• Občianske združenie, ciele

    • Celoškolský výbor OZ priateľov SZŠ

     Adresa:           Štúrova 1989, Liptovský Mikuláš
     IČO:                36146552     
     Dátum vzniku:15. februára 1999
     Číslo účtu:       SK07 5200 0000 0000 0769 6880, OTP Banka Slovensko a.s., pobočka  Liptovský Mikuláš 

      

     Predseda:      Jozef VAJDIAR                     (2. ročník)
     Tajomník:
     Pokladník:     Iveta URBANOVÁ                (1. ročník)
     Členovia:       Maroš RUDL                         (2. ročník)
                            Monika ŠVIDROŇOVÁ         (2. ročník)
                            Iveta VESELOVSKÁ             (3. ročník)
                           Alena ČUPKOVÁ                   (3. ročník)
                           Dáša DZURIAKOVÁ              (3. ročník)
                           Miroslava MICHALÍČKOVÁ   (4. ročník)
                           Marian BABINSKÝ                 (4. ročník)
                           Ján BREZINA                         (4. ročník)
                           Alena BÁTORYOVÁ               (1. ročník)
                           Magdalena FEDORKOVÁ      (1. ročník)
                           Iveta HARAKAĽOVÁ              (1. ročník)
                           Eva KELOVSKÁ                     (1. ročník)

      

     Ciele a účel činnosti občianskeho združenia

     Je nezávislé združenie rodičov a iných zákonných zástupcov detí študujúcich na SZŠ, Jeho členmi však môžu byť aj iné osoby - priatelia školy. Občianske

     združenie sa zakladá na podporu rozvoja výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy študentov pripravujúcich sa na výkon povolania v zdravotníctve a to v

     odbore stredných a nižších zdravotníckych pracovníkov. Za účelom dosiahnutia tohoto cieľa, občianske združenie predovšetkým:

     • spolupracuje s vedením školy pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov,
     • pomáha pri zriaďovaní a modernizácii odborných učební, dopĺňaní odbornej literatúry a odborných časopisov, pri zabezpečovaní odbornej praxe,  kurzov a exkurzií pre študentov a pedagogických pracovníkov školy,
     • organizuje a financuje záverečné skúšky a kurzy zamerané na propagáciu a rozvoj Strednej odbornej školy zdravotníckej, podporuje uplatňovanie najnovších vedeckých poznatkov v rámci výchovno - vzdelávacieho procesu,
     • zabezpečuje ochranu práv žiakov v súlade s deklaráciou práv dieťaťa a zúčastňuje sa na riešení výchovných problémov. V mimoriadnych prípadoch poskytuje sociálnu výpomoc študentom na to odkázaných,
     • spolupracuje so školou pri zabezpečovaní racionálneho stravovania žiakov,
     • pomáha pri reprezentácii školy, rozvoji priateľských vzťahov školy s inými škola, ako aj mládežníckymi organizáciami,
     • spolupracuje s orgánmi miestnej samosprávy ako aj s orgánmi štátnej správy.
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje