• Kritériá prijímacieho konania

     pre 4-ročné denné štúdium v školskom roku 2021/2022

      

     Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania – upravené, bez plávania.

      

     Študijný odbor: MASÉR

     Kód: 5370 M

     Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

      

     Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši v zmysle §65 ods. 1 písm. a) a §66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa Rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9113:1-A1810, zo dňa 4.01.2021 a č. 2021/10124:1-A1810, z dňa 26.01.2021 a na základe prerokovania kritérií na zasadnutí pedagogickej rady dňa 29. 01. 2021 stanovuje pre školský rok 2021/2022 tieto kritériá prijímacej skúšky:

      

     I.

     Prijímacie konanie

     1. Do 1. ročníka 4-ročného maturitného štúdia masér môže byť prijatých 17 žiakov.

     2. Termín podania prihlášok: do 26. 02. 2021

     3. I. termín  skúšky: 05.05.2021

         II. termín skúšky: 12.05.2021

     4. Riaditeľka školy pozve uchádzačov o štúdium písomne. V pozvánke budú uvedené informácie o organizácii talentovej skúšky a pomôckach, ktoré si uchádzač má priniesť.

      

     II.

     Podmienky pre prijatie na štúdium

     Do prvého ročníka vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

     1. Podanie prihlášky na SZŠ v stanovenom termíne – do 16. 04. 2021.

     2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať študijný odbor masér na školský rok 2021/2022 - viď link https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf

     3. Kópia vysvedčenia za 8. ročník, pre kontrolu známok za prvý polrok 8. ročníka.

     4. Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky a umiestnenie sa v celkovom poradí na 1. - 17. mieste.

     5. Pri nenaplnení počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka, riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

     6. Celkové poradie všetkých prihlásených bude určené na základe čl. III, bodu 6 a 7.

      

     III.

     Skúška na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

     1. Uvedená skúška pozostáva z dvoch častí:

     a) overenie pohybových schopností

     b) posúdenie jemnej motoriky

      

     1.a) Overenie pohybových schopností:

     - člnkový beh 4 x 10 m

     Hodnotí sa: rýchlosť                                                                                                                                                                          Maximálny počet bodov 5

      - hod plnou loptou

     Hodnotí sa: dĺžka hodu                                                                                                                                                          Maximálny počet bodov 6

     1.b) Posúdenie jemnej motoriky:

     - modelovanie (priniesť si plastelínu)

     Hodnotí sa: postup pri práci, náročnosť a výsledný produkt

     Maximálny počet bodov 12

     - hmatová skúška - vyhľadávanie predmetov pohmatom

     Hodnotí sa: postup, správny popis                                                                        Maximálny počet bodov 12

      

     4. Uchádzač môže na skúške na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania dosiahnuť maximálny počet bodov 35.

      

     5. Uchádzač, ktorý na skúške na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania získa menej ako 18 bodov, nevyhovel skúške.

      

     6. Celkové poradie, z uchádzačov úspešných na skúške na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, bude zostavené nasledovne:

      

     K získaným bodom za skúšku na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania budú priradené body:

     a) za známky z biológie na koncoročnom vysvedčení 6. a 7. ročníka a prvý polrok 8. a 9. ročníka základnej školy

     Hodnotenie biológie

     Počet bodov

     výborný

     10

     chválitebný

     8

     dobrý

     4

     dostatočný

     0

     nedostatočný

     0

     Maximálny počet bodov 40

      

     b) za známky zo SJL na koncoročnom vysvedčení za 6. a 7. ročníka a prvý polrok 8.a 9. ročníka základnej školy

     Hodnotenie SJL

     Počet bodov

     výborný

     15

     chválitebný

     10

     dobrý

     4

     dostatočný

     0

     nedostatočný

     0

     Maximálny počet bodov 60

      

     c) za priemerný prospech dosiahnutý na vysvedčeniach koncoročnom vysvedčení za 6.,7. ročníka a prvý polrok 8.a 9. ročníka základnej školy (bez výchov) nasledovne:

     Priemerný prospech do

     Počet bodov

     1,00 − 1,50

     25

     1,51 − 2,00

     20

     2,01 − 2,50

     10

     2,51 − 2,75

     5

     2,76 a viac 

     0

     Maximálny počet 25 bodov

      

     7. Uchádzač získava body aj za dokladovanú účasť na športových olympiádach, olympiádach z biológie a prvej pomoci (zdravotník) v 8. a 9. ročníku základnej školy, a to nasledovne:

     Riešiteľ okresného kola 1. - 3. miesto

     4 body za všetky dokladované súťaže spolu

     Riešiteľ vyšších kôl  1. - 3. miesto

     6 bodov za všetky dokladované súťaže spolu

     Prvá pomoc (zdravotník): účastník  okresného kola 1. - 3. miesto

     4 body za všetky dokladované súťaže spolu

     Prvá pomoc(zdravotník): účastník vyšších kôl 1. - 3. miesto

     5 bodov za všetky dokladované súťaže spolu

     Krúžok prvej pomoci (zdravotnícky)

     1 bod

     Maximálny počet 20 bodov

      

     8. Uchádzač môže v prijímacom konaní získať minimálne 18 bodov maximálne 180 bodov.

      

     IV.

     Prijímanie uchádzačov

     1. Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa umiestnili v celkovom poradí na 1. − 17. mieste.

     2. Výsledky budú zverejnené pod prideleným kódom žiaka na výveske školy a webovej stránke školy - www.szslm.edupage.org.

     3. Pri rovnosti bodov na posledných miestach v celkovom poradí rozhodne o prijatí:

     a) vyšší počet bodov zo skúšky (overenie pohybových schopností + posúdenie jemnej motoriky)

     b) vyšší počet bodov z jemnej motoriky,

     c) lepšia známka biológie v prvom polroku 8. ročníka,

     d) lepšia známka biológie v prvom polroku 9. ročníka,

     4. Uchádzač, ktorý bol prijatý, sa musí zapísať na štúdium v stanovenom termíne.

     5. Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium, na začiatku šk. roka 2021/2022 predloží triednemu učiteľovi vysvedčenie o úspešnom ukončení 9. ročníka.

     6. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka SZŠ platia len pre školský rok 2021/2022.

     7. Zdravotné požiadavky na žiaka:

     Do študijného odboru masér môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu zdravotníckeho povolania, vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť podľa právnych predpisov Ministerstva zdravotníctva SR.

     Na štúdium nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

     • mentálne, zmyslové postihnutie (okrem porúch zraku), alebo telesné postihnutie (záchvatové stavy, vážne kožné ochorenia),
     • zdravotné oslabenie pohybového aparátu,
     • poruchu jemnej motoriky,
     • narušenú komunikačnú schopnosť,
     • špecifické poruchy správania
     • špecifické poruchy učenia sa je potrebné konzultovať s vedením SZŠ a s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva ešte pred prijímacím konaním (pred podaním prihlášky na SZŠ)
     • autistický syndróm,
     • poruchy psychického vývinu.

      

     V.

     Záverečné ustanovenia

     Zoznam uchádzačov zverejní riaditeľka školy na výveske školy a na webovej stránke školy https://szslm.edupage.org/ podľa výsledkov prijímacieho konania do 20.5.2021.

     Riaditeľka školy rozhodne a odošle zákonnému zástupcovi žiaka rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí najneskôr do 20.05.2021 cez informačný systém, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

     Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium, doručí potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium – viď link https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši do 25.05.2021.

     Doručenie môže byť realizované cez informačný systém, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši.

     Uchádzač, ktorý bol neprijatý na štúdium, môže prostredníctvom zákonného zástupcu podľa §68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie riaditeľovi strednej školy, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 5 dní od jeho doručenia.

      

     Z dôvodu neuvedenia mestskej plavárne do prevádzky na základe nepriaznivého stavu, sa disciplína plávanie neoveruje v pohybových schopnostiach žiaka.

      

     Pokiaľ dôjde k zmene epidemickej situácie, môžu byť kritériá na prijatie operatívne zmenené

      

      

     V Liptovskom Mikuláši 27.4.2021

     Ing. Silvia Blcháčová

     riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje