• Základné informácie

    •  

     KURZ  PRVEJ POMOCI

      

     ( v súlade s §40 ods. 19 zákona č. 578/2004 Z. z. a vyhl. MZ SR  č. 398/2010 Z.z. )

      

     Prihlaska-___kurz_prvej_pomoci.doc

     Cieľ:  - nadobudnúť potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre efektívne poskytnutie PP so zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd

     • osvojiť si základy poskytovania PP pri náhlych udalostiach neúrazového a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie
     • viesť širokú laickú verejnosť k pozitívnemu postoju k poskytovaniu PP a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia

      

     Cieľová skupina kurzu PP: - držitelia a žiadatelia o vodičské oprávnenia

                                                 - široká laická verejnosť

     Organizácia kurzu:   

     1) Kurz sa bude realizovať v budove SZŠ, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš

                                       deň v týždni: štvrtok a piatok – 3 a 5 vyuč. hodín - spolu 8 vyučovacích hodín

      

     2) Kurz prvej pomoci trvá najmenej 8 vyučovacích hodín a tvorí ho teoretická časť a praktická časť. Praktická časť tvorí najmenej 60 % výučby a je určená na nácvik poskytovania prvej pomoci v simulovaných podmienkach.

      

     3) Inštruktor kurzu: PhDr. Jana Debnárová - učiteľka odborných predmetov na SZŠ Liptovský Mikuláš

      

     4) Študijný materiál: odporúčaná literatúra v prílohe

      

     Cena kurzu:       pre verejnosť - 15 EUR

                                pre študentov - 12 EUR

      

     Spôsob prihlásenia sa do kurzu prvej pomoci

     (1) Na základe  vyplnenia  tlačiva  ,,Prihláška do kurzu prvej pomoci "(prihláška na internetovej stránke školy) a jeho doručením poštou na adresu - SZŠ Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš alebo osobne  na sekretariát školy. Evidenciu prihlášok bude realizovať administratívna pracovníčka sekretariátu školy. Informácie o kurzoch prvej pomoci môže žiadateľ ďalej získať na internetovej stránke - www.szslm.edupage.org, mailom - sekretariatszslm@vuczilina.sk alebo telefonicky na čísle 044/5522497.

     (2) Žiadateľ si zvolí z navrhnutých termínov kurzov, následne uhradí poplatok za kurz  bankovým prevodom.

     (3) Zmenu termínu absolvovania kurzu bude možné zmeniť pred začatím kurzu najneskôr však 3 dni pred termínom kurzu, na ktorý sa žiadateľ prihlásil, a to osobne, alebo telefonicky.

      

     Spôsob ukončenia kurzu prvej pomoci:

      

     (1) Skúška z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční po riadnom absolvovaní kurzu prvej

     pomoci pred inštruktorom,. tvorí ju teoretická časť a praktická časť a trvá najviac 30 minút:

     - teoretická časť (10 minút) formou testu s 20 otázkami

     - praktická časť (20 minút) : riešenie simulovanej situácie, počítačový záznam KPR

      

     (2) Skúška z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční na záver kurzu; o organizácii  skúšky z poskytovania prvej pomoci informuje účastníka kurzu prvej pomoci inštruktor kurzu

      

     (3) Vydanie Potvrdenia o absolvovaní kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční do 14 dní od ukončenia kurzu prvej pomoci

      

     Skúšobný poriadok

      

     1) Test - obsahuje 20 otázok, z ktorých každá je hodnotená 1 bodom. Účastník môže získať za test spolu 20 bodov.

      

     2) Záverečné hodnotenie testu:

                             100% ( 20 bodov) - vyhovel

                              95% ( 19 bodov) - vyhovel

                              90% ( 18 bodov) - vyhovel

                              85% ( 17 bodov a menej) - nevyhovel

                               

     (3) V praktickej časti skúšky z poskytovania prvej pomoci sa overujú praktické zručnosti v simulovaných podmienkach potreby poskytovania prvej pomoci:

      

     vyhovel:  skúšaný preukázal schopnosť včas a správne reagovať na simulovanú situáciu vyžadujúcu poskytnutie prvej pomoci

      

     nevyhovel: skúšaný nepreukázal  schopnosť včas a správne reagovať na simulovanú situáciu vyžadujúcu poskytnutie prvej pomoci

      

     Počítačový záznam KPR : vyhovel/nevyhovel

      

     4) Celkové hodnotenie skúšky: účastník kurzu prvej pomoci  vyhovel, ak dosiahol najmenej 90% z teoretickej časti skúšky a preukázal schopnosť včas a správne reagovať na situácie v simulovaných podmienkach potreby poskytnutia prvej pomoci.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje