      

     - formy prezentácie školy na verejnosti:

     -spoluorganizovanie kultúrnych a športových akcií v spolupráci s mestom, športovými klubmi, spoločenskými organizáciami, CVČ

     - zdravotnícke hliadky na športových súťažiach  :  Bambifest, krajská a celoslovenská súťaž v cezpoľnom behu, Deň chôdze, okresné kolo v atletike, Beh olympijského dňa,  

     - Burza stredných škôl, Deň otvorených dverí   

     - projekty  : Zdravie nás baví  pre ZŠ, Zdravý úsmev - MŠ

     - školenia PP pre zamestnancov SŠ v rámci POVSP, ZŠ

     - Literárne a výtvarné súťaže   

     - školský časopis: Študentský MIXÉR – vydávaný 4x v školskom roku, pracuje v ňom redakčná rada pod vedením vyučujúcej SJL 

      

     Dobrovoľníctvo:

     - Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Deň srdca , UNICEF, Biela pastelka

     - spolupráca so zväzom diabetikov, s RÚVZ , Únia nevidiacich, Katolícka charita , zbierka šatstva,zbierka obliečok pre nemocnicu, zbierky hrnčekov Veselý hrnček 2, vyzbierané hrnčeky boli podarované LNsP ako dar pre pacientov na jednotlivých oddeleniach, práca s chorými na doliečovacom odd. v popoludňajších  hodinách

     - Zbierka Charita TESCO zbierka oblečenia pre katolícku charitu

     - zbierka PET vrchnákov pre postihnuté dievčatko cca 100 litrov (zberné miesto Farský úrad Okoličné, LM)

     - Mikuláš v nemocnici

      

     • činnosť žiackej školskej rady:

     Žiacka školská rada pracovala v  šk.roku 2017/2018 podľa vypracovaného plánu.

      

      V mesiaci september sa konalo prvé zasadnutie ŽŠR, na ktorom sa zvolil predseda a podpredseda ŽŠR 

                 Mesiac október bol venovaný príprave a následnému usporiadaní imatrikulácií, ktoré sa uskutočnili v školskej telocvični dňa 26.10.2017. Na spoločnom stretnutí s riaditeľkou školy organizačný výbor imatrikulácií predložil program. Tento rok boli úlohy zaujímavejšie. Žiakom prvých ročníkov bude tento deň pripomínať darčekový balíček – hrnček s menom a drobnosťami súvisiacimi so zvoleným študijným odborom.          

     V mesiaci december sa uskutočnila súťaž o Najkrajšie vyzdobenú triedu. Hodnotilo sa  osvedčeným spôsobom z minulého roku,  každý žiak a zamestnanec školy mohol odovzdať hlas. Žiaci nemohli hlasovať za svoju triedu.  Po sčítaní hlasov   boli výsledky vyhlásené riaditeľkou školy PhDr. Jankou Profantovou spoločne s výsledkami Volejbalového turnaja o pohár riaditeľky školy. Víťazom sa stala trieda II.ZuA.

      

                 V tomto mesiaci sa konala už tradičná akcia Mikuláš v nemocnici, zúčastňujú sa jej žiaci 3. ročníka odboru zdravotnícky asistent, pričom ŽŠR spolupracuje s Mgr. I.Bartánusovou. Z rozpočtu ŽŠR sa financovali suroviny a  nákup materiálu na zabalenie medovníčkov a cukríkov.

                 Prvýkrát sa konal aj Mikuláš v škole, organizáciu zabezpečovala III.M 

                 Vianočná besiedka sa konala pred odchodom na vianočné prázdniny.  Pod vedením podpredsedu  ŽŠR Nikolasa Cvengroša organizovala tombolu, ktorej výťažok išiel na charitatívne účely rodine so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Rodičia zaslali žiakom ďakovný list.

       

                 V decembri tiež ŽŠR spolupracovala   pri organizácii Dňa boja proti AIDS.

      

                 V mesiaci január sa uskutočnilo zasadnutie ŽŠR, na ktorom sa prerokovali plány aktivít na druhý polrok.

      

                 V marci pri príležitosti mesiaca knihy, žiaci zorganizovali anketu o obľúbenej knihe. Príspevky boli vyvesené na nástenke ŽŠR.

      

                 V mesiacoch marec a apríl sa uskutočnil tretí ročník zbierky hrnčekov Veselý hrnček 3 vyzbierané hrnčeky a taniere boli podarované Internému oddeleniu LNsP ako dar pre pacientov.