• Vyhodnocovacia správa


    •   SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007

     Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

     1. Základné identifikačné údaje

     Názov školy/

     školského zariadenia:

     Stredná zdravotnícka škola

     Adresa školy/

     školského zariadenia:

     Štúrova 1989 031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy/

     školského zariadenia:

     044/5522497

     Faxové čísla školy/

     školského zariadenia:

     044/5514027

     Internetová stránka školy/ školského zariadenia:

     www.szssturlm.edu.sk

     E-mailová adresa školy/ školského zariadenia:

     sekretariatszslm@vuczilina.sk

     Súčasti školy/ školského zariadenia: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

     -

     Zriaďovateľ:

     Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy/ školského zariadenia

     Funkcia:

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca

     Anna Jurčová, Mgr.

     Vedúca

     praktického vyuč.

     Darina Lichardusová, Mgr.

     Zástupca

     pre …

     -

     Zástupca

     pre …

     -

     Výchovný poradca

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Školský psychológ

     -

     3. Údaje o rade školy/ školského zariadenia

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy/ školského zariadenia:

     Je volený/delegovaný za ...

     1.

     Predseda: Zdena Stupková

     Za rodičov

     2.

     Podpredseda: MUDr. Drahovzal Oldřich

     Zástupca mestského zastupit.

     3.

     Tajomník: Darina Lichardusová, Mgr

     Za pedagógov

     4.

     Peter Labay, Ing.,CSc

     Za pedagógov

     5.

     Anna Cútová

     Nepedagog.pracovník

     6.

     MUDr. Alexander Slafkovský

     Zástupca zastupiteľstva ŽSK

     7.

     Ing. Milan Kružliak

     8.

     Jana Cvengrošová-Koleňová, PhDr.

     Námestníčka OSE NsP

     9.

     Jozefína Bobuľová

     Zástupca rodičov

     10.

     Igor Klobušiak

     11.

     Lukáš Blahút

     Zástupca študentov školy

     Dátum ustanovenia rady školy/ školského zariadenia: 21.4. 2004 /prvá :28.6. 1991- 21.4.2004/

     4. Iné poradné orgány školy/ školského zariadenia

     Poradné orgány školy/ školského zariadenia:

     1. Gremiálna rada

     2. Pedagogická rada

     3. Predmetové komisie

     4. Zamestnanecký dôverník

     5. Žiacka rada – pomocný orgán

     6. Občianske združenie priateľov SZŠ – pomocný orgán

     5a. Údaje o počte žiakov školy/ školského zariadenia

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2006

     Stav k 31. 08. 2007

     počet tried

     počet žiakov

     počet integrova-ných žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     počet integrova-ných žiakov

     Denné štúdium

     1. ročník

     1

     31

     1

     2

     34

     0

     2. ročník

     1

     22

     1

     1

     31

     2

     3. ročník

     1

     32

     0

     1

     22

     2

     4. ročník

     2

     37

     0

     1

     32

     2

     5. ročník

     0

     0

     6. ročník

     0

     0

     Pomaturitné štúdium

     0

     0

     Nadstavbové štúdium

     0

     0

     Štúdium popri zamestnaní

     3

     61

     0

     1

     25

     0

     Vyššie odborné štúdium

     0

     0

     Spolu:

     8

     183

     2

     6

     144

     6

     Poznámka pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia: domovy mládeže - trieda ako výchovná skupina, centrum voľného času - trieda ako záujmový útvar.


      

     6. Údaje o prijímacom konaní

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Plán

     Druh a typ štúdia

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     úspešní

     prijatí

     5356 6 00 zdravotnícky asistent

     0,5

     17

     4

     38

     38

     17

     5370 6 masér

     0,5

     17

     4

     28

     25

     17

     5371 3 00 sanitár

     1

     25

     ŠPZ

     1

     30

     25

     25
     7. Údaje o výsledkoch koncoročnej klasifikácie žiakov

     Ukazovateľ

     počet

     percentá

     Celkový počet žiakov

     158

     X

     Prospech

     Prospeli s vyznamenaním

     38

     24,05

     Prospeli s priemerom 1,00

     3

     1,6

     Prospeli veľmi dobre

     41

     25,9

     Prospeli

     68

     43,03

     Neprospeli

     4

     2,5

     Neklasifikovaní

     1

     0,6

     Prospech za školu

     2,10

     X

     Vymeškané hodiny

     Celkový počet

     8227


     Počet ospravedlnených hodín

     8139

     Počet neospravedlnených hodín

     88


     Klasifikácia vyučovacích predmetov stredných škôl:

     P.č.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

     1.

     Slovenský jazyk a lit.

     2,54

     2,09

     1,25

     2,95

     0

     0

     2,20

     2.

     Anglický jazyk

     2,42

     2,26

     1,87

     3,00

     0

     0

     2,38

     3.

     Nemecký jazyk

     3,73

     2,83

     2,75

     3,20

     0

     0

     3,12

     4.

     Ruský jazyk

     0

     2,00

     0

     0

     0

     0

     2,00

     5.

     Latinský jazyk

     3,52

     0

     0

     0

     0

     0

     3,52

     6.

     Občianska náuka

     2,48

     2,00

     0

     0

     0

     0

     2,24

     7.

     Dejepis

     3,03

     2,18

     0

     0

     0

     0

     2,60

     8.

     Estetická výchova

     1,72

     0

     0

     0

     0

     0

     1,72

     9.

     Matematika

     2,69

     2,72

     1,81

     0

     0

     0

     2,40

     10.

     Fyzika

     3,43

     2,81

     0

     0

     0

     0

     3,12

     11.

     Chémia

     3,22

     2,54

     0

     0

     0

     0

     2,88

     12.

     Biológia

     2,48

     0

     0

     0

     0

     0

     2,48

     13.

     Informatika

     1,73

     1,68

     0

     1,58

     0

     0

     1,66

     15.

     Telesná výchova

     1,03

     1,04

     1,13

     1,25

     0

     0

     1,11

     16.

     Anatómia a fyziológia

     2,62

     3,04

     0

     0

     0

     0

     2,83

     17.

     Organizácia zdravotníctva

     0

     0

     1,71

     0

     0

     0

     1,71

     18.

     Prvá pomoc

     0

     2,00

     0

     0

     0

     0

     2,00

     19.

     Psychológia pedagogika

     0

     2,36

     1,65

     0

     0

     0

     2,00

     20.

     Patológia

     0

     2,27

     0

     0

     0

     0

     2.27

     21.

     ZKC

     0

     2,18

     1,81

     3,00

     2,33

     22.

     Základy ošetrovania a asist.

     0

     2,22

     2,21

     2,70

     0

     0

     2,37

     23.

     Administratíva a zdrav.dokumentácia

     0

     1,59

     1,09

     1,83

     0

     0

     1,50

     24.

     Praktické cvičenia

     0

     0

     1,50

     2,13

     0

     0

     1,81

     Spolu:

     2,61

     2,22

     1,67

     2,34

     0

     0

     8. Údaje o maturitnej skúške

     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

     ANJ

     A

     B

     21

     35,1

     C

     NEJ

     A

     B

     16

     30,9

     C

     RUJ

     A

     B

     7

     49,5

     C

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     A

     B

     C     Písomná forma internej
     časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

     SJL

     A

     B

     44

     57,74

     C

     ANJ

     A

     B

     21

     60,24

     C

     NEJ

     A

     B

     16

     22,81

     C

     RUJ

     A

     B

     7

     30,71

     C

     A

     B

     C


     Ústna forma internej časti
     maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

     SJL

     A

     B

     40

     2,82

     C

     ANJ

     A

     B

     19

     2,68

     C

     NEJ

     A

     B

     14

     2,64

     C     TČOZ     44

     1,93


     PČOZ


     44

     1,70

     Výsledky externej časti maturitnej skúšky a porovnanie školy v rámci Slovenskej republiky:

     P.č.

     Predmet

     Úroveň

     Percentuálny

     prepočet

     Umiestnenie v rámci Slovenskej republiky

     1.

     ANJ

     B

     35,1

     15,1

     2.

     NEJ

     B

     30,9

     15,3

     3.

     RUJ

     B

     49,5

     19,1


      

     Výsledky záverečných skúšok:

     P.č.

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali skúšku

     prospeli s vyzna-menaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     nepros-peli

     1.

     5371 3 00 Sanitár

     24

     17

     6

     1


     9. Zoznam študijných a učebných odborov zaradených v zozname študijných a učebných odborov a ich zameraní

     P.č.

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Aktívny – neaktívny odbor

     Experiment

     1.

     5356 6 00 zdravotnícky asistent

     denná

     aktívny

     2.

     5370 6 masér

     denná

     aktívny

     3.

     5356 6 00 zdravotnícky asistent

     večerná

     aktívny

     4.

     5371 3 00 sanitár

     diaľková

     aktívny

     Poznámka: U neaktívnych študijných/ učebných odboroch uveďte rok neaktívnosti. V prípade experimentálneho štúdia uveďte dobu,
     na ktorú bolo overovanie schválené a rok, v ktorom prebiehal experiment.

     10. Údaje o pedagogických zamestnancoch školy ku dňu koncoročnej klasifikácie

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     20

     0

     DPŠ -1

     Muži

     5

     0

     Absolventi


     0

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     5


     do 40 rokov

     7

     1

     do 50 rokov

     1


     do 60 rokov

     9

     dôchodcovia

     3

     Spolu:

     25

     0

     1

     11. Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy/ školského zariadenia

     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     6

     Muži

     1

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     0

     do 40 rokov

     1

     do 50 rokov

     1

     do 60 rokov

     3

     dôchodcovia

     2

     Spolu:

     7

     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

     Ukazovateľ

     Počet

     Druh štúdia

     Forma štúdia

     Priebeh

     Garant štúdia

     (napr. MPC, PF a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy

     muži

     Do 30 rokov

     ženy


     muži

     Do 40 rokov

     ženy

     1

     DPŠ

     externé

     P

     KU

     muži

     Do 50 rokov

     ženy

     1

     CERT

     P

     MŠ SR, MPC

     muži

     Do 60 rokov

     ženy

     muži

     1

     Cert.

     Z

     MPC

     Dôchodcovia

     ženy

     muži

     Spolu:

     3


     Poznámka: Priebeh štúdia – začal (Z), pokračuje (P), ukončil (U).

     13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     vyučovania podľa odbornosti

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     2.

     Nemecký jazyk

     100%

     3.

     Anglický jazyk

     100%

     4.

     Latinský jazyk

     100%

     5.

     Občianska náuka

     Cyklické vzdelávanie – osvedč.

     6.

     Dejepis

     100%

     7.

     Estetická výchova

     0

     8.

     Matematika

     100%

     9.

     Fyzika

     100%

     10.

     Chémia

     100%

     11.

     Biológia

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     13.

     Telesná výchova

     100%

     14.

     Anatómia fyziológia

     100%

     15.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     16.

     Prvá pomoc

     100%

     17.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     18.

     Psychológia a pedagogika

     100%

     19.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     20.

     Patológia

     100%

     21.

     Základy ošetrovania a asistencie

     100%

     22.

     Praktické cvičenia

     100%

     23.

     Etická výchova

     Cyklické vzdelávanie-osvedč.

     24.

     Náboženská výchova

     100%

     25.

     Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

     100%

     14. Údaje o aktivitách a prezentáciách školy/ školského zariadenia

     Záujmová činnosť:

     - prehľad útvarov záujmového vzdelávania v školskom roku 2005/2006:

     a/ Stredoškolská odborná činnosť

     b/ krúžok cudzích jazykov – AJ,NJ

     c/ Tvorba školského časopisu ROZLET

     d/ Tvorba www stránok

     e/ Plavecký krúžok

     f Pohybovo-tanečný krúžok

     g/ Krúžok tvorby televíznej relácie ZDRAVOŤÁČIK – TV Liptov

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách olympiád a postupových súťaží:

     3.miesto v krajskej súťaži SOČ v odbore zdravotníctvo 06 –

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží: -

     Okresné športové súťaže:

     A/ Cezpoľný beh – 4. miesto

     B/ O „Pohár riaditeľa školy- atletické preteky – 3. miesto

     C/ Volejbalový turnaj stredných škôl – 5. miesto

     E/ Beh olympijského dňa – 1. miesto

     Krajské športové súťaže:

     A/ Atletika – 100m – 1. miesto

     Efektivita výchovného a psychologického poradenstva:

     - plnenie plánu práce výchovného poradcu:

     Plán práce VP bol zameraný na nasledovné oblasti:

     A/ všeobecné poradenstvo pre žiakov, učiteľov a rodičov

     • VP má svoj kabinet a vyhradený každý utorok v týždni na konzultačnú činnosť. Pracovala so žiakmi v prvých ročníkoch, ktorí mali problémy s adaptáciou na nové prostredie, prípadne problémy v období adolescencie. Konzultácie s rodičmi prebiehali počas rodičovských združení, individuálne, alebo telefonicky. Riešili sa hlavne prospech, dlhodobé absencie, sociálna situácia rodín.

     • Pre 4. ročník VP vytvorila poster: O prispôsobení sa zmenám po skončení stredoškolského vzdelávania. Podklady použila z knihy „Kam sa podel môj syr“ Spencera Johnsona, M.D. Ohlas študentov bol pozitívny.

     • VP spolupracovala s triednymi učiteľmi pri vypracovaní dokumentácie žiačok zaradených do integrovaného vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ku koncu šk. roka 2006/2007 evidujeme 6 žiačok – po dve v 1.,2., a 3. ročníku. VP evidovala aj žiakov v hmotnej núdzi a so sociálne slabšieho prostredia, ktorým bolo priznané štipendium.

     • VP vedie aj evidenciu talentovaných žiakov – ide o žiačku 2. ročníka, ktorá je športovo talentovaná, dosahuje vynikajúce úspechy v atletika aj na celoštátnej úrovni.

     B/ informačná oblasť

     • spracované informácie o umiestnení absolventov : z počtu 48 28 študuje na VŠ, 4 pracujú

     v zahraničí, 8 v sociálno zdravotníckych službách, 3 v evidencii na úrade práce, 5 absolventi

     nedali o sebe informácie

     • informácie o akreditovaných odboroch na VŠ, voľných miestach v zdravotníckych zariadeniach u nás i v zahraničí

     • vypracovanie profes.diagramu OPPP v LM

     • vypracovaný info-leták na základné školy

     • zrealizovaná prezentácia školy na Burze stredných škôl Liptova, Deň otvorených dverí

     • 4. ročníky sa zúčastnili Dní výchovného poradenstva, ktoré usporiadalo Gymn. M.M.Hodžu v spolupráci s mestom.

     C/ aktivizačná oblasť

     • účasť na školeniach OPPP v LM, ktoré boli zamerané na aktualizáciu študijných a učebných odborov, na integrované vzdelávanie, na prenikanie rasizmu a extrémizmu do škôl a na špecifiká výučby nadaných žiakov, tiež sa uskutočnilo stretnutie k pripravovanej novele školského zákona so zameraním na postavenie VP na SŠ

     • účasť na podujatiach organizovaných ŽSK – trestnoprávna zodpovednosť mládeže, integrácia žiakov. VP priebežne informovala o dôležitých podoch na pracovných poradách.

     • prednášky ÚP z programu EURES a prednášky zamerané na právne aspekty po ukončení štúdia na SŠ

     • spolupráca s PZ v LM – prednášky o trestnej zodpovednosti, záškoláctve a šikanovaní, o obchode s ľuďmi, bezpečnosť na cestách

     • v spolupráci s okresným ÚP prednášky o možnostiach práce v zahraničí /EURES/

     • VP pokračuje vo vzdelávaní programu IKAPO _ Infokariéra. Výstupom bude Certifikát kariérového poradenstva. Ide o 5 modulov, VP ukončila 3 moduly, v septembri začína 4 modul

     • Sexuálna výchova v spolupráci s okresným sexuológom MUDr. D. Timkom – 3. ročník

     VP je aj spoluautorkou projektu z ESF: Zavedenie systému projektového vyučovania na SZŠ v LM...

     Ciele , stanovené VP na začiatku šk. roka, boli splnené. Na základe výsledkov a analýzy práce VP je postavenie na škole opodstatnené nielen v prevencii asociálnych javov, ale aj pri riešení výchovných problémov a problémov učenia sa. Dôležitá sa javí hlavne jeho spolupráca s rodičmi, pokiaľ je rodič naklonený spolupracovať, dobrý výsledok nenechá na seba dlho čakať. VP tiež vyzdvihuje v svojom hodnotení aj dôležitosť práce triedneho učiteľa, ktorý svojím prístupom môže veľmi motivovať žiaka i celý triedny kolektív a vytvoriť dobrú klímu v triede. Pochvala triednej učiteľke 2. ročníka – otvorený prístup, optimistický pohľad, nové metódy práce.

     - spolupráca so školskými poradenskými zariadeniami:

     OPPP v LM – prednášky, dotazníky, už tradične spoluorganizovanie konferencie: Stop fajčeniu

     Spolupráca s vých. poradcami ZŠ

     - spolupráca školy s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny:

     prednášky pre 4. ročníky, spolupráca pri zabezpečovaní štipendií pre žiakov v hmotnej núdzi

     Efektivita prevencie sociálno-patologických javov mládeže:

     - plnenie plánu práce koordinátora prevencie drogových závislostí:

     Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov pracuje podľa vopred vypracovaného plánu práce, ktorý priebežne dopĺňa podľa zaujímavých ponúk, ktoré ešte počas šk. roka prichádzajú na školu. Zúčastnila sa regionálneho stretnutia koordinátorov prevencie SŠ organizované pod záštitou Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo a odborom školstva.

     Na škole bola obnovená „Schránka dôvery“. Žiaci ju veľmi nevyužívali, lebo prípadné problémy sa riešia cez žiacku radu. Vo vestibule školy bola zhotovená nástenka Rasizmus a prevencia jeho prejavov.

     Na základe výzvy grantového programu ŽSK bol vypracovaný projekt Prečo? Pretože... – realizovaný prostredníctvom TV Liptov a školskej televíznej relácie Zdravoťáčik. Poskytnuté finančné prostriedky boli okrem iného využité aj na predplatné časopisu s protidrogovou tematikou Čistý deň.

     Týždeň boja proti drogám – rozhlasové relácie pod názvom „Moje prvé stretnutie s cigaretou

     • beseda v spolupráci s RÚVZ zameraná na prevenciu –2.roč.

     • zapojenie sa do 2. ročníka preventívneho programu Európskej komisie„ Súťaž nefajčiarskych tried“. Aktivity – výtvarná súťaž návrh na tričko s nefajčiarskou tematikou, literárna súťaž „Čo robia cigarety v mojom živote“ . Trieda obdržala Certifikát za úspešné absolvovanie súťaže.

     • Detská konferencia „Stop fajčeniu“, ktorej sme už od začiatku spoluorganizátori v spolupráci s PPP v Liptovskom Mikuláši. Žiaci 2.roč. aj aktívne vystúpili svojimi príspevkami

     • Beseda v spolupráci s pracovníkmi Pálkovho centra v Liptovskom Mikuláši – 1.ZAM

     • Protidrogový motivačný program „Bariéry“ – 3.ZA

     • Výchovný koncert s protidrogovou tematikou – 1.-3. ročník

     • Účasť koordinátora na prezentácii Programu rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú prevenciu- ŽSK- odbor školstva.

     Plán práce koordinátora bol splnený.

     - zameranie Preventívneho programu školy/ školského zariadenia:

     Preventívny program školy vychádzal z pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2006/2007.Jeho súčasťou sú opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí, plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov. Bol súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a záväzný pre všetkých pracovníkov školy. Zameraný bol hlavne na prevenciu akýchkoľvek asociálnych javov, vedení žiakov k prosociálnemu správaniu – pomoci druhým. Využívali sa hlavne predmety ako ETV, PSP, OBN, TRH, OSE. Vytvárali sme pre študentov možnosti zapojiť sa do kvalitných mimoškolských aktivít /krúžky, SČK, spolupráca s rôznymi nadáciami, ktoré pomáhajú chorým ľuďom/, sú určené konzultačné hodiny VP. Svoju prácu sme zamerali aj na skvalitnenie spolupráce s rodičmi žiakov, hlavne cez triednych učiteľov a výchovného poradcu. Záujem rodičov o spoluprácu , hlavne u problémových žiakov, nie je na očakávanej úrovni.

     - spolupráca školy/ školského zariadenia so špeciálnymi výchovnými zariadeniami a inštitúciami sociálno-psychologického poradenstva a prevencie:

     Spolupráca s OPPP a Krízovým strediskom Pálkovo centrum /viď hore/. Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni.

     Prezentácie školy:

     - multimediálne prezentácie:

     Informačný materiál pre OPPP, ZŠ, časopis ROZLET, články v regionálnych novinách, prezentácia v regionálnej televízii, krúžok Tvorba televíznej relácie Zdravoťáčik, www stránka školy, spracovanie CD o škole

     - spolupráca školy/ školského zariadenia /s rodičmi:

     Spolupráca je zabezpečená hlavne cez OZ priateľov SZŠ, ktoré spolupracuje s vedením školy prostredníctvom svojej rady občianskeho združenia. OZ pracuje podľa svojho plánu práce a schádza

     sa na zasadnutiach s vedením školy podľa potreby. OZ sa podieľa na realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu podporou exkurzii, súťaží, podporou nadaných žiakov, podporou projektov školy a podporou materiálno-technického zabezpečenia školy, nákupom potrebných učebných pomôcok, hlavne do odborných učební, kníh do knižnice a pod. Triedne rodičovské združenia sú organizované formou konzultácií – účasť rodičov je priemerná /50-55%/, na začiatku šk. roka je plenárne zasadnutie OZ priateľov Strednej zdravotníckej školy.

     - formy prezentácie školy/ školského zariadenia/ na verejnosti:

     ŠO SČK – Získavanie bezpríspevkových darcov krvi, z radov študentov sa prvodarcami stalo 9 študentov.

     • Deň na podporu duševného zdravia – verejná zbierka Modrá nezábudka.

     • Žijú medzi nami – spolupráca s klubom kardiakov a diabetikov: meranie TK a hodnôt cukru v krvi pomocou glukomera

     • Svetový deň prevencie týrania detí – verejná zbierka nadácie Slniečko

     • Liga proti rakovine – Deň narcisov – verejná zbierka, nástenka na MÚ v LM – vyzbieraná suma 37 000 Sk

     • Spolupráca s ÚS SČK Liptov pri organizovaní súťaží Hliadok prvej pomoci

     • prezentácia regionálneho SČK a ŠO SČK v Bratislave

     • Deň detí : ukážky PP pre deti

     • poskytnutie zdravotníckych hliadok pri organizovaní športových súťaží v meste

     - školský časopis:

     Na škole pracuje záujmový krúžok, ktorý vydáva školský časopis pod názvom ROZLET. Časopis sa neustále vylepšuje a prechádza pozitívnymi zmenami. V tomto školskom roku vyšli 4 dvojčíslia. Časopis sa pripravuje na pravidelnú súťaž časopisov zdravotníckych škôl, ktorá bude v budúcom šk. roku. Plánuje sa pridať časopis na školskú webovú stránku.

     - činnosť žiackej školskej rady:

     Školská rada pracovala podľa plánu práce, ktorý bol súčasťou plánu práce školy. Podieľala sa na spoločných aktivitách školy, ktoré som uviedla pri prezentácii školy. Okrem tých mali v pláne zahrnuté ešte tieto významnejšie aktivity:

     • Výstava „Leonardo Da Vinci- Zvedavý génius

     • Beseda v Domove dôchodcov: Inkontinencia v starobe – 3.ZA

     • Výchovný koncert poriadaný Radou mládeže IUVENTA – 1.ZAM

     • Participácia a aktívne občianstvo mladých ľudí – stretnutie študentov Rady mládeže Žilinského kraja

     • Svet bez chudoby – zapojená celá škola

     • Účasť na zasadnutí ŠR stredných škôl ŽSK

     • Spolupráca s UNICEF v rámci projektu „ Škola priateľská deťom“

     • Vianočná besiedka – súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedu

     • Zbierka hračiek a oblečenia pre detské domovy a deti zo sociálne slabších rodín/pre špeciálnu internátnu školu v Lipt. Jáne/

     • Spolupráca pri organizovaní Dňa detí s CVČ

     • Návštevy DSS v LH – Komunikácia a zamestnávanie

     • Týždeň tvorivosti mladých – organizovala Rada mládeže ŽSK – prezentácia školy 2 žiačky 3.ročníka

     • Organizovaná zbierka pre „Mariku“ pod názvom Vševedko /týrané dieťa/

     • Pomoc pri organizovaní zbierok v rámci ŠO SČK

     • - príspevky do časopisu ROZLET, regionálnych novín, RYŽA

     - iné aktivity:

     • Liptovské osvetové stredisko – opäť sme boli spoluorganizátormi už 10.ročníka Dňa chôdze.

     Na vlastnom stanovišti študenti prezentovali ukážky obväzovej techniky, deti zapájali do aktivít rôznymi súťažami.

     - Škola sa zúčastnila medzinárodnej súťaže PP v Jihlave

     • Súťaž PP Stredných zdravotníckych škôl v Dunajskej Strede

     - Študentská a Valentínska kvapka krvi – 15 žiakov

     • Školská knižnica: do učiteľskej knižnice pribudlo 12 kníh v hodnote 2810 Sk – učiteľská knižnica, do odbornej knižnice pribudlo 15 kníh v hodnote 3 323 Sk, do žiackej nepribudla žiadna kniha. Študenti si vypožičiavali aj odborné časopisy Sestra a Revue ošetrovateľstva, tiež knihy z edície SME a na povinné čítanie. Pribudli aj učebnice pre odborné predmety.

     • Exkurzie a školské výlety:

     • Lyžiarsky kurz: uskutočnil sa formou dochádzania, pretože škola sa nachádza v blízkosti lyžiarskych stredísk. I tento rok bol problém s účasťou vzhľadom na finančné zabezpečenie zo strany žiakov.

     • exkurzia v NRÚ Kováčová – 4.roč.

     • exkurzia v kúpeľoch Lúčky – 1. ročník

     Ocenenia: - Študent 3. ročníka Lukáš Martin bol v rámci vyhodnotenia najlepších študentov stredných škôl na území mesta, ocenený primátorom mesta , za výborné študijné výsledky, za pekný vzťah k pacientom pri odbornej praxi a za mimoškolské aktivity spojené s úspešnou prezentáciou školy

     Študentka Lucia Ďuranová bola ocenená predsedom ŽSK v kategórii Humanitný čin za organizovanie zbierky v rámci žiackej rady pre projekt Vševedko.

     Ocenenia dvoch učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov: Ocenenie ŽSK a ocenenie primátorom mesta.

     Na záver šk. roku 2006/2007 riaditeľka školy odovzdala ďakovný list dvom pedagógom školy za príkladné vedenie žiakov v mimoškolských a záujmových aktivitách.

     Študentom školy boli udelené pochvaly riaditeľkou školy za mimoškolskú aktivitu a reprezentáciu školy, za prácu na projektoch, za vzornú dochádzku do školy a výborný prospech .

     15. Údaje o projektoch podaných v školskom roku 2006/2007

     Názov projektu

     Vyhlasovateľ

     Stručná charakteristika projektu

     Fáza projektu

     1.Comenius 1-Školské projekty

     Basic Life“ Support – Theory and Practise

     Národná agentúra Sokrates

     Učenie základov prvej pomoci deti MŠ, ZŠ, SŠ

     Projekt je trojročný

     2.rok ukončený

     Schválený aj 3. rok

     2.Prečo? Pretože...

     ŽSK

     protidrogová prevencia, podpora voľnočasových aktivít žiakov

     ukončený

     3. Zavedenie systému projektového vyučovania na SZŠ a vytvorenie nových učebných textov na zvýšenie prispôsobenia odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach

     MŠ SR -ESF

     Vytvorenie odborných textov, pracovných listov, projektov, preložených do AJ,NJ.

     Vybudovanie jazykového laboratória a zmodernizovanie PC učebne.

     Projektové vyučovanie s využitím vytvorených textov na odborných predmetoch a CUJ.

     Realizovaný

     4.Žijú medzi nami – mentálne postihnutí

     A-projekt

     ESF

     Podpora projektového vyučovania. Nacvičené divadielko pre mentálne postihnuté deti

     Ukončený

     5.Nefajčiarska trieda

     Stop fajčeniu - OZ

     Zapojenie sa do výtvarných a literárnych súťaží.

     Ukončený

     6.Knižnica pre všetkých

     MŠ SR

     Skvalitnenie knižnično-informačných služieb, doplnenie knižničného fondu, modernizácia knižnice

     Podaný     Poznámka: Fáza projektu – podaný, prijatý, realizovaný, ukončený.

     16. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou po roku 2000

     Záver zo správy:

     Komplexná inšpekcia vykonaná dňa 16.10.-20.10.2006

     Predmet inšpekcie: kontrola stavu a hodnotenie úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej zdravotníckej škole. Výchovno-vzdelávací proces bol pozorovaný a hodnotený na 20 vyučovacích hodinách všeobecno-vzdelávacích predmetov denného štúdia s maturitou.

     Celkové hodnotenie školy je na dobrej úrovni – prevaha pozitív, formálne a menej významné nedostatky, nadpriemerná úroveň

     17. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ školského zariadenia

     Kapacita (počet žiakov):

     200

     Naplnenosť (%):

     92%

     Iné súčasti školy:

     Vlastní (V) – nevlastní (N)

     Telocvičňa

     N

     Ihrisko

     N

     Tenisové kurty

     N

     Plaváreň

     N

     Posilňovňa

     V

     Sauna

     N

     Šatne

     V

     Dielne

     N

     Jazyková učebňa

     V

     Učebňa informatiky

     V

     Odborné učebne pre vyučovanie:

     Základy asistencie a ošetrovania /3/, učebňa pre AZD

     Prvá pomoc, psychológia

     Masérstvo –cvičenia

     Anatómia a fyziológia

     Fyz. a che. laboratórium

     Poznámka: Škola/ školské zariadenie priloží správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.

     18. Cieľ, ktorý si určila škola/ školské zariadenie v koncepčnom zámere rozvoja školy/ školského zariadenia na príslušný školský rok, vyhodnotenie jeho plnenia

     Cieľ:

     Kvalitná príprava študentov pre súčasný trh práce prax i možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ , budovanie roly zdravotníckeho asistenta, maséra a sanitára – kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov, spolupráca s pracoviskami praktického vyučovania, ÚPSVaR na veľmi dobrej úrovni.

     Podporovať jazykovú a počítačovú gramotnosť – bola vybudovaná multifunkčná učebňa pre jazykovú výučbu a projektové vyučovanie v rámci projektu ESF.

     Zapájať sa do ponúkaných projektov – škola pracovala na 6 úspešných projektoch

     Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov – plnený plán vzdelávania

     19. Oblasti, v ktorých dosiahla škola/ školské zariadenie dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky (SWOT analýza)

     Silné stránky školy/ školského zariadenia:

     Slabé stránky školy/ školského zariadenia:

     Kvalifikovaný pedagogický kolektív, estetické prostredie školy

     Nižší záujem samostatne sa vzdelávať aj mimo vyučovacieho procesu

     Dobrá spolupráca žiak – učiteľ

     Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj školy

     Hodnotový rebríček zamestnancov i žiakov

     Mnoho žiakov zo sociálne slabších rodín

     Mimoškolské aktivity, ponuka záujmových činností, práca na projektoch

     Nestálosť učiteľov cudzích jazykov

     Prezentácia školy na verejnosti – dobrá spolupráca so spoloč. organizáciami mesta a NsP

     Chýbajúce priestory pre možnosť sebarealizácie /knižnica, študovňa, kabinety) učiteľov i žiakov

     Príležitosti:

     Riziká:

     Vytvoriť rovnováhu medzi poslaním školy a dopytom trhu, pripravovať žiakov aj na štúdium na VŠ /ošetrovateľstvo,pedagogika,soc.práca, medicína/

     Znižovanie počtu žiakov v dôsledku znižovania populácie – pokles populačnej krivky

     Uplatnenie absolventov v regióne – rozvoj sociálnej sféry, vznik nových rhb-rekondičných zariadení

     Sociálne postavenie rodín

     Možnosť zapájania sa do projektov financovaných z ESF – možnosť podporiť tvorivosť učiteľov i žiakov, vytvárať moderné prostredie pre výchovno-vzdelávací proces


     Návrhy opatrení:

     1. Viesť študentov k väčšej samostatnosti a tvorivosti cez prácu v záujmových krúžkoch a prácou na projektoch, prácou v žiackej rade.

     2. Venovat zvýšenú pozornosť 4.ročníku – ich príprave na MS

     3. Podporovať jazykovú a počítačovú gramotnosť – lepšie uplatnenie na súčasnom trhu práce

     4. Podporovať nové formy a metódy práce vo výchovno-vzdelávacom procese

     5. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy

     6. Naďalej vylepšovať spoluprácu so spoločenskými organizáciami, pracoviskami praktického vyučovania .

     7. Tvorbou projektov získať finančné prostriedky na vylepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického vybavenia školy

     8. Hľadať vhodné motivačné činitele pre získanie kvalitných a stálych učiteľov CUJ

     9. Podporovať a rozvíjať prácu výchovnej poradkyne a koordinátorky prevencie sociálno-patologických javov

     10. V spolupráci so zriaďovateľom hľadať riešenia na vylepšenie priestorového vybavenia školy

     21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a na ďalšie štúdium

     Prehľad študijných a učebných odborov, ktoré ukončili absolventi školy

     Ukazovateľ

     počet žiakov ďalšieho štúdia

     počet zamestnaných žiakov

     počet zaevidovaných žiakov na úrade práce k 30. 09. 2007

     počet žiakov bez spätnej väzby

     5356 6 00 zdravotnícky asistent

     16

     17

     3

     13

     5371 3 00 sanitár

     0

     24

     0

     0

     Spolu:

     16

     41

     3

     13

     Zdroj použitých informácií: ÚP, návratky od študentov, triedny učiteľ, VP

     Dátum: 10. 10. 2007 PhDr. Janka Profantová

     riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje