• Školský rok 2008/2009

    • SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009

      


          Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

     1. Základné identifikačné údaje

      

     Názov školy:

      

     Stredná odborná škola zdravotnícka

     Adresa školy:

     Vrbická 632    031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy:

      

     044/5522497, 0905632667

     Faxové čísla školy:

      

     044/5514O27

     Internetová stránka školy:

      

     www.edupage.com

     Elektronická adresa školy:

      

     sekretariatszslm@vucziina.sk

     Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

     -

     Zriaďovateľ:

      

     Žilinský samosprávny kraj,

     Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy

      

     Funkcia:

      

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

      

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca

     pre odborné vzdelávanie,št.zást.

     Anna Jurčová, Mgr.

     Zástupca

     pre všeobecné vzdelávanie

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Vedúca pre praktické vyučovanie a OKP

     Ivana Bartánusová, Mgr.

     Zástupca

     pre …

     -

     Výchovný poradca

      

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Koordinátor prevencie

      

     Jana Racková, PhDR.

     Školský psychológ

      

     -

     Pozn. OKP-odborná klinická prax

     3. Údaje o rade školy

      

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy:

      

     Volený/ delegovaný za...

     1.

     Predseda: Klaudia Hricová

     rodičov

     2.

     Ľubomíra Laceková

     pedagógov

     3.

     Oľga Rossová

     pedagógov

     4.

     Zdena Fialová

     nepedag.zamestnancov

     5.

     Ing. Janka Šebestová

     ŽSK-odbor školstva

     6.

     Ing.  Anna   Klimíková

     ŽSK-odbor školstva

     7.

     MUDr. Štefan Kohler

     ŽSK

     8.

     Ing.   Milan    Kružliak

     ŽSK -poslanec

     9.

     Mária   Kováčiková

     rodičov

     10.

     Romana   Martišová

     rodičov

     11.

     Marek Kováčik

     žiakov

     Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

      


     4. Iné poradné orgány školy

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     - gremiálna rada

     - pedagogická rada

     - zástupca zamestnanco

     -predmetové komisie

     -výchovný poradca

     Pomocné orgány:žiacka rada, Občianske združenie

      

     5a. Údaje o počte žiakov školy

      

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2008

     Stav k 31. 08. 2009

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     Denné štúdium

     1. ročník

     2

     38

     0

     2

     38

     0

     2. ročník

     2

     34

     0

     2

     31

     0

     3. ročník

     1

     25

     2

     1

     23

     2

     4. ročník

     1

     22

     3

     1

     22

     3

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

     6. ročník

      

      

      

      

      

      

     Nadstavbové a pomaturitné štúdium

     1. ročník

      

      

      

      

      

      

     2. ročník

      

      

      

      

      

      

     Externé a kombinované štúdium

     2

     54

     0

     2

     50

     0

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

     5b. Údaje o počte žiakov osemročného gymnázia

      

     Denná forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2008

     Stav k 31. 08. 2009

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      


     6. Údaje o prijímanÍ Žiakov na vzdelávanie


     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     úspešní

     prijatí

     5356 6 zdravotnícky asistent

     1

     30

      3A

     4

     38

     30

     26

     5370 6 masér

     1

     24

      3A

     4

     31

     27

     19

     5356 6 zdravotnícky asistent -externé

     3

     45

      3A

     1,2,3

     41

     41

     41

     5371 3 sanitár-externé

     1

     25

      3C

     1

     25

     25

     25

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

      

     0

      

      

      

      

      

      

      

     7. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     %

     počet

     %

     Celkový počet žiakov

     174

     X

     167

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     16

     9,19

     30

     17,96

     prospeli s priemerom 1,00

     8

     4,59

     8

     4,59

     prospeli veľmi dobre

          54

     31,03

     55

     32,93

     prospeli

          79

     45,40

     63

     37,72

     neprospeli

     9

     5,17

     11

     6,58

     neklasifikovaní

     8

     4,59

     0

     0

     celkový prospech za školu

     2,08

     X

     2,02

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     173

     99,42

     162

     97

     uspokojivé

     1

     0,58

     5

     3

     menej uspokojivé

     0

     0

     0

     0

     neuspokojivé

     0

     0

     0

     0

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     7114

     X

     10208

     X

     počet ospravedlnených hodín

     7075

     99,45

     10036

     98,31

     počet neospravedlnených hodín

     39

     0,55

     172

     1,69

      
     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

      

     P.č.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     2,65

     2,47

     2,67

     2,20

     0

     0

     2,49

     2.

     Anglický jazyk

     2,74

     2,94

     2,77

     2,33

     0

     0

     2,69

     3.

     Nemecký jazyk

     3,04

     3,48

     3,18

     3,25

     0

     0

     3,23

     4.

     Ruský jazyk

      

      

      

     3

     0

     0

     3,00

     5.

     Občianska náuka

     0

     2,04

     0

     0

     0

     0

     2,04

     6.

     Dejepis

     2,62

     2,19

     0

     0

     0

     0

     2,41

     7.

     Etická výchova

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     8.

     Náboženská výchova

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     9.

     Biológia

     2,16

     0

     0

     0

     0

     0

     2,16

     10.

     Chémia

     3,08

     2,97

     0

     0

     0

     0

     3,03

     11.

     Fyzika

     2,64

     2,31

     0

     0

     0

     0

     2,47

     12.

     Matematika

     2,42

     2,88

     2,13

     0

     0

     0

     2,47

     13.

     Informatika

     1,16

     1,06

     0

     0

     0

     0

     1,11

     14.

     Telesná výchova

     1,40

     1,37

     1,29

     1,00

     0

     0

     1,26

     15.

     Latinský jazyk

     3,04

     0

     0

     0

     0

     0

     3,04

     16.

     Anatómia a fyziológia

     2,58

     1,35

     0

     0

     0

     0

     1.96

     17.

     Patológia

     1,79

     2,54

     0

     0

     0

     0

     2,16

     18.

     Organizácia zdravotníctva

     1,91

     2,88

     2,07

     0

     0

     0

     2,28

     19.

     Prvá pomoc

     1,59

     0

     2,00

     0

     0

     0

     1,79

     20.

     Preventívne lekárstvo

     2,33

     1,94

     2,67

     0

     0

     0

     2,31

     21.

     Psychológia a pedagogika

     1,95

     2,24

     1,93

     1,70

     0

     0

     1,95

     22.

     Zdravotnícka etika

     1,68

     0

     1,80

     0

     0

     0

     1,74

     23.

     Sociálna staroslivosť

     1,33

     0

     0

     1,65

     0

     0

     1,49

     24.

     Zdravie a klinika chorôb

     1,82

     2,10

     1,58

     1,85

     0

     0

     1,83

     25.

     Základy ošetrovania

     2,17

     2,12

     2,60

     2,05

     0

     0

     2,23

     26.

     Administratíva a zdrav.dok.

     1,37

     2,12

     2,33

     1,65

     0

     0

     1,86

     27.

     Zdravoveda

     1,68

     3,00

     0

     0

     0

     0

     2,34

     28.

     Sanitárstvo

     1,59

     2,00

     0

     0

     0

     0

     1,79

     29.

     Sanitárske práce

     1,41

     2,00

     0

     0

     0

     0

     1,70

     30.

     Fyzikálna terapia

     2,20

     2,53

     2,11

     0

     0

     0

      2,28

     31.

     Relax.rekon.cv.

     2,20

     1,56

     0

     0

     0

     0

     1,88

     32.

     Masáže

     0

     2,00

     1,56

     0

     0

     0

     1,78

     33.

     Masáže-cv.

     0

     0

     0

     1,29

     0

     0

     1,29

     34.

     Praktické cvičenia

      

     1,93

     2,10

     0

     0

     0

     2,01

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

     2,02

     Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:

      

     P.č.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1.  ročník

     2.  ročník

     3.  ročník

     4.  ročník

     5.  ročník

     6.  ročník

     7.  ročník

     8.  ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. Údaje o ukončení štúdia


     Údaje o maturitnej skúške


     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      Slovenský jazyk a literatúra

      

     22

     63,2%

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     13

     56,7%

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     6

     70,3

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      Slovenský jazyk a literatúra

      

     22

     78,85%

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     13

     76,85%

      

      

      

     Nemecký jazyk

     B1

     6

     60%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      Slovenský jazyk a literatúra

      

     22

     2,33

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     15

     2,27

      

      

      

     Nemecký jazyk

     B1

     5

     3,20

      

      

      

     Ruský jazyk

     B1

     1

     1,00

      

      

      

     TČOZ

     PČOZ

      

     21

     2,33

      

     21

     1,86

      

      

      

      

      

     Údaje o záverečných skúškach

      

     P.č.

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

     prospeli s vyzna-menaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     nepros-peli

     1.

     5371 3  sanitár

     23

     14

     5

     3

     0

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní


     P.č.

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Aktívny – neaktívny odbor

     Experimentálne overovanie

     (doba experimentu)

     1.

     5356 6 zdravotnícky asistent

     denná,externá

     3A

     aktívny

     0

     2.

     5370 6 masér

     denná

     3A

     aktívny

     0

     3.

     5371 3 sanitár

     externá

     3C

     aktívny

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: U neaktívnych študijných/ učebných odboroch uveďte rok neaktívnosti.

      

     10. Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     20

     1

     2

     Muži

     4

     0

     0

     Spolu (kontrolný súčet):

     24

     1

     2

     Absolventi

     0

     0

     0

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     4

      

      

     do 40 rokov

     7

      

     1

     do 50 rokov

     3

     1

     1

     do 60 rokov

     9

      

      

     dôchodcovia

     1

      

      

     Spolu (veková štruktúra):

     24

     1

     2


     11. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy


     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     5

     Muži

     2

     Spolu (kontrolný súčet):

     7

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     1

     do 40 rokov

      

     do 50 rokov

     5

     do 60 rokov

     1

     dôchodcovia

      

     Spolu (veková štruktúra):

     7


     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKOLY

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy

     0

      

      

     muži

     0

     0

     0

     do 30 rokov

     ženy

     0

      

      

     muži

     0

     0

     0

     do 40 rokov

     ženy

     1

     externá

     SZU

     muži

      

      

      

     do 50 rokov

     ženy

     2

     externá

     KU - PED, PU-zdrav. fakulta

     muži

      

      

      

     do 60 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     dôchodcovia

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     Spolu:

     3

     -

     -

      
     13. Odbornosť A KVALIFIKOVANOSŤ vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov

      

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     Odbornosť

     Kvalifikovanosť

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     100%

     2.

     Anglický jazyk

     100%

     100%

     3.

     Nemecký jazyk

     100%

     100%

     4.

     Ruský jazyk

     100%

     100%

     5.

     Občianska náuka

     100%

     100%

     6.

     Dejepis

     100%

     100%

     7.

     Etická výchova

     100%

     100%

     8.

     Náboženská výchova

     100%

     100%

     9.

     Biológia

     100%

     100%

     10.

     Chémia

     100%

     100%

     11.

     Fyzika

     100%

     100%

     12.

     Matematika

     100%

     100%

     13.

     Informatika

     100%

     100%

     14.

     Telesná výchova

     100%

     100%

     15.

     Latinský jazyk

     100%

     100%

     16.

     Anatómia a fyziológia

     84%

     100%

     17.

     Patológia

     100%

     100%

     18.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     100%

     19.

     Prvá pomoc

     100%

     100%

     20.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     100%

     21.

     Pschológia a pedagogika

     100%

     100%

     22.

     Zdravotnícka etika

     100%

     100%

     23.

     Sociálna staroslivosť

     100%

     100%

     24.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     100%

     25.

     Základy ošetrovania

     100%

     100%

     26.

     Administratíva a zdrav.dok.

     100%

     100%

     27.

     Zdravoveda

     100%

     100%

     28.

     Sanitárstvo

     100%

     100%

     29.

     Sanitárske práce

     100%

     100%

     30.

     Fyzikálna terapia

      86%

      75%

     31.

     Relax.rekon.cv.

     86%

      75%

     32.

     Masáže

      74%

      67%

     33.

     Masáže-klinická prax

      80%

      75%

     34.

     Praktické cvičenia

     100%

     100%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Celkový priemer (%):

     97,35%

     96.82%

      

     Pozn.: Nižšia odbornosť a kvalifikovanosť v uvedených predmetoch je z dôvodu ukončovania kvalifikácie učiteľky odborných predmetov. I napriek tomu považujem jej pedagogickú a odbornú prácu za veľmi dobrú a žiaci sú pripravovaní tak, aby splnili výstupné štandardy určené ŠVP a ŠkVP.


     14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

      

     Oblasti: konzultačná, informačná, vzdelávacia

     1. konzultačná činnosť – vyhradený pondelok v týždni pre konzultácie s rodičmi a žiakmi. Najviac tento deň využívali 1. a 2. ročníky. Riešila sa hlavne dochádzka do školy, problémy správania a vzťahové problémy v triede. Pre 4. ročník boli venované hodiny na orientáciu po skončení SŠ – VŠ, ponuky zamestnania

     VP sa venovala aj žiakom so špeciálnymi v-v potrebami, aj ich príprave k maturite.

     2. Informačná činnosť – informovanie rodičov 1.roč. o ŠkVP, školskom zákone, organizovala prednášky Ako sa učiť, Intímna hygiena ženy, Trestnoprávna zodpovednosť mládeže a šikana na školách, Partnerské vzťahy a sexuálna výchova. Zorganizovala v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi Týždeň vedy a techniky, Európska jar

     3. Vzdelávacia činnosť – pracovné stretnutia VP s CPPPa P, pracovná porada VP SŠ poriadaná ŽSK, Poradenské dni v SR.

     Všetky aktivity boli organizované a realizované s cieľom zlepšiť v-v proces na škole, pomôcť rodičom, žiakom i učiteľom, pre posilňovanie  mravných hodnôt školy a šíriť dobré meno školy medzi širokú verejnosť

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:

     Pracoval podľa plánu práce: Dni nádeje, Čistý život, Svetový deň boja proti AIDS – Červené stužky, Film Anjeli, Detská konferencia Stop fajčeniu, zbierka Modrý gombík, Unicef- Práva dieťaťa. Účasť koordinátora na pracovnom stretnutí na tému Šikana na školách. V priestoroch školy vybudované Informačné okienko. Spolupráca s výchovnou poradkyňou.

      

     - spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie: CPPPaP,  OV PZ, ÚPSVaR, základné školy, Krízové stredisko“ Pálkovo centrum.

      

      

     15. Údaje o aktivitách a prezentáciI školy

      

            - multimediálne prezentácie: TV Liptov, týždenník Liptov, webová stránka školy

      

            - spolupráca školy s rodičmi: hlavne cez Občianske združenie priateľov SZŠ – pomoc pri organizovaní podujatí školou, podpora aktivít školy, zahrnutých v pláne práce, pomoc pri modernizácii odborných učební, účasť na rodičovských združeniach slabá, informácie podávame hlavne individuálne

      

             - formy prezentácie školy na verejnosti:  spoluorganizovanie akcií v spolupráci s mestom a spoločenskými organizáciami, Burza stredných škôl, Deň otvorených dverí, JUVYR, SOČ a iné súťaže

      

             - školský časopis: redakčná rada vydáva školský časopis 4x do roka, žiaci v ňom prezentujú hlavne vlastné aktivity

      

             - činnosť žiackej školskej rady:

     Žiacka rada pracuje pod vedením svojho metodika, ktorý je určený z radov pedagógov školy. Organizujú vlastné aktivity v spolupráci s vedením školy – program pre deti v Detskom domove, zbierka hračiek, šiat, verejná zbierka pre týrané a zneužívané dievčatá z Domu sv. Kláry, Valentínska kvapka krvi, , imatrikulácia, vianočná besiedka, účasť na informačnom workshope. Snažíme sa podporovať žiacku školskú radu a viesť ich prácu k väčšej samostatnosti

     - iné aktivity:

     Projekt: Neseparujte sa, separujte s nami, prednáška o správnom separovaní odpadu, prednáška Ochrana životného prostredia, článok Čierne skládky, seminár Delenie odpadov a efektívne separovanie- aktivity koordinátora enviromentálnej výchovy

     Šport – okresné kolo v atletike O pohár riaditeľa školy

                 SCOOL CUP  futbalový zápas

                 Volejbalový turnaj, halový futbal, cezpoľný beh

                 Vianočný volejbalový turnaj školy O pohár riaditeľky školy

     Realizácia projektu Európska jar

     Medzinárodný deň knižníc – celoškolská konferencia

     KINDERIADA

      

     Realizácia odborných exkurzií – Hospic Ľubica, NsP, kúpele Bystrá, Domov soc. služieb pre dospelých Smrečany

     Realizácia odborného seminára ZA a MAS- celoškolská akcia žiakov školy – prezentácia vlastných projektov : Starostlivosť o seniorov – zdravý spôsob života

     Liga proti rakovine – Deň narcisov

     Svetový deň diabetu, Mesiac úcty k starším

     UNICEF – získanie certifikátu  : Škola priateľská k deťom

      

     Výsledným produktom projektu ESF boli aj odborné učebné texty  preložené aj do nemeckého a anglického jazyka. Tieto texty sú využívané v rámci projektového vyučovania na odborných predmetoch i v rámci vyučovania cudzích jazykov – odborné texty. Projekty boli využité aj pri maturite, čo veľmi pozitívne hodnotila predmetová i školská maturitná komisia.

      

     Ocenenia: A/ ŽSK – Cena Fair play: učiteľka TEV

                                      Deň učiteľov: zástupkyňa pre odborné vzdelávanie

      

     B/ mestom – najlepší žiak školy :  za prospech a aktivity

                          Deň učiteľov: učiteľka ANJ – za tvorivý prístup a výsledky vo vyuč.procese

      

     C/ Asociácia športu pre všetkých SR :  SZŠ -  Pamätný list za významný podiel na rozvoji športu pre všetkých na Slovensku

      

     D/ MŠ SR – Malá medaila Svätého Gorazda – riaditeľka školy     16. Údaje o projektoch podaných v školskom roku 2008/2009

      

     P.č.

     Názov projektu

     Vyhlasovateľ

     Stručná charakteristika projektu

     Fáza projektu

     1.

     Zdravie na školách

     MŠ SR

     Stredoškolák predškolákovi o zdravej výžive   – bábkové divadlo

     neprijatý

     2.   

     Vráťme šport do škôl

     ŽSK

     floorbal

     neprijatý

     3.

     V knižnici zábavne a tvorivo

     MŠ SR

     Knižničný fond, softwér

     neprijatý

     4.

     Grafické systémy

      

     Využitie na MAT, INF

     neprijatý

     5.      

     Mladý záchranár v akcií

     Karpatská nadácia

     výuka žiakov 2.roč. SŠ- PP – modernizácia odbornej učebne prvej pomoci

     prijatý

     6.

     Športové aktivity na SZŠ

     Úrad vlády

     nákup športových potrieb-begbimton, floorbal,posilňovňa

     prijatý

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     Poznámka: Fáza projektu –  prijatý, neprijatý, realizovaný, ukončený.


     17. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  a MZ SR

      

     Záver zo správy: 0


     18. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

      

     Kapacita školy:

     2.posch.školy:120

     Skutočný počet žiakov:

     119-denné

     Naplnenosť školy (%):

     99,1%

     Iné súčasti školy:

     stav

     telocvičňa

     ihrisko

     tenisové kurty

     plaváreň

     posilňovňa

     sauna

     šatne

     dielne

     jazyková učebňa

     vlastní

      

      

      

      

     x

      

     x

      

     x

     nevlastní

     x

     x

     x

     x

      

     x

      

     x

      

     Odborné učebne:

     anatómie  fyziológie                                              informatiky

     prvej pomoci                                                          laboratórium fyziky a chémie

     učebne masáži -2    , RRC-1                                 školská knižnica – pedagogická a odborná

     učebne ošetrovateľstva -2

     administrácie a zdrav. dokumentácie

      

      

      

      

      
     19. Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy

      

     - definícia cieľa (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a terminovaný):

     a) Rozvíjať a zvyšovať vzdelávaciu úroveň schválených študijných odborov- trvale

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: podarilo sa udržať kvalifikovaných učiteľov, získali sme ďalšieho kv. učiteľa pre odbor masér, stabilizovali sme učiteľov CUJ

     b) Vyvíjať aktivity smerom k celoživotnému vzdelávaniu - trvale

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: bol dodržaný a splnený plán vzdelávania

     c) vytvárať podmienky pre tvorivosť a sebarealizáciu žiakov a učiteľov

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: práca v krúžkoch, účasť žiakov a učiteľov na projektoch, žiacke semináre, Deň otvorených dverí, Internet, práca v školskej knižnici- splnený plán práce školy a tým aj cieľ

     d) získať vyhovujúce priestory pre školu a modernizovať učebne: cieľ splnený čiastočne, nakoľko je potrebné pre školu zabezpečiť ešte ďalšie priestory, modernizácia sa uskutočňuje hlavne cez projekty a OZ.

      

     20. SWOT analýza

      

     Silné stránky školy:

     Slabé stránky školy:

     Kvalifikovaný pedagogický kolektív, tvorivosť, ochota, záujem o vzdelávanie

     Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a modernizáciu učební školy.

     Estetické a čisté prostredie školy

     Hodnotový rebríček zamestnancov a žiakov

     Chýbajú priestory pre možnosť rozšírenia ďalších aktivít školy, chýbajú klasické triedy

     Široká ponuka záujmových činností

     Zvyšuje sa počet žiakov  zo sociálne slabších a problémových rodín

     Práca na projektoch

      

     Výborná prezentácia školy na verejnosti

      

     Zvyšujúci sa záujem o študijné odboru – nárast počtu žiakov

      

     Nízka nezamestnanosť absolventov

      

     Umiestnenie žiakov na VŠ

      

     Príležitosti:

     Riziká:

     Dosiahnuť rovnováhu medzi poslaním školy a dopytom trhu

     Pokles populačnej krivky

     Zvyšujúca sa možnosť uplatnenia absolventov v regióne – sociálna sféra, rhb.-rekondičné zariadenia, kúpele.

     Sociálne postavenie rodín

      

     Dobrá spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi našich absolventov

     Klesajúca vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich na štúdium

     Možnosť vylepšovania vybavenia školy zapájaním sa do projektov  - vytvárať tým aj prostredie pre tvorivosť učiteľov a žiakov.

      

     Vytvárať moderné prostredie pre výchovu a vzdelávanie našich žiakov

      

     Usilovať sa o rozšírenie foriem vzdelávania a rozšírenie ponuky študijných odborov

      

      

      

      

      

      

      

     Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:

     - Aj naďalej prijímať kvalifikovaných učiteľov

     - Umožňovať učiteľom vzdelávať sa v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania

     - neustále sa podieľať na podávaní projektov pre modernizáciu výchovy a vzdelávania

      

     21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

      

     Integrovaná skupina študijných a učebných odborov 

     Ukazovateľ

     celkový počet absolventov

     počet žiakov ďalšieho štúdia

     počet zamestnaných žiakov

     počet evidovaných nezamestnaných žiakov k 31. 08. 2009

     Všeobecné (gymnaziálne) vzdelávanie

      

      

      

      

      

     Hutníctvo, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

      

      

      

      

     Elektrotechnika a informačné systémy

      

      

      

      

      

     Technická chémia a potravinárstvo

      

      

      

      

      

     Spracúvanie kože, plastov, gumy a výroba obuvi

      

      

      

      

      

     Textil a odevníctvo

      

      

      

      

      

     Doprava, pošty a telekomunikácie

      

      

      

      

      

     Stavebníctvo, geodézia a kartografia, baníctvo a banícka geológia

      

      

      

      

     Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, vodohospodárstvo

      

      

      

      

     Ekonomika a organizácia, obchod a služby

      

      

      

      

      

     Pedagogika, sociálna starostlivosť a knihovníctvo

      

      

      

      

     Spracúvanie dreva, výroba hudobných nástrojov, polygrafia

      

      

      

      

     Umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba

      

      

      

      

     Ekológia a ochrana prostredia, zdravotníctvo

      

     54- pomat.,nadst.

     22 denné

      

      

     14

     54

      

     6

      

      

     2

     Spolu:

     74

     14

     60

     2

      

     22. Informácie o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania

      

     - stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:

     Škola sa nachádza na 3.poschodí v spoločnej budove so SOŠ obchodu a služieb. Školy majú spoločnú telocvičňu. Odborné učebne sa nachádzajú v bývalej budove DM, ktorá patrí ku škole. Sú rozložené na rôznych poschodiach, čo nie je veľmi výhodné. Učebne však zodpovedajú normatívu určeného metodickým centrom MZ SR. Pri učebniach sú aj sprchy pre žiakov. Vzhľadom na nefunkčnosť niektorých okien doporučujeme na odborných učebniach vymeniť okná.

     Žiaci majú dostatočný počet skriniek na odkladanie osobných vecí.

     Stravovanie žiakov je zabezpečené v blízkosti školy na ZŠ.

     V rozvrhu sú presne určené prestávky (malé) a obedňajšia prestávka medzi 5.- 6. vyučovacou hodinou.

     Škola je udržiavaná v čistote a prostredie je vhodne esteticky upravené.

     Vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiakov bude škola v ďalšom školskom roku rozšíriť svoje priestory.

      

     23. Údaje o voľnočasových aktivitách školy

      

     Záujmová činnosť:

     - prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2008/2009:

     Počet odovzdaných vzdelávacích poukazov 107.

     Záujmové vzdelávanie:

     1. Krása a zdravie v tvojich rukách

     2. Krúžok milovníkov dobrého filmu

     3. Nemčina pri lôžku pacienta

     4. Spevácky krúžok

     5. Tvor a píš svoj časopis

     6. Umenie prvej pomoci

     7. V zdravom tele zdravý duch – športom k zdraviu

     9. Zdravoťáčik – naša relácia v TV Liptov

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží:

     SOČ- 3. miesto v krajskom kole (2) odbor zdravotníctvo

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží:

     1. miesto v atletike – 2x, 2. miesto v atletike 1x

     JUVYR – 3. miesto

      

      

      

      

      

      

     Dátum:

      

     Podpis riaditeľa a pečiatka školy:

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje