• Šk.rok 18/19

    •  

      

     SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

      

      

          Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

     1. Základné identifikačné údaje

      

     Názov školy:

      

     Stredná zdravotnícka škola

     Organizačné zložky školy (len spojené školy):

     -

     Adresa školy:

     Komenského 843, 031 01 Liptovský Mikuláš (dočasné sídlo)

     Telefónne čísla školy:

     Služobné mobilné číslo riaditeľa školy:

     044/5522497, +421907700786

     Faxové čísla školy:

      

     -

     Internetová stránka školy:

      

     www.szslm.edupage.org

     Elektronická adresa školy:

     Elektronická adresa riaditeľa školy:

     sekretariatszslm@vuszilina.sk

     riaditel@szslm.sk

     Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

     -

     Zriaďovateľ:

      

     Žilinský samosprávny kraj,

     Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy

      

     Funkcia:

      

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

      

     Janka Profantová, PhDr./ od 1.7.2019 Ing. Silvia Blcháčová

     Zástupca

     pre odborné vzdelávanie a marketing

     Anna Jurčová, Mgr.

     Zástupca

     pre všeobecné vzdelávanie a koordinátor MS

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Zástupca

     pre …

      

     Zástupca

     pre …

      

     Výchovný poradca

      

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Koordinátor prevencie

      

     Jana Debnárová, PhDr..

     Školský psychológ

      

     Dana Lúčanová, Mgr.

     Kariérový poradca

      

     Silvia Blcháčová, Ing.

     3. Údaje o rade školy

      

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy:

      

     Volený/ delegovaný za...

     1.

     Predseda Mgr. Martina Lengvarská

     pedagógov

     2.

     MUDr. Mária Plávková

     pedagógov

     3.

     Zdena Fialová

     nepedag.zamestnancov

     4.

     Ing.  Dalibor Fučík

     ŽSK-odbor školstva

     5.

     Ing. Ľubica Csókás

     ŽSK – odbor školstva

     6.

     PhDr. Silvia Pekarčíková

     ŽSK-zdravotníctvo

     7.

     MUDr. Jaroslav Barok 

     ŽSK -poslanec

     8.

     Ing. Gabriela Barkóciová 

     rodičov

     9.

     Marcel Fiačan

     rodičov

     10.

     Zuzana Jágerská

     rodičov

     11.

     Klaudia Kurnotová

     žiakov

     Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

     20.05.2019

      

     4. Iné poradné orgány školy

      

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     - gremiálna rada: organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady a pracovnej porady,

     - pedagogická rada: funkcia informačná, rozhodovacia, kontrolná a hodnotiaca, poradná a jednotiaca,

     - zamestnanecký dôverník,

     - predmetové komisie, vedúce študijných odborov: organizačno-riadiaca, odborno-metodická,

     - výchovný a kariérový poradca,

     - školský psychológ.

     Pomocné orgány: Žiacka školská rada, Občianske združenie priateľov SZŠ: funkcia sociálna, ekonomická,  

                                    legislatívna, pedagogická

      

     5a. Údaje o počte žiakov školy

      

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2018

     Stav k 31. 08. 2019

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     Denné štúdium

     1. ročník

     3

     64

     6

      

      

     3

     64

     6

      

      

     2. ročník

     3

     62

     6

      

      

     3

     61

     6

      

      

     3. ročník

     3

     50

     6

      

      

     3

     49

     6

      

      

     4. ročník

     3

     58

     7

      

      

     3

     55

     7

      

      

     5. ročník

     -

     -

     -

      

      

     -

     -

     -

      

      

     6. ročník

     -

     -

     -

      

      

     -

     -

     -

      

      

     Nadstavbové, pomaturitné a vyššie odborné štúdium

     1. ročník

     3

     46

      

      

      

     3

     28

      

      

      

     2. ročník

     2

     30

      

      

      

     2

     29

      

      

      

     3. ročník

     -

     -

      

      

      

     -

     -

      

      

      

     Externé a kombinované štúdium

     -

     -

      

      

      

     -

     -

      

      

      

     Spolu:

     17

     310

     25

      

      

     17

     286

     25

      

      

       

      

     5b. Údaje o počte žiakov osemročného gymnázia

      

     Denná forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2018

     Stav k 31. 08. 2019

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5C. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník

     0

     1

     0

     3

     0

     1

     0

     0

     2. ročník

     0

     0

     0

     2

     0

     0

     0

     0

     3. ročník

     0

     0

     0

     1

     0

     0

     0

     1

     4. ročník

     0

     0

     0

     2

     0

     1

     0

     0

     5. ročník

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu CH + D:

     1

     8

     2

     1

      

      

     5D. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy v osemročnÝch gymnáziÁch

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu CH + D:

      

      

      

      

      

      

     6. Údaje o prijímanÍ Žiakov na vzdelávanie

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Počet žiakov určený zo strany ŽSK

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

     1.termín

     +

     2.termín

     5356 M

     zdravotnícky asistent

     2

     40

     21

     3A

     4

     25

     49

     21

     5370 M

     masér

     1

     24

     20

     3A

     4

     52

     52

     20

     5358 M

     zubný asistent

     1

     20

     21

     3A

     4

     33

     62

     21

     5356 N

     zdravotnícky asistent -externé PKŠ

     1

     24

     24

     4A

     2

     12

     17

     16

     5356 N

     masér – externé PKŠ

     1

     24

     24

     4A

     2

     9

     14

     12

     5371 H

     sanitár - externé

     1

     24

     24

     3C

     1

     12

     19

     18

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Počet žiakov určený zo strany ŽSK

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     Počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

     1.termín

     1.termín

     +

     2.termín

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     %

     počet

     %

     Celkový počet žiakov

     298

     X

     296

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     65

     21,81

     72

     24,32

     prospeli s priemerom 1,00

     14

     4,7

     18

     6,08

     prospeli veľmi dobre

     118

     39,6

     110

     37,16

     Prospeli

     95

     31,88

     107

     36,15

     Neprospeli

     18

     6,04

     5

     1,69

     Neklasifikovaní

     2

     0,67

     2

     0,68

     celkový prospech za školu

     1,98

     X

     1,86

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     295

     98,99

     287

     96,96

     Uspokojivé

     1

     0,34

     3

     1,01

     menej uspokojivé

     2

     0,67

     6

     2,03

     Neuspokojivé

     0

     0

     0

     0

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     15601

     X

     19461

     X

     počet ospravedlnených hodín

     15404

     98,74

     18861

     96,92

     počet neospravedlnených hodín

     197

     1,26

     600

     3,08

             

     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

     Kód

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

     SJL

     Slovenský jazyk a literatúra

     2,86

     2,67

     2,93

     3,27

     -

     -

     2,93

     ANJ

     Anglický jazyk

     2,27

     2,57

     2,97

     3,30

     -

     -

     2,78

     LAT

     Latinský jazyk

     1,67

     -

     -

     -

     -

     -

     1,67

     ANF

     Anatómia a fyziológia

     2,06

     2,26

     -

     -

     -

     -

     2,11

     ETV

     Etická výchova

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     NBV

     Náboženská výchova

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     PAT

     Patológia

     1,08

     1,56

     -

     -

     -

     -

     1,32

     NJK

     Komunikácia v nemeckom jazyku

     -

     1,87

     -

     -

     -

     -

     1,87

     RJK

     Komunikácia v ruskom jazyku

     -

     2,13

     -

     -

     -

     -

     2,13

     PVL

     Preventívne lekárstvo

     -

     1

     1,57

     -

     -

     -

     1,38

     DEJ

     Dejepis

     1,86

     1,85

     -

     -

     -

     -

     1,86

     ORZ

     Organizácia zdravotníctva

     -

     -

     1,85

     1,67

     -

     -

     1,78

     OBN

     Občianska náuka

     1,65

     1,67

     -

     -

     -

     -

     1,66

     PPS

     Prvá pomoc

     1,5

     1,98

     1,37

     1,94

     -

     -

     1,75

     FYZ

     Fyzika

     2,27

     -

     -

     -

     -

     -

     2,27

     PYJ

     Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

     1,2

     1,61

     1,6

     1,77

     -

     -

     1,55

     SIL

     Sociálna starostlivosť

     -

     -

     -

     2,71

     -

     -

     2,71

     CHE

     Chémia

     2,51

     2,24

     1,79

     -

     -

     -

     2,29

     ZKC

     Zdravie a klinika chorôb

     1,65

     1,72

     2,06

     2,59

     -

     -

     1,90

     BIO

     Biológia

     1,81

     1,4

     -

     -

     -

     -

     1,61

     FYT

     Fyzikálna terapia

     1,68

     1,72

     1,79

     3,24

     -

     -

     1,97

     ZOE

     Základy ošetrovania a asistencie

     1,93

     2,1

     2,38

     2,41

     -

     -

     2,14

     MAT

     Matematika

     2,29

     2,28

     2,12

     2,21

     -

     -

     2,22

     RRC

     Rekondično-relaxačné cvičenia

     -

     1

     1,64

     1,82

     -

     -

     1,49

     AZD

     Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

     -

     1,53

     1,76

     -

     -

     -

     1,64

     INF

     Informatika

     1,63

     1,1

     -

     -

     -

     -

     1,37

     MAZ

     Masáže

     -

     1,64

     1,36

     -

     -

     -

     1,53

     TSV

     Telesná a športová výchova

     1,17

     1,08

     1,43

     1,33

     -

     -

     1,25

     PGQ

     Psychológia, pedagogika a komunikácia

     -

     -

     1,74

     1,29

     -

     -

     1,52

     ZET

     Zdravotnícka etika

     -

     1,71

     1,16

     -

     -

     -

     1,52

     ZNL

     Zubné lekárstvo

     1,86

     1,7

     1,68

     2,05

     -

     -

     1,82

     HUD

     Hygiena ústnej dutiny

     -

     -

     1,53

     1,19

     -

     -

     1,36

     ZAX

     Základy asistencie v zubnej ambulancii

     1,71

     1,75

     1,67

     1,95

     -

     -

     1,77

     ZDR

     Zdravoveda

     2,31

     -

     -

     -

     -

     -

     2,31

     SAN

     Sanitárstvo

     2

     -

     -

     -

     -

     -

     2

     SAA

     Sanitárske činnosti

     1,63

     -

     -

     -

     -

     -

     1,63

     OAZ

     Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia

     1,69

     1,69

     2

     2,24

     -

     -

     1,91

     MFB

     Masáže a foto-, hydro-, balneoterapia

     1

     1,38

     1,5

     2,12

     -

     -

     1,5

     AZB

     Asistencia v zubnej ambulancii

     -

     -

     1,11

     1,1

     -

     -

     1,11

     Spolu:

     1,81

     1,75

     1,78

     2,12

      

      

     1,86

      

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:

      

     Kód.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1.  ročník

     2.  ročník

     3.  ročník

     4.  ročník

     5.  ročník

     6.  ročník

     7.  ročník

     8.  ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. Údaje o ukončení štúdia

      

     Údaje o maturitnej skúške

      

     Externá časť maturitnej skúšky:

     predmet

     úroveň

     počet žiakov

     priemerná úspešnosť

     slovenský jazyk a literatúra

     -

     57

     42,52%

     anglický jazyk

     B1

     50

     43,27%

     -

     -

     -

     nemecký jazyk

     B1

     1

     26,70%

     -

     -

     -

     cudzí jazyk*

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     cudzí jazyk*

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     matematika

     -

     -

     -

            * uviesť konkrétny cudzí jazyk

      

      


     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     predmet

     úroveň

     počet žiakov

     priemerná úspešnosť

     slovenský jazyk a literatúra

     -

     57

      

     65,94%

     anglický jazyk

     B1

     50

     51,20%

     -

     -

     -

     nemecký jazyk

     B1

     1

     30%

     -

     -

     -

     cudzí jazyk*

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     cudzí jazyk*

     -

     -

     -

     -

     -

     -

      
     * uviesť konkrétny cudzí jazyk


      

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky:     predmet

     úroveň

     počet žiakov

     priemerný prospech

     Slovenský jazyk a literatúra

     -

     50

     2,24

     Anglický jazyk

     B1

     49

     2,39

     -

     -

     -

     Nemecký jazyk

     B1

     1

     3,00

     -

     -

     -

     cudzí jazyk*

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     cudzí jazyk*

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     teoretická časť odbornej zložky

     -

     79

     1,91

     praktická časť odbornej zložky

     -

     79

     1,47

     odborný predmet*

     -

     -

     -

     odborný predmet*

     -

     -

     -

     odborný predmet*

     -

     -

     -

     odborný predmet*

     -

     -

     -

     odborný predmet*

      

      

      

     odborný predmet*

      

      

      

     odborný predmet*

      

      

      

     odborný predmet*

      

      

      

     odborný predmet*

      

      

      

           * uviesť konkrétny názov maturitného predmetu

      


     Údaje o záverečných skúškach

      

     Kód

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

     prospeli s 

     vyznamenaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     neprospeli

     5371 H

     Sanitár

     17

     9

     0

     7

     0

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

           9. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní

      

     A) Aktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     53

     5356 M zdravotnícky asistent

     denná

     3A

     53 

     5370 M masér 

     denná

     3A 

     53

     5358 M zubný asistent

     denná

     3A

     53

     5371 H sanitár

     externá

     3C

     53

     5356 N zdravotnícky asistent

     externá

     4A

     53

     5370 N masér

     externá

     4A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     B) Neaktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Neaktívne od šk. roku

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     C) Experimentálne overovanie

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Doba trvania experimentu

     (od – do)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     10. Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     Z toho nekvalifikovaní -dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     35

     0

      

     Muži

     3

     0

      

     Spolu (kontrolný súčet):

     38

     0

      

     Kvalifikovanosť v %:

      

     X

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     1

     0

      

     do 40 rokov

     9

     0

      

     do 50 rokov

     18

     0

      

     do 60 rokov

     6

     0

      

     nad 60 rokov

     1

     0

      

     dôchodcovia

     3

     0

      

     Spolu (veková štruktúra):

     38

     0

      

      

      

     11. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     6

     Muži

     3

     Spolu (kontrolný súčet):

     9

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     0

     do 40 rokov

     1

     do 50 rokov

     1

     do 60 rokov

     6

     nad 60 rokov

      

     dôchodcovia

     1

     Spolu (veková štruktúra):

     9

      

      

     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKOLY

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     absolventi

     vysokých škôl

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     do 30 rokov

     ženy

     1

     Inovačné vzdelávanie

     Interaktívna škola Prešov

     muži

      

      

      

     do 40 rokov

     ženy

     1

     1

     1

     1

     3

     I. Atestácia

     Predatestačné vzdelávanie

     Predatestačné vzdelávanie

     Predatestačné vzdelávanie

     Inovačné vzdelávanie

     KÚ RBK

     KÚ RBK

     SZU BA

     MPC Trenčín

     Interaktívna škola Prešov

     muži

     1

     Inovačné vzdelávanie

     Interaktívna škola Prešov

     do 50 rokov

     ženy

     1

     1

     1

     3

     1

     3

     5

     I. Atestácia

     I. Atestácia

     II. Atestácia

     DPŠ

     Predatestačné vzdelávanie

     Predatestačné vzdelávanie

     Inovačné vzdelávanie

     SZU BA

     SZU BA

     KÚ RBK

     SZU BA

     SZU BA

     KÚ RBK

     Interaktívna škola Prešov

     muži

      

      

      

     do 60 rokov

     ženy

     1

     1

     Predatestačné vzdelávanie

     Inovačné funkčné vzdelávanie

     KÚ RBK

     MPC ZA

     muži

      

      

      

     nad 60 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     dôchodcovia

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     Spolu:

      

     -

     -

           Pozn.:  

     Pedagógovia sa vzdelávajú aj účasťou na odborných seminároch a jednodňových školeniach napr.: Celoslovenský seminár učiteľov odborných predmetov, Odborný seminár FALCK v Martine,  Školenie predsedov maturitných komisií
      

      

     13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých

     vyučovacích predmetov

      

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     (vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

     Odbornosť

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     2.

     Anglický jazyk

     100%

     3.

     Nemecký jazyk

     100%

     4.

     Občianska náuka

     100%

     5.

     Dejepis

     100%

     6.

     Etická výchova

     100%

     7.

     Náboženská výchova

     100%

     8.

     Biológia

     100%

     9.

     Chémia

     100%

     10.

     Fyzika

     100%

     11.

     Matematika

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     13.

     Telesná a športová výchova

     100%

     14.

     Latinský jazyk

     100%

     15.

     Anatómia a fyziológia

     100%

     16.

     Patológia

     100%

     17.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     18.

     Prvá pomoc

     100%

     19.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     20.

     Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

     100%

     21.

     Zdravotnícka etika

     100%

     22.

     Sociálna starostlivosť

     100%

     23.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     24.

     Základy ošetrovania a asistencie

     100%

     25.

     Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

     100%

     26.

     Zdravoveda

     100%

     27.

     Sanitárstvo

     100%

     28.

     Sanitárske práce

     100%

     29.

     Fyzikálna terapia

     100%

     30.

     Relaxačno-rekondičné cvičenia

     100%

     31.

     Masáže

     100%

     32.

     Masáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia

     100%

     33.

     Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdr. dokumentácia

     100%

     34.

     Zubné lekárstvo

     100%

     35.

     Základy asistencie v zubnej ambulancii

     100%

     Celkový priemer (%):

     100%

      

      

     14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

     Plnenie plánu práce výchovného a kariérového bolo zamerané na tri dôležité oblasti:

     konzultačnú a poradenskú činnosť

     ‹ informačnú činnosť

     ‹ vzdelávaciu činnosť

     VaKP v mesiaci august vypracovala PP, sa zúčastnila opravných komisionálnych skúšok z predmetov SJL a ANJ ako predseda, upravila tabuľu VP a pripravila stojanovú tabuľu pre žiakov končiacich štúdium, aby ich mohla informovať o novinkách, št. programoch VŠ, DOD na VŠ a možných voľných pracovných miestach. Spracovala žiadosti na návrh úpravy podmienok k MS pre žiakov integrovaných v 4.ročníku.

                 Mesiac september bol z hľadiska pracovných povinností, ktoré vyplývajú z pozície VP, veľmi náročný. Zisťovala žiakov so ŠVVP v prvých ročníkoch, s ktorými prejednala akú dokumentáciu musia odovzdať k pokračovaniu v integrovanom vzdelávaní. Zistila, že  v danom roku bolo  na škole 25 žiakov v integrácii. Všetci žiaci mali poruchy učenia v rôznych kombináciách. V tomto mesiaci VP urobila aj krátke vstupy do prvých ročníkov o adaptabilite sa na nové prostredie. Osobne urobila aj prednášku o Správnych podmienkach učenia sa v domácom prostredí pre žiakov SŠ na rodičovskom združení, pre rodičov prvých ročníkov. Komunikovala s CPPPaP  v LM ohľadom ponúkaných prednášok a dohodla sa na aktivite Duševná hygiena a vzťahy pre žiakov druhých ročníkov, ktorá sa uskutoční v druhom polroku.

     VP spolupracovala s TU na doplnkoch alebo nových IVVP pre integrovaných žiakov.

     V októbri dopracovala projekt, o propagácii školy a našich študijných odborov  pre ZŠ, prednostne pre žiakov 9.ročníkov - Zdravie nás baví. O projekt prejavilo záujem 6 ZŠ z Liptova. Všeobecne môžeme skonštatovať, že projekt mal pozitívne ohlasy od žiakov ZŠ a tiež učiteľov. Z daného počtu 260  žiakov sa 27 žiakov vyjadrilo, že by išli študovať na SZŠ, a 51 žiakov o tom uvažuje.

     Robiť takéto projekty pre žiakov ZŠ má určite význam. Zviditeľňuje sa škola svojimi odbormi a súčasne projekt nadobúda edukatívny charakter v rámci rovesníckych skupín. Prirodzenejšie žiaci nižších ročníkov prijímajú informácie a nové vedomosti od tzv. starších žiakov zo SZŠ. Sú viac otvorení komunikácii a utvrdzujú si novonadobudnuté vedomosti bezprostredne počas konania aktivit.

     Na niektorých základných školách bol realizovaný aj na nižších stupňoch. V tomto mesiaci sa uskutočnili aj 2 veľké výstavy o VŠ – Nitra, Bratislava, o ktorých VP informovala žiakov 4.r. Niektorí žiaci,  podľa svojho uváženia, ich aj navštívili, aby sa dozvedeli o študijných programoch bližšie informácie. Tiež prebehlo pracovné stretnutie s pracovníkmi CPPPaP z LM a VP zo SŠ a ZŠ. Prvoradou úlohou bolo informovať, aké št. odbory SŠ ponúkajú deviatakom a aké sú plány výkonov pre budúci školský rok.

     VP sa zúčastnila odborného stretnutia o trhu práce na ŽSK, ktoré usporiadal odbor školstva ŽSK a MPaSV spolu s jeho ústredím. Zamerali sa na orientáciu Svetom práce na portáli ministerstva a vysvetlili ako si aj samotní žiaci môžu nájsť pre nich vhodnú a ich talentu a vedomostiam zodpovedajúcu prácu či školu, kde danú profesiu môžu študovať.

                 V mesiaci november bola VP skompletizovaná  dokumentácia integrovaných žiakov prvých ročníkov. Pokračoval projekt Zdravie nás baví. V tomto období sa konala aj  Burza SŠ – RK. O naše študijné odbory bol výrazný záujem.

     Najviac sa zaujímali o št. odbor masér a praktická sestra. Burzy sa zúčastnili učiteľky odborných predmetov  so žiakmi tretích ročníkov. Organizačne, formálne a aj aktívne sa zúčastnila Burzy SŠ v LM. Aj tu bol záujem o naše odbory.

     Našim cieľom bolo dôstojne prezentovať pre žiakov 9. a nižších  ročníkov ZŠ, ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť naše študijné odbory – praktická sestra v minulosti zdravotnícky asistent, masér a zubný asistent. Naše žiačky predviedli svoje majstrovstvo v masírovaní, meraní TK, ukážkach prvej pomoci, v správnom čistení chrupu. Okrem iného informovali o vzdelávacom systéme na škole, o mimoškolských aktivitách a podmienkach prijatia na naše odbory. Pôsobili v súčinnosti s pedagógmi, pozitívne sa prejavili aj v interpersonálnej komunikácii s návštevníkmi Burzy. Burzu hodnotím ako výbornú aktivitu CPPPaP, lebo sme mohli priamo predstaviť naše študijné odbory pred verejnosťou. O naše odbory sa aj v tomto roku zaujímalo relatívne veľa žiakov zo ZŠ. Sme radi, že sa zvýšil záujem o študijný odbor praktická sestra. V uvedenom mesiaci sa V-KP tiež zúčastnila odbornej prednášky, spojenej s diskusiou s lektorkou z n.o. Integra, ktorá poukázala na nebezpečenstvá ideológie siekt, ktoré pôsobia aj na Slovensku. Najviac sú ohrození mladí ľudia, ktorí chcú zažiť niečo iné, nové, ľudia psychicky labilní, v smútku, po životných sklamaniach, prehrách, frustrovaní. Sekty pôsobia vo všetkých oblastiach života – viera a náboženstvo, kultúra, ekonomika a hospodárstvo a iné. Nabúravajú integritu osobnosti a z ľudí, ktorých sme poznali ako milých, zábavných, spoločnosti otvorených sa stávajú ľudia, ktorí sa izolujú od skupín v ktorých žili, menia názory, viac si presadzujú svoje názory, ktoré však nemajú fakticky podložené, izolujú sa v pracovných kolektívoch a môže to zasiahnuť aj celkový ich rodinný život. Celý elaborát je možné nájsť aj na web stránke Integry. V danom mesiaci, 13.11. sa uskutočnil nový školský projekt v rámci kariérového poradenstva „Porozprávajme sa“. Bol určený žiakom štvrtých ročníkov. Cieľom projektu bolo vypočuť si pracovnú dráhu našich bývalých absolventov a vysvetliť im podstatu pracovať v zvolenom odbore. Stretnutia sa zúčastnilo 5 bývalých absolventov, zo študijných odborov všeobecná sestra, zdravotnícky asistent a masér. Jedna absolventka bola už mimo školy 17 rokov a pracuje v NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch ako vrchná sestra, druhé dve boli sestry, absolventky št. odboru masér. Jedna z nich už s dlhodobými masérskymi a manažérskymi skúsenosťami v oblasti hoteliérstva a relaxu, druhá ako pracovníčka dámskeho masážneho centra Havenly v LM, ktoré zriadila staršia z nich, po dlhoročnej práci v zahraničí. 1 absolventka, skončila Bc. v št. programe OŠETROVATEĽSTVO, pracuje v NsP na OAIM v LM ako inštrumentárka. Posledná z nich pôsobí v provinčnej nemocnici ako zdravotná sestra vo Švajčiarsku. Ich príbehy oslovili žiakov a vzniesla sa aj plodná diskusia na témy – odborná práca a jej zabezpečenie v praxi, platové podmienky, štúdium, cestovanie a skúsenosti a i. Žiakom sa otvorilo videnie sveta práce v zdravotníctve a masérstve. V danom projekte chceme pokračovať aj v budúcnosti

     decembri VP pripravovala DOD na škole. Tento rok sa prvýkrát realizoval v prenajatých priestoroch. Priestory školy sú síce v obmedzenejších podmienkach, napriek tomu záujem o naše štúdium bol značný. Na prezenčné listiny sa zapísalo 128 návštevníkov. Najviac z nich tvorili žiaci deviatych ročníkov, ale prišli aj  žiaci ôsmych ročníkov. Mnohých žiakov doprevádzali  rodičia, čo svedčí o tom, že rodičia majú záujem poznať stredné školy, v ktorých by mohli študovať ich deti. Lokality odkiaľ žiaci prišli boli - Spiš, Liptov, Orava, Považie. Pri osobných rozhovoroch väčšina žiakov je rozhodnutá študovať na našej škole. O všetky 3 ponúkané odbory bol takmer rovnaký záujem. DOD mal aj edukačný charakter. Žiaci po vypočutí a vzhliadnutí niektorých odborných výkonov, mohli odpovedať na 8 kvízových otázok a po odovzdaní odpoveďového lístka so všetkými správnymi odpoveďami, získali malý praktický prezent –  pero.

     Práca VP bola zameraná aj na odborné stretnutia so školskou psychologičkou, keď boli prejednávaní žiaci so ŠVVP – vytvorenie termínovníka pre integrovaných žiakov na konzultácie so psychologičkou, tiež sa zamerať  na  usmernenie ako byť efektívny pri učení

     Výrazné problémy v správaní sa žiakov v prvom polroku neboli s VP riešené. Najväčšie problémy boli s 2 žiakmi IV.Z, ktorí boli najväčšími absentérmi, či v škole, alebo na praxi. Žiaci sami uznali, že učivo by už nezvládli ani nahradiť, tak prerušili štúdium. S 1 žiakom IV.M bol vedený pohovor aj za prítomnosti RŠ a matky o jeho únikoch od školskej dochádzky. Chvíľu bolo zaznamenané zlepšenie, ale povinnú náhradu praxe už nedokázal zvládnuť bez absencie. A nakoľko mu bola daná podmienka, nemohol pokračovať na škole v štúdiu.

                 V januári a februári mala V- KP pracovné stretnutie so všetkými žiakmi 4.r. k podávaniu prihlášok na VŠ, vypĺňaniu, overovaniu prihlášok. Podala informácie o DOD a o NEWSletteri pre maturantov, v ktorom sú všetky podrobnosti o VŠ, podmienkach a DOD na VŠ. Tiež im zverejnila ponuky práce v ČR. Všetky tieto info nájdu aj v novinkách školskej web stránky, alebo v priečinku VP.

     Podľa potreby prebiehala aj konzultačná činnosť nielen pre žiakov, ale aj učiteľov    a rodičov.

     Marec sa niesol už v atmosfére príprav talentových skúšok pre masérov. Tiež sa uskutočnil projekt pre žiakov druhých ročníkov CPPPaP v LM – Duševné zdravie na strednej škole. Dlhodobo spolupracujeme na realizácii daného projektu s odbornými lektorkami z CPPPaP a má to vždy priaznivú odozvu u našich druhákov. Projekt má preventívno-edukatívny význam a rozširuje obzor poznania našej mládeže a nemalou mierou prispieva k prevencii vzniku duševných porúch u mladej generácie.

     apríli sa pozornosť VP sústredila na aktívnu prácu so žiakmi 4.r. VP  ich usmernila ako sa pripraviť na maturitnú skúšku a úspešne ju zvládnuť – správny časový rozpis na zopakovanie učiva v akademickom týždni, striedanie učenia s relaxačnými technikami – fyzické cvičenie, práca vonku, dýchacie techniky atď. Zorganizovala podľa plánu práce prednášku s odbornými pracovníčkami ÚPSVaR v LM  na problematiku - Povinnosti absolventa SŠ, vyplývajúce zo zákona 453/2003: Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež o možnosti ďalšieho štúdia v zahraničí cez sieť EURES.

     máji spolupracovala s RŠ na organizácii a priebehu prijímacích skúšok do prvého ročníka a bola zaangažovaná aj do zápisu budúcich prvákov. Prebiehala aj poradenská činnosť u problémových žiakov z II.M a II. Z, v spolupráci s rodičmi a poradňou v RK.

     Začiatkom júna zorganizovala besedu pre žiakov 1.r. v oblasti sexuologickej výchovy s okresným sexuológom  Žiaci sa mali