• Kritériá prijímacieho konania pre 4−ročné denné štúdium v školskom roku 2021/2022

      

     Študijný odbor: PRAKTICKÁ SESTRA

     Kód: 5361 M

     Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

      

     Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši v zmysle §65 ods. 1 písm. a) a §66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa Rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9113:1−A1810, zo dňa 4.01.2021 a č. 2021/10124:1−A1810, z dňa 26.01.2021 a na základe prerokovania kritérií na zasadnutí pedagogickej rady dňa 29.01.2021 stanovuje pre školský rok 2021/2022 tieto kritériá prijímacej skúšky:

      

     I.

     Prijímacie konanie

     1.  Do 1. ročníka 4−ročného maturitného štúdia praktická sestra môže byť prijatých 48 žiakov.

     2.  Termín podania prihlášok: do 16.04.2021.

     3.  I. termín – 03.05.2021

          II. termín – 10. 05. 2021

     Riaditeľka školy pozve uchádzačov o štúdium písomne. V pozvánke budú uvedené informácie o organizácii prijímacej skúšky a pomôckach, ktoré si uchádzač má priniesť.

      

     II.

     Podmienky pre prijatie na štúdium

     Do prvého ročníka vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

     1.  Podanie prihlášky na Strednú zdravotnícku školu v stanovenom termíne – do 16.04.2021.

     2.  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať študijný odbor praktická sestra na školský rok 2021/2022 − https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf

     3.  Kópia vysvedčenia za 8. ročník, pre kontrolu známok za prvý polrok 8. ročníka.

     4.  Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky a umiestnenie sa v celkovom poradí na 1.48. mieste.

     5.  Ostatní uchádzači o študijný odbor praktická sestra budú prijatí na základe stanovených kritérií prijímacej skúšky.

     6.  Pri nenaplnení počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka, riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

      

     III.

     Prijímacia skúška

     1.  Prijímacia skúška pozostáva z písomnej skúšky − testov:

     a)  zo slovenského jazyka a literatúry

     b)  z biológie

         Za každý z uvedených testov môže žiak získať maximálne 30 bodov.

         Žiak môže získať spolu za obidva testy maximálne 60 bodov.

         Žiak bude z daného testu úspešný, ak získa minimálne 15 bodov.

      

     2.  Celkové poradie  uchádzačov úspešných z testov zo SJL a BIO bude zostavené nasledovne:

     K získaným bodom za testy budú priradené ďalšie body za:

     a)  známky z biológie na koncoročnom vysvedčení 6. a 7. ročníka a prvý polrok 8. a 9. ročníka nasledovne:

     Hodnotenie biológie

     Počet bodov

     výborný

     10

     chválitebný

     6

     dobrý

     4

     dostatočný

     0

     nedostatočný

     0

     Maximálny počet bodov 40

      

     b)  priemerný prospech dosiahnutý na koncoročnom vysvedčení 6. a 7. ročníka a prvý polrok 8. a 9. ročníka ZŠ (bez výchov a informatiky) nasledovne:

     Priemerný prospech do

     Počet bodov

     1,00 − 1,50

     25

     1,51 − 2,00

     20

     2,01 − 2,50

     10

     2,51 − 2,75

     3

     2,76 a viac

     0

     Maximálny počet 25 bodov

      

     3.  Uchádzač získava body aj za dokladovanú účasť na olympiádach z biológie, literárnych súťažiach a súťažiach prvej pomoci (zdravotník) v 8. a 9. ročníku, a to nasledovne:

     Riešiteľ okresného kola 1. − 3. miesto

     4 body za všetky dokladované súťaže spolu

     Riešiteľ vyšších kôl 1. − 3. miesto

     6 bodov za všetky dokladované súťaže spolu

     Prvá pomoc (zdravotník): účastník okresného kola 1. − 3. miesto

     4 body za všetky dokladované súťaže spolu

     Prvá pomoc (zdravotník): účastník vyšších kôl 1. − 3. miesto

     5 bodov za všetky dokladované súťaže spolu

     Krúžok prvej pomoci (zdravotnícky)

     1 bod

     Maximálny počet 20 bodov

      

     4.  Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 145 bodov.

      

     IV.

     Prijímanie uchádzačov

     1.  Prijatí budú uchádzači umiestnení v celkovom poradí na 148. mieste.

     Výsledky budú zverejnené pod prideleným kódom žiaka na výveske školy a webovej stránke školy − szslm.edupage.org.

     2.  Pri rovnosti bodov v celkovom poradí na posledných miestach rozhodne o prijatí:

     a)  vyšší počet bodov z písomnej skúšky z BIO,

     b)  lepšia známka z BIO na ½-roka v 8. ročníku,

     c)  lepšia známka zo SJL na ½-roka v 9. ročníku.

     3.  Uchádzač, ktorý bol prijatý, sa musí zapísať na štúdium v stanovenom termíne.

     4.  Podmienkou prijatia je aj splnenie zdravotných kritérií pre prácu v odbore potvrdené lekárom.

     5.  Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium, na začiatku šk. roka 2021/2022 predloží triednemu učiteľovi vysvedčenie o úspešnom ukončení 9. ročníka.

     6.  Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka SZŠ platia len pre školský rok 2021/2022.

     7.  Zdravotné požiadavky na žiaka:

     Do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu zdravotníckeho povolania, vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť podľa právnych predpisov MZ SR, v súlade so ŠVP pre zdravotnícke školy a daný študijný odbor.

     Na štúdium nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie:

     • záchvatové stavy, vážne kožné ochorenia,
     • zdravotné oslabenie pohybového aparátu,
     • poruchy jemnej motoriky,
     • narušená komunikačná schopnosť,
     • špecifické poruchy správania sa
     • autistický syndróm,
     • poruchy psychického vývinu

     Špecifické poruchy učenia sa − potrebná konzultácia s vedením SZŠ a s CPPPaP ešte pred prijímacím konaním (pred podaním prihlášky na SZŠ). Žiak so ŠVVP, ktorý môže byť prijatý na štúdium na SZŠ, bude mať upravené podmienky prijímacej skúšky na základe žiadosti podanej zákonnými zástupcami.

     Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

      

     V.

     Záverečné ustanovenia

     Zoznam uchádzačov zverejní riaditeľka školy na výveske školy a na webovej stránke školy https://szslm.edupage.org/ podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, najneskôr do 20.mája 2021.

     Riaditeľka školy rozhodne a odošle cez  informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e mailu, poštou alebo do elektronickej schránky zákonnému zástupcovi žiaka rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí do 20. mája 2021.

     Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium, doručí potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium – https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf, Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši do 25.05.2021.

     Doručenie môže byť realizované cez informačný systém, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši.

     Uchádzač, ktorý bol neprijatý na štúdium, môže prostredníctvom zákonného zástupcu podľa §68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie riaditeľovi strednej školy, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 5 dní od jeho doručenia.

      

     Pokiaľ dôjde k zmene epidemickej situácie, môžu byť kritériá na prijatie operatívne zmenené.

      

     V Liptovskom Mikuláši 29.1.2021

      

     Ing. Silvia Blcháčová,v.r.

     riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje