• Vyhodnocovacia správa

    • Komentár k vyhodnocovacej správe - Hosp.sprava10_Word.doc

      

     SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010

      

          Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

     1. Základné identifikačné údaje

      

     Názov školy:

      

     Stredná   zdravotnícka škola

     Adresa školy:

     Vrbická 632    031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy:

      

     044/5522497, 0905632667

     Faxové čísla školy:

      

     044/5514O27

     Internetová stránka školy:

      

     www.szslm.edupage.com

     Elektronická adresa školy:

      

     sekretariatszslm@vuczilina.sk

     Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

     -

     Zriaďovateľ:

      

     Žilinský samosprávny kraj,

     Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy

      

     Funkcia:

      

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

      

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca

     pre odborné vzdelávanie,št.zást.

     Anna Jurčová, Mgr.

     Zástupca

     pre všeobecné vzdelávanie

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Vedúca pre praktické vyučovanie a OKP

     Ivana Bartánusová, Mgr.

     Zástupca

     pre …

     -

     Výchovný poradca

      

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Koordinátor prevencie

      

     Jana Racková, PhDr.

     Školský psychológ

      

     -

     Pozn. OKP-odborná klinická prax

      

     3. Údaje o rade školy

      

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy:

      

     Volený/ delegovaný za...

     1.

     Predseda: Klaudia Hricová

     rodičov

     2.

      Mgr. Ľubomíra Laceková

     pedagógov

     3.

     Mgr.Oľga Rossová

     pedagógov

     4.

     Zdena Fialová

     nepedag.zamestnancov

     5.

     Ing. Janka Šebestová

     ŽSK-odbor školstva

     6.

     Ing.  Anna   Klimíková

     ŽSK-odbor školstva

     7.

     MUDr. Štefan Kohler

     ŽSK

     8.

     MUDr. Andreanský   

     ŽSK -poslanec

     9.

     Mária   Kováčiková

     rodičov

     10.

     Romana   Martišová

     rodičov

     11.

     Marek Kováčik

     žiakov

     Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

     28.6.1991, 21.4.2004, 21.4.2008

      

     4. Iné poradné orgány školy

      

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     - gremiálna rada

     - pedagogická rada

     - zástupca zamestnancov

     - predmetové komisie

     - výchovný poradca

     Pomocné orgány: žiacka rada, Občianske združenie

      

     5a. Údaje o počte žiakov školy

      

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2009

     Stav k 31. 08. 2010

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     Denné štúdium

     1. ročník

     2

     47

     0

     2

     43

     0

     2. ročník

     2

     40

     1

     2

     40

     1

     3. ročník

     1

     29

     1

     1

     29

     1

     4. ročník

     1

     24

     0

     1

     24

     1

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

     6. ročník

      

      

      

      

      

      

     Nadstavbové a pomaturitné štúdium

     1. ročník

     0

      

      

      

      

      

     2. ročník

     0

      

      

      

      

      

     Externé a kombinované štúdium

     4

     68

     0

     3

     46

     0

     Spolu:

     9

     208   

     2

     8

     182

     3

      

     5b. Údaje o počte žiakov osemročného gymnázia

      

     Denná forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2008

     Stav k 31. 08. 2009

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     1. ročník - prima

      

      

      

      

      

      

     2. ročník - sekunda

      

      

      

      

      

      

     3. ročník - tercia

      

      

      

      

      

      

     4. ročník - kvarta

      

      

      

      

      

      

     5. ročník - kvinta

      

      

      

      

      

      

     6. ročník - sexta

      

      

      

      

      

      

     7. ročník - septima

      

      

      

      

      

      

     8. ročník - oktáva

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

     6. Údaje o prijímanÍ Žiakov na vzdelávanie

      

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     úspešní

     prijatí

     5356 6 zdravotnícky asistent

     1

     30

      3A

     4

     38

     30

     28

     5370 6 masér

     1

     24

      3A

     4

     31

     27

     19

     5356 6 zdravotnícky asistent -externé

     3

     45

      3A

     1,2,3

     41

     41

     41

     5371 3 sanitár-externé

     1

     25

      3C

     1

     25

     25

     25

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

      

     0

      

      

      

      

      

      

      

     7. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     %

     počet

     %

     Celkový počet žiakov

     198

     X

     182

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     31

     15,65

     40

     21,97

     prospeli s priemerom 1,00

     9

     4,54 

     0

      

     prospeli veľmi dobre

          64

     31,03

     51

     28,02 

     prospeli

          68

     34,34

     73

     40,10

     neprospeli

          19

     9,59

      17

     9,34

     neklasifikovaní

     7

     3,53

     1

     0,54

     celkový prospech za školu

      2,2

     X

     2,02

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     189

     95,45

     173

      

     95,05

     uspokojivé

     6

     3,03

     6

     3,29

     menej uspokojivé

     2

     1,01

     2

     1,09

     neuspokojivé

     1

     0,50

     1

     0,54

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     9069

     X

     8812

     X

     počet ospravedlnených hodín

      8794

     96,96 

       8449

     95,88

     počet neospravedlnených hodín

     275

     3,03

         357

     4,05

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

      

     P.č.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

      3,24

      2,91

      2,64

      2,46

     0

     0

      2,90

     2.

     Anglický jazyk

      2,87

     3,21

      3,18

      3,46

     0

     0

     3,36

     3.

     Nemecký jazyk

      3,07

     2,87

      2,97

      3,36

     0

     0

     3,03

     4.

     Ruský jazyk

     0

     0

     0

      0

     0

     0

     3,00

     5.

     Občianska náuka

     0

     2,03

     0

     0

     0

     0

     2,03

     6.

     Dejepis

     2,78

     2,31

     0

     0

     0

     0

     2,55

     7.

     Etická výchova

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     8.

     Náboženská výchova

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     9.

     Biológia

     2,41

     0

     0

     0

     0

     0

     2,41

     10.

     Chémia

     3,57

     3,09

     0

     0

     0

     0

     3,33

     11.

     Fyzika

     3,12

     2,29

     0

     0

     0

     0

     2,84

     12.

     Matematika

     3,00

     2,99

     1,94

     0

     0

     0

     2,79

     13.

     Informatika

     2,15

     1,36

     0

     0

     0

     0

     1,75

     14.

     Telesná výchova

     1,12

     1,00

     1,08

     1,21

     0

     0

     1,09

     15.

     Latinský jazyk

     2,45

     0

     0

     0

     0

     0

     2,45

     16.

     Anatómia a fyziológia

     2,18

     2,17

     0

     0

     0

     0

     2,18

     17.

     Patológia

     1,88

     2,31

     0

     0

     0

     0

     2,09

     18.

     Organizácia zdravotníctva

     1,55

     0

     1,63

     0

     0

     0

     1,59

     19.

     Prvá pomoc

     1,00

     1,13

     1,00

     0

     0

     0

     1,04

     20.

     Preventívne lekárstvo

     1,96

     2,62

     0

     0

     0

     0

     2,29

     21.

     Psychológia a pedagogika

     1,92

     1,93

     2,00

     1,50

     0

     0

     1,83

     22.

     Zdravotnícka etika

     1,99

     0

     2,06

     0

     0

     0

     2,02

     23.

     Sociálna staroslivosť

     1,50

     0

     0

     2,07

     0

     0

     1,78

     24.

     Zdravie a klinika chorôb

     1,60

     2,10

     2,08

     1,67

     0

     0

     1,86

     25.

     Základy ošetrovania

     1,64

     1,87

      1,94

     3,2

     0

     0

      1,99

     26.

     Administratíva a zdrav.dok.

     1,19

     1,48

     2,06

     1,80

     0

     0

     1,54

     27.

     Zdravoveda

     1,55

      0

     0

     0

     0

     0

     1,55

     28.

     Sanitárstvo

     1,40

      0

     0

     0

     0

     0

     1,40

     29.

     Sanitárske činnosti

     1,40

     2,00

     0

     0

     0

     0

     1,40

     30.

     Fyzikálna terapia

     1,82

     2,76

     2,38

     2,89

     0

     0

      2,47

     31.

     Relax.rekon.cv.

     2,12

     1,29

     1,46

     1,00

     0

     0

     1,47

     32.

     Masáže

     0

     2,06

     1,92

     0

     0

     0

     1,99

     33.

     Masáže-cv.

     0

     0

     1,44

     2,00

     0

     0

     1,72

     34.

     Praktické cvičenia

     0

     0

     1,75

     2,33

     0

     0

     2,04

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

     2,025

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:

      

     P.č.

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1.  ročník

     2.  ročník

     3.  ročník

     4.  ročník

     5.  ročník

     6.  ročník

     7.  ročník

     8.  ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. Údaje o ukončení štúdia

      

     Údaje o maturitnej skúške

      

     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      Slovenský jazyk a literatúra

      

     24

     51,96%

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     13

     50,64%

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     10

     28,84%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      Slovenský jazyk a literatúra

      

     24

     70,40%

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     13

     57,31%

      

      

      

     Nemecký jazyk

     B1

     10

     51,50%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      Slovenský jazyk a literatúra

      

     21

     2,67

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     12

     2,27

      

      

      

     Nemecký jazyk

     B1

     9

     2,44

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     TČOZ

     PČOZ

      

     41

     1,88

      

     41

     1,58

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o záverečných skúškach

      

     P.č.

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

     prospeli s vyzna-menaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     nepros-peli

     1.

     5371 3  sanitár

     20

     17

     2

     1

     0

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní

      

     P.č.

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Aktívny – neaktívny odbor

     Experimentálne overovanie

     (doba experimentu)

     1.

     5356 6 zdravotnícky asistent

     denná, externá

     3A

     aktívny

     0

     2.

     5370 6 masér

     denná

     3A

     aktívny

     0

     3.

     5371 3 sanitár

     externá

     3C

     aktívny

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: U neaktívnych študijných/ učebných odboroch uveďte rok neaktívnosti.

      

     10. Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     23

     1

     1-DPŠ, SZU

     Muži

     3

     0

     0

     Spolu (kontrolný súčet):

     28

     0

     0

     Absolventi

     0

     0

     0

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

      2

     1

     1 (SZU)

     do 40 rokov

     11

      

      1 (DPŠ)

     do 50 rokov

      6

      

      

     do 60 rokov

      5

      

      

     dôchodcovia

      4

      

      

     Spolu (veková štruktúra):

     28

     0

     1

      

      

     11. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     5

     Muži

     1

     Spolu (kontrolný súčet):

     6

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

      0

     do 40 rokov

     1

     do 50 rokov

     3

     do 60 rokov

     0

     dôchodcovia

     1

     Spolu (veková štruktúra):

     6

      

     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKOLY

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy

     0

      

      

     muži

     0

     0

     0

     do 30 rokov

     ženy

     1

     externá

     SZU

     muži

     0

     0

     0

     do 40 rokov

     ženy

     1

      

     KU - DPŠ

     muži

      

      

      

     do 50 rokov

     ženy

     1

     externá

        MPC

     muži

      

      

      

     do 60 rokov

     ženy

     0

      

      

     muži

     0

      

      

     dôchodcovia

     ženy

     0

      

      

     muži

     0

      

      

     Spolu:

     3

     -

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     13. Odbornosť A KVALIFIKOVANOSŤ vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov

      

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     Odbornosť

     Kvalifikovanosť

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     100%

     2.

     Anglický jazyk

     100%

     100%

     3.

     Nemecký jazyk

     100%

     100%

     4.

      Občianska náuka

      100%

      100%

     5.

     Dejepis

     100%

     100%

     6.

     Etická výchova

     100%

     100%

     7.

     Náboženská výchova

     100%

     100%

     8.

     Biológia

     100%

     100%

     9.

     Chémia

     100%

     100%

     10.

     Fyzika

     100%

     100%

     11.

     Matematika

     100%

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     100%

     13.

     Telesná výchova

     100%

     100%

     14.

     Latinský jazyk

     100%

     100%

     15.

     Anatómia a fyziológia

     100%

     100%

     16.

     Patológia

     100%

     100%

     17.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     100%

     18.

     Prvá pomoc

     100%

     100%

     19.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     100%

     20.

     Psychológia a pedagogika

     100%

     100%

     21.

     Zdravotnícka etika

     100%

     100%

     22.

     Sociálna staroslivosť

     100%

     100%

     23.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     100%

     24.

     Základy ošetrovania

     100%

     100%

     25.

     Administratíva a zdrav.dok.

     100%

     100%

     26.

     Zdravoveda

     100%

     100%

     27.

     Sanitárstvo

     100%

     100%

     28.

     Sanitárske práce

     100%

     100%

     29.

     Fyzikálna terapia

      100%

      100%

     30.

     Relax.rekon.cv.

     100%

      100%

     31.

     Masáže

      100%

      67%

     32.

     Masáže-klinická prax

     100%

      100%

     33.

     Praktické cvičenia

     100%

     100%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Celkový priemer (%):

     100%

     96.97%

      

      

     14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

      

      

     1. všeobecné poradenstvo– vyhradený každý piatok v týždni pre konzultácie s rodičmi a žiakmi. Najviac tento deň opäť využívali 1. a 2. ročníky. Riešila sa hlavne dochádzka do školy, problémy správania a vzťahové problémy v triede- v spolupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi. Pre 4. ročník boli venované hodiny na orientáciu po skončení SŠ – VŠ, ponuky zamestnania, vyplňovanie prihlášok na VŠ.

     VP sa venovala aj žiakom so špeciálnymi v-v potrebami, aj ich príprave k maturite.

     Evidovali sa aj žiaci v hmotnej núdzi a sociálne slabšieho prostredia. Tiež sme sa zaujímali o žiakov športovo nadaných, ktorí však postupovali podľa riadnych učebných plánov,bez úprav.

     2. Informačná činnosť – informovanie rodičov 1.roč. o ŠkVP, školskom zákone, organizovala prednášky Ako sa učiť, Intímna hygiena ženy, Trestnoprávna zodpovednosť mládeže a šikana na školách, Partnerské vzťahy a sexuálna výchova (okresný sexuológ). Zorganizovala v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi Týždeň vedy a techniky, Európska jar, profdiagram v spolupráci sCPPPaP v LM. V októbri 2009 na základe údajov z ÚP a návratok od žiakov VP zistila, že z 20 úspešnych absolventov denného štúdia 14 študuje, 3 pracujú a 3 boli v evidencii ÚP.

      

     3. Aktivizačná oblasť– pracovné stretnutia VP s VP zo ZŠ a  s CPPP, spolupráca z OPZ v LM

     Všetky aktivity boli organizované a realizované s cieľom zlepšiť v-v proces na škole, pomôcť rodičom, žiakom i učiteľom, pre posilňovanie  mravných hodnôt školy a šíriť dobré meno školy medzi širokú verejnosť. Práca VP má nezastupiteľné miesto. Samotní rodičia priznávajú, že si nevedia rady, ako pomôcť svojmu dieťaťu. Veľmi dôležitá je aj spolupráce VP s triednymi učiteľmi, ale aj ostatnými  učiteľmi na škole pri zabezpečovaní najvhodnejších foriem a metód vo v-v procese.

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:

     Pracoval podľa plánu práce: Dni nádeje, Čistý život, Svetový deň boja proti AIDS – Červené stužky,   Detská konferencia Stop fajčeniu a nelátkovým závislostiam. Aktívnu účasť s prednáškou Anorexia mala žiačka III.Z triedy, zbierka Modrý gombík (180 €) Unicef . Celá škola sa zúčastnila protidrogového koncertu Schody do seba. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia prezentácie projektov žiakov II.Z triedy na tému Ako sa starám o svoje zdravie. Vyučujúca odborných klinických predmetov pripravila pre III. ročník besedu na tému Alkohol a mozgové bunky. V mesiaci marec  prebehla aj výtvarná súťaž na tému Drogy a život. Účasť koordinátora na pracovnom stretnutí na tému Národná prevencia úrazov a násilia u detí a dorastu v SR.. V priestoroch školy vybudované Informačné okienko. Spolupráca s výchovnou poradkyňou.

      

     - spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:CPPPaP,  OV PZ, ÚPSVaR, základné školy, Krízové stredisko“ Pálkovo centrum.

      

      

     15. Údaje o aktivitách a prezentáciI školy

      

     - multimediálne prezentácie:   týždenník Liptov, webová stránka školy

      

     - spolupráca školy s rodičmi: hlavne cezObčianske združenie priateľov SZŠ – pomoc pri organizovaní podujatí školou, podpora aktivít školy, zahrnutých v pláne práce, pomoc pri modernizácii odborných učební, účasť na rodičovských združeniach slabá, prichádzajú hlavne rodičia žiakov, ktorí sú bezproblémoví,  informácie podávame hlavne individuálne - triedny učiteľ

      

     - formy prezentácie školy na verejnosti:  spoluorganizovanie akcií v spolupráci s mestom a spoločenskými organizáciami, Burza stredných škôl, Deň otvorených dverí,   SOČ a iné súťaže

      

     - školský časopis:redakčná rada vydáva školský časopis 4x do roka pod názvom Študentský mixér. Žiaci v ňom prezentujú hlavne vlastné aktivity. Úlohou krúžku bolo však , aby žiaci získali nové vedomosti napr.: z novinárskej fotografie, obohacovali slovnú zásobu, zdokonaľovali svoj písomný prejav.

      

     - činnosť žiackej školskej rady:

     Žiacka rada pracuje pod vedením svojho metodika, ktorý je určený z radov pedagógov školy. Organizujú vlastné aktivity v spolupráci s vedením školy – program pre deti v Detskom domove, zbierka hračiek, šiat, verejná zbierka pre týrané a zneužívané dievčatá z Domu sv. Kláry, Valentínska kvapka krvi, , imatrikulácia, vianočná besiedka.   Významnou akciou bola aktivita Týždeň pre Keňu- premietanie prezentácie o krajine, výroba posterov (Stop chudobe, Stop vojne...), textilný poster s mapou Kene a znakmi organizácií, ktoré pomáhajú chudobným krajinám. Bola žiakmi uskutočnená zbierka tehlička pre Keňu, kde žiačky napiekli medovníčky v tvare tehličky, ponúkali žiakoma vyzbierané peniazešli spolu s ostatnými na zbierku. Bola to veľmi vydarená akcia nielen žiackej rady, ale celej školy.

      Snažíme sa podporovať žiacku školskú radu a viesť ich prácu k väčšej samostatnosti.

      

     - iné aktivity:

     Aktivity koordinátora enviromentálnej výchovy:  Projekt: Neseparujte sa, separujte s nami, prednáška o správnom separovaní odpadu, prednáška Ochrana životného prostredia, článok Čierne skládky, seminár Klíma nás spája ,Medzinárodná výtvarná súťaž Zelený svet- 2 práce, Zelený objektív - 1 žiačka, stála nástenka v priestoroch školy

     Šport – cezpoľný beh stredných škôl - 7 žiakov

     - okresné kolo v plávaní - 3. miesto

     - Župná liga predsedu ŽSK v malom futbale - 7 žiakov

     - organizovali sme obvodné kolo vo volejbale dievčat - získali sme 2. miesto, chlapci 3. miesto, v okresnom kole sme obsadili 4. miesto

     - Bambiriáda - volejbalový maratón - 12 žiakov

     - Župná kalokagatia - 4. miesto

      Beh olympijského dňa- 2. miesto, 3. miesto chlapci a 3. miesto dievčatá

      -  Vianočný volejbalový turnaj školy O pohár riaditeľky školy

      

     Realizácia projektu Európska jar- prednášky, odborný seminár, Zbierka pre Keňu, otázky cez internet....

      Hviezdoslavov Kubín- školské a obvodné kolo

     Spriatelené krajiny Európy

     Realizácia odborných exkurzií – Hospic Ľubica, NsP, kúpele Bystrá, kúpele Lúčky, Domov soc. služieb Liptovský Hrádok

     Liga proti rakovine – Deň narcisov

     Svetový deň diabetu, Mesiac úcty k starším

     UNICEF –   : Škola priateľská k deťom- pokračovali sme v spoločných aktivitách aj tento školský rok

      

     Ocenenia: A/ ŽSK – 

                                      Deň učiteľov: učiteľka v študijnom odbore masér

     B/ mestom – najlepší žiak školy :  za prospech a aktivity

                           1 učiteľ školy

      

     16. Údaje o projektoch podaných v školskom roku 2009/2010

      

     P.č.

     Názov projektu

     Vyhlasovateľ

     Stručná charakteristika projektu

     Fáza projektu

     1.

     Mladý záchranár v akcií

     Karpatská nadácia

     výuka žiakov 2.roč. SŠ- PP – modernizácia odbornej učebne prvej pomoci

     ukončený

     2.   

     Športové aktivity na SZŠ

     Úrad vlády

     nákup športových potrieb-begbimton, floorbal,posilňovňa

     ukončený

     3.

      Európska jar

      

      

      

     4.

       Neseparujte sa,separujte s nami

     OZ Tatry

      

     realizuje sa

     5.      

      

      

      

      

     6.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: Fáza projektu –  prijatý, neprijatý, realizovaný, ukončený.

      

     17. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  a MZ SR

      

     Záver zo správy: MZ SR odborná zložka: na veľmi dobrej úrovni - realizácia rozvojových projektov

                                                                                                           - významné aktivity školy

                                                                      na dobrej úrovni – odborné a pedagogické riadenie

     • podmienky výchovy a vzdelávania vo vzťahu k odborným predmetom          
     •  preventívne a multidisciplinárne činnosti výchovného poradcu a koordinátora drogovej prevencie           

     Celkové hodnotenie: z hľadiska odbornej prípravy je škola na dobrej úrovni .

      

     18. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

      

     Kapacita školy:

     2.posch.školy:120

     Skutočný počet žiakov:

     138-denné

      60-externé

     Naplnenosť školy (%):

     115%-denné

     Iné súčasti školy:

     stav

     telocvičňa

     ihrisko

     tenisové kurty

     plaváreň

     posilňovňa

     sauna

     šatne

     dielne

     jazyková učebňa

     vlastní

      

      

      

      

     x

      

     x

      

     x

     nevlastní

     x

     x

     x

     x

      

     x

      

     x

      

     Odborné učebne:

     anatómie  fyziológie                                              informatiky

     prvej pomoci                                                          laboratórium fyziky a chémie

     učebne masáži -2    , RRC-1                                 školská knižnica – pedagogická a odborná

     učebne ošetrovateľstva -2

     administrácie a zdrav. dokumentácie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     19. Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy

      

     - definícia cieľa (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a terminovaný):

     a) Rozvíjať a zvyšovať vzdelávaciu úroveň schválených študijných odborov a rozširovať možnosti ďalšieho vzdelávania - trvale

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: podarilo sa zvýšiť   kvalifikovanosť učiteľov, získali sme ďalšieho kv. učiteľa pre odbornú klinickú prax v odbore masér, schválené  a zaradené do siete denné pomaturitné kvalifikačné vzdelávanie, získaná akreditácia na Kurz prvej pomoci

     b) Vyvíjať aktivity smerom k celoživotnému vzdelávaniu - trvale

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: bol dodržaný a splnený plán vzdelávania

     c) vytvárať podmienky pre tvorivosť a sebarealizáciu žiakov a učiteľov

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: práca v krúžkoch, účasť žiakov a učiteľov na projektoch, žiacke semináre, Deň otvorených dverí, Internet, práca v školskej knižnici- splnený plán práce školy a tým aj cieľ

     d) získať vyhovujúce priestory pre školu a modernizovať učebne: cieľ splnený čiastočne, nakoľko  škola potrebuje pre svoj rozvoj   ešte ďalšie priestory (zvýšený počet žiakov), modernizácia sa uskutočňuje hlavne cez projekty a OZ.

     Škola bola úspešná aj v získaní akreditácie pre podnikateľskú činnosť Kurz prvej pomoci a schválení ďalšej formy denného štúdia žiakov - denné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore masér.

      

     20. SWOT analýza

      

     Silné stránky školy:

     Slabé stránky školy:

     Kvalifikovaný pedagogický kolektív, tvorivosť, ochota, záujem o ďalšie vzdelávanie

     Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a modernizáciu učební školy.

     Estetické a čisté prostredie školy

     Hodnotový rebríček zamestnancov a žiakov

     Chýbajú priestory pre možnosť rozšírenia ďalších aktivít školy, chýbajú klasické triedy

     Široká ponuka záujmových činností

     Zvyšuje sa počet žiakov  zo sociálne slabších a problémových rodín

     Práca na projektoch

     Nevyhovujúca budova školy - nedajú sa vzhľadom na jej súčasný stav dodržať hyg.požiadavky na výchovno-vzdelávací proces -napr. teplota v triedach a odborných učebniach

     Výborná prezentácia školy na verejnosti

      

     Zvyšujúci sa záujem o študijné odbory – nárast počtu žiakov

      

     Nízka nezamestnanosť absolventov

      

     Umiestnenie žiakov na VŠ

      

     Príležitosti:

     Riziká:

     Dosiahnuť rovnováhu medzi poslaním školy a dopytom trhu

     Pokles populačnej krivky

     Zvyšujúca sa možnosť uplatnenia absolventov nielen v regióne – sociálna sféra, rhb.-rekondičné zariadenia, kúpele, celoživotné vzdelávanie

     Sociálne postavenie rodín

      

     Dobrá spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi našich absolventov

     Klesajúca vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich na štúdium

     Možnosť vylepšovania vybavenia školy zapájaním sa do projektov  - vytvárať tým aj prostredie pre tvorivosť učiteľov a žiakov.

     Budova školy

     Vytvárať moderné prostredie pre výchovu a vzdelávanie našich žiakov

      

     Usilovať sa naďalej  o rozšírenie foriem vzdelávania a rozšírenie ponuky študijných odborov

      

      

     Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:

     - Aj naďalej prijímať a udržať kvalifikovaných učiteľov

     - Umožňovať učiteľom vzdelávať sa v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania

     - neustále sa podieľať na podávaní projektov pre modernizáciu výchovy a vzdelávania

     - klásť dôraz na prípravu na maturitnú skúšku z teórie odborných predmetov a CUJ.

      

     21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

      

     Integrovaná skupina študijných a učebných odborov 

     Ukazovateľ

     celkový počet absolventov

     počet žiakov ďalšieho štúdia

     počet zamestnaných žiakov

     počet evidovaných nezamestnaných žiakov k 31. 08. 2010

     Všeobecné (gymnaziálne) vzdelávanie

      

      

      

      

      

     Hutníctvo, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

      

      

      

      

     Elektrotechnika a informačné systémy

      

      

      

      

      

     Technická chémia a potravinárstvo

      

      

      

      

      

     Spracúvanie kože, plastov, gumy a výroba obuvi

      

      

      

      

      

     Textil a odevníctvo

      

      

      

      

      

     Doprava, pošty a telekomunikácie

      

      

      

      

      

     Stavebníctvo, geodézia a kartografia, baníctvo a banícka geológia

      

      

      

      

     Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, vodohospodárstvo

      

      

      

      

     Ekonomika a organizácia, obchod a služby

      

      

      

      

      

     Pedagogika, sociálna starostlivosť a knihovníctvo

      

      

      

      

     Spracúvanie dreva, výroba hudobných nástrojov, polygrafia

      

      

      

      

     Umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba

      

      

      

      

     Ekológia a ochrana prostredia, zdravotníctvo

      

     Denné:24

     Externé: 37

     14

      

      

     3

      

      

     7

      

      

     Spolu:

      61

      14

     3

     7

      

      

     22. Informácie o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania

      

     - stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:

     Škola sa nachádza na 3.poschodí v spoločnej budove so SOŠ obchodu a služieb. Školy majú spoločnú telocvičňu. Odborné učebne sa nachádzajú v bývalej budove DM, ktorá patrí ku škole. Sú rozložené na rôznych poschodiach, čo nie je veľmi výhodné. Učebne však zodpovedajú normatívu určeného metodickým centrom MZ SR. Pri učebniach sú aj sprchy pre žiakov.  Nie je dodržaná psychohygiena týkajúca sa teploty v miestnosti pre výchovno-vzdelávací proces vzhľadom na budovu školy (nevhodné okná, izolácia).

     Žiaci majú dostatočný počet skriniek na odkladanie osobných vecí.

     Stravovanie žiakov je zabezpečené v blízkosti školy na ZŠ  a na školskom internáte pre tých, ktorí sú ubytovaní.

     V rozvrhu sú presne určené prestávky (malé) a obedňajšia prestávka medzi 5.- 6. vyučovacou hodinou.

     Škola je udržiavaná v čistote a prostredie je vhodne esteticky upravené.

     Vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiakov  škola nevyhnutne potrebuje    rozšíriť svoje priestory, jedno poschodie  neumožňuje škole naďalej sa rozvíjať a plniť koncepčné zámery školy.

      

     23. Údaje o voľnočasových aktivitách školy

      

     Záujmová činnosť:

     - prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2009/2010:

     Počet odovzdaných vzdelávacích poukazov 167, 11 žiakov nesplnilo počet hodín v krúžku.

     Záujmové vzdelávanie:

     1.  Môj priateľ počítač

     2. Krúžok milovníkov dobrého filmu

     3. Nemčina pri lôžku pacienta

     4. Spevácky krúžok

     5. Tvor a píš svoj časopis

     6. Umenie prvej pomoci

     7. V zdravom tele zdravý duch – športom k zdraviu

      8. Každodenná angličtina

      9. SOČ

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží:

      SOČ - krajské kolo - 2 práce

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží:

      

      

      

      

     Dátum:

      

     Podpis riaditeľa a pečiatka školy:

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje