• Úvod

    • Výzva pre záujemcov o zahraničnú stáž v rámci projektu

     „Nové trendy v starostlivosti o pacienta."

      

     V rámci programu Erasmus + sme pre Vás v školskom roku 2021/2022 pripravili  projekt „Nové trendy v starostlivosti o pacienta“, vďaka ktorému 6 masérov a 6 praktických sestier môže v júni 2022 absolvovať zahraničnú odbornú stáž v špecializovanom zdravotníckom zariadení v Prahe.

     Rehabilitační klinika Malvazinky

     Podmienky zapojenia žiaka do výberového procesu:

     1.  Úplne vyplnená a v termíne  do  4.3.2022 odovzdaná prihláška na odbornú stáž.

     2.  V termíne  do  4.3.2022 odovzdaný motivačný list.

     -  prečo mám záujem o absolvovanie zahraničnej odbornej stáže,

     -  prečo mám byť práve ja vybratý na zahraničnú odbornú stáž,

     -  ako zužitkujem nadobudnuté vedomosti a zručnosti v ďalšom štúdiu, budúcom

         profesionálnom rozvoji a osobnom živote.

      

     Kritériá výberu účastníkov projektu:

     • žiak 3. ročníka denného štúdia Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši

      (v 3. ročníku je realizovaná súvislá mesačná prax)

     • žiak študijného odboru praktická sestra a študijného odboru masér

     • prospech z odbornej klinickej praxe

     • žiak zo znevýhodneného sociálneho prostredia

     • dobrovoľnícka činnosť – napr. aktívna práca v Slovenskom červenom kríži, ...

     • riešiteľ SOČ

     • aktívna účasť na aktivitách školy, ktoré rozvíjajú odborné kompetencie

     • absolvovanie odborných špecializačných kurzov – napr. kurz prvej pomoci, kurz medovej masáže, ...

     Účastníkmi projektu sa stanú žiaci spĺňajúci podmienky účasti a s najvyšším počtom získaných bodov.

     Prihlášky si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľov III.M a III.PS.

      

     2021- 2023

     Nové trendy v starostlivosti o pacientov

     Vo výberovej procedúre na rok 2021 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant vo výške 34 618 EUR na realizáciu projektu „Nové trendy v starostlivosti o pacientov“.

     V rámci projektu nás čaká :

     • zaradenie konceptu bazálnej stimulácie  do obsahu vzdelávania v odboroch praktická sestra a masér
     • kurz bazálnej stimulácie v INSTITUTE BAZÁLNÍ STIMULACE PODLE PROF. DR. FRÖHLICHA pre vyučujúcich odborných predmetov v odboroch praktická sestra a masér
     • odborná stáž študentov tretích ročníkov odboru praktická sestra a masér na špecializovanom zdravotníckom zariadení Rehabilitační klinika Malvazinky.

     Začíname 1.10.2021

     Pre získanie aktuálnych informácií  sledujte stránku školy a nástenku Erasmus+

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje