• Nadpis

    •  

     SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

      

          Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

      

      

     Názov školy:

      Stredná zdravotnícka škola

     Adresa školy:

     Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš

     Telefónne čísla školy:

     Služobné mobilné číslo riaditeľa školy:

     044/5522497, 0905632667

     Faxové čísla školy:

      

     044/5514027

     Internetová stránka školy:

      

     www.szslm.edupage.org

     Elektronická adresa školy:

     Elektronická adresa riaditeľa školy:

     sekretariatszslm@vuczilina.sk, jana.profantova@azet.sk

     Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny s uvedením presného názvu)

      -

     Zriaďovateľ:

      

     Žilinský samosprávny kraj,

     Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

      

     2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy

      

     Funkcia:

      

     Meno, priezvisko, titul:

     Riaditeľ

      

     Janka Profantová, PhDr.

     Zástupca štatutárny,

     pre odborné vzdelávanie a prakt.vyuč.

     Anna Jurčová, Mgr.

     Zástupca

     pre všeobecné vzdelávanie

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Zástupca

     pre …

     -

     Výchovný poradca

      

     Silvia Blcháčová, Ing.

     Koordinátor prevencie

      

     Jana Debnárová, PhDr.

     Školský psychológ

      

     -

      

     3. Údaje o rade školy

      

     P.č.

     Meno, priezvisko členov rady školy:

      

     Volený/ delegovaný za...

     1.

     Predseda: Mgr. Oľga Rossová

     pedagógov

     2.

      MUDr. Mária Plávková

     pedagógov

     3.

      Ladislav Mlynček

     rodičov

     4.

     Gabriela Devečková

     nepedag.zamestnancov

     5.

     Štefánia Nemčáková

     ŽSK-odbor školstva

     6.

     Ing.  Anna   Klimíková

     ŽSK-odbor školstva

     7.

     PhDr. Anna Majbíková

     ŽSK-zdravotníctvo

     8.

     MUDr. Andreanský  Ladislav 

     ŽSK -poslanec

     9.

     Mgr. Viera Čavrnochová

     rodičov

     10.

     Marcel Fiačan

     rodičov

     11.

      Dominika Šípková

     žiakov

     Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

      19. 04. 2012

      

     4. Iné poradné orgány školy

      

     Poradné orgány školy a ich funkcia:

     - gremiálna rada

     - pedagogická rada

     - zamestnanecký dôverník

     - predmetové komisie, vedúce študijných odborov

     - výchovný poradca

     Pomocné orgány: žiacka školská rada, Občianske združenie priateľov SZŠ

      

     5a. Údaje o počte žiakov školy

      

     Forma štúdia

     Stav k 15. 09. 2012

     Stav k 31. 08. 2013

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     počet tried

     celkový

     počet žiakov

     z toho počet začlenených žiakov

     A

     B

     C

     A

     B

     C

     Denné štúdium

     1. ročník

     2

     42

     4

      

      

     2

     40

     4

      

      

     2. ročník

     2

     25

     1

      

      

     2

     25

     1

      

      

     3. ročník

     2

     30

     0

      

      

     2

     30

     0

      

      

     4. ročník

     2

     39

     2

      

      

     2

     39

     2

      

      

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nadstavbové a pomaturitné štúdium

     1. ročník

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. ročník

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Externé a kombinované štúdium

     5

     70

      

      

      

     5

     56

      

      

      

     Spolu:

     13

     206

     7

      

      

     13

     190

     7

      

      

      

     5C. Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy

      

     Ročník 

     1. polrok

     2. polrok

     úplne

     čiastočne

     úplne

     čiastočne

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     CH

     D

     1. ročník

     1

     1

     0

     1

     1

     0

     0

     1

     2. ročník

     1

     2

     0

     0

     1

     2

     0

     0

     3. ročník

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     4. ročník

     0

     0

     0

     0

     -

     0

     0

     0

     5. ročník

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     2

     3

     0

     0

     2

     2

     0

     1

     Spolu CH + D:  6

      

      

      

      

      

     6. Údaje o prijímanÍ Žiakov na vzdelávanie

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

      5356 M

     zdravotnícky asistent

     1

     26

      3A

     4

     12

     30

     26

     5370 M

     masér

     1

     20

      3A

     4

     25 (TS)

       

     19

     5358 M

     zubný asistent

     1

     20

      3A

     4

     47

     67

     20

     5356 N

     zdravotnícky asistent-externé PKŠ

     1

     18

      4A

      2

     9

     15(2.kolo)

     19

     5370 N

     masér – PKŠ

     1

     12

      4A

     2

     10

     8(2.kolo)

     14

     5371 H

     sanitár-externé

     1

     24

      3C

     1,2

     13

     13(2.kolo)

     24

      

     Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

      

     Kód

     Názov študijného odboru/

     učebného odboru

     Návrh školy

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Dĺžka štúdia

     Počet žiakov

     počet tried

     počet žiakov

     prihlásení

     zapísaní

      

      

     1.termín

      

     1.termín

     +

     2.termín

      5356 N

      Zdravotnícky asistent -externé

      1

      12

     3A

      3

     6

      

     -

      

     7. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     Ukazovateľ

     1. polrok

     2. polrok

     počet

     %

     počet

     %

     Celkový počet žiakov

     206

     X

     190

     X

     Prospech

     prospeli s vyznamenaním

     32

     15,45

     27

     14,21

     prospeli s priemerom 1,00

     6

     2,89

     4

     6,16

     prospeli veľmi dobre

     42

     20,28

     43

     22,63

     prospeli

     83

     40,09

     97

     51,05

     neprospeli

     38

     18,35

     22

     11,57

     neklasifikovaní

     11

     5,79

     1

     0,52

     celkový prospech za školu

     2,51

     X

     2,27

     X

     Správanie

     veľmi dobré

     135

     99,26

     130

     97,02

     uspokojivé

      1

     0,74

     3

     2,24

     menej uspokojivé

     0

     0

     1

     0,74

     neuspokojivé

     0

     0

     0

     0

     Vymeškané hodiny

     celkový počet vymeškaných hodín

     10355

     X

     11499

     X

     počet ospravedlnených hodín

     10177

     98,28

     11198

     97,38

     počet neospravedlnených hodín

        178

     1,72

         301

      2,62

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:

      

     Kód

     Názov vyučovacieho predmetu

     Priemerný prospech

     Spolu

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     5. ročník

     6. ročník

     SJL

     Slovenský jazyk a literatúra

     3,50

     3,26

     3,37

     3,93

      

      

     3,51

     AJ

     Anglický jazyk

     2,89

     3,45

     3,21

     4,01

      

      

     3,39

     NJ

     Nemecký jazyk

     3,33

     2,86

     3,85

     3,5

      

      

     3,38

     OBN

     Občianska náuka

      

     2,32

     1,49

      

      

      

     1,90

     DEJ

     Dejepis

     3,06

     2,72

      

      

      

      

     2,89

     ETV

     Etická výchova

      

      

      

      

      

      

     -

     NAB

     Náboženská výchova

      

      

      

      

      

      

     -

     BIO

     Biológia

     2,92

      

      

      

      

      

     2,61

     CHE

     Chémia

     3,34

     3,4

     2,17

      

      

      

     2,97

     FYZ

     Fyzika

     2,18

     2,33

      

      

      

      

     2,25

     MAT

     Matematika

     2,88

     2,61

     2,13

      

      

      

     2,54

     INF

     Informatika

     1,37

     1,26

      

      

      

      

     1,31

     TSV

     Telesná a športová výchova

     1,27

     1,15

     1,37

     1,37

      

      

     1,29

     LAT

     Latinský jazyk

     2,97

      

      

      

      

      

     2,97

     ANF

     Anatómia a fyziológia

     2,51

     2,13

      

      

      

      

     2,32

     PAT

     Patológia

     1,14

     2,26

      

      

      

      

     1,70

     OZS

     Organizácia zdravotníctva

     2,0

      

      

      

      

      

     2,0

     PPS

     Prvá pomoc

      

     1,32

      

     1,56

      

      

     1,44

     PVL

     Preventívne lekárstvo

     1,64

     1,09

      

      

      

      

     1,36

     PYJ

     Psychológia a pedagogika

     2,14

     2,01

      

      

      

      

     2,07

     ZET

     Zdravotnícka etika

     2,09

      

      

      

      

      

     2,09

     SIL

     Sociálna staroslivosť

     1,86

     1, 09

      

     3,43

      

      

     2,12

     ZKC

     Zdravie a klinika chorôb

     1,9

     1,94

     2,08

     2,71

      

      

     2,15

     ZOE

     Základy ošetrovania

     2,48

     2,56

     2,5

     2,61

      

      

     2,53

     AZD

     Administratíva a zdrav.dok.

      

     1,56

     1,88

      

      

      

     1,72

     ZDR

     Zdravoveda

     1,44

      

      

      

      

      

     1,44

     SNO

     Sanitárstvo

     2,0

      

      

      

      

      

     2,00

     SAA

     Sanitárske činnosti

     1,88

      

      

      

      

      

     1,88

     FYT

     Fyzikálna terapia

     3,12

     2,22

     1,86

     3,19

      

      

     2,59

     RRC

     Relax.rekon.cv.

     1,24

     1

     1

      

      

      

     1,08

     MAZ

     Masáže

      

     2,11

     1,29

      

      

      

     1, 7

     OAZ

     Odborná klinická prax-ZA

     1,28

     1,77

     2,13

     1,87

      

      

     1,76

     MFB

     Odborná klinická prax – MA

      

      

     1,5

     2,31

      

      

     1,90

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     1,92

     2,09

     2,18

     2,91

      

      

     2,27

      

     8. Údaje o ukončení štúdia

      

     Údaje o maturitnej skúške

      

     Externá časť maturitnej skúšky:

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

      Slovenský jazyk a literatúra

      

     39

     48,75 %

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     32

     38,2 %

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

     5

     37,66%

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

      

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     39

     52,55 %

      

      

      

     Anglický jazyk

     B1

     32

     48,75 %

      

      

      

     Nemecký Jazyk

     B1

      5

     41,00 %

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

      

     Predmet

     Úroveň

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

       Slovenský jazyk a literatúra

      

     29

     3,45

      

      

      

     Anglický jazyk

      

     23

     2,95

      

      

      

     Nemecký Jazyk

      

     6

     3,33

      

      

      

     Praktická časť odbornej zložky

      

     47

     1,69

      

      

      

     Teoretická časť odbornej zložky

      

     47

     2,06

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Údaje o záverečných skúškach

      

     Kód

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Prospech

     Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

     prospeli s 

     vyznamenaním

     prospeli veľmi dobre

     prospeli

     neprospeli

     1.

     5371 H sanitár

     16

     7

     6

     3

     0

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     9. Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní

     A) Aktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     1.

     5356 M, 5356 N zdravotnícky asistent

     denná, externá

     3A, 4A

     2.

     5370 M, 5370 N masér 

     Denná, PKŠ

     3A, 4A

     3.

     5371 H sanitár

     externá

     3C

      

      

      

      

      

     B) Neaktívne

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Neaktívne od šk. roku

     5356 N

     Zdravotnícky asistent

     externá

     4A

     2013/2014

     5371 H

     Sanitár – 2 ročný

     externá

     3C

     2013/2014

     Pozn. Nie je zaradený v ŠVP od šk. roku 2013/2014

      

     C) Experimentálne overovanie

      

     Kód

     Názov študijného a učebného odboru

     Forma štúdia

     Stupeň vzdelania (ISCED)

     Doba trvania experimentu

     (od – do)

      

     10. Údaje o počte pedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ         

      

                          

     Počet

     kvalifikovaní

     nekvalifikovaní

     Z toho nekvalifikovaní -dopĺňajúci

     si kvalifikáciu

     Ženy

     23

      

      

     Muži

     2

      

      

     Spolu (kontrolný súčet):

     25

      

      

     Kvalifikovanosť v %:

     100%

     X

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     3

      

      

     do 40 rokov

     7

      

      

     do 50 rokov

     11

      

      

     do 60 rokov

     4

      

      

     dôchodcovia

     0

      

      

     Spolu (veková štruktúra):

     25

      

      

      

     11. Údaje o počte nepedagogických zamestnancoch školy

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Ženy

     5

     Muži

     1

     Spolu (kontrolný súčet):

     6

     Veková štruktúra

     do 30 rokov

     -

     do 40 rokov

     1

     do 50 rokov

     3

     do 60 rokov

     1

     dôchodcovia

     1

     Spolu (veková štruktúra):

     6

      

     12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠKOLY

      

     Ukazovateľ

     Počet

     Forma štúdia

     Garant štúdia

     (napr. MPC, VŠ a iné)

     Absolventi

     vysokých škôl

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     do 30 rokov

     ženy

      

      

      

     muži

     1

     DPŠ

     do 40 rokov

     ženy

     2

     1

      Špecializačné

     atestačné

      SZU, UIPŠ

     MPC 

     muži

      

      

      

     do 50 rokov

     ženy

     2  

      2

     DPŠ

     Aktualizačné II.st.

      NÚCEM

     muži

      

      

      

     do 60 rokov

     ženy

      1

      .funkčné

      MPC

     muži

      

      

      

     dôchodcovia

     ženy

      

      

      

     muži

      

      

      

     Spolu:

     9

     -

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov

      

     P.č.

     Zoznam vyučovacích predmetov

     Percentuálne vyjadrenie

     (vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

     Odbornosť

     1.

     Slovenský jazyk a literatúra

     100%

     2.

     Anglický jazyk

     100%

     3.

     Nemecký jazyk

     100%

     4.

     Občianska náuka

       0%     týždenne 1,5 hod.

     5.

     Dejepis

     100%

     6.

     Etická výchova

     100%

     7.

     Náboženská výchova

     100%

     8.

     Biológia

     100%

     9.

     Chémia

     100%

     10.

     Fyzika

      0%     týždenne 1,5 hod.

     11.

     Matematika

     100%

     12.

     Informatika

     100%

     13.

     Telesná a športová výchova

     100%

     14.

     Latinský jazyk

     100%

     15.

     Anatómia a fyziológia

     100%

     16.

     Patológia

     100%

     17.

     Organizácia zdravotníctva

     100%

     18.

     Prvá pomoc

     100%

     19.

     Preventívne lekárstvo

     100%

     20.

     Psychológia a pedagogika

     100%

     21.

     Zdravotnícka etika

     100%

     22.

     Sociálna starostlivosť

     100%

     23.

     Zdravie a klinika chorôb

     100%

     24.

     Základy ošetrovania

     100%

     25.

     Administratíva a zdrav.dok.

     100%

     26.

     Zdravoveda

     100%

     27.

     Sanitárstvo

     100%

     28.

     Sanitárske práce

     100%

     29.

     Fyzikálna terapia

     100%

     30.

     Relax.rekon.cv.

     100%

     31.

     Masáže

     100%

     32.

     Masáže-klinická prax

     100%

     33.

     Odborná klinická prax

     100%

     Spolu

      

     94 %

      

     14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

      

     Práca výchovného poradcu / VP / bola orientovaná na:

     ■ metodickú a informačnú pomoc pedag. zamestnancom, žiakom, zákonným zástupcom

     ■ informačnú oblasť

     ■ vzdelávaciu oblasť

      

     1. VP mala vyhradený deň v týždni pre konzultačnú činnost:

     - pre triednych učiteľov, žiakov, zákonných zástupcov

     - konzultácie pre žiakov zaradených do integrovaného vzdelávania (7), vedenie ich dokumentácie, tvorba individuálnych v-v plánov, spolupráca s ich TU, rodičmi. Dve žiačky úspešne zvládli MS

     - konzultácie s CPPPaP

     2. Informačná oblasť: zameranie na spoluprácu s viacerými poradnými a v-v inštitúciami:

     - ÚPSVaR v Lipt. Mikuláši: sledovanie a informovanie o zamestnanosti našich absolventov, prednáška pre žiakov IV. ročníka venovaná programu EURES a druhá venovaná právnym aspektom – preventívne poradenstvo, vyplývajúce z ukončenia SŠ.

     - CPPPaP: spolupráca v rámci akcií„ Burza stredných škôl Liptova a v Martine, príprava a rozposlanie informačných materiálov o študijných odboroch

     - PZ LM: ide o dlhodobejšiu aktívnu spoluprácu, prednášky zabezpečuje por. Poljaková, ktoré hodnotíme, že sú pripravené naozaj na vysokej odbornej úrovni, žiakmi sú prijímané pozitívne, čo sa prejavuje ich aktívnou účasťou. Doporučujeme aj pre ostatné stredné školy.

     Napr.: v týždni Boja proti drogám- Trestnoprávne dôsledky užívania drog, ďalej tiež Šikana a prevencia pred ňou, Bezpečná práca s internetom, Nebezpečenstvo extrémizmu, Obchod s ľuďmi

     -Sexuálna výchova: osvedčená spolupráca s okresným sexulógom MUDr. Timkom – besedy prinášajú plodnú diskusiu o intimite muža a ženy, ochrana pred neželaným počatím, zodpovednosť partnerov pri pohlavnom styku, plánované rodičovstvo..., beseda s p.Čolákovou v rámci programu S tebou a o tebe pre žiakov I. ročníkov

     -Interstudy, agentúra pre  štúdium v zahraničí: lektor pán Chovanec pre žiakov IV.ročníka vysvetlil možnosti štúdia v zahraničí, získanie štipendií, podmienky prijatia.

     -VP: organizačné zabezpečenie Dňa otvorených dverí, vytvorenie podkladov pre reprezentačný baner, uskutočnila prednášku pre I. ročníky Ako sa správne učiť, pre IV.roč. zabezpečovala aktuálne informácie pre štúdium na VŠ, prehľad voľných pracovných miest, prehľadne viedla evidenciu o športovo nadaných žiakoch, ktorí dosahujú úspechy aj na medzinárodnej úrovni, úzko spolupracovala s koordinátorom prevencie

     3. Vzdelávacia oblasť:    

     sebarozvoj - VP  venovala pozornosť problematike porúch učenia-dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dyspraxia...študovala metodiky postupu pri vypracovávaní IVVP, aby aktuálne informácie mohla odovzdávať všetkým pedagógom školy. Vedenie školy dalo VP k dispozícii príručku: Učiteľ v procese školskej integrácie (veľmi dobrá)

     -CPPPaP: pracovné stretnutia so zameraním na a) Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – Národný projekt (zatiaľ sú zapojené len ZŠ), b) Detské písmo z pohľadu písmoznalca a možnosti jeho interpretácie

         Činnosť VP je neustále náročnejšia a obsiahlejšia, okrem uvedených činnosti, sa čoraz viac venuje v práci žiakom, ktorí majú problémy v správaní k spolužiakom, pedagógom, ale aj k svojim rodičom. Všetky stanovené ciele VP splnila. Práca VP na škole je nenahraditeľná a vysoko si ju vážim.   

      

     - stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:

      

     -Vytvorený plán práce a vypracovaná Vnútorná smernica prevencie a riešenia šikanovania. Informácie boli podané učiteľom a zákonným zástupcom žiakov školy. Spolupracovala s triednymi učiteľmi, VP a metodikom ŠO SČK:

     - I. ročníky oboznámené s činnosťou koordinátora prevencie, diskusia na tému Drogy-mapovanie, skúsenosti

     -Európsky týždeň boja proti drogám: - Zober loptu, nie drogy- športové súťaže

                                                                  -Súťaž o najlepšiu nástenku s protidrogovou tematikou (vyhrala II.Z)

                                                                  -Vybral som si život, nie drogy (literárne práce žiačok IV.roč. uverejnené v školskom časopise)

                                                                 -Svoj život si každý kreslí sám - plagát týždňa - výstava výtvarných prác  v priestoroch školy

     -Kampaň Červené stužky – žiaci aj zamestnanci školy nosili červené stužky ako znak solidarity, ľudskosti a spolupatričnosti s trpiacimi na AIDS.

     Aktivity: celoslovenská výtvarná súťaž – pohľadnice (1 žiačka), celoslovenská literárna súťaž (odoslané dva príspevky), besedy (viď.VP), beseda s MUDr. Plávkovou na tému AIDS a film Anjeli

     Beseda: Alkohol nie, zdravý život áno – Centrum prevencie kriminality na MÚ (mestská polícia)

     Adolescencia a jej problémy - prvý ročník – školská koordinátorka

     Protidrogový koncert Vzdušné zámky - žiaci I. a II. roč. boli za aktivitu aj odmenení.

     Školská koordinátorka poskytovala a preventívno - výchovné konzultácie aj v spolupráci s výchovnou poradkyňou.

      

     - spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:

      

     CPPPaP,  OV PZ, mestská polícia, ÚPSVaR, lekári, základné školy – výchovní poradcovia   

      

     15. Údaje o aktivitách a prezentáciI školy

      

     - multimediálne prezentácie: -týždenník Liptov, Liptovsko-Oravsko regionálne noviny   

                                                    -webová stránka školy  

                                                    -školský časopis Študentský mixér

                                                    -školské odborné konferencie za účasti pozvaných hostí: za zriaďovateľa, za mesto, zástupcov spoločenských organizácii, zmluvných pracovísk odbornej praxe a zamestnávateľov našich absolventov.

      

     - spolupráca školy s rodičmi:

     -rodičovské združenia, individuálne stretnutia s rodičmi formou konzultácií  ( triedni majú určené dni a hodiny). Účasť na rodičovských združeniach aj tento rok bola slabá, prichádzajú hlavne rodičia žiakov prvých ročníkov a tých, ktorí sú bezproblémoví.   

     -Občianske združenie priateľov SZŠ – poskytuje pomoc pri organizovaní podujatí školou - exkurzie, kurzy, podpora aktivít školy, zahrnutých v pláne práce, pomoc pri modernizácii odborných učební, pomoc sociálne slabším žiakom, odmeny najlepším žiakom

     - formy prezentácie školy na verejnosti:

     -spoluorganizovanie kultúrnych a športových akcií v spolupráci s mestom, športovými klubmi, spoločenskými organizáciami, CVČ

     - zdravotnícke hliadky na športových súťažiach (napr.: Kinderiáda, Bambiriáda, krajská a celoslovenská súťaž v cezpoľnom behu, Deň chôdze...)

     - Burza stredných škôl, Deň otvorených dverí    

     - SOČ  

     - projekty    

     - školenia PP žiakov SŠ v rámci kurzu ochrana života a zdravia

     - Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Deň srdca , UNICEF

     - spolupráca so zväzom diabetikov, s RÚVZ  

      

     - školský časopis: Študentský mixér - pracuje redakčná rada, zložená so žiakov školy, metodicky usmerňovaná učiteľkou slovenského jazyka. Časopis sa vydáva a pracuje v rámci záujmovej činnosti. Zapájajú sa aj do súťaží školských časopisov- napr.. súťaž v rámci stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop, ŽSK, Proslavis, Štúrovo pero

     Časopis vychádza ako dvojčíslie. V tomto školskom roku preukázali žiaci viac vlastnej tvorivosti a postrehov z akcií, poriadaných školou.

      

     - činnosť žiackej školskej rady: Metodik žiackej rady na začiatku školského roka vypracuje spolu s členmi plán činnosti: obsahuje aktivity kultúrne, spoločenské, športové, vzdelávacie a spoluprácu s vedením školy- stretnutie v I. polroku 1x a II. polroku tiež 1x. Žiaci v žiackej školskej rade sú aktívni, zapojenie ostatných žiakov do ich činnosti je slabšie. Majú podnetné návrhy, ale k ich realizácii potrebujú  vedenie metodikom a pomoc ostatných vyučujúcich. Predseda ŽŠR navštívil EU parlament v Bruseli, členka rady sa zúčastnila akcie Slov.únie študentstva: Fiktívna krajina 2012, ďalší členovia spolu s metodičkou sa zúčastnili workshopu Študentská samospráva-demokracia v škole na ŽSK, ktorý organizovala IUVENTA

      

     iné aktivity:   

     - Beseda s   predsedom ŽSK J. Blanárom o aktuálnych témach EU

      

     ŠO SČK  - členmi sa stávajú všetci žiaci školy, pracujú pod vedením svojho výboru a metodika. ŠO SČK tematicky pripravovala svoju nástenku, ktorá bola vždy svojím obsahom zaujímavá pre žiakov, učiteľov a návštevy školy.

     Činnosti: -Deň srdca- meranie TK, tuku  

     -Zbierka pre týrané deti, adventná zbierka slovenskej charity, ktorú organizuje spoločnosť Tesco pre najbiednejších ľudí, chorých, starých, rodiny v hmotnej núdzi...,

     -zbierka Týždeň modrého gombíka

     -Študentská a Valentínska kvapka  krvi

     Deň narcisov – vyzbieraných 1010 €

        

     Enviromentálna výchova: Koordinátorka organizuje účelové cvičenia a Kurz ochrany života a zdravia. Zúčastnila sa enviromentálneho seminára Voda je život. Na každej kvapke záleží. Bol prínosom pre obohatenie vyučovacieho procesu ekológie. V rámci svojho plánu činnosti vytvorila spolu so žiakmi stálu nástenku s ekologickou tematikou.

     -Prednášky, besedy: Separovanie odpadu, Zdravá výživa, Ekologické poľnohospodárstvo,   

                                           Plazy-zážitkové vyučovanie (CVČ), Hospodárenie s vodou, účasť na výstave Ekofond

     -Príspevky do školského časopisu: Šetríme v domácnosti s energiami? Na skládku alebo do spaľovne? Recyklácia skla, papierov, plastov  

      -Enviromentálna výchova v praxi- St.o životné prostredie (práca v areály nemocnice)

                                                             Hasičský a záchranný zbor: Ochrana lesov pred požiarmi

      

     Exurzie:  študijný odbor zdravotnícky asistent, masér: Klinika v Kreische – Drážďany

                      Šrobárov ústav detskej tbc a respiračných chorôb

                      Human Body – Bratislava

                      Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa

      

     Podnikateľskú činnosť školy: Kurzy prvej pomoci –   snažíme sa neustále rôznym spôsobom preniknúť do povedomia škôl, organizácií a firiem v regióne. Najviac využívajú kurzy študenti stredných škôl v Lipt. Mikuláši a v Lipt. Hrádku.

      

     Ďakovné listy, ktoré škola obdržala od:  Rady mládeže žilinského kraja- za podporu práce  

                                                                       žiakov ŽŠR, za zapojenie sa do Olympiády ŽŠR SŠ

                                                                      CVČ- za zdravotnícke zabezpečenie majstrovstiev

                                                                                Slovenska v cezpoľnom behu 

                                                                      ŠZŠ Lipt.Ján – za spoluprácu školy a prácu masérov  

                                                                                               s deťmi                                                 

                                                                      MFK Tatran – za spoluprácu pri zabezpečovaní  

                                                                                             futbalových   turnajov

                                                                      UNICEF – za pomoc a podporu počas Týždňa

                                                                                        modrého gombíka

                                                                      Liga proti rakovine – Deň narcisov

      

     16. Údaje o projektoch/grantoch podaných v školskom roku 2012/2013

      

     Projekt

     /

     Grant

     Názov projektu / grantu

     Stručná char. projektu / grantu

     Akcept./

     Neakcept.

     Termín začiatku realizácie pr.

     Termín ukončenia realizácie pr.

     Celkový rozpočet

     Spolufinancovanie

     Škola

     ŽSK

     ŽSK

      Aj športom k zdravému životnému štýlu

       Vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah pomocou kolektívnych pohybových aktivít

       neakceptovaný

      

      

      

      

      

       

       

       

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     MŠVVaŠ SR

     Zdravie a bezpečnosť na školách

     „Zúbková hliadka v akcii- dentálna hygiena u detí MŠ

     akceptovaný

     Sept.2012

     December 2012

     1470

     100

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Fondy EU

     Premena tradičnej školy na modernú

     Modernizácia odborných učební

     podaný

     marec 2013

     október 2013

     apríl 2015

     188 000

      

     5%

      

     Vzdelávanie učiteľov

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     INÉ

       

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

     Recyklohry

     zber elekt.odpadu

      

     každý rok

      

      

      

      

       

      „

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

     Duševné zdravie na strednej škole

     V spolupráci s CPPPaP v LM

      

     každý rok

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     17. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

      

     Zistenia:0

      

     18. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

     1. budovy, dielne, odborné učebne

      

     Kapacita školy:

     2.posch.školy:120

     Prízemie: 50

     Skutočný počet žiakov:

     206

     Naplnenosť školy (%):

     100%

      

      

     Počet

     Priestor v m 3                                                                               

     Poznámka

     Budovy celkom

      

      

      

      

     Učebne

     14

                         

      

     Z toho

     Kmeňové

     5

                          X

      

     Jazykové

     1

                          X

      

     Odborné

     6

                          X

      

     IKT

     1

                          X

      

     Laboratória

     1

                          X

      

     Šatne                                  (Áno/Nie)

     áno

                         

      

     Dielne                                 (Áno/Nie)

     nie

                         

      

     Školský internát               (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Školská jedáleň                (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie)

     nie

      

      

     Telocvičňa                         (Áno/Nie)

     Nie

      

     posilňovňa

     Iné (chaty, ubytovne, rekreačné zariadenia...)

      

      

      

     Technika

      PC                             (ks)

     52

                          X

      

     Dataprojektory         (ks)

     7

                          X

      

     Interaktívne tabule   (ks)

     2

                          X

      

                          

     Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne, ktoré zariadenie škola spravuje

      

     1. športoviská

      

     Športoviská

     Názov športoviska

     Áno

     /

     Nie

     Rozmery

     Povrch

     Stav

     (vyhovujúci/

     nevyhovujúci)

     Poznámka

     (v prípade nevyhovujúceho  popísať závady)

     Posledná rekonštrukcia (dátum)

     Telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Viacúčelové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Atletický ovál

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Atletická rovinka

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Atletické doskočisko

      

     X

      

      

      

      

     Vrhačský sektor

      

     X

      

      

      

      

     Hokejové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Posilňovňa

     áno

     5,7x7

     Plávajúca podlaha

      

      

     Sept. 2008

     Tenisové kurty

      

     Počet

      

      

      

      

     Plaváreň

      

      

      

      

     Uviesť počet dráh

      

     Sauna

      

     X

     X

      

      

      

     Pohybové štúdio

      

      

      

      

      

      

     Gymnastická telocvičňa

      

      

      

      

      

      

     Floorbalové ihrisko

      

      

      

      

      

      

     Iné (uviesť)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Šatne

     Uviesť počet a stav

     Hygienické zariadenia

     Uviesť počet a stav

                    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie ihrisko...)

     1. vozový park

      

     Vozový park

     Druh vozidla

     Rok výroby

     Počet najazdených km

     Počet miest na sedenie

     --------

     -------

     --------

     --------

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     19. Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy

      

     - definícia cieľa pre školský rok 2012/2013 (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a terminovaný):

     Ciele vychádzajú z koncepcie školy pre roky 2009-2014:

     a) Rozvíjať a zvyšovať vzdelávaciu úroveň schválených študijných odborov a rozširovať možnosti ďalšieho vzdelávania  aj cez podnikateľskú činnosť- trvale

     - vybudovať odbornú učebňu pre nový  študijný odbor zubný asistent

     - získať a upevniť spoluprácu so zubnými ambulanciami – budúcimi pracoviskami odbornej klinickej praxe

     - zamerať sa na získanie ďalších kvalifikovaných pedag. zamestnancov pre zubného asistenta

     - naďalej  rozvíjať úspešnú spoluprácu školy s organizáciami, ktoré sú  svojou činnosťou blízke zameraniu našej školy a schváleným študijným odborom

      

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: podarilo sa zvýšiť  kvalifikovanosť   učiteľky odborných masérskych predmetov ukončila kvalifikačné štúdium , 1 učiteľ ukončil DPŠ. Škola na základe podanej žiadosti   o zaradenie   študijného odboru zubný asistent, získala tento odbor  do siete študijných odborov školy. Ide o žiadaný odbor na trhu práce.  Zvýšil sa aj záujem o kurzy prvej pomoci. Nepodarilo sa nám zrealizovať masérske kurzy, nakoľko sme sa zamerali hlavne na získanie nového študijného odboru do siete študijných odborov školy a vybudovanie odbornej učebne pre tento odbor a to hlavne sponzorsky. Podarilo sa nám získať a uzatvoriť zmluvy o budúcej zmluve s požadovaným počtom zubných ambulancií . Dve učiteľky s kvalifikáciou pre ošetrovateľstvo sa rozhodli rozšíriť si vzdelanie, aby mohli vyučovať aj v študijnom odbore zubný asistent, čo je veľmi výhodné pre školu. Spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi našich absolventov je na veľmi dobrej úrovni a darí sa nám ich okruh neustále rozširovať ( napr.: aj oblasť Vysokých Tatier )

     b) Vyvíjať aktivity smerom k celoživotnému vzdelávaniu - trvale

     nepodarilo sa nám získať večerné štúdium masér, nakoľko táto forma bola zaradená do ŠVP až v auguste 2013, budeme opätovne žiadať.

     c) vytvárať podmienky pre tvorivosť a sebarealizáciu žiakov a učiteľov

     - vyhodnotenie plnenia cieľa: aj v tomto školskom roku pracovali žiaci v záujmových krúžkoch  , účasť žiakov a učiteľov na    projektoch, na ktorých sme sa podieľali spoluúčasťou s inými organizáciami. Vysoko oceňujem ochotu a zanietenosť  učiteľov pri tvorbe projektu ESF, ktorí sme podali v marci 2013.   Žiaci sa prezentovali vlastnými odbornými konferenciami: – Život s hendikepom , účasť na II. konferencii žiakov SZŠ s témou Ochorenia kardiovaskulárneho systému a oše st. o pacienta.   

     d)  zlepšiť výsledky MS z jazykov systematickou prípravou od I.roč.-  učiteľky AJ a NJ pripravili vstupné testy pre žiakov I.roč. a ich analýzou zostavujú postup prípravy k MS. Tento šk. rok sa podarilo dosiahnuť zlepšenie výsledkov MS z AJ. Došlo však k zhoršeniu priemeru zo SJL i napriek tomu, že členovia PK od ich prvého ročníka hľadali a ponúkali žiakom možnosti doplnenia si vedomostí, žiaci sa stavali negatívne k snahe pedagógov (časté vymeškávanie, nedoplnenie si učiva, nevypracovanie si zadaných úloh...)

     - definícia cieľa pre školský rok 2013/2014:

     Ciele vychádzajú ešte z koncepcie školy pre roky 2009-2014, ŠkVP a pripravovanej koncepcie pre roky 2014-2019:

     a) Rozvíjať a zvyšovať vzdelávaciu úroveň schválených študijných odborov  v súlade so ŠVP a ŠkVP

                                                                                               termín: trvale, zodp.RŠ, ZRŠ, pedagógovia

                                                             

     b) pripravovať postupne cez analýzu trhu práce ďalší študijný odbor a rozšíriť tak ponuku pre žiakov ZŠ

                                                                                                              termín: 2014-2019, zodp.: RŠ, ZRŠ

     c) rozšíriť   ponuku v študijnom  odbore  masér o formu   večerného štúdia

                                                                                                              termín: január 2014, zodp.: RŠ 

     d) pripravovať masérsky kurz, opatrovateľstvo ako podnikateľskú činnosť

                                                                                                              termín:2014-2019,zodp.:RŠ,učitelia 

                                                                                                              odborných masérskych predmetov

     e) vylepšovať učebne školy v súlade s materiálno- technickými požiadavkami ŠVP

                                                                                                              termín: trvale, RŠ, vedúce študijných 

                                                                                                                           odborov

     f) podporovať vzdelávanie učiteľov a ich tvorivú prácu

                                                                                                             termín: trvale,zodp.:RŠ,ZRŠ,

                                                                                                                        pedagógovia

     20. SWOT analýza

      

     Silné stránky školy:

     Slabé stránky školy:

     Kvalifikovaný pedagogický kolektív - jeho stabilizácia, tvorivosť, ochota, záujem o ďalšie vzdelávanie

     Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a modernizáciu učební školy.

     Estetické a čisté prostredie školy

     Hodnotový rebríček zamestnancov a žiakov

     Chýbajú priestory pre možnosť rozšírenia ďalších aktivít školy, chýbajú klasické triedy- zvyšuje sa počet žiakov školy

     Široká ponuka záujmových činností, športové aktivity – stúpa úspech žiakov v súťažiach

     Zvyšuje sa počet žiakov  zo sociálne slabších a problémových rodín

     Práca na projektoch, rozširovanie ponuky študijných odborov. Finančná i materiálna pomoc sponzorov a OZ priateľov SZŠ

     Nevyhovujúca budova školy - nedajú sa vzhľadom na jej súčasný stav dodržať hyg.požiadavky na výchovno-vzdelávací proces -napr. teplota v triedach a odborných učebniach

     Výborná prezentácia školy na verejnosti, spoluorganizovanie aktivít organizácií mesta,

      

     Nízka nezamestnanosť absolventov

      

     Umiestnenie žiakov na VŠ

      

      

      

     Príležitosti:

     Riziká:

     Dosiahnuť rovnováhu medzi poslaním školy a dopytom trhu

     Pokles populačnej krivky

     Zvyšujúca sa možnosť uplatnenia absolventov nielen v regióne – sociálna sféra, rhb.-rekondičné zariadenia, kúpele, celoživotné vzdelávanie

     Sociálne postavenie rodín

      

      Dobrá a rozširujúca sa spolupráca s potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov

      Sú ohrozené možnosti školy rozširovať formy vzdelávania i ďalšie študijné odbory, ktoré chýbajú na trhu práce-  chýbajú  priestory

     Možnosť vylepšovania vybavenia školy zapájaním sa do projektov  - vytvárať tým aj prostredie pre tvorivosť učiteľov a žiakov.

     Budova školy

     Vytvárať moderné prostredie pre výchovu a vzdelávanie našich žiakov

      

     Usilovať sa naďalej  o rozšírenie foriem vzdelávania a rozšírenie ponuky podnikateľskej činnosti

      

     Zaujať verejnosť kvalitným školským vzdelávacím programom – škola zvyšuje počty žiakov.

      

      

      

      

     Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:

     - Aj naďalej prijímať a udržať kvalifikovaných učiteľov

     - Umožňovať učiteľom rozvíjať svoju odbornosť v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania a samoštúdia

     - vyhľadávať a zapájať sa do projektov pre modernizáciu výchovy a vzdelávania

     - klásť dôraz na prípravu na maturitnú skúšku z teórie odborných predmetov, SJL a CUJ 

     - motivovať žiakov k sebavzdelávaniu a rozvoju kľúčových kompetencií realizáciou vlastných vzdelávacích aktivít (žiacke školské konferencie...)

     - podporovať činnosť žiackej školskej rady

     - hľadať a rozvíjať možnosti spolupráce s rodičmi žiakov školy – na konci šk. roka spraviť dôslednú analýzu ponuky presne stanovených konzultačných hodín triednych učiteľov pre rodičov a žiakov z dôvodu zlepšenia dochádzky, správania a prospechu žiakov

     - úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť v spolupráci so zriaďovateľom aj vytvorením vhodných priestorov pre školu – výmena okien, zateplenie budovy, nakoľko sa nedajú dodržať hyg. požiadavky týkajúce sa teploty v klasických triedach i odborných učebniach.

      

     21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

      

     Kód

     Kód a názov študijných a učebných odborov 

     Ukazovateľ

     celkový počet absolventov

     počet žiakov ďalšieho štúdia

     počet zamestnaných žiakov

     počet evidovaných nezamestnaných žiakov k

      31. 08. 2013

     5356 6

     Zdravotnícky asistent

     23+19 ext.

     11 + 5 ext.

     2 + 14 ext.

     0

     5370 6

     Masér

     16

     3

     2

      1

     5371 H

     Sanitár

     16

     3

     13

      0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu:

     74

     22

     31

      1

     POZN. :  Údaje o ďalšom štúdiu a počte zamestnaných nie sú   úplné, nakoĺko všetci žiaci ešte nevrátili    návratky a majú aj Opravné maturity

      

     22. Informácie o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania

      

     - stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:

     Škola sa nachádza na 3.poschodí v spoločnej budove so SOŠ obchodu a služieb. Školy majú spoločnú telocvičňu. Odborné učebne v počte 5, sa nachádzajú v bývalej budove DM, ktorá patrí ku škole. Sú rozložené na 2-5  poschodí, čo nie je veľmi výhodné. Učebne však zodpovedajú normatívu určeného metodickým centrom MZ SR. Pri učebniach sú aj sprchy pre žiakov.  Nie je dodržaná psychohygiena týkajúca sa teploty v miestnosti pre výchovno-vzdelávací proces vzhľadom na budovu školy (nevhodné okná, izolácia)- problém pretrváva. Na prízemí SOŠ máme dve triedy klasické a jednu odbornú učebňu, nakoľko nám pribudol študijný odbor zubný asistent (vyšší počet žiakov ako v predchádzajúcom školskom roku ).

     Žiaci majú dostatočný počet skriniek na odkladanie osobných vecí.

     Stravovanie žiakov je zabezpečené v blízkosti školy na ZŠ a na školskom internáte pri OA pre tých, ktorí sú ubytovaní.

      

     23. Údaje o voľnočasových aktivitách školy

      

     Záujmová činnosť:

     - prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2012/2013:

      

     Zaradenie

     Názov krúžku

     Počet žiakov

     Vedúci krúžku

     (meno a priezvisko)

     Spoločensko-vedné

     Tvor a píš svoj časopis

     35

     Mgr. Veronika Bobulová

     Bookworm-klub čitateľov

     20

     PaedDr. Anna Dzúrová

     Nemčina v praxi

      6

     Mgr. Zuzana Kohárová

      

     Nemčinou krok za krokom

     13

     Mgr. Kronfráterová

      

      Ako na to? – tvorba projektov

      5

      Mgr. Petra Huleková

     Prírodovedné

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Technické

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Umelecké

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Športové

     V zdravom tele zdravý duch

     17

     Mgr. Peter Žakarovský

      

      

      

      

      

      

     Iné

     SOČ

     11

     Mgr.Daniela Kompišová

     Výchova k zdraviu

     7

     PhDr. Debnárová

     Duševná hygiena  a vzťahy

     21

     MUDr. Mária Plávková

      

     Zdravie najcennejšie

     22

     PhDr.Helena Straková

      

     Z každého rožka troška pre zdr.asistenta

     13

     Mgr. Bartánusová

      

     Komunikácia bez slov

     17

     Mgr.Švihrová

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží (nie regionálne kolá):

      

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka

     (družstvo chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

     Krajské kolo

      20 rokov samostatnosti Slovenskej republiky

      Goliášová, Zollerová

      -

      

      

      

     SOČ

     Mária Gostíková

     4.miesto

      

      

      

     Celoslovenské kolo

      Vráťme knihy do škôl

      Adamčáková

      5. miesto

     Dotyky umenia -  Anjelská láska

     Plevová

     Aukčný katalóg 2013

      

      

      

      

      

      

     Medzinárodné kolo

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Iné súťaže:

                       Posolstvo solúnskych bratov je stále živé.

                       Maturita v knižnici   

                        Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školských knižníc

                       Asistent v akcii – súťaž Stredných zdravotníckych škôl – Prešov 

      

     - prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie regionálne kolá):

      

     Úroveň

     Súťaž

     Meno žiaka

     (družstvo chlapci/dievčatá)

     Umiestnenie

     Krajské kolo

     Cezpoľný beh

     Smrečiaková Aneta

     3. miesto

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Celoslovenské kolo

        Beh na lyžiach Slovenský pohár

       Smerčiaková Aneta

      1.miesto

      2. miesto

      M SR   voľná technika, šprint -štafety

      Smerčiaková Aneta

      1. miesto, 1. miesto

      

      

      

      

      

      

     Medzinárodné kolo

     Olympijské nádeje  K1

     Blasbalg Peter

     1. miesto

     MS juniorov - družstvá

     Blasbalg Peter

     2. miesto

     MS juniorov  K1

     Blasbalg Peter

     5. miesto

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Iné športové súťaže: Volejbal žiakov SŠ-6. miesto

                                    Florbal – obvodné kolo

                                    Futsal – obvodné kolo

                                    Atletika SŠ -  4. miesto SZŠ - žiačky

                                    Župná kalokagatia

                                      

     24. Zhodnotenie činnosti súčastí školy

      

     - stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školské stredisko záujmovej činnosti, školský internát, centrum voľného času, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe):

     A)

      

     Druh školského zariadenia

     Kapacita šk. zariadenia

     Počet žiakov

     Z toho počet žiakov, ktorí nie sú žiakmi školy

     Naplnenosť v %

     Školské stredisko záujmovej činnosti

     ------

      

      

      

     Školský internát

     -------

      

      

      

     Centrum voľného času

     ------

      

      

      

     Školské hospodárstvo

     ------

      

      

      

     Stredisko odbornej praxe

     ------

      

      

      

      

      

     B) Školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ

      

     P.č.

     Názov krúžku

     Počet žiakov

     Vedúci krúžku

      

     --------------------------------------

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2012/2013 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1

      

     Dátum:28.8.2013

      

     Podpis riaditeľa školy:

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje