• MATURITNÉ SKÚŠKY v školskom roku 2020/2021

   Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2020/21 zo dňa 22.3.2021 dochádza pre žiakov maturitného ročníka k nasledujúcim zmenám:

   1. Školské vyučovanie sa končí 14. mája 2021.
   2. Hodnotenie a klasifikácia za druhý polrok (vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie 2. polroka) sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021.
   3. Interná časť maturitnej skúšky sa uskutočňuje administratívne.

   Viac informácií o administratívnom vykonaní maturitnej skúšky Vám poskytneme operatívne po usmernení zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré rozhoduje o skupinách príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu.

    

   ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY v školskom roku 2020/2021

   Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii záverečnej skúšky v šk. roku 2020/21 zo dňa 22.3.2021 dochádza pre žiakov v učebnom odbore sanitár k nasledujúcim zmenám:

   1. Školské vyučovanie sa končí 28. mája 2021.
   2. Hodnotenie a klasifikácia za druhý polrok (vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie 2. polroka) sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 24. mája 2021.
   3. Záverečná skúška sa uskutočňuje administratívne.

   Viac informácií o administratívnom vykonaní záverečnej skúšky Vám poskytneme operatívne po usmernení zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré rozhoduje o skupinách príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky.

  • Aktuálne usmernenia k vzdelávaniu

   Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2021/10079:1-A1810; manuálu Návrat do škôl aktualizovaného k 8.3.2021; Usmernenia hlavného hygienika SR – SOPZŠČ/7829/124402/2020 – praktické vyučovanie žiakov SZŠ v prirodzených podmienkach počas trvania COVID-19 bude vzdelávanie na našej škole prebiehať PREZENČNE podľa rozvrhu hodín zverejneného v záložke „každodenné záležitosti“ v časti „Rozvrh“.

   Školský internát pri OA LM bude pre žiakov našej školy otvorený (s možnosťou nástupu v nedeľu).

    

   Povinnosti žiaka pred nástupom do školy:

   • preposlať sms o negatívnom výsledku testu na Covid-19 alebo fotokópiu certifikátu o negativite prostredníctvom EduPage alebo e-mailu svojmu triednemu učiteľovi (plnoletý žiak – svoj doklad o negativite; neplnoletý žiak – doklad o negativite žiaka + zákonného zástupcu zo spoločnej domácnosti) alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 s dátumom ochorenia alebo doklad o ukončenom očkovaní (14 dní od 2. dávky) alebo doklad o pozitivite testu na Covid-19 alebo iné platné potvrdenie,
   • žiak nesmie nastúpiť na prezenčné vyučovanie v prípade akýchkoľvek príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením Covid-19 alebo ak je žiak v karanténe pre pozitivitu Covid-19 alebo ako kontakt pozitívnej osoby,
   • žiak, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže prezenčného vyučovania zúčastniť, sa musí vopred ospravedlniť u svojho triedneho učiteľa. Vo vlastnom záujme si musí preberané učivo dobrať sám.
   • žiaci prichádzajúci z tzv. “čiernych okresov“ pri ceste do (zo) školy nosia pri sebe potvrdenie o návšteve školy (bude im doručené v elektronickej podobe triednym učiteľom) pre prípadnú kontrolu ich mobility. Pre opustenie „čierneho okresu“ majú výnimku kvôli prezenčnému vyučovaniu.
   • všetci žiaci denného štúdia sa pri ceste do (zo) školy musia vedieť preukázať platným študentským preukazom v prípade kontroly ich mobility.

    

   Povinnosti žiaka v škole:

   • pri vstupe do školy sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testu na Covid-19 (pripomíname, že potvrdenie je platné 7 kalendárnych dní) alebo lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 s dátumom ochorenia alebo dokladom o ukončenom očkovaní (14 dní od 2. dávky) alebo dokladom o pozitivite testu na Covid-19 alebo iným platným potvrdením. Ak sa žiak nepreukáže jedným z uvedených potvrdení, nebude sa môcť vyučovania zúčastniť.
   • odovzdať triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie – plnoletý žiak „CV_plnolety_ziak.docx“; neplnoletý žiak „CV_neplnolety_ziak.docx“,
   • v škole prísne dodržiavať zásady R – O – R a všetky odporúčané protiepidemické zásady. Preventívne opatrenie „RÚŠKO“ znamená dôkladné prekrytie nosa a úst, odporúčame jednorázové chirurgické rúško alebo certifikovaný respirátor FFP2. Preventívne opatrenie „RUKY“ znamená dbať na dôkladnú hygienu rúk, zabezpečenú častým umývaním a dezinfekciou, preto si žiaci prinesú aj svoje osobné dezinfekčné gély. Preventívne opatrenie „ODSTUP“ znamená pri bežnom kontakte dodržiavať 2-metrový odstup a zbytočne sa nezhromažďovať (napr. pri šatníkových skrinkách, na toaletách, chodbách školy).
   • minimalizovať pohyb po chodbách školy,
   • vetrať učebňu pred a po každej hodine a podľa potreby aj počas vyučovania,
   • rešpektovať, že ak skupina žiakov v priebehu dňa zmení učebňu, p. upratovačky musia učebňu vydezinfikovať,
   • v prípade absencie žiaka 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni alebo 2 vyučovacie dni + víkend: žiak je povinný preukázať sa okrem certifikátu o negatívnom výsledku testu na Covid-19 taktiež nanovo vyplneným čestným vyhlásením.
  • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

   BLAHOŽELÁME!

   Martinka Zarevúcka, žiačka II. PS, sa ako prvá žiačka našej školy prebojovala školským, okresným a krajským kolom Olympiády v anglickom jazyku a postúpila do celoslovenského kola. V dňoch 24. a 25. marca 2021 úspešne absolvovala aj toto náročné kolo OAJ, ktoré sa uskutočnilo online formou. V konkurencii najlepších žiakov stredných odborných škôl (kategória 2D) sa Martinka umiestnila na krásnom 6. mieste!

   Srdečne BLAHOŽELÁME ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu školy!

   PaedDr. Anna Dzúrová

  • JJJ V stredu 24.2.2021 naša škola dostala darček k 70. výročiu JJJ

    

   Naša škola, ktorá už niekoľko desaťročí vzdeláva budúcich zdravotníkov sa dočkala kompletnej obnovy. Žilinská župa nám dňa 24.2.2021 odovzdala do užívaniu kompletne zrekonštruovanú budovu. Celý proces od vyhlásenia verejného obstarávania po ukončenie prác trval jeden a pol roka.

    

   Zo starej, zdravotne závadnej budovy školy sa počas roka stala jedna z najmodernejších na Slovensku. Spojila sa vkusná architektúra, moderné riešenia, inovatívne prístupy a výsledkom je jedinečná škola s kvalitnými podmienkami na vzdelávanie. Ide o jednoznačne jednu z najväčších investícií z vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja. Jej celková hodnota bola vo výške 4,1 milióna Eur,“ povedala županka Erika Jurinová.

    

    

    

   Z pôvodnej konštrukcie ostal len základný nosný systém. Budova má nový obvodový plášť s hliníkovými oknami vybavenými vonkajšími žalúziami. Nové sú rozvody vody, kanalizácií, odpadov, aj kúrenie a elektroinštalácia. Po všetkých miestnostiach je dotiahnutá štrukturovaná kabeláž schopná prenášať akékoľvek dátové signály, škola je vybavená dochádzkovým systémom, videovrátnikom, elektrickým zabezpečovacím systémom ako i kamerovým systémom. Budova disponuje novými vzduchotechnickými zariadeniami, ktoré ju zásobujú čerstvým vzduchom s rekuperovaním odpadného tepla a zároveň ochladzujú priestory.

    

   Zmena nastala aj v dispozičnom riešení. Zastrešilo sa vnútorné átrium, čím sa z neho stal interiérový priestor. „Zväčšili a otvorili sa tak vnútorné plochy na prvom nadzemnom podlaží a stali sa interaktívnou súčasťou školy. Átrium je vybavené výťahom, ktorý prepojí všetky poschodia školy a umožní bezbariérový presun po budove,“ doplnila županka. Pre chladenie a vetranie átria slúžia aj dve diaľkovo ovládané okná pod stropom svetlíka s automatickým zavieraním v prípade nepriaznivého počasia. Novinkou, ktorá zlepší celkový komfort študentov je wellness, ktorý je vybavený fínskou saunou, infrasaunou, šatňami, oddychovými priestormi, sociálnymi priestormi so sprchami a ochladzovacou kaďou. Tak ako celá škola aj wellness časť je prispôsobená pre možnosť užívania aj osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

    

   Učebne sú vybavené novým nábytkom, dokúpilo sa nové strojné zariadenie, šatňové skrinky a stoličky do laboratórií. V súčasnosti má škola 327 študentov, dennej aj externej formy štúdia. „Včerajším dňom máme podpísané kolaudačné rozhodnutie. V tejto chvíli nám ostáva už len vypracovať prevádzkový poriadok a dosťahovať ďalšie triedy s učebňami a môžeme začať vyučovať. My by sme chceli naštartovať prezenčné vyučovanie od 8.marca, ak nám to pandemická situácia dovolí,“ uzavrela riaditeľka školy Silvia Blcháčová.

    

   Fotografie z otvorenia nájdete vo fotogalérii

   V televízii TA3 vyšla reportáž o našej škole, ktorú si môžete pozrieť tu.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  •  LINKY POMOCI
   (v prípade, že si s Vašim problémom neviete poradiť sami)

   IPčko.sk - www.ipcko.sk 
   Krízová linka pomoci 
   0800 500 333 
   Linka detskej istoty 
   116 111
   Linka detskej dôvery 
   055/234 72 72
   Linka dôvery Nezábudka 
   0800 800 566 
   Národná linka pre ženy zažívajúce
   násilie 
   0800 212 212 
  • O krok bližšie k zdraviu a slobode detskými očami

    

  • Naša škola má už 70 rokov :))

   Pri tejto príležitosti Vám prinášame sériu videí z jej života.

    

   Prechádzka po škole

    

   5. Stredoškolská odborná činnosť

    

   Študuj na zdravotke v Liptovskom Mikuláši

     

   4. časť - Vianočné video

    

   3. časť - Stužková

    

   2. časť - Súčasnosť

    

   1. časť - História

  • Pozývame Vás na návštevu

   (pozrite si video o našej škole)

  • Školský časopis

   • Školský časopis
  • Škola bez nenávisti

  • Asociácia SZŠ SR

  • Spokojnosť so službami ŽSK

  • Župné noviny ZAKraj

   • Župné noviny ZAkraj
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje