• Vyhodnocovacia správa šk. rok 2014/2015

    • SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

      

          Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

     1. Základné identifikačné údaje

     Názov školy:

      

     Stredná zdravotnícka škola

     Adresa školy:

     Vrbická 632   

     031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy:

     Služobné mobilné číslo riaditeľa školy:

     044/5522497,

     +421905632667

     Faxové čísla školy:

      

     044/5514027

     Internetová stránka školy:

      

     www.szslm.edupage.org

     Elektronická adresa školy:

     Elektronická adresa riaditeľa školy:

     sekretariatszslm@vuczilina.sk,  riaditel@szslm.sk

     Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

      

     Zriaďovateľ:

      

     Žilinský samosprávny kraj,

     Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy

      

     Funkcia:

      

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

      

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca

     pre odborné vzdelávanie a prakt.vyuč …

     Anna Jurčová, Mgr.

     Zástupca

     pre pre všeobecné vzdelávanie …

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Zástupca

     pre …

     -

     Zástupca

     pre …

     -

     Výchovný poradca a kariérny poradca

      

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Koordinátor prevencie

      

     Jana Debnárová, PhDr.

     Školský psychológ

      

     -

      

     3. Údaje o rade školy

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy:

      

     Volený/ delegovaný za...

     1.

     Predseda Mgr. Oľga Rossová

     pedagógov

     2.

     MUDr. Mária Plávková

     pedagógov

     3.

     Gabriela Devečková

     Nepedag.zamestnancov

     4.

     Ing. Anna Klimíková

     ŽSK - odbor školstva

     5.

     Mgr. Terézia Cingelová

     ŽSK – odbor školstva

     6.

     PhDr. Anna Majbíková

     ŽSK - zdravotníctvo

     7.

     MUDr. Andreanský Ladislav 

     ŽSK -poslanec

     8.

     Mgr. Viera Čavrnochová

     rodičov

     9.

     Marcel Fiačan

     rodičov

     10.

     Ján Bako

     rodičov

     11.

     Dominika Šípková

     žiakov

     Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

     19.04.2012

      

     4. Iné poradné orgány školy

      

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     - gremiálna rada

     - pedagogická rada

     - zamestnanecký dôverník

     - predmetové komisie, vedúce študijných odborov

     - výchovný a kariérový poradca

     Pomocné orgány: Žiacka školská rada, Občianske združenie priateľov SZŠ

      

     5a. Údaje o počte žiakov školy

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2014

     Stav k 31. 08. 2015

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     Denné štúdium

     1. ročník

     3

     69

     8

      1

      

     3

     66

     6

      1

      

     2. ročník

     3

     66

     10

      

      

     3

     63

     7

      

      

     3. ročník

     2

     35

     4

      

      

     2

     35

     3

      

      

     4. ročník

     2

     25

     1

      

      

     2

     24

     1

      

      

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nadstavbové a pomaturitné štúdium

     1. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník

     1

     13

      

      

      

     1

     13

      

      

      

     Externé a kombinované štúdium

     3

     55

      

      

      

     3

     56

      

      

      

     Spolu:

     14

     263

     23

     1

      

     14

     257

     17

     1

      

      

     5b. Údaje o počte žiakov osemročného gymnázia

     Denná forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2014

     Stav k 31. 08. 2015

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5C. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník

     1

      

      

     3

     1

      

      

     3

     2. ročník

     1

     3

      

     3

     2

     3

      

     3

     3. ročník

     1

     1

     1

     2

     1

     1

     1

     1

     4. ročník

     1

     1

      

     1

     1

     1

      

     1

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     4

     5

     1

     9

     5

     5

     1

     8

     Spolu CH + D:

     9

     10

     10

     9

      

     5D. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy v osemročnÝch gymnáziÁch

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu CH + D:

      

      

      

      

      

     6. Údaje o prijímanÍ Žiakov na vzdelávanie

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

     5356 M

     zdravotnícky asistent

     1

     24

     3A

     4

     19

     37

     24

     5370 M

     masér

     1

     24

     3A

     4

     26

     27

     17

     5358 M

     zubný asistent

     1

     20

     3A

     4

     39

     59

     20

     5356 N

     zdravotnícky asistent-externé PKŠ

     1

     24

     4A

     2

     19

     24

     24

     5356 N

     Masér –externé PKŠ

     1

     24

     4A

     2

     24

     29

     24

     5371 H

     sanitár-externé

     1

     24

     3C

     1

     23

     28

     24

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

      

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     %

     počet

     %

     Celkový počet žiakov

     263

     X

     257

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     62

     23,57

     71

     27,63

     prospeli s priemerom 1,00

     16

     6,08

     16

     6,23

     prospeli veľmi dobre

     60

     22,81

     69

     26,85

     prospeli

     109

     41,44

     105

     40,86

     neprospeli

     24

     9,12

     4

     1,56

     neklasifikovaní

     8

     3,05

     8

     3,05

     celkový prospech za školu

     2,07

     X

     2,00

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     257

     97,71

     245

     95,33

     uspokojivé

     5

     1,90

     6

     2,33

     menej uspokojivé

     1

     0,38

     5

     1,94

     neuspokojivé

     0

     0

     1

     0,39

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     13488

     X

     15526

     X

     počet ospravedlnených hodín

     13156

     97,54

     14830

     95,52

     počet neospravedlnených hodín

     332

     2,46

     696

     4,48

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

     Kód

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     -

     SJL

     Slovenský jazyk a literatúra

     2,92

     2,49

     2,84

     3,32

     -

     -

     2,89

     AJ

     Anglický jazyk

     2,76

     2,7

     3,09

     3,56

     -

     -

     3,03

     NJ

     Nemecký jazyk

     2,68

     2,78

     3,33

     3,59

     -

     -

     3,10

     ANJ2

      

     -

     -

     3,33

     3,13

     -

     -

     3,23

      

      

     -

     -

     2,89

     3,12

     -

     -

     3,01

     RJK

     Komunikácia v ruskom jazyku

     1,50

     1,44

     -

     -

     -

     -

     1,47

     NJK

     Komunikácia v nemeckom jazyku

     2,1

     2,34

     -

     -

     -

     -

     2,22

     OBN

     Občianska náuka

     1,63

     1,13

     2,22

     -

     -

     -

     1,66

     DEJ

     Dejepis

     2,39

     2,46

     -

     -

     -

     -

     2,43

     ETV

     Etická výchova

     A

     A

     -

     -

     -

     -

     A

     NAB

     Náboženská výchova

     A

     a

     -

     -

     -

     -

     A

     BIO

     Biológia

     2,26

     1,93

     -

     -

     -

     -

     2,10

     GEO

     Geografia

     1,59

     -

     -

     -

     -

     -

     1,59

     CHE

     Chémia

     2,90

     2,49

     2,62

     -

     -

     -

     2,67

     FYZ

     Fyzika

     1,74

     -

     -

     -

     -

     -

     1,74

     MAT

     Matematika

     2,02

     2,07

     2,49

     -

     -

     -

     2,19

     INF

     Informatika

     1,67

     1,33

     -

     -

     -

     -

     1,5

     TSV

     Telesná a športová výchova

     1,30

     1,30

     1,59

     2,05

     -

     -

     1,56

     LAT

     Latinský jazyk

     2,20

     -

     -

     -

     -

     -

     2,20

     ANF

     Anatómia a fyziológia

     2,25

     1,68

     -

     -

     -

     -

     1,97

     PAT

     Patológia

     1,0

     1,69

     -

     -

     -

     -

     1,35

     OZS

     Organizácia zdravotníctva

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     PPS

     Prvá pomoc

     1,39

     1,64

     -

     1,7

     -

     -

     1,58

     PVL

     Preventívne lekárstvo

     -

     1,19

     -

     -

     -

     -

     1,19

     PYJ

     Psychológia a pedagogika

     1,67

     1,76

     -

     -

     -

     -

     1,72

     ZET

     Zdravotnícka etika

     -

     1,86

     -

     -

     -

     -

     1,86

     SIL

     Sociálna starostlivosť

     -

     1,43

     -

     2,13

     -

     -

     1,78

     ZKC

     Zdravie a klinika chorôb

     2,05

     1,86

     2,14

     2,6

     -

     -

     2,16

     ZOE

     Základy ošetrovania

     2,1

     2,25

     2,52

     2,2

     -

     -

     2,27

     AZD

     Administratíva a zdrav.dok.

     -

     1,35

     2,71

     -

     -

     -

     2,03

     ZDR

     Zdravoveda

     2,11

     -

     -

     -

     -

     -

     2,11

     SNO

     Sanitárstvo

     1,83

     -

     -

     -

     -

     -

     1,83

     SAA

     Sanitárske činnosti

     1,28

     -

     -

     -

     -

     -

     1,28

     FYT

     Fyzikálna terapia

     1,89

     1,89

     2,62

     2,4

     -

     -

     2,2

     RRC

     Relax.rekon.cv.

     -

     1,0

     1,23

     -

     -

     -

     1,12

     MAZ

     Masáže

     -

     1,43

     1,92

     -

     -

     -

     1,68

     OAZ

     Odborná klinická prax-ZA

     128

     1,5

     2,14

     2,07

     -

     -

     1,75

     MFB

     Odborná klinická prax – MA

     -

     1,31

     2,0

     2,3

     -

     -

     1,87

     ZNL

     Zubné lekárstvo

     2,12

     1,46

     -

     -

     -

     -

     1,79

     ZAX

     Základy asistencie v zubnej ambulancii

     1,85

     1,67

     -

     -

     -

     -

     1,76

     AZB

     Odborná prax v zubnej ambulancii

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     Spolu:

     1,95

     1,77

     2,45

     2,63

     -

     -

     -

      

     8. Údaje o ukončení štúdia

      

     Údaje o maturitnej skúške

      

     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     25

     42,6

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     17

     41,2

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     8

     41,1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     25

     51,4

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     21

     42,3

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     6

     58,3

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     24

     2,24

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     17

     3,12

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     8

     2,25

      

      

      

     Praktická časť odbornej zložky

      

     51

     1,37

      

      

      

     Teoretická časť odbornej zložky

      

     51

     1,86

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o záverečných skúškach

     Kód

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

     prospeli s 

     vyznamenaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     neprospeli

     1.

     5371 H sanitár

     18

     12

     2

     4

     -

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní

      

     A) Aktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     1.

     5356 M  zdravotnícky asistent

     denná

     3A

     2.

     5370 M  masér 

     denná,

     3A 

     3.

     5358 M zubný asistent

     denná

     3A

     4.

     5371 H sanitár

     externá

     3C

     5.

     5356 N zdravotnícky asistent

     externá

     4A

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     B) Neaktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Neaktívne od šk. roku

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     C) Experimentálne overovanie

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Doba trvania experimentu

     (od – do)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     10. Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     Z toho nekvalifikovaní -dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     29

     0

     0

     Muži

     3

     0

     0

     Spolu (kontrolný súčet):

     32

     0

      

     Kvalifikovanosť v %: 100

     l

     X

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     3

      

      

     do 40 rokov

     12

      

      

     do 50 rokov

     12

      

      

     do 60 rokov

     5

      

      

     dôchodcovia

     0

      

      

     Spolu (veková štruktúra):

     32

     0

     0

      

     11. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     5

     Muži

     2

     Spolu (kontrolný súčet):

     7

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     0

     do 40 rokov

     1

     do 50 rokov

     4

     do 60 rokov

     1

     dôchodcovia

     1

     Spolu (veková štruktúra):

     7

      

      

     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKOLY

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     do 30 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

     1

     aktualizačné

     MPC TN

     do 40 rokov

     ženy

     2

     rozširujúce

     Zdrav.univerzita Prešov

     muži

      

      

      

     do 50 rokov

     ženy

     2

     prípravné atestačné

     SZU Bratislava

     muži

      

      

      

     do 60 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     dôchodcovia

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     Spolu:

     5

     -

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Pozn.:  V rámci projektu EU, OP Vzdelávanie absolvovalo 17 pedagógov vzdelávanie:1. Interaktívne technológie vo vyučovacom procese, 2. Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa

     Pedagógovia sa vzdelávajú aj účasťou na odborných seminároch a jednodňových školeniach napr.: Celoslovenský seminár učiteľov odborných predmetov masér (Trnava), Odborný seminár FALK v Martine, Elektr.vzdelávací systém reg.školstva IS EVSRŠ, Vedecká ošetrovateľská konferencia A. Hanzlíkovej – LF UK v Martine, Školenie predsedov maturitných komisií

      

     13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov

      

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     (vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

     Odbornosť

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     2.

     Anglický jazyk

     100%

     3.

     Nemecký jazyk

     100%

     4.

     Občianska náuka

     100%      .

     5.

     Dejepis

     100%

     6.

     Etická výchova

     100%

     7.

     Náboženská výchova

     100%

     8.

     Biológia

     100%

     9.

     Chémia

     100%

     10.

     Fyzika

      0%     týždenne 1,5 hod.

     11.

     Matematika

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     13.

     Telesná a športová výchova

     100%

     14.

     Latinský jazyk

     100%

     15.

     Anatómia a fyziológia

     100%

     16.

     Patológia

     100%

     17.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     18.

     Prvá pomoc

     100%

     19.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     20.

     Psychológia a pedagogika

     100%

     21.

     Zdravotnícka etika

     100%

     22.

     Sociálna starostlivosť

     100%

     23.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     24.

     Základy ošetrovania

     100%

     25.

     Administratíva a zdrav.dok.

     100%

     26.

     Zdravoveda

     100%

     27.

     Sanitárstvo

     100%

     28.

     Sanitárske práce

     100%

     29.

     Fyzikálna terapia

     100%

     30.

     Relax.rekon.cv.

     100%

     31.

     Masáže

     100%

     32.

     Masáže-klinická prax

     100%

     33.

     Odborná klinická prax

     100%

     34.

     Zubné lekárstvo

     100%

     35.

     Základy asistencie v zubnej ambulancii

     100%

     Celkový priemer (%):

     97,058%

      

     14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

     Práca výchovného poradcu / VP /vychádzala z plánu práce a  bola orientovaná   na:

     ■ všeobecné poradenstvo pre  žiakov, učiteľov a rodičov

     ■ informačnú oblasť

     ■ aktivizačnú oblasť

      

      Všeobecné poradenstvo pre žiakov, učiteľov  a rodičov

      

          Každý piatok v týždni mala VP vyhradený pre konzultačnú činnosť.

     Tento čas využívali hlavne žiaci, ktorí sú v štvrtých ročníkoch, aby sa informovali či sú schopní pokračovať v štúdiu na VŠ. 

     Aj mimo konzultačných hodín riešila s TU problémových študentov v správaní, učení, integrovaných žiakov. 

      Uskutočnili sa stretnutia s rodičmi žiakov, ktorí nastúpili do prvých ročníkov. Boli zamerané na uľahčenie adaptácie na strednej škole. VP upriamila pozornost rodičov aj na efektívne učenie žiakov.

      

       Informačná oblasť

      

         VP zabezpečila prezentáciu školy na „Burze informácií a SŠ Liptova“  a sama sa jej aj zúčastnila. Tiež sa podieľala na príprave a realizácii prezentácie školy na Dni otvorených dverí. Tento rok bol o naše odbory mimoriadny záujem. Školu navštívilo cca 100 účastníkov. 

     V rámci propagácie študijných odborov zaslala informačné bulletiny ZŠ v regióne Liptova, Oravy a osobne sa zúčastnila RZ na 2 ZŠ. Na ostatných ZŠ, ktoré nám dali info o konaní RZ sa zúčastnili aj ďalší pedagógovia a to v Lipt. Mikuláši, Lipt. Hrádku a okrese Ružomberok..  

      

     Pre žiakov 4. ročníkov podľa prichádzajúcich ponúk z VŠ, VP aktuálne zabezpečovala informácie o akreditovaných odboroch na VŠ. Využívala pritom aj internetové stránky VŠ v Slovenskej republike a ČR. Žiakom, ktorí neprejavili záujem o vysokoškolské štúdium poskytovala údaje o voľných pracovných miestach v zdravotníckych zariadeniach u nás a v zahraničí. Žiakom 4. ročníkov VP podala informácie o vypĺňaní prihlášok na VŠ o možnosti elektronických prihlášok, o portáli www.portalvs.sk ,kde si všetky informácie môžu zistiť a vzor prihlášky s postupom vyplňovania vyvesila na web stránku školy a tiež na tabuľu VP. Ku štvrtákom zavítal aj pracovník z Inter Study. Agentúra ponúkla možnosti plateného a neplateného štúdia na VŠ v zahraničí.

     Inovovala aj info materiál na web stránke školy. Pre žiakov štvrtých ročníkov, ako každý rok, spropagovala brožúru Pred štartom na VŠ a umožnila jej zakúpenie s využitím zľavy z ceny, podľa počtu objednaných publikácii. V tomto roku si ju objednali 2 žiaci z odboru zdravotnícky asistent.

       

     Aktivizačná oblasť

      

     Pre štvrtákov boli odprednášať z UPSVaR v LM poradenský servis o povinnostiach  absolventa SŠ, vyplývajúce zo zákona 453/2003: Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tiež hovorili o možnostiach práce a štúdia v EU.

     VP sa zúčastnila pravidelného pracovného stretnutia s pracovníkmi CPPPaP v LM – išlo o informácie o študijných a učebných odboroch SŠ. Lektor odprednášal analýzu neprimeraných stratégií učenia, v ktorej sa zameral hlavne na deti  s poruchami učenia, ADD, ADHD.

     VP skonštatovala, že po minuloročnom školení k integrácii žiakov na SŠ, bola práca s TU oveľa pozitívnejšia, TU vedeli lepšie pracovať s plánmi integrovaných žiakov i s rodičmi takto zaradených žiakov – (postup edukácie).

        

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie: Činnosť koordinátora prevencie kriminality a sociálno – patologických javov v školskom roku 2014/2015 bola zameraná na plnenie cieľových požiadaviek:

     • Pedagogicko – organizačných pokynov 2014/2015
     • Metodického usmernenia č. 7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach
     • Školského preventívneho programu
     • Plánu práce metodika prevencie v šk. roku 2014/2015

     V mesiaci september – stretnutie metodika s rodičmi prvých ročníkov, oboznámenie rodičov s Vnútornou smernicou č. 2/2012, Školským preventívnym programom a činnosťou metodika na škole. Žiaci I. ZuA a II.ZuA  triedy   sa zapojili do XX. roč. celoslovenskej akcie „Dni nádeje 2015“ a výtvarnými prácami s témou: „Ja vo svete, ja v živote“ Drogy? Totot je moja odpoveď -vyjadrili svoj postoj k drogám. Práce boli vystavené pre verejnosť v Žilinskej knižnici. V spolupráci s CVČ v Lipt. Mikuláši, koordinátor SPJ s vybranými žiakmi III. Z triedy zabezpečovali zdravotnícke stanovište na Dni chôdze . 

     V mesiaci október – boli žiaci prvých ročníkov oboznámení s činnosťou koordinátora soc. – patologických javov na škole.   Zúčastnili sa prednášky „Šikanovanie – problém, o ktorom musíš vedieť viac“- s príslušníkom OPZ v Lipt. Mikuláši Po prednáške sa konala anonymná anketa zameraná na prejavy šikany v triede – nepotvrdila sa.

     MUDr. Plávková, v rámci Európskeho dňa depresie oboznámila žiakov druhých ročníkov o príčinách, liečbe a prevencii psychických porúch.  V spolupráci s agenturou AMOS sa v priestoroch školy uskutečnil výchovný koncert pre žiakov I.ročníkov na tému „Hovorme o sexe“ zameraný na prevenciu a plánované rodičovstvo.

     V mesiaci november –  zážitkové aktivity v rámci triednických hodín, edukačné listy – následky nikotínovej a alkoholovej závislosti – žiaci IV.Z. Multimediálny antidiskriminační koncert LETart agentura – žiaci 2. a 3. ročníkov – pozitívny ohlas, striedanie hudby a hovoreného slova (šikana, intolerancia, rasizmus, medziľudské vzťahy).

     V mesiaci december sa konala celoslovenská kampaň Červené stužky, ktorá nadviazala na kampaň Európsky týždeň boja proti drogám. Na škole sa uskutočnili aktivity zmerané na boj proti AIDS/HIV. Zapojili sa všetci žiaci denného štúdia. Aktivity kampane Červené stužky:

     • informačná tabuľa v priestoroch školy
     • celoslovenská výtvarná súťaž – pohľadnice na tému AIDS – žiaci IV.Z 
     • konali sa prednášky a besedy na tému: „Duševné zdravie a závislosti“ pre žiakov tretích ročníkov (MUDr. Plávková)  . a „HIV/AIDS z pohľadu ošetrovateľstva“ pre žiakov štvrtých ročníkov (MUDr.Španková, Mgr. Švihrová).
     • premietanie filmov Anjeli a Príbehy anjelov pre žiakov prvých a druhých ročníkov. Kampaň vyvrcholila nosením červených stužiek. Práca s fotodokumentáciou z kampane o aktivitách bola zaslaná organizátorovi do Žiliny (za aktivity a účasť na kampani dostala škola ďakovný list a propagačný materiál).

     Február - Nebezpečenstvo extrémizmu – žiaci 2.ročníkov

         IV.Z a IV.M – informačno preventívne stretnutie zamerané na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Prednášky a stretnutia boli realizované v spolupráci s OPZ Lipt. Mikuláš.

     Apríl – Svetový deň zdravia -MUDr. Plávková – Zdravý životný štýl

          V mesiaci máj, pre žiakov II. ročníkov, taktiež v spolupráci s OPZ LM sa uskutočnila prednáška na tému „Bezpečná práca s internetom“.    

     Priebežne boli plnené úlohy v spolupráci s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi zamerané na monitorovanie zmien správania a poskytovanie preventívno – výchovných konzultácií.

                

     - spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:

      

     CPPPaP, OPZ LM, MsP LM, ÚPSVaR, lekári, základné školy – výchovní poradcovia   

      

     15. Údaje o aktivitách a prezentácii školy

     - multimediálne prezentácie:      týždenník MY Liptov – informácie o projekte  

                                                                              -webová stránka školy 

                                                                              - školský časopis MIXÉR

                                                     

     - spolupráca školy s rodičmi: rodičovské združenia, individuálne stretnutia s rodičmi formou konzultácií  ( triedni majú určené dni a hodiny). Účasť na rodičovských združeniach aj tento rok bola slabá, prichádzajú hlavne rodičia žiakov prvých ročníkov a tých, ktorí sú bezproblémoví. Rodičia využívali najviac telefonický a mailový kontakt s triednymi učiteľmi. 

     -Občianske združenie priateľov SZŠ – poskytuje pomoc pri organizovaní podujatí školou - exkurzie, kurzy, podpora aktivít školy, zahrnutých v pláne práce, pomoc pri modernizácii odborných učební, pomoc sociálne slabším žiakom, odmeny najlepším žiakom

     - formy prezentácie školy na verejnosti: -spoluorganizovanie kultúrnych a športových akcií v spolupráci s mestom, športovými klubmi, spoločenskými organizáciami, CVČ

     - zdravotnícke hliadky na športových súťažiach (napr.:  Bambifest, krajská a celoslovenská súťaž v cezpoľnom behu, Deň chôdze, okresné kolo v atletike, Beh olympijského dňa, Majstrovstvá Slovenska vo florbale ZŠ)

     - Burza stredných škôl, Deň otvorených dverí   

     - SOČ 

     - projekty   

     - školenia PP žiakov SŠ v rámci kurzu ochrana života a zdravia

     - školenia PP pre zamestnancov SŠ v rámci POVSP

     - Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Deň srdca , UNICEF, Biela pastelka

     - spolupráca so zväzom diabetikov, s RÚVZ , Únia nevidiacich, Katolícka charita

     - Literárna súťaž 100.výr.od začiatku 1.sv.vojny vyhlásená ministrom obrany SR – Lenka Švecová

      - Zbierka Charita TESCO zbierka oblečenia pre katolícku charitu

      

     - školský časopis: Študentský MIXÉR – vydávaný 4x v školskom roku, pracuje v ňom redakčná rada pod vedením vyučujúcej SJL

      

     - činnosť žiackej školskej rady: Žiacka školská rada v   šk. roku 2014/2015 pracovala podľa plánu.   

      Najviac spolupracovali so   školskou organizáciou SČK , spoločne organizovali rôzne zbierky

     Členovia ŽŠR sa po celý rok starali o výzdobu školy _ napr.: Valentín, Veľkonočné sviatky…

     ŽŠR prispievala do študentského časopisu MIXÉR. Organizovali imatrikulácie žiakov I.ročníkov

        ŽŠR podporila Valentínsku kvapku krvi, ktorú každoročne na našej škole zastrešuje školská organizácia SČK .

     V mesiaci jún sa v Liptovskom Mikuláši konal Bambifest. Členovia ŽŠR (a náhradníci) sa 12.6.2014 zúčastnili Teambuildingu pre žiacke školské rady, vyhodnotili túto aktivitu veľmi kladne. Obsadili 2. miesto.   

     Žiacka školská rada počas školského roku pracovala podľa plánu, stretávala sa raz mesačne, prípadne  podľa potreby aj častejšie. Problémom bolo zosúladiť študijné povinnosti  jednotlivých členov tak, aby termín stretnutia vyhovoval aspoň väčšine z nich (tak jako každý rok). Členka ŽŠR sa pravidelne zúčastňovala zasadnutí Regionálneho študentského parlamentu.

      

     Činnosť ŠO SČK : veľmi pestrá, členmi organizácie sú všetci žiaci školy. Organizácia má zvolený svoj výbor, zložený so žiakov školy a majú svojho metodika z radov pedagógov. Zabezpečujú zdravotnícke hliadky na rôznych športových súťažiach, organizujú dobrovoľné zbierky (Deň narcisov, Biela pastelka, Deň nezábudky…Centrum Slniečko, pre charitu), navštevujú pacientov v zdravotnických a sociálnych zariadeniach. Podieľajú sa na rozširovaní radov darcov krvi, na šírení poznatkov o prvej pomoci na ZŠ v LM.

      

     - iné aktivity: - v spolupráci s MZ SR dve učiteľky odborných predmetov sú autorkami učebníc: Sanitárstvo a Rekondično-relaxačné cvičenia, ktoré boli vydané novembri 2014 

      Kampaň: Odstráň obezitu, Hovorme o jedle

     -aktívna účasť na Žiackej odbornej konferencii SZŠ v BB – 3. miesto

     - intenzívny kurz AJ pod vedením anglického lektora – pozitívne hodnotený zúčastnenými žiakmi

     - účasť na Olympiáde v AJ- obvodné kolo 2. miesto

     - Biblická olympiáda

     - Maturita v knižnici: 3. miesto chlapci, 6. miesto dievčatá

     - Záložka do knihy spája slovenské školy- k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2014,

     - Hviezdoslavov Kubín

     - Enviromentálny deň v spolupráci s OS SR (. 2.ročníky)

     Športové aktivity

     - Župná liga predsedu ŽSK, účasť aj vo volejbale, v basketbale-obvodné kolo, halový futbal žiačok- 3.miesto,   Župná kalokagatia, atletika – 3. miesto dievčatá, vianočné plávanie -2. a 3. miesto

     Kanoistika – Danubia Cup 2014 Blasbalg 1. miesto, Junior World Cup Slovinsko – 1. miesto

     Majstrovstvá SsAZ : Králiková L. – v behu na 200 m 6. miesto z 26, skok do výšky 2. miesto, hod kladivom 4. miesto

     - Okresné kolo v stolnom tenise – 3. miesto

     - vianočný volejbalový turnaj O pohár riaditeľky školy

     -prednášky: Voda nad zlato, Hygiena rúk(RUVZ), Separovanie odpadu- Čierne skládky, Ekologické hospodárstvo, hospodárenie s vodou,  Šetrenie energiami – v rámci enviromentálnej výchovy

     - Význam očkovania pre III. a IV.roč. v spolupráci s RÚVZ

     - exkurzie: Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni, NRC Kováčová, ROYDENT zubné ambulancie, Šrobárov ústav v Smokovci, kúpele Lúčky, Lipt. Ján –Kúpele Bystrá, nemocničná lekáreň v LM, kardiocentrum BB, Národná knižnica Martin, Letecká záchranná služba – Poprad, Kryocentrum Poprad

      

     - plavecký a lyžiarsky kurz, účelové cvičenia a ochrana života a zdravia

     - súťaž  PP stredných škôl Liptova

     - súťaž PP: Asistent v akcii , Prešov 

     - účasť na súťaži Mladý Slovák, Olympiáda ľudských práv

     - aktívna činnosť školskej knižnice

     Ďakovné listy : CVČ LM za zdrav.zabezpečenie okresného a krajského kola v cezpoľnom behu

                             Liga za duševné zdravie za zbierku Dni nezábudiek

                             Za aktivity kampane Červené stužky

                             Za pomoc pri organizovaná Dňa srdca v kampani MOST

                             Diakonie Broumov

                             Za kvalitnú prácu žiakov 3.roč. – masérov na mesačnej odbornej praxi v kúpeľoch Piešťany

     Ocenenia: Aneta Smerčiaková za športové výsledky v bežeckom lyžovaní ocenená predsedom ŽSK a primátorom mesta Lipt. Mikuláš

     SZŠ Liptovský Mikuláš je členom Asociácie SZŠ SR, riaditeľka školy pracuje v dozornej rade Asociácie.

      

     16. Údaje o projektoch/grantoch podaných v školskom roku 2014/2015

      

      

     Projekt

     /

     Grant

     Názov projektu / grantu

     Stručná char. Projektu / grantu

     Schválený/Neschválený/V procese hodnotenia

     Termín začiatku realizácie pr.

     Termín ukončenia realizácie pr.

     Celkový rozpočet

     Spolufinancovanie

     Škola

     ŽSK

     ŽSK

     Škola bez tabaku, alkoholu a drog

     Učíme sa byť nezávislí

     neschválený

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     MŠVVaŠ SR

     Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeob.-vzd.predmety

     Využitie inivatívnych foriem a metód výučby

     schválený

      

      

      

      

      

     Elektronizácia vzdel.systémov reg.školstva

     Zavádzanie elekt.služieb a digit.interakt.technológií do škôl

     schválený

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Fondy EU

     Premena tradičnej školy na modernú

     Moderne,tvorivo a flexibilne pri príprave absolventov SZŠ pre potreby praxe(trhu práce)

     schválený

     02.2014

     30.11.2015

     146 000,97 €

      

     5%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     INÉ

     Zvyšovanie kvality vzdelávania na  ZŠ a SŠ s využitím elekt.testovania

     NUCEM

      

      

      

      

      

      

     Viac ako peniaze 

     Junior Achievement

      

      

      

      

      

      

      

     Alkohol nie, zdravý život áno

     V spolupráci s MsP Lipt. Mikuláš

      

     Každý rok

      

      

      

      

     Duševné zdravie na strednej škole

     V spolupráci s CPPPaP v LM

      

     každý rok

      

      

      

      

      

      

      

     17. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

      

     Zistenia: 0

     MZ SR – vykonaný monitoring na PČOZ  v študijnom odbore masér

      

     18. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

      

     1. budovy, dielne, odborné učebne

      

     Kapacita školy:300

      

     Skutočný počet žiakov:

     264

      

     Naplnenosť školy (%):100

      

      

      

     Počet

     Priestor v m 3                                                                              

     Poznámka

     Budovy celkom

     3

       22 716,13

      

      

     Učebne

     19

                         

      

     Z toho

     Kmeňové

     7

                          X

      

     Jazykové

     1

                          X

      

     Odborné

     9

                          X

      

     IKT

     1

                          X

      

     Laboratória

     1

                          X

      

     Šatne                                  (Áno/Nie)

     áno -6

                  276,46       

      

     Dielne                                 (Áno/Nie)

     nie

                         

      

     Školský internát               (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Školská jedáleň                (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Telocvičňa                         (Áno/Nie)

      

      

      

     Iné (chaty, ubytovne, rekreačné zariadenia)

     -

     -

      

     Technika

      PC                             (ks)

     64

                          X

      

     Dataprojektory         (ks)

     10

                          X

      

     Interaktívne tabule   (ks)

     4

                          X

      

                          

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka:  Počet žiakov SZŠ + počet žiakov SOŠ obchodu a služieb = naplnenosť 100%

      

     1. športoviská

      

     Športoviská

     Názov športoviska

     Áno

     /

     Nie

     Rozmery

     Povrch

     Stav

     (vyhovujúci/

     nevyhovujúci)

     Poznámka

     (v prípade nevyhovujúceho  popísať závady)

     Posledná rekonštrukcia (dátum)

     Telocvičňa

     áno

     35x19

     parkety

     vyhovujúci

      

      

     Telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Ihrisko

     nie

      

      

      

      

      

     Ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Viacúčelové ihrisko

     nie

      

      

      

      

      

     Atletický ovál

     nie

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Atletická rovinka

     nie

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Atletické doskočisko

     nie

     X

      

      

      

      

     Vrhačský sektor

     nie

     X

      

      

      

      

     Hokejové ihrisko

     nie

      

      

      

      

      

     Posilňovňa

     áno

     5,7x7

     Plávajúca podlaha

     vyhovujúci

      

     08.2008

     Tenisové kurty

     nie

     Počet

      

      

      

      

     Plaváreň

     nie

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Sauna

     nie

     X

     X

      

      

      

     Pohybové štúdio

     nie

      

      

      

      

      

     Gymnastická telocvičňa

     nie

      

      

      

      

      

     Floorbalové ihrisko

     nie

      

      

      

      

      

     Iné (uviesť)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Šatne

     Uviesť počet a stav: 2  , potrebná rekonštrukcia

     Hygienické zariadenia

     Uviesť počet a stav: 2  , potrebná rekonštrukcia

                    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie ihrisko...)

      

     1. školský internát

      

      

     Názov školského internátu, adresa

      

     -

      

     Charakteristika ŠI

     Počet

     Poznámka

     Kapacita internátu (počet lôžok)

      

      

      

     Poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský rok 2015/2016

      

      

      

     Celkový počet izieb

     Jednoposteľových

      

      

     Dvojposteľových

      

      

     Trojposteľových

      

      

     Štvorposteľových

      

      

     Počet ubytovaných žiakov / Naplnenosť  internátu (%)

      

      

     k 15.9.2014

      

      

      

     k 1.1.2015

      

      

      

     k 15.9.2015

      

      

      

     Počet iných ubytovaných za školský rok 2013/ 2014

      

      

     Počet iných ubytovaných za školský rok 2014/ 2015

      

      

     Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2015

      

      

      

      

     Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2015

      

      

      

      

     Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie)

      

      

      

      

     Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných žiakov

     k 31.12.2014

      

      

     k 30.6.2015

      

      

     Vlastné príjmy ŠI od iných ubytovaných

     k 31.12.2014

      

      

     k 30.6.2015

      

      

     Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :

      

      

      

     Plocha jednej izby  (m²)

      

      

      

     Umiestnenie hygienických  zariadení

      

     Spoločné              (na chodbe)

     ()

      

      

     V rámci „bunky“

      

      

     Spoločné priestory  ŠI

      

     Študovne               (počet a plocha)

      

      

      

     Kuchynky

     (počet a plocha)

      

      

      

     Miestnosti vychovávateľov

     (počet  a plocha)

      

      

      

     Počet podlaží  ŠI

      

      

      

     Vykurovanie

     vlastné

      

      

      

     zo školskej kotolne

      

      

     iné (názov dodávateľa tepla)

      

      

      

     Výťah 

     Áno/nie

      

      

      

      

     Rok poslednej rekonštrukcie

      

      

      

      

      

      

      

     Odkanalizovanie

      

      

     Verejná kanalizácia

      

      

      

     Vlastná ČOV

      

      

      

     ČOV školy

      

      

      

      

      

      

      

                    

      

     1. školská jedáleň, výdajná školská jedáleň

      

      

     Názov školského zariadenia , adresa

      

     -

      

     Charakteristika ŠJ

     Počet

     Poznámka

     Kapacita školskej jedálne

      

      

      

      

      

     Celkový počet zamestnancov ŠJ alebo výdajnej ŠJ

     šéfkuchár

      

      

     kuchár

      

      

     zaučený kuchár

      

      

     zamestnanci v prevádzke

      

      

     Podnikatelská činnost ŠJ ( ak áno, v poznámke napísať druh PČ)

     áno

     ------------

      

     nie

     -----------

      

     Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať do poznámky využitie )

      

      

      

     Vlastné príjmy ŠJ 

     k 31.12.2014

      

      

     k 30.6.2015

      

      

     Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci

     k 31.12.2014

      

      

     k 30.6.2015

      

      

     Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ :

      

      

      

     Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa

      

      

      

     Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň

      

      

      

      

     Vykurovanie

     vlastné

      

      

      

     zo školskej kotolne

      

      

     iné (názov dodávateľa tepla)

      

      

      

      

      

      

     Kanalizácia

      

      

     verejná kanalizácia

      

      

      

     vlastná ČOV

      

      

      

     ČOV školy

      

      

      

      

      

      

      

                  

      

      

     19. Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy

      

     - definícia cieľa pre školský rok 2014/2015 (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a terminovaný):

      

     - definícia cieľa pre školský rok 2014/2015:

     Ciele   vychádzajú   z prijatej koncepcie školy pre roky 2014-2019 :

      

     a) Naplno využívať a ďalej rozvíjať silné stránky školy- kvalifikovaný pedagogický kolektív a jeho tvorivosť, ochotu a záujem neustále sa vzdelávať- termín: trvale, zodp.: RŠ

     b) úspešne ukončiť prácu na  projektoch- termín: august 2015, zodp:RŠ, zapojení učitelia

     c) udržať si nízku nezamestnanosť absolventov,  dobré umiestnenie žiakov na VŠ – podporovať  

        prácu VP- kariérovej poradkyne: termín: trvale, zodp.: RŠ, VP, pedagógovia školy

     d) zmodernizovať odborné učebne školy: termín: 2015-2016, zodp.: RŠ, ZRŠ, vedúce ŠO

     e) pokračovať v realizácii rozpracovaných úloh z r. 2013/14: termín 2014_2019, zodp.: RŠ,učitelia

      

     - vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2014/ 2015:

     a) cieľ sa plnil – udržala sa kvalifikovanosť pedag. zamestnancov, naďalej si zvyšovali svoju odbornosť účasťou na kontinuálnom vzdelávaní a vzdelávaní v rámci projektu EU

     b) projekt bude ukončený, po predlžení zmluvy, v novembri 2015

     c) bod splnený- práca VP a kariérnej poradkyne je na veľmi dobrej úrovni (viď zhodnotenie práce VP), nízka nezamestnanosť absolventov bola aj v tomto šk.roku (4)

     d) škola zmodernizovala všetky učebne študijných odborov (projekt (EU)

     e) škola bude naďalej okračovať v realizácii úloh v súlade so ŠkVP a Koncepciou školy

      

     - definícia cieľa pre školský rok 2015/2016:

     a) dodržiavanie inovácií   ŠkVP a ich realizácia vo vyučovacom procese- novými formami a metódami práce zatraktívniť  odborné zdravotnícke vzdelávanie – termín trvale, zodp.: RŠ, ZRŠ, vyučujúci

     b) naďalej budeme pokračovať vo zvyšovaní odbornosti učiteľov cez plán kontinuálneho vzdelávania-termín: trvale, zodp.:RŠ

     c) podporovať mimoškolskú činnosť žiakov školy. termín trvale, zodp. ZRŠ, vyučujúci

     d) propagovať jednotlivé študijné odbory spoluprácou so ZŠ, organizáciami mesta, nadáciami – zabezpečiť tým dostatok zdravotníckych pracovníkov  pre zdravotnícke zariadenia, termín: trvale, zodp.: ZRŠ, VP

     d) škola bude  žiadať zriaďovateľa o rekonštrukciu budovy školy, termín: sept.2015, zodp.RŠ

      

     20. SWOT analýza

      

     Silné stránky školy:

     Slabé stránky školy:

     Kvalifikovaný pedagogický kolektív, chuť neustále sa vzdelávať, estetické prostredie školy

     Nižší záujem žiakov samostatne sa vzdelávať aj mimo vyučovacieho procesu

     Dobrá spolupráca žiak – učiteľ

     Dobrá úroveň  systému výchovného a kariérneho poradenstva a prevencie kriminality a sociálno-patologických javov

         Škola nemá vlastnú jedáleň,  žiaci majú možnosť stravovať sa v blízkej ZŠ

     Budova školy, ktorá súrne potrebuje rekonštrukciu (okná, zateplenie…)

     Hodnotový rebríček uznávaný zamestnancami i žiakmi školy

     Mnoho žiakov zo sociálne slabších rodín

     Mimoškolské aktivity, ponuka záujmových činností, práca na projektoch, vzdelávanie. Finančná pomoc sponzorov a OZ priateľov SZŠ

      

     Prezentácia školy na verejnosti – dobrá spolupráca so spoloč. organizáciami mesta a NsP,potenciálními zamestnávateľmi. Účasť na spoločných aktivitách - spoluorganizovanie

      

     Dobrá spolupráca s MZ SR, zriaďovateľom školy, stavovskou org. a odberateľmi – zdravotníckymi zariadeniami a inštitúciami, v ktorých uskutočňujeme praktické vyučovanie a súvislú odbornú prax

      

      

      

      

      

     Príležitosti:

     Riziká:

     Vytvoriť rovnováhu medzi poslaním školy a dopytom trhu, pripravovať žiakov aj na štúdium na vysokej škole  /ošetrovateľstvo, fyzioterapia, dentálna hygiena,pedagogika, soc.práca a iné/

       Budova školy – potreba rekonštrukcie.

      

     Uplatnenie absolventov v regióne – rozvoj sociálnej sféry, vznik nových rhb-rekondičných zariadení a zubných ambulancii. Rozširujúca sa spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi v regióne.

     Sociálne postavenie rodín.

     Možnosť zapájania sa do projektov financovaných z ESF, MŠ SR, podporovaných ŽSK – možnosť podporiť tvorivosť učiteľov i žiakov, vytvárať moderné prostredie pre výchovno-vzdelávací proces – záujem zo strany pedagógov o uvedené aktivity

     Demografický vývoj populácie.

     Usilovať sa o rozšírenie foriem vzdelávania, hlavne pomaturitné vzdelávanie, pripravovať si postupne koncepcie pre ďalšie študijné odbory dôsledným prieskumom trhu práce.

     Zaujať verejnosť  kvalitným školským vzdelávacím programom. Škola zvyšuje počty žiakov.

      

      

     Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:

     - Rekonštrukciou budovy školy dosiahnuť zlepšenie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania pre žiakov i zamestnancov školy   (teplota vyučovacích priestorov)

     - zvýšovať kvalitu vzdelávania ďalším vzdelávaním pedagógov, využívaním moderných IKT

     - pokračovať prácami na projektoch

      

     21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

      

     Kód

     Kód a názov študijných a učebných odborov 

     Ukazovateľ

     celkový počet absolventov

     počet žiakov ďalšieho štúdia

     počet zamestnaných žiakov

     počet evidovaných nezamestnaných žiakov k

      31. 08. 2015

     53

     5370  M masér

     23

     1

     18

     4

     53

     5356 M zdravotnícky asistent

     14

     8

     5

     1

     53

     5356 N zdravotnícky asistent

     14

     0

     14

     0

     53

     5371 H sanitár

     18

     3

     15

     0

     53

     5358 M zubný asistent

     0

     0

     0

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     69

     12

     52

     5

      

     22. Informácie o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania

      

     - stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:

     Škola prevzala od 1.9.2014 správcovstvo od SOŠ obchodu a služieb. Školy majú spoločné priestory na prízemí a spoločnú telocvičňu. Odborné učebne    sa presťahovali z  bývalej budovy internátu na I.poschodie hlavnej budovy školy po stavebných úpravách zrealizovaných ŽSK.     Učebne  zodpovedajú normatívu určeného metodickým centrom MZ SR. Pri učebniach sú aj sprchy pre žiakov.  Nie je dodržaná psychohygiena týkajúca sa teploty v miestnostiach pre výchovno-vzdelávací proces vzhľadom na budovu školy (nevhodné okná, izolácia)- problém pretrváva. 

     Žiaci majú dostatočný počet skriniek na odkladanie osobných vecí.

     Stravovanie žiakov je zabezpečené v blízkosti školy na ZŠ  a na školskom internáte pri OA pre tých, ktorí sú ubytovaní

      

     23. Údaje o voľnočasových aktivitách školy

      

     Záujmová činnosť:

     - prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2014/2015:

      

     Zaradenie

     Názov krúžku

     Počet žiakov

     Vedúci krúžku

     (meno a priezvisko)

     Spoločensko-vedné

     Tvor a píš

     4

     Mgr. Nováková

     Čítanie s porozumením v nemčine

     10

     Mgr. Kronfráterová

     Nebojte sa angličtiny

     26

     PaedDr.Dzúrová

     Prírodovedné

     Finančná gramotnosť

     10

     Mgr.Húleková

      

      

      

     Technické

      

      

      

      

      

      

     Umelecké

     Tanečno – spevácky krúžok

     14

     Mgr. Piovarčiová, Mgr. Moresová

      

      

      

     Športové

     V zdravom tele zdravý duch

     33

     Mgr. Žakarovský

     Štíhla a fit

     17

     Mgr. Moresová

     Joga - zdravie

     13

     Mgr. Hrbatá

      

     Gymnastický krúžok

     13

     MUDr.Žideková

     Iné

     Úspešne k záverečnej skúške

     17

     PhDr. Straková

     Duševná hygiena a vzťahy

     15

     MUDr. Plávková

     Príprava na SOČ

       7

     Mgr. Kompišová

      

     Výchova k zdraviu

     20

     PhDr. Debnárová

      

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží (nie regionálne kolá):

      

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka

     (družstvo chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

     Krajské kolo

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Celoslovenské kolo

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Medzinárodné kolo

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie regionálne kolá):

      

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka

     (družstvo chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

     Krajské kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Celoslovenské kolo

     M SR v bežeckom lyžovaní

     Aneta Smerčiaková

     1. a 2. miesta

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Medzinárodné kolo

     ME juniori vo vodnom slalome

     Peter Blasbalg

     1. miesto

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     24. Zhodnotenie činnosti súčastí školy

      

     - stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum voľného času, stredisko odbornej praxe):

     A)

     Druh školského zariadenia

     Kapacita šk. zariadenia

     Počet žiakov

     Z toho počet žiakov, ktorí nie sú žiakmi školy

     Naplnenosť v %

     Centrum voľného času

      

      

      

      

     Stredisko odbornej praxe

      

      

      

      

      

      

     B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť)

      

      

      

      

     C) CVČ

      

     P.č.

     Názov krúžku

     Počet žiakov

     periodicita

     Vedúci krúžku

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2012/2013 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1

     Dátum: 6.10.2015

     Podpis riaditeľa a pečiatka školy:

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje